Česko-anglický

A

analýza, spektrální spectrographic analysis
A-segregace out-center segregations (strings)
atest výrobce manufacturer’s test certificate
atest, přejímací inspection report
atmosféra atmosphere
atmosféra, ochranná controlled atmosphere
austenitizace austenitizing
automatizace automation
axiální válce axial rolls

B

bariéra, protihluková acoustic baffle
beran ram / tup
beton, žáruvzdorný refractory concrete
bezpečnost safety
bezvýronkové kování seamless forging
blána web
blízký konečnému tvaru near net shape
blok, do kterého se umisťují vložky master block (holder)
blok, zápustkový die block
boční nástroje (u vodorovného kovacího lisu nebo pěchovačky) gripper dies
boční rozšíření lateral expansion
boční síla side thrust
bramový ingot flat ingot
brok (otryskávací) shot
broušení grinding
brusivo abrasives
brzda brake
buchar hammer
buchar poháněný parou nebo stlačeným vzduchem power driven hammer
buchar, deskový padací board drop hammer
buchar, dvojčinný double-acting hammer
buchar, dvojčinný hydraulický double-acting hydraulic hammer
buchar, dvojčinný vzduchový double-acting pneumatic hammer
buchar, dvoustojinový double-frame hammer
buchar, hydraulický hydraulic hammer
buchar, jednostojinový single-frame hammer
buchar, kompresorový (pneumatický) air hammer / pneumatic hammer
buchar, kompresorový dvojčinný air powered hammer
buchar, kompresorový jednočinný air-lift hammer
buchar, padací drop hammer
buchar, parní steam hammer
buchar, protiběžný counterblow hammer
buchar, pružinový spring hammer
buchar, řemenový padací belt drop hammer
buchar, řetězový padací chain drop hammer
buchar, vysokorychlostní high-energy-rate hammer

C

celková hmotnost výkovku platter
cement, žáruvzdorný refractory cement
cementování case hardening
cihly, bauxitové alumina bricks
cihly, šamotové refractory bricks
citlivost na rychlost deformace strain-rate sensitive
clona, světelná light barrier

Č

čára po výronku seam line
čára, nulová zero line
čára, skluzová slip line
čára, vztažná / ~, základní reference line
čas, normovaný advance time
čas, seřizovací setting-up time
čas, strojní machining time
čelisti, svěrací (kovacího stroje) gripper die
čep nápravy stub axle
čerpadlo pump
čidlo, měřicí sensor / detector
čistota cleanliness
čištění fettling
členitost, tvarová shape complexity

D

deformace deformation / strain
deformace (nežádoucí – např. vlivem pnutí) distortion
deformace při tepelném zpracování warpage
deformace zápustky die deformation
deformace, logaritmická logarithmic deformation ratio
deformace, plastická plastic deformation
deformace, poměrná deformation ratio
deformace, pružná elastic deformation
deformace, skutečná logarithmic deformation ratio
deformační zpevnění strain hardening
deformační zpevnění work hardening
dělená zápustka splitter impression
dělení, tepelné thermal separation
dělicí rovina flash line / parting line
délka záběru bite
délka záběru length of action
děrování piercing / punching
děrování bez vystřižení (jen zatlačení trnu) punching
děrování dutým trnem hollow punch-piercing
děrování dutým trnem trepanning
děrovnice punching plate
děrovník punch
deska plate
deska, na které se kove panel
deska, pěchovací upsetting plate
deska, žebrovaná ribbed plate
diagram, postupový flow diagram / flowsheet / flowchart
difuzní žíhání ?? preheating
díl zápustky, dolní bottom die / lower die
díl zápustky, horní upper die
dírka pro únik vzduchu vent
doba ohřevu heating time
doba styku dwell time
doba styku při zatížení dwell time under load
dodavatel vendor
dokončovací operace finish
dokovací dutina finish (finishing) impression
dokovací dutina finisher/forging finisher impression
dokovací teplota finishing temperature
dokovací zápustka finishing dies
dokování finish
dolní a horní díl zápustky female die and punch
dolní díl ostřihovadla trim blade
dolní díl zápustky lower die/lower member/bottom die
dolní kovadlo anvil
dolní nepohyblivý příčník press bed
dolní pěchovací deska (s otvorem pro čep) ring die
dolní úvrať (klikového) lisu dwell
dopadová rychlost impact velocity
doprava transport
dopravník conveyor / transporter
doprovodné prvky (Cu,Zn,Pb…) tramp elements
dopředné protlačování forward extrusion / direct extrusion
dosednutí zápustky na doraz striking the die face to die face
dráha displacement
drát wire
drážka, výronková flash space
drsnost roughness
drť, ocelová (otryskávací) steel wire blasting medium
držák kovadel anvil cap
držák nástroje die holder
držák nástrojů die holder
držák zápustky shoe/die holder
dutina cavity/impression
dutina (zápustky) impression (of a die)
dutina pro otáčivé kování roller
dutina pro tvarové spěchování edger
dutina, ohýbací bender / bending impression
dutina, prodlužovací fuller
dutina, předkovací blocker / blocking impression
dutina, rozdělovací roller
dutina, zápustková die impression
dvojčatění twinning
dvojčinný parní válec double action steam cylinder
dynamická zkouška dynamic test

E

E (modul pružnosti) Young´s modulus
elektrická oblouková pec (EOP) EAF (electric arc furnace)
elektroda pro elektrojiskrové obrábění EDM electrode
elektromotor electric motor
elektropěchování electro-upsetting
elektrostruskové přetavování (ESP) ESR (electro-slag remelting)
emise, hlukové residential noise
energetický stroj (buchar a vřetenový lis) energy-restricted machine / energy-bound machine
energie energy
energie úderu blow energy rating
energie, rázová work capacity
excentrický lis eccentric press
exponent zpevnění (n) strain-hardening exponent

F

fáze (strukturní) phase
fosfátování phosphating
fotoelasticita photoelasticity
fototermometrie optical pyrometry / photothermometry
fréza milling tool
fréza na zápustky die milling cutter
frézka milling machine
frézka, kopírovací copy milling machine
frézování obvodem contouring
frézování po vrstvách traverse milling
frézování, kopírovací copy milling

G

H

hák, závěsný lifting hook
hlava ingotu ingot head / ~ top
hlava kokily (hlavový nástavec) hot top
hlavní čep bearing journal
hlazení planishing
hloubení opakované resinking
hloubení zápustky die sinking
hloubení zápustky, opakované die resinking
hloubka protváření penetration rate / penetration depth
hloubka zakalení depth of hardness
hluchota z povolání occupational deafness
hluk noise
hluk, impulzní impact noise
hluk, kovárenský forge noise
hluk, ustálený continuous noise
hlukoměr noise measuring instrument
hmota, žáruvzdorná refractory mixture
hmotnost padajících částí bucharu rated size of hammer
hmotnost, vsázková weight of stock
hnízdové kování (např. jedna příruba uvnitř druhé) nesting
hodnota, charakteristická characteristic
horní díl ostřihovadla trim punch
horní díl zápustky upper die/upper member/top die+B232
horní kovadlo pallet / upper die
horní nepohyblivý příčník crown
horní pěchovací deska (vypuklá) crown die
hořák burner
hospodárnost (náklady) economics
hospodářství, tepelné fuel economy
houževnatost toughness
houževnatost lomová fracture toughness
houževnatost vrubová notch toughness
hrana, vztažná reference edge
hrana, základní match line / matched edge
hranit cant
hrubovaný stav premachined condition
hřídel shaft
hřídel, drážkovaná splined shaft
hřídel, kliková crank shaft
hřídel, kloubová articulated shaft
hřídel, turbinová turbine shaft
hydraulicky poháněný buchar hydraulic hammer
hygiena, pracovní industrial hygiene

CH

charakteristika závodu factory description
charakteristiky kovacích strojů forging machine rating
chod, nepřetržitý continuous operation
chromování, difúzní hard chrome plating

I

indukční ohřev induction heating
induktor induction coil
ingot, kovářský forging ingot
interval, teplotní temperature range
isostatické lisování za tepla HIP (hot isostatic pressing)
izolace insulation
izolace, protiotřesová vibration insulation
izolace, tepelná thermal insulation
izotermické kování isothermal forging

J

jakost zápustek, povrchová die surface finish
jakost, povrchová surface finish
jde o svařování in principle: welding in princ.
jednoduchý hák (jeřábový) shank hook
jeřáb crane

K

kadence number of strokes per minute
kadence, úderová rate of striking
kadence, zdvihová rate of striking
kalení harden / hardening / quenching
kalení do oleje oil quenching
kalení do vody water quenching
kalení plamenem flame hardening
kalení, indukční induction hardening
kalení, indukční povrchové induction surface hardening
kalení, povrchové surface hardening
kalení, termální martempering
kalibrace sizing
kalibrace (za tepla i za studena) coining
kalibrování coining / sizing
kalicí medium quenchant
kalicí nádrž water through
kalírna hardening plant
kalkulace costing
kapalina hydraulického systému hydraulic fluid
kapilární zkouška Dye-penetrating test
karbid, slinutý hard metal
karuselová pec rotary hearth furnace
kleště tongs
klíč pro zkrucování (hřídelů)+A300 spanner for large angle twist
klíč, maticový spanner
klikový hřídel crankshaft
klikový hřídel vykovaný jako brama a soustružený slab forged shaft
klikový hřídel vykovaný jako brama a soustružený slab forged shaft
klín, zápustkový die key
klopný moment charging torque
kloub, kulový ball and socket joint
kluzné lišty (vedení)+A307 liners
kmitání oscillation
koeficient tření friction factor
kokila ingot mold
kokila mold
kokila A down
kokila V big end
kolík vyrážeče knockout pin
kolo wheel
kolo, kuželové conical wheel
kolo, ozubené gear / toothed wheel
kolo, řetězové sprocket
kolo, turbinové turbine wheel
komorová pec batch-type furnace
komputerizace computerization
koncový odpad, zbytek z tyče po řezání crop end / end loss
konstrukce zápustky die design
kontrakce reduction of area
kontrola inspection
kontrola na trhliny crack detection
kontrola povrchové jakosti surface examination
konzola cantilever
korose pod napětím stress corrosion
korozní únava corrosion fatigue
kotouč disc
kotouč (napěchovaný špalík) pancake
kotouč, turbinový turbine disc
koule ball
kov metal
kov, práškový spékaný sintered metal
kov, žáruvzdorný refractory metal
kovací cyklus forging sequence
kovací válce forging rolls / reducer roll
kovací válce reducer roll
kovací zkouška production tryout
kovadla s kruhovým výřezem round dies
kovadlina anvil
kovadlo open die / die
kovadlo s náběhovou plochou (kuželem) taped anvil
kovadlo, kruhové swage die
kovadlo, ploché flat die
kovadlo, tvarové form die
kovadlo, úhlové V-die
kování bez úkosu draftless forging
kování jako dvojkus double forging
kování kyvnou zápustkou rocking die forging
kování na hotovo finish forging
kování na kovacích válcích forge rolling / roll forging / preform rolling
kování na lise press forging
kování na trnu mandrel forging / working on mandrel
kování na trnu working on mandrel
kování polotovarů z práškových kovů sinter forging
kování s výronkem forging with flash
kování v dokovací dutině finish
kování v otevřené zápustce closed die forging
kování v zápustkách ohřátých na vysokou teplotu hot-die forging
kování ve třech pozicích forging in three stages
kování z kusového polotovaru (pro jeden výkovek) cut-piece forging / forging from a billet
kování z taveniny liquid metal forging
kování z tyče (pro více výkovků) forging from the bar
kování za polotepla+A362 warm forging
kování za studena cold forging
kování za tepla hot forging
kování, automatické automatic forging
kování, bezvýronkové flashless forging / flash-free forging
kování, izotermické isothermal forging
kování, podélné (podél vláken) forging with the grain
kování, přesné precision forging
kování, příčné (napříč vláken) forging normal to the grain
kování, radiální radial forging
kování, rotační (redukování) rotary swaging
kování, volné open die forging
kování, zápustkové drop forging / closed die forging
kovárna forging work / f. shop
kovárna volných výkovků heavy forge
kovárna, zápustková drop forge / drop forging shop
kovář blacksmith, forgemaster
kovářské svařování, svařování v ohni forge welding
kovatelnost forgeability
kovátka swages
kovy, neželezné non-ferrous metals
kovy, železné ferrous metal
kozly pod trn mandrel support / saddle
kroužek ring
kroužek, válcovaný roll ring
krut torsion / twist
křehkost brittleness
křehkost za modrého žáru blue brittleness
křivka tečení creep curve
křivka zpevnění floatchart
křížové (třístranné) prokování cross forging
kujnost malleability / forgeability
kulacení (ingotu) cogging

L

lamač breaker
lámavost za bílého žáru hot shortness
lampasy (hlavně při válcování) cobles
lano cable
lapování lapping
lapování, dokončovací jet lapping
lapování, hrubovací high-pressure jet lapping
lašna, spojka link
lázeň, kalicí quenching bath
lázeň, nitridační nitride salt bath
lázeň, solná salt bath
leptadlo etching reagent
leptání etching
leštění polishing
leštění, elektrolytické electrolytic polishing
licí deska poure plate / sprue plate
licí struktura as-cast structure
lícování fits
linie toku (kovu) flow lines
lis press
lis na kování šroubů bolt maker
lis na matky nut-making press
lis pro kování za studena cold forging press
lis pro vtlačování za studena cold hobbing press
lis, dvoustojinový double-stand press
lis, izostatický isostatic press
lis, jednostojinový single-stand press
lis, kalibrovací coining press
lis, klikový crank press
lis, klínový wedge press
lis, kolenopákový knuckle joint press
lis, kovací forging press
lis, mechanický kovací mechanical forging press
lis, ostřihovací clipping press
lis, pěchovací (na hlavy šroubů) header / heading press
lis, postupový stage press / multi-stage press
lis, protlačovací extrusion press
lis, speciální special press
lis, vačkový cam driven press
lis, vícečinný multi-action press
lis, Vincentův třecí Vincent friction screw press
lis, vřetenový třecí friction screw press
lis, vtlačovací (pro zápustkové dutiny) hobbing press
lis, výstředníkový eccentric press
lisování práškových kovů powder metal hot forming
listý materiál cast material+B443
litá (ocel) cast (steel)
lití do vakua vacuum casting (pouring)
lití spodem bottom casting (pouring)
lití, tlakové pressure die casting
litina cast iron
litina, tvárná spheroidal graphite iron
lom fracture
lom, křehký brittle fracture
lomená dělicí plocha lock
lomová houževnatost fracture toughness
lomové chování fracture behavior
lopatka, turbinová turbine blade
ložisko bearing
ložisko, kuličkové roll bearing

M

magnetická prášková metoda fluorescent magnetic particle exam. / magnetic particle exam.
magnetická prášková zkušební metoda magnetic particle testing
makrolept macroetch
makrolept macroetch
makrostruktura macrostructure
malta, žáruvzdorná refractory mortar
manipulace handling
manipulace pomocí přenášeče walking beam system
manipulace pomocí výstupku tong system
manipulační čep tong hold / chuck
manipulátor manipulator
mapa hlučnosti noise surveys
materiál material
materiál je stlačen bite is forged down
materiál, modelový master material / model material
materiál, nástrojový tool material
materiál, žáruvzdorný heat resistant material
materiály pro letecký a kosmický průmysl aerospace materials
matice nut
matrice a razník female die and punch
mazadlo lubricant
mazání zápustek die lubrication
mazivo lubricant
mazivo MoS2 molybdenum disulphid
mazivo, fosfátové phosphate lubricant
mazivo, skelné glass lubricant
mechanické zkoušky mechanical testing
mechanický lis mechanical press
mechanismus, podávací feeding mechanism
mechanizace mechanization
měření measurement
měření času time measurement
měření délky measurement of length
měření drsnosti roughness measurement
měření hlučnosti noise measurement
měření napětí stress measurement
měření otáček rpm measurement
měření povrchu surface measurement
měření práce job measurement
měření síly dynamometry
měření teploty temperature measurement
měření tlaku pressure measurement
měření tloušťky measurement of thickness
měření tvrdosti hardness measurement
měření úhlové rychlosti measurement of angular velocity / speed
metalografické zkoušení metallographic analysis
metalografie metallography
metalurgie, prášková powder metallurgy
metoda horní meze upper bound method
mez kluzu yield strength / yield stress
mez kluzu, smluvní (Rp) yield strength
mez kluzu, výrazná (Re) yield point
mez pevnosti tensile strength
mez pevnosti při tečení creep strength
mez pevnosti v krutu torsion strength
mez pevnosti v tahu ultimate strength
mez pevnosti ve střihu shear strength
mez tečení creep limit
mez únavy fatigue strength (infinite time)
mez únavy, časovaná fatigue strength (finite time)
mezipánev pony ladle
mikrolegovaná ocel microalloyed steel
mikrolegující prvky MAE (micro alloying elements)
minimální ekonomická výrobní série preparation charge
místní pěchování, napěchování heading
moření pickling
mosaz brass
mrtvá poloha klikového lisu dwell
mřížka, krystalová crystal lattice
můstek flash land/flash saddle (USA)
můstek (plocha na zápustce) land
můstek (výronkové drážky) flash land
můstek s brzdicím žlábkem flash trap

N

náboj kola wheel hub
nadměrné moření (u hliníkových výkovků) overetch
náhradní velikost vady flat bottom hole size
náklady costs
náklady na ohřev heating costs
náklady, režijní overhead costs
náklady, výrobní cost price
náklady, zpracovací labour costs
nakované (vyhrdlené) nátrubky integrated nozzles
nákovek boss
nalepování materiálu na povrch zápustky galling
naleptání makrostruktury etch test
nanášení ochranné vrstvy (na zápustku) cladding
nanášení ochranné vrstvy (na zápustku) cladding
napěchování heading / gathering
napěchovaný špalek pancake forging
napěchovaný špalík, předkovek disc
napětí stress
napětí, lomové fracture stress
napětí, tahové tensile stress
napětí, tlakové compressive stress
náprava, trubková axle housing tube
narážecí pec pusher furnace
nastavení adjustment
nástroj die
nástroj umožňující mírný boční pohyb floating die
nástroj, keramický ceramic tool
nástroj, obráběcí tool
nástroj, otáčivý rotary die (swaging)
nástroj, segmentový (pro kovací válce) roll segment
nástroj, tvářecí die
nástrojárna tool room / die shop
nástroje tooling
nástroje, děrovací piercing tools
nástrojová ocel tool steel
nátěr stěny mold wash
natírat (mazadlem) swab
nátrubek nozzle
navařování deposition welding / facing
navařování flood welding / weld overlaying
navařování weld overlaying
naznačování (žlábkování) grooving
nedotvarování nonfill / underfill
nedotvarování underfill
negativní úkos undercuts
nekovové vměstky NMI (non-metallic inclusions)
nemoc z povolání occupational disease
nepřerušovaný průběh vláken CGF (continous grain flow)
nespojitosti (detekovatelné UZ) discontinuities
nestejná tloušťka tyče sausaging
neželezný kov nonferrous
nitridace nitriding
nitrocementování carbonitriding
nízkookocyklová únava low – cycle fatigue
normalizace normalization
normalizace standardization
normy standards
normy hlučnosti noise standards
normy, kovářské forging standards
nosnost lifting capacity
nože nůžek shear blades
nůžky shear
nůžky, sochorové billet shear

O

objemové tváření bulk forming / massive forming
objímka (průtlačnice) container
oblast cizího materiálu zatlačeného do povrchu slug
oblast segregací ghost lines
oblast ztížené deformace die lock area / death zone / death metal zone
oblast ztížené deformace die lock area
oblast ztížené deformace death zone
obnova zápustky die recovery
obrábění dutiny v nástroji die sinking
obrábění ve vodním prostředí, elektrojiskrové hydrospark process
obrábění zápustky, dokončovací die finishing
obrábění, elektrochemické electrochemical machining (ECM)
obrábění, elektrojiskrové electro-discharge machining
obrábět celý povrch finish all over
obrábět celý povrch FAO (finish all over)
obrobek workpiece
obrobitelnost machinability
obrušování snag grinding
obsluha pece furnace operation
ocel steel
ocel, austenitická austenitic steel
ocel, cementační case hardening steel
ocel, feritická ferritic steel
ocel, chrommanganová chromium-manganese steel
ocel, chromniklová chromium-nickel steel
ocel, chromová chromium steel
ocel, jemnozrnná fine grained steel
ocel, konstrukční structural steel
ocel, legovaná alloy steel
ocel, manganová manganese steel
ocel, martenzitická martensitic steel
ocel, mikrolegovaná microalloyed steel
ocel, nástrojová tool steel
ocel, nerezavějící stainless steel
ocel, niklová nickel-steel
ocel, nízkolegovaná low-alloy steel
ocel, rychlořezná high-speed tool steel
ocel, stárnoucí martenzitická maraging steel
ocel, tažená tyčová drawn bar
ocel, vakuovaná vacuum melted steel / ~ treated steel
ocel, válcovaná rolled steel
ocel, vysokolegovaná high-alloy steel
ocel, zápustková die steel
ocel, žáropevná heat resistant steel
ocelolitina, litá ocel cast steel
ocelová vložka (mezi zápustkou a kovadlinou) sow block
oddělování zrn (při kování hliníku a jeho slitin) grain separation
oděv, ochranný protective clothing
odhlučnění noise insulation
odlévání, plynulé continuous casting
odlitek casting
odlitek kovací dutiny proof
odokujování descaling
odokujování, hydraulické hydraulic jet descaling
odolnost proti opotřebení wear resistance
odolnost proti tepelným rázům thermal shock resistance
odolnost proti změnám teploty thermal fatigue strength
odolnost proti zokujení scaling resistance
odolnost proti zokujení za vysokých teplot scale resistance at elevated temperature
odolnost, korozní corrosion resistance
odpad od hlavy a paty top and bottom+B647 discard
odpad od hlavy a paty TB discard
odpevnění work softening
odpor, deformační deformation resistance
odpor, přirozený deformační flow stress
odpružení spring
odsávání spalin smoke extraction
odstavení stroje machine shut-down
odstranění (vnitřního) pnutí stress releasing
odstranění vadné části mech. obráběním dressout
odstraňování otřepu chamfer
oduhličení decarburization
oduhličení, povrchové surface decarburization
ohnutí bend
ohřev heating
ohřev prouděním convection heating
ohřev, bezokujový scale-free heating
ohřev, elektrický electrical heating
ohřev, indukční electric induction heating
ohřev, kovářský forging heat
ohřev, nízkookujový low-scale heating
ohřev, přímý odporový electric resistance heating / conduction heating
ohřev, rychlostní rapid heating
ohřívačka heater
ohýbací dutina bender
ohýbací nástroj bender
ohýbací prizma swage block
ohýbadla matting dies
ohýbání bending
ochlazování nástrojů die cooling
ochrana a bezpečnost práce accident prevention and safety
ochrana budov protection of buildings
ochrana práce accident prevention
ochrana proti oxidaci oxidation protection
ochrana proti přetížení overload safety device
ochrana proti výbuchu explosion protection
ochrana před zokujením scale prevention
ochrana sluchu hearing protection
ochrana, korozní corrosion protection
ochrana, protihluková sound proofing
ojnice connecting rod
okuje scale
olej, mazací lubricating oil
olej, plynový gas oil
olej, topný fuel oil
omezení zdvihu stop
omezit tok kovu restrict metal flow
omezující nástroj restriction die
omílání tumbling / barreling
opal scale loss
opatření, protihluková noise abatement
opěrné rameno (u válcovačky kroužků) backing arm
opotřebení wear
opotřebení zápustek die wear
opracování na čisto, ruční hand finishing
oprava repair
oprava nístěje hearth repair
osa (geometrická) axis
osa (strojní součást) axle
osa silového působení axis of deformation
osádka (pětičlenná o.) crew (5-men crew)
osazovaná tyč multidiameter bar
osazování edging/setting down
osazování (konce) drawing down
osciloskop oscilloscope / cathode-ray oscilloscope
osové vady centerline inhomogeneity
ostřihovací lis trimmer press
ostřihovadlo clipping tool
ostřihovadlo trim die / trimmer
ostřihování clipping/trimming (cold or hot)
ostřihovat výronek trim (finish t.)
ostřina burr
ostřižení a prostřižení trim and punch
osvědčení výrobce certificate of compliance with the order
osvětlení lighting
otáčecí stůl na konzole slewing turntable
otáčedlo (pro volné kování) rotator / turn-over gear
otěr wear
otěruvzdornost wear resistance
otisk (odlitek) kovací dutiny cast
otisk (odlitek) pracovní dutiny die proof
otisk dutiny layout sample / die proof
otisk dutiny pomocí olova lead proof
otryskávání shot blasting / ~ peening
otřep burr / feather / fin / residual flash
otřes jarring / vibration
ovládání, mechanické mechanical control
oxalátování oxalation

P

padací buchar drop hammer / gravity hammer
padací buchar (prknový a kompresorový jednočinný) gravity hammer
padací výška falling height
páka lever
páka, řídicí steering arm
palivo fuel
palivo, nízkosirnaté low-sulphur fuel oil
parní buchar steam hammer
pás, dopravní conveyor belt
pásmo deformace deformation zone
pata bottom / stool
pata ingotu ingot bottom
pec furnace
pec pro infraohřev infra red furnace
pec pro kalení do lázně hot quenching furnace
pec pro příhřev reheating furnace
pec pro rychlostní ohřev rapid heating furnace
pec pro tepelné zpracování heat treatment furnace
pec s ochrannou atmosférou protective atmosphere furnace
pec s otočnou nístějí rotary hearth furnace
pec s výjezdnou nístějí boogie hearth furnace
pec s jedněmi dveřmi batch-type furnace
pec, elektrická electric furnace
pec, fluidní fluidized bed furnace
pec, komorová batch type furnace
pec, kovářská forge furnace
pec, kroková walking beam furnace
pec, laboratorní komorová box furnace
pec, nízkoinerční low-thermal inertia furnace
pec, olejová oil-fired furnace
pec, palivová fuel-fired furnace
pec, plynová gas-fired furnace
pec, průběžná continuous furnace
pec, průmyslová industrial furnace
pec, strkací pusher furnace
pec, tunelová tunnel furnace
pec, vakuová vacuum furnace
pec, vozová boogie hearth furnace
pec, žlábková groove hearth furnace
pěchovačka mechanical upsetter
pěchovačka upsetter
pěchování upset (forging)+B645 / upsetting
pěchování za studena cold upsetting
pěchování za studena na automatech cold automatic upsetting
pěchovnice heading die
pěchovník heading punch
pero (k upínání na rybinu) dowel
pevnost strength
pevnost v tahu tensile strength
pevnost v tlaku compressive strength
pevnost ve střihu shear strength
pískování sandblasting
píst piston
pístnice piston rod
plánování planning
plasticita plasticity
plastická (deformace) inelastic
plastometr plastometer
plátování cladding
plech tenký sheet
plech tlustý plate
plnicí nádrž prefill tank
plochá kovadla flat dies
plocha nístěje hearth area
plocha průmětu výkovku plan view area
plocha, dorazová (nástrojů) striking face / cushion face
plocha, upínací clamping face
plocha, vztažná / ~, základní match plane / matched plane
plochý kroužek washer (type ring)
plošné tváření flat forming
ploštění flattening / plating
plunžr plunger
plyn, zemní natural gas
plyn, zkapalněný liquid petroleum gas
pnutí, tepelné thermal stress
pnutí, vnitřní inherent stress / internal stress
pnutí, zbytkové residual stress
počítač computer
podavač grab
podávání feed
podíl houževnatého lomu (u vrubovky) area of cleavage fracture
podíl křehkého lomu area of shear fracture
podložka fixture base / sub sow block
podložka ficture base
podložka při rozkovávání kotoučů bottom anvil plate
podmínky, dodací delivery terms
podmínky, pracovní working conditions
podmínky, přejímací acceptance conditions
podmínky, technické specifications
podnik plant
pohon drive
pohon bucharu hammer drive
pohon lisu press drive
pohon, klikový crank drive
pohon, kolenopákový toggle-joint movement
pohon, pístový piston drive
pohyb, kruhový circular motion
pohyblivý příčník downward pressing ram , ram, slide
pochod, pracovní work process
pojezd manipulátoru travelling
pole skluzových čar slip line field
pole, napěťové stress distribution
pole, teplotní temperature distribution
polotovar, odlitý cast preform
polotovar, plynule odlitý continuously cast section
polotovar, spékaný sintered preform
polotovar, výchozí stock / blank
polotovary: 6 x 6“ až 12 x 12“ případně kruhového průřezu bloom
polotovary: max. 5 x 5“ billet
poměr h0/h1 height ratio
poměr výšky před a po deformaci hight ratio
poměrná délka záběr lz/h bite ratio
poměrná délka záběru relative length of the stroke
pomocné operace auxiliary operations
popouštění, žíhání tempering, drawing
porosita porosity
postup, pracovní work procedure
postupné incremental
postupný ohřev even heating
postupové kování progressive working
posun, přemístění displacement
posunutí zápustky die shift
posuv (při prodlužování) feed
potrubí piping / pipeline / conduit
potřeba deformační síly force requirement / pressure requirement / load requirement
pouzdro (vysoký kroužek) sleeve
pouzdro pro vodicí kolík guide pin bushing
pouzdro, ochranné protective covering
povlak coating
povlak, kovový metallic coating
povrch surface
práce work
práce, deformační deformation work
prasklina crack
prasknutí cracking
prášek, kovový metal powder
pravoúhlá síť checkerboard grid
pravoúhlá síť checkerboard grid
primární okuje mill scale
prknový buchar board hammer
proces, konkurenční competitive process
prodloužení elongation
prodlužování drawing out / ~ down
prodlužování s vytvářením úkosu, kování v kovadlech s výřezem a s otáčením rozkovku swaging
profil zubu tooth profile
prohnutí deflection
prokalitelnost hardenability
prosazování fullering
prosazování setting over
prostoj down time
prostředek k omezení opalu scale preventative material
prostředky, dopravní means of transportation
prostřihování blány pierce
prostřižení blány punch out center
protáhlá necelistvost+A880 seam
protiběžný counter blow
protiběžný buchar impacter (am.)
protitlak backpressure / counter pressure
protizávaží (šroubované, přivařené) counterweight (bolted, welded)
protlačovadlo extrusion tool
protlačování extrusion
protlačování, dopředné forward extrusion
protlačování, protisměrné backward extrusion
protlačování, stranové sideward extrusion
protlačování, zpětné backward extrusion
protokol, přejímací inspection report
proudění convection
provoz (výrobní jednotka) plant
provoz / provozování (něčeho) operation / service / practice
provoz pece furnace operation
provoz, nepřetržitý continuous operation
průběh napětí stress distribution
průběh teploty temperature distribution
průběh vláken grain flow
průhyb, zvlnění nebo přeložení způsobené ztrátou stability na vzpěr buckling
průlez manway
průmět styčné plochy plan view area
průmysl, kovárenský (zápustkových výkovků) drop forging industry
průtlačnice extrusion die
průtlačník extrusion punch
pružina spring
prvek, tvarový shape elements
přebytek kovu excess of metal
předděrování prepierce
předehřátí preheating
předehřátí vzduchu air preheating
předehřátí zápustky die preheating
předehřev (např. ingotů) preheating
předkovací dutina blocker (impression)
předkování block / preforging / preforming
předkování a dokování block and finish
předkování nebo i předválcování brakedown
předkovek preform
předkovek vzniklý napěchováním špalíku pancake
předpětí prestressing
předpis, přejímací acceptance requirement
předpis, zkušební test requirement
přehrnutí kovu ze svislé plochy chop
přehřátí overheating / superheating
přehřátý kov overheated metal
přechod mezi křehkým a houževnatým lomem ductile-brittle transition
přechodová/tranzitní teplota fracture appearance transition temperature (FATT)
přejímka acceptance
překování (prodlužování) ingotu na plochých kovadlech cogging
překování hran sadden
přeložka fold / lap / overlap / shut
přeložka lap
přeložka overlap
přeložka, zákovek cold lap / cold shut
přeměna struktury structural transformation
přeměna, martenzitická martensitic transformation
přerušení práce work stoppage
přesazení mismatch / offset
přesazení (v dělicí rovině zápustky) crank
přesazení (vada) offset
přesazení kovadel die shift
přesazení zápustky die shift / ~ mismatch
přesazování (volné kování) offset forging / offsetting
přesné (bezvýronkové) kování flashless forging
přesné kování close tolerance forging / net-shape forging / precision forging
přesné kování net-shape forging
přesnost accuracy
přestup tepla heat transfer
přetavení, elektrostruskové electro-slag remelting
přetvárné napětí flow stress
převážecí a otáčecí vůz trackbound turntable
převod, ozubený gear drive
převod, řemenový belt drive
převod, řetězový cain drive
převod, třecí friction gear
převod, vačkový cam drive
převodník (měřených hodnot) signal modulator
příčné klínové válcování cross wedge rolling
příčně posuvný stůl die train
příčné trhliny na trubce sleeve fracture
příčník traverse
přídavek allowance (finish a., machining a.)
přídavek na obrábění forging envelope
přídavek na obrábění machining allowance
přídavek na zkoušky prolongation
přídavky overmeasure
přídavky na obrábění machining allowance
přidržovač blank holder
příhřev (opětný ohřev) reheating
přilnavost adhesive strength
přilnutí (výkovku k zápustce) sticking
příložka, naznačovací fullering bar
příprava výroby works scheduling
přípravná dutina blocking impression / rougher
přípravná dutina (po něm následuje předkovací) buster
příruba flange
přířez slug / blank
přístroj, měřicí measuring instrument
přístroj, zkušební testing device
přístřih slug / blank
působení hluku noise effects
působící proti counteracting
působiště síly (na nástroj) point of application of force / ~ of deformation
pyrometr pyrometer

Q

R

racionalizace rationalization
radiální kovací stroj rotary forger
radiální prodlužovací (kovací) stroj round swaging machine / rotary forging
radiální válcovačka kroužků radial ring rolling mill
rafinace, elektrostrusková electro-slag refining (ESR)
rám lisu frame
rameno kliky web
rameno páky lever arm
ráz impact
ráz, tepelný thermal shock
ráz, tlakový water hammer
ráz, vodní water hammer
razník, vtlačovací (zápustkových dutin) hob / master die
rázová zkouška Charpy impact test / impact test / impact testing / izod impact test
rázová zkouška izod impact test
ražení coining
regulace otáček rotary speed control
regulace rychlosti speed control
rekrystalizace recrystallization
rekuperátor recuperator
renovace dutiny sinking
robot, průmyslový industrial robot
rotační (radiální) kování rotary forging
rotor rotor
rovina kování (rovina kolmá na směr pohybu kovadla) forging plane
rovina, dělicí parting line
rovina, neutrální (toku kovu) neutral flow plane
rovina, výchozí (pro měření) datum plane
rovina, vztažná / ~ , základní reference plane
rovinnost flatness
rovnání planishing / straighten
rovnání v zápustce straightening
rozbor, chemický chemical analysis
rozbrušování friction sawing / abrasive cut off
rozdělovací dutina splitter impression
rozdělovací zápustka edger / fuller
rozevření bočních beranů gathering
rozkování (rozšiřování) desky side forging
rozkování na trnu saddle forging / saddling
rozkovek job / workpiece / work piece
rozložení tlaku po průřezu pressure profile
rozměry dimension
rozpouštěcí žíhání solution annealing
rozpouštěcí žíhání a stárnutí age hardening
rozšiřovací trn expanding bar
rozšiřování flattening / plating
rozšiřování na trnu expansion (over mandrel)
roztažení díry kuželovým trnem drifting
roztažnost, teplotní thermal expansion dilatation
rozválcovačka kroužků ring rolling machine
rozválcování kroužků ring rolling
rozvod, ventilový valve control
rozvrstvení, rozválcovaná staženina lamination
ruční kování hand forge
růst únavové trhliny fatigue crack growth
růst zrna grain growth
rybina dovetail
rychlost speed / velocity
rychlost deformace strain rate
rychlost toku (kovu) flow rate
rychlost, deformační strain rate
rychlost, dopadová impact velocity

Ř

řemen belt
řemen padacího bucharu lifting belt
řetěz chain
řetízky vměstků stringers
řetízky vměstků stringers
řezání sawing
řezání na pile band sawing
řezání plamenem flame cutting / oxygen cutting
řezat (na pile) saw
řízené ochlazování controlled cooling
řízení atmosféry atmosphere control
řízení chodu pece furnace control
řízení jakosti quality control
řízení teploty temperature control
řízení, číslicové numerical control
řízení, hydraulické hydraulic drive
řízení, pneumatické pneumatic control
řízení, programové program control

S

sada rozkovků ukazujících postup kování progressives
sálání heat radiation
sdílení tepla heat exchange
segregace segregation
segregace (ingotu) ingotism
sekáč chissel / cutting bar
sekání chisseling
sekvence úderů blow sequence
série, malá small series
série, nepřetržitá continuous series
seřízení adjustment
sestava (souprava) nástrojů die set
setrvačník flywheel
sevřená výška shut height
sferoidizace spheroidizing
schéma toku materiálu flow diagram
schéma výrobního postupu flow diagram / flowsheet / flowchart
síla force
síla lisu press capacity
síla, deformační deformation force
síla, rázová impact force
sila, válcovací rolling force
silový stroj force-bound machine
síra sulphur
sklad materiálu stockyard
skluznice (v narážecí peci) skids
slitina alloy
slitiny hliníku aluminium (aluminum am.) alloys
slitiny hořčíku magnesium alloys
slitiny kobaltu cobalt base alloys
slitiny lehkých kovů light alloys
slitiny mědi copper alloys
slitiny niklu nickel-based alloys
slitiny titanu titanium alloys
slitiny vysokopevnostní high-strength alloys
slitiny zinku zinc alloys
sloučenina, intermetalická intermetallic compound
složitost intricacy
složitý tvar intricate shape
smrštění shrinkage
smrštění při chladnutí shrinkage
smýkadlo ram
smyková deformace shear deformation
snímač dráhy hodometer / displacement / transducer
snímač, silový load cell
snímač, tenzometrický tensometric sensor / strain-gauge pick-up
snížení hlučnosti noise transmission loss
sochor 6 x 6“ až 12 x 12“ bloom
sochor max. 5 x 5“ billet
sonda, měřicí sensor / detector
součásti pro letecký a kosmický průmysl aerospace components
součásti, automobilové motor vehicle parts
součásti, strojní mechanical engineering components
součinitel tření coefficient of friction
součinitel tvarové složitosti complexity factor
součinitel, vzduchový fuel-air ratio
soudečkový tvar barrel shape
soudkovitost bulge / barreling
spálení (materiálu při ohřevu) burning
spaliny exhaust gas
spalování combustion
specializace specialization
spěchování, tvarové (předkování v zápustce) edging
spékání sintering
spojka clutch / coupling
spotřeba paliva fuel consumption
stahování s trnu stripping
stanovení pracovní doby work period determination
stárnutí aging
statická zkouška (malou rychlostí) static testing
statistika statistics
statistika, úrazová accident statistic
stav napjatosti state of stress / stress state
stav zaměstnanců, zdravotní occupational health
staženina piping
staženina (v ingotu) pipe
stěna wall
stěna, akustická acoustic baffle
stěrač stripper / scraper
stěrač výronku stripping tool
stlačitelnost compressibility
stohovač stacker
stohovač, vidlicový fork-lift truck
stojan frame
stolice, válcovací mill stand / rolling stand
stoupání (kovu) upward displacement / rise
stroj engine / machine
stroj s konstantním zdvihem stroke-bound machine / stroke restricted machine
stroj, elektropěchovací electrical upsetter
stroj, kovací forging machine
stroj, obráběcí machine-tools
stroj, ohýbací bending machine
stroj, tvářecí forming machine
stroj, válečkovací planishing mill
stroj, vodorovný kovací horizontal forging machine
struktura structure
struktura, krystalová crystal structure
strukturní celistvost structural integrity
středění centering arm
středící (vodící) válečky (u válcovačky) centering
střihací nože shear blades
střihání shearing
stříkat (mazadlo) spray
střižnice clipping bed
střižník clipping punch
studie, časová time study
studie, pracovní work study
stůl table
stůl (lisu) bed
stůl lisu press table
stupeň prokování forging reduction / forging ratio / reduction ratio / degree of reduction
stupeň prokování forging ratio
stupeň prokování reduction ratio
superplasticita superplasticity
superslitiny, vysoce žáruvzdorné superalloys
surový stav as forged
svařování elektrickým obloukem arc welding
svařování tlakem pressure welding
svařování tlakem za studena cold pressure welding
svařování třením friction welding
světlá výška pracovního prostoru daylight
svítiplyn town gas

Š

šablona template
šabota anvil
šíření lateral spread / spread / width spread
šíření width spread
šíření hluku noise transmission
šíření únavové trhliny fatigue crack propagation
šneková válcovačka (koulí) helical wedge rolling
špalík slug / blank
šroub, maticový bolt
šroub, upínací poppet pin
šroub, závrtný screw
šroubovice screw head
štěrbinová pec slot furnace
štíhlost high/diameter ratio
štíhlost slenderness ratio

T

tah tension
tahová síla tensile load
tahová zkouška tensile test
tavba, vsázka pece, ohřev heat
tavební analýza ladle analysis
tavení, vakuové vacuum melting
tažení drawing
tažnice die
tažník punch+B1193
tažnost percent elongation
tečení creep
technika technology
technika, regulační control method
technologie technique
technologie kování forging technology
technologie, skupinová group technology
tělesa, dutá hollow components
těleso, obalové envelope body
tělo ingotu ingot body
tepelná bariera thermal buffer
teplota temperature
teplota, dokovací finishing temperature
teplota, kovací forging temperature
teplota, ohřívací heating temperature
teplotní pnutí thermal stress
teplotní trhliny thermal cracks
termočlánek thermocouple
termo-mechanické zpracování thermal mechanical treatment, thermomechanical working
těsnění plunžru stuffing box
tlak pressure
tlak, hydrostatický hydrostatic pressure
tlak, zpětný counterpressure
tlaková síla compressive load
tlaková zkouška compression test
tloušťka můstku flash clearance
tloušťka vrstvy coating thickness
tloušťka výronku flash thickness
tlumení (vibrací) damping
tok kovu metal flow
tok, tepelný heat flow
tolerance tolerance
tolerance povrchu surface tolerance
tolerance výkovků forging tolerances
tolerance zápustek die tolerances
transfer gripper arm
transkrystalická prasklina vzniklá při ohřevu cracks
trhlina crack
trhlina v zápustce check
trhlina způsobená nízkou tvařitelností burst
trhlina, povrchová surface crack
trhlina, tepelná heat cracking
trhlina, vlasová hairline crack
trhlina, vnitřní internal crack
trn, kovací mandrel
trn, vnitřní válec u válcovačky kroužků mandrel
tryskání blast cleaning
tryskání výkovků shot blasting
tření friction
třídění, tvarové shape classification
tuhý konec rigid end
tvar výkovku, konečný finished forging
tvar, okamžitý momentary form
tvary výkovků forging shapes
tvářená (ocel) wrought (steel)
tváření forming
tváření elektrickým obloukem electric arc forming
tváření kovů metal working / ~ forming
tváření poloztuhlého kovu slurry state forming
tváření s aktivním působením tření friction-assisted forming
tváření tekutého kovu squeeze casting
tváření v polotuhém stavu slurry state forming
tváření výbuchem explosive forming
tváření za polotepla / ~ za poloohřevu warm forging
tváření za studena cold forming
tváření za tepla hot forming
tváření, elektrohydraulické electrohydraulic forming
tváření, elektromagnetické magnet forming / electromagnetic forming
tváření, hydrodynamické hydrodynamic forming
tváření, objemové three dimensional forming
tváření, vibrační vibratory forming
tváření, vysokorychlostní high-energy-rate forming
tvářený materiál wrought material
tvařitelnost formability, plasticity+B1265
tvařitelnost (za studena) ductility
tvorba soudku (konvexních povrchů) barreling
tvrdá vrstva na povrchu (při povrchovém kalení ap.) case
tvrdost hardness
tvrdost podle Brinella Brinell hardness
tvrdost podle Rockwella Rockwell hardness
tvrdost podle Vickerse Vickers hardness
tyč (různého průřezu menším než 16 čtver. Palců)+A1272 bar
tyč vyrobená protlačováním extruded billet
tyč, plochá flat bar

U

úběr penetration / draft size / reduction in height / roughing down
úběr reduction in hight
úběr, sevření squeeze, squeezing
účinek, teplotní temperature effect
účinnost efficiency
účinnost pece furnace efficiency
účinnost úderu blow efficiency
účinnost, deformační deformation efficiency
úder blow
úder, tvrdý die-to-die blow
údržba maintenance
údržba pece furnace maintenance
údržba, strojní machine maintenance
úhlové kovadlo vee die, V-tool, V-dies
úhlové kovadlo (s velkým vrcholovým radiusem) swage die
úchylka, dovolená allowable variation
úchytka polotovaru workpiece holder
úchytka pro kleště tonghold
úkos mold taper / draft (angel) / slenderness ratio / taper
úkos (stěny) draft (of the wall)
úkos, boční die draft / draft
uložení lisované za tepla shrink fit
uložení, lisované (s přesahem) interference fit
ultrazvuková zkouška ultrasonic examination (testing)
umělecký kovář artisan blacksmith
únava fatigue
únava, konečná povrchová finishing
únava, tepelná thermal fatigue
upínací deska bolster plate / die shoes / die holder / bolster / insert holder / can
upínací prostředek bolster
upínání fastening
upínání nástrojů tool fastening
úraz accident
uzavírání dutin close of porosities
uzavírání konce kotle closing-in (boiler drum)
uzavírání osových vad closure of axial porosity (porosities)
uzavírání vad closure of axial porosities / void closure / void crushing / close up porosities
uzavírání vad void closure
uzavírání vad void crushing
uživatel user

V

vada defect
vada materiálu material defect
vada na konci tyče vyrobené protlačováním extrusion pipe
vada přešlá z výchozího polotovaru stock marks
vada výkovku forging defect
vada, kalicí hardening defect
vada, která se přenesla na výkovek z výchozího polotovaru stock marks
vahadlo (pro volné kování) balancing porter bar / porter bar
válce, kovací forging roll / reduce rolls
válcovačka kroužků ring rolling machine
válcování rolling
válcování kroužků ring rolling
válcování profilovaných kroužků contour rolling / profile rolling
válcování profilovaných kroužků profile rolling
válcování profilů section rolling
válcování za tepla hot rolling
válcování závitů thread rolling
válcování, periodické die rolling
válcování, podélné longitudinal rolling
válcování, příčné transverse rolling
válcování, příčné klínové wedge rolling
válcovna rolling mill
válec (nástroj) roll
válečkování roll burnishing / roller burnishing
vedení guides
vedení zápustky die guide
velikost dávky batch size
velikost zrna grain size
věnec, ozubený gear
ventil valve
vertikální šachtová vertical pit
větrák fan / ventilator
větrání ventilation
větrání, nucené powered ventilation
větrání, přirozené natural ventilation
věžové kování tower rings technology
vícepolohová rozválcovačka kroužků table mill
vlákna (ve struktuře)+A1349 fiber / flow lines
vlastnosti materiálu material properties
vlastnosti závislé na směru directional properties
vlastnosti, deformační deformation behaviour
vlastnosti, fyzikální physical properties
vlastnosti, mechanické mechanical properties
vlna, rázová shock wave
vločky flakes
vložka šaboty sow block / bolster / anvil cap
vložka zápustky insert
vložka, zápustková insert / die insert
vměstek inclusion
vnější (hlavní) válec (u válcovačky kroužků) radial roll
vnější část ostřihovadla trimmer die
vnější úkos outside draft
vnější válec (u válcovačky kroužků) king roll
vnitřní kvalita centerline consolidation / internal soundness
vnitřní kvalita internal soudnes
vnitřní pnutí internal stress
vnitřní úkos inside draft
vnitřní válce (u válcovačky kroužků) rolling mandrel
vnitřní válec (trn) mandrel
vnitřní výronek internal flash
vodicí kolík guide pin
vodící lišty gibs
vodítka tříhranná ways
vodítko guide
vodivost, tepelná thermal conductivity
vodorovný kovací stroj forging machine, upsetter
volné kování open die / smith forging
volné kování a válcování kroužků OD/RR (open die/ring rolling)
volné předkování na bucharu edging
volný výkovek flat die forging
vozík, přepravní truck
vozová pec bogey hearth furnace
vrubová houževnatost impact energy / notch toughness
vrubová zkouška drop impact testing
vřeteno spindle
vtaženina suck-in
vtlačení impressing
vtlačování (dutin) hobbing
vtlačování za studena (dutin) cold hobbing
vtlačování za tepla (dutin) hot hobbing / ~ sinking
vtokový kůl down fountain
vybavení, elektrické electrical equipment
vybavení, nástrojové tooling
vybavení, řídicí control equipment
výcvik / výchova education / training
výděrek punchout / slug
vyděrovaný kotouč donut
výdrž soak
výdrž na teplotě superheating
vydutý konec bulged face
vyhazovač ejector
výheň forge
výchozí polotovar blank, slug, multiple
výchozí polotovar (sochor) billet
vyjímání ze zápustky removal from the dies
výkonnost pece furnace throughput
výkovek bez úkosů no-draft forging
výkovek blízký konečnému tvaru near net shape forging
výkovek hrubého tvaru blocker type forging
výkovek, referenční die pattern
výkovek, vícekusový platter
výkovek, vzorkový die pattern
výkovky kované za polotepla / poloohřevu warm forgings
výkovky kované za studena cold forgings
výkovky pro lodě marine parts
výkovky v obvyklém provedení commercial tolerance forgings
výkovky v přesném provedení precision forgings / close-tolerance forgings
výkovky vyrobené na bucharu hammer forgings
výkovky vyrobené na vodorovném kovacím stroji upset forgings
výkovky z lehkých slitin light alloy forgings
výkovky z nízkolegované oceli low-alloy steel forgings
výkovky z titanových slitin titanium alloy forgings
výkovky z uhlíkové oceli carbon steel forgings
výkovky z vysokolegované oceli high-alloy steel forgings
výkovky ze slitin neželezných kovů non-ferrous alloys forgings
výkovky ze spékaných kovů sinter forgings
výkovky, ocelové steel forgings
výkovky, zápustkové closed-die forgings
výkres výkovku forging drawing
výměna nástrojů tool change
výměník, tepelný heat exchanger
vypalování torch cut
vypínač, bezpečnostní protective circuit breaker
vypouklý konec bulged face
vyrážeč klínů key driver
vyražeč, vyhazovač liftout
vyrážeč, vyhazovač ejector / stripper punch / knockout / lift out
výroba production / manufacture
výroba matic nut manufacture
výroba nástrojů toolmaking
výroba součástky bez kreslení výkresu intelligent component evaluation
výroba spékaných polotovarů sintered preform production
výroba šroubů screw manufacture
výroba v jedné operaci single stage operation
výroba zápustek die making
výroba, proudová continuous production
výroba, sériová mass production
výrobek práškové metalurgie powder forging
výronek flash
vyrovnání zápustek do osy die match
výskyt licí struktury ve výkovku ingotism
vysokocyklová únava high- cycle fatigue
vystřihování blanking
výstřižek (výchozí polotovar) cropped piece
vystřižení otvoru piercing
výstupek na výkovku, často válečkový boss
výstupek pro upnutí chucking lug
výstupek, obvykle kolmý k žebru, např. příruba rib
vysvědčení výrobce test report
výška, o kterou lze přestavit polohu beranu ram adjustment
výška, padací fall height / height of drop
výtěžnost / využití yield
vytvořený tvar precut profile
využití yield
využití materiálu material utilization
využití těla ingotu good useable part of the ingot body
vyzdívka, žáruvzdorná refractory lining
výzkum research
výzkum, provozní operational research
vzdálenost mezi elektrodou a nástrojem electrode gap
vzduch, stlačený compressed air

W

X

Y

Z

záběr stroke
záběr ¾ šířky kovadla heavy bite
záběr, délka záběru bite
zabezpečení jakosti quality assurement
zakalení hardening
základ foundation
základna, součástková family of part
zalomená hřídel crankshaft
zamáčknutá ostřina sliver
zámek (zachycující vodorovnou sílu) counter lock
zámek, lištový (zápustky) lock
zaoblení hran (vnější) fillet
zaoblení rohů (vnitřní) corner
zaplnit dutinu fill forging impression
zápustka impression die / drop forging die / set of dies
zápustka lisu press die
zápustka pro kování za studena cold forging die
zápustka pro kování za tepla hot forging die
zápustka pro sdružené (vícekusové) výkovky multi-part die
zápustka pro tváření za polotepla warm forging die
zápustka s pohyblivými prvky (pro usnadnění vyjímání výkovku) split die
zápustka se zámkem locked dies
zápustka, kovací forging die
zápustka, litá cast die
zápustka, postupová multi-impression die
zápustka, předkovací preforming die
zápustka, uzavřená enclosed die
zápustkové kování closed die, impression die forging
zápustkové kování na bucharu drop forging
zápustky forging dies
zarážka waiting die
záření radiation
zařízení pro tepelné zpracování heat treatment equipment
zařízení, bezpečnostní safety mechanism
zařízení, chladicí cooling device
zařízení, kopírovací copying machine
zařízení, mazací lubricator
zařízení, ohřívací heating equipment
zařízení, ochranná (strojů) protective devices
zařízení, podávací feeding equipment
zařízení, přiváděcí feeding equipment
zařízení, sázecí charging equipment
zásoba plasticity forming capacity
zásobník gutter / flash gutter / magazine / silo
zásobník (výronkové drážky) flash gutter / gutter
zásobník nástrojů die magazine
zátok feather, fin
zavalenina cold shut
zavěšení suspension
zbytek mazadla lubricant residue
zbytek po odstřižení výronku flash extension
zdvih stroke
zdvihový čep crankpin
zesilovač amplifier
zesilovač, měřicí instrument amplifier
zhrubnutí zrna grain coarsening
zhutňování (prášková metalurgie) pressing / compaction
zjemnění zrna grain refining
zkosení rohu chamfering
zkoušení examination / inspection
zkoušení (nedestruktivní) nondestructive inspection
zkoušení nespojitosti (detekovatelné UZ) discontinuities
zkoušení, magnetoskopické electromagnetic testing / magnetic particle testing
zkoušení, mechanické mechanical testing
zkoušení, nedestruktivní non-destructive testing
zkouška test
zkouška krutem torsion test
zkouška ohybem bend test
zkouška pěchováním upsetting test
zkouška praskavým lakem brittle lacquer test
zkouška prokalitelnosti end-quench hardenability test / hardenability test / Jominy test
zkouška tahem tensile test
zkouška tlakem compression test
zkouška ultrazvukem ultrasonic testing
zkouška vrubové houževnatosti impact test
zkouška, rentgenová radiographic inspection
zkrucování twist / twisting
změkčení work softening
změna struktury structural change
změřená veličina reading
značení identification
značení stamp
značkovací nástroj (kulatina) fuller
značkování marking / stamp
zokujení scale loss
zotavení recovery
zpětné protlačování backward extrusion / impact extrusion / indirect extrusion
zpětné protlačování impact extrusion
zpětné protlačování indirect extrusion
zpětný plunžr lifting plunger
zpevnění povrchu surface hardening
zpevnění, deformační work hardening / strain hardening
zploštění flattening
zpoždění time delay
zpracování za studena cold working, cold forming
zpracování, izotermické (na bainit) interstage hardening
zpracování, povrchové surface treatment
zpracování, tepelné heat treatment
zpracování, termomechanické thermomechanical treatment / ausforming
zrno, hrubé coarse grain
zrychlené ochlazování AC (accelerated cooling)
ztráta okujemi loss of steel due to scale
ztráta stability při překročení H/D při pěchování buckling
ztráta zokujením loss of steel due scale
ztráty, tepelné heat losses
zušlechťování quenching and tempering
zúžení necking
zvedací a otočný stůl pop-up turntable
zvrásnění (vada) fold
zvyšování teploty ramp

Ž

žár, kovářský forging heat
žáruvzdornost heat resistance
žebro (zpravidla kolmé k dělící rovině) web
žebro, příruba rib
žíhání annealing
žíhání na měkko softening
žíhání na snížení pnutí stress relief annealing
žíhání v ochranné atmosféře controlled atmosphere annealing
žíhání v zásypu box annealing
žíhání, izotermické isothermal annealing
žíhání, lesklé bright annealing
žíhání, normalizační normalizing
životnost zápustky die life