Anglicko-český

A

abrasives brusivo
AC (accelerated cooling) zrychlené ochlazování
acceptance přejímka
acceptance conditions podmínky, přejímací
acceptance requirement předpis, přejímací
accident úraz
accident prevention ochrana práce
accident prevention and safety ochrana a bezpečnost práce
accident statistic statistika, úrazová
accuracy přesnost
acoustic baffle stěna, akustická
acoustic baffle bariéra, protihluková
adhesive strength přilnavost
adjustment nastavení
adjustment seřízení
advance time čas, normovaný
aerospace components součásti pro letecký a kosmický průmysl
aerospace materials materiály pro letecký a kosmický průmysl
age hardening rozpouštěcí žíhání a stárnutí
aging stárnutí
air hammer / pneumatic hammer buchar, kompresorový (pneumatický)
air powered hammer buchar, kompresorový dvojčinný
air preheating předehřátí vzduchu
air-lift hammer buchar, kompresorový jednočinný
allowable variation úchylka, dovolená
allowance (finish a., machining a.) přídavek
alloy slitina
alloy steel ocel, legovaná
alumina bricks cihly, bauxitové
aluminium (aluminum am.) alloys slitiny hliníku
amplifier zesilovač
annealing žíhání
annealing žíhání
anvil dolní kovadlo
anvil kovadlina
anvil šabota
anvil cap držák kovadel
arc welding svařování elektrickým obloukem
area of cleavage fracture podíl houževnatého lomu (u vrubovky)
area of shear fracture podíl křehkého lomu
articulated shaft hřídel, kloubová
artisan blacksmith umělecký kovář
as forged surový stav
as-cast structure licí struktura
atmosphere atmosféra
atmosphere control řízení atmosféry
austenitic steel ocel, austenitická
austenitizing austenitizace
automatic forging kování, automatické
automation automatizace
auxiliary operations pomocné operace
axial rolls axiální válce
axis osa (geometrická)
axis of deformation osa silového působení
axle osa (strojní součást)
axle housing tube náprava, trubková

B

backing arm opěrné rameno (u válcovačky kroužků)
backpressure / counter pressure protitlak
backward extrusion protlačování, protisměrné
backward extrusion protlačování, zpětné
backward extrusion / impact extrusion / indirect extrusion zpětné protlačování
balancing porter bar / porter bar vahadlo (pro volné kování)
ball koule
ball and socket joint kloub, kulový
band sawing řezání na pile
bar tyč (různého průřezu menším než 16 čtver. Palců)+A1272
barrel shape soudečkový tvar
barreling tvorba soudku (konvexních povrchů)
batch size velikost dávky
batch type furnace pec, komorová
batch-type furnace komorová pec
batch-type furnace pec s jedněmi dveřmi (neprůběžná)
bearing ložisko
bearing journal hlavní čep
bed stůl (lisu)
belt řemen
belt drive převod, řemenový
belt drop hammer buchar, řemenový padací
bend ohnutí
bend test zkouška ohybem
bender ohýbací dutina
bender ohýbací nástroj
bender / bending impression dutina, ohýbací
bending ohýbání
bending machine stroj, ohýbací
big end kokila V
billet polotovary: max. 5 x 5“
billet sochor max. 5 x 5“
billet výchozí polotovar (sochor)
billet shear nůžky, sochorové
bite délka záběru
bite záběr, délka záběru
bite is forged down materiál je stlačen
bite ratio poměrná délka záběr lz/h
blacksmith, forgemaster kovář
blank holder přidržovač
blank, slug, multiple výchozí polotovar
blanking vystřihování
blast cleaning tryskání
block / preforging / preforming předkování
block and finish předkování a dokování
blocker (impression) předkovací dutina
blocker / blocking impression dutina, předkovací
blocker type forging výkovek hrubého tvaru
blocking impression / rougher přípravná dutina
bloom polotovary: 6 x 6“ až 12 x 12“ případně kruhového průřezu
bloom sochor 6 x 6“ až 12 x 12“
blow úder
blow efficiency účinnost úderu
blow energy rating energie úderu
blow sequence sekvence úderů
blue brittleness křehkost za modrého žáru
board drop hammer buchar, deskový padací
board hammer prknový buchar
bogey hearth furnace vozová pec
bolster upínací prostředek
bolster plate / die shoes / die holder / bolster / insert holder / can upínací deska
bolt šroub, maticový
bolt maker lis na kování šroubů
boogie hearth furnace pec s výjezdnou nístějí
boogie hearth furnace pec, vozová
boss nákovek
boss výstupek na výkovku, často válečkový
bottom / stool pata
bottom anvil plate podložka při rozkovávání kotoučů
bottom casting (pouring) lití spodem
bottom die / lower die díl zápustky, dolní
box annealing žíhání v zásypu
box furnace pec, laboratorní komorová
brake brzda
brakedown předkování nebo i předválcování
brass mosaz
breaker lamač
bright annealing žíhání, lesklé
Brinell hardness tvrdost podle Brinella
brittle fracture lom, křehký
brittle lacquer test zkouška praskavým lakem
brittleness křehkost
buckling průhyb, zvlnění nebo přeložení způsobené ztrátou stability na vzpěr
buckling ztráta stability při překročení H/D při pěchování
bulge / barreling soudkovitost
bulged face vydutý konec
bulged face vypouklý konec
bulk forming / massive forming objemové tváření
burner hořák
burning spálení (materiálu při ohřevu)
burr ostřina
burr / feather / fin / residual flash otřep
burst trhlina způsobená nízkou tvařitelností
buster přípravná dutina (po ní následuje předkovací)

C

cable lano
cain drive převod, řetězový
cam drive převod, vačkový
cam driven press lis, vačkový
cant hranit
cantilever konzola
carbon steel forgings výkovky z uhlíkové oceli
carbonitriding nitrocementování
case tvrdá vrstva na povrchu (při povrchovém kalení ap.)
case hardening cementování
case hardening steel ocel, cementační
cast otisk (odlitek) kovací dutiny
cast (steel) litá (ocel)
cast die zápustka, litá
cast iron litina
cast material+B443 listý materiál
cast preform polotovar, odlitý
cast steel ocelolitina, litá ocel
casting odlitek
cavity/impression dutina
centering středící (vodící) válečky (u válcovačky)
centering arm středění
centerline consolidation / internal soundness vnitřní kvalita
centerline inhomogeneity osové vady
ceramic tool nástroj, keramický
certificate of compliance with the order osvědčení výrobce
CGF (continous grain flow) nepřerušovaný průběh vláken
circular motion pohyb, kruhový
cladding nanášení ochranné vrstvy (na zápustku)
cladding plátování
cladding nanášení ochranné vrstvy (na zápustku)
clamping face plocha, upínací
cleanliness čistota
clipping bed střižnice
clipping press lis, ostřihovací
clipping punch střižník
clipping tool ostřihovadlo
clipping/trimming (cold or hot) ostřihování
close of porosities uzavírání dutin
close tolerance forging / net-shape forging / precision forging přesné kování
closed die forging kování v otevřené zápustce
closed die, impression die forging zápustkové kování
closed-die forgings výkovky, zápustkové
closing-in (boiler drum) uzavírání konce kotle
closure of axial porosities / void closure / void crushing / close up porosities uzavírání vad
closure of axial porosity (porosities) uzavírání osových vad
clutch / coupling spojka
coarse grain zrno, hrubé
coating povlak
coating thickness tloušťka vrstvy
cobalt base alloys slitiny kobaltu
cobles lampasy (hlavně při válcování)
coefficient of friction součinitel tření
cogging kulacení (ingotu)
cogging překování (prodlužování) ingotu na plochých kovadlech
coining kalibrace (za tepla i za studena)
coining ražení
coining / sizing kalibrování
coining press lis, kalibrovací
cold automatic upsetting pěchování za studena na automatech
cold forging kování za studena
cold forging die zápustka pro kování za studena
cold forging press lis pro kování za studena
cold forgings výkovky kované za studena
cold forming tváření za studena
cold hobbing vtlačování za studena (dutin)
cold hobbing press lis pro vtlačování za studena
cold lap / cold shut přeložka, zákovek
cold pressure welding svařování tlakem za studena
cold shut zavalenina
cold upsetting pěchování za studena
cold working, cold forming zpracování za studena
combustion spalování
commercial tolerance forgings výkovky v obvyklém provedení
competitive process proces, konkurenční
complexity factor součinitel tvarové složitosti
compressed air vzduch, stlačený
compressibility stlačitelnost
compression test tlaková zkouška
compression test zkouška tlakem
compressive load tlaková síla
compressive strength pevnost v tlaku
compressive stress napětí, tlakové
computer počítač
computerization komputerizace
conical wheel kolo, kuželové
connecting rod ojnice
container objímka (průtlačnice)
continuous casting odlévání, plynulé
continuous furnace pec, průběžná
continuous noise hluk, ustálený
continuous operation chod, nepřetržitý
continuous operation provoz, nepřetržitý
continuous production výroba, proudová
continuous series série, nepřetržitá
continuously cast section polotovar, plynule odlitý
contour rolling / profile rolling válcování profilovaných kroužků
contouring frézování obvodem
control equipment vybavení, řídicí
control method technika, regulační
controlled atmosphere atmosféra, ochranná
controlled atmosphere annealing žíhání v ochranné atmosféře
controlled cooling řízené ochlazování
convection proudění
convection heating ohřev prouděním
conveyor / transporter dopravník
conveyor belt pás, dopravní
cooling device zařízení, chladicí
copper alloys slitiny mědi
copy milling frézování, kopírovací
copy milling machine frézka, kopírovací
copying machine zařízení, kopírovací
corner zaoblení rohů (vnitřní)
corrosion fatigue korozní únava
corrosion protection ochrana, korozní
corrosion resistance odolnost, korozní
cost price náklady, výrobní
costing kalkulace
costs náklady
counter blow protiběžný
counter lock zámek (zachycující vodorovnou sílu)
counteracting působící proti
counterblow hammer buchar, protiběžný
counterpressure tlak, zpětný
counterweight (bolted, welded) protizávaží (šroubované, přivařené)
crack prasklina
crack trhlina
crack detection kontrola na trhliny
cracking prasknutí
cracks transkrystalická prasklina vzniklá při ohřevu
crane jeřáb
crank přesazení (v dělicí rovině zápustky)
crank drive pohon, klikový
crank press lis, klikový
crank shaft hřídel, kliková
crankpin zdvihový čep
crankshaft klikový hřídel
crankshaft zalomená hřídel
creep tečení
creep curve křivka tečení
creep limit mez tečení
creep strength mez pevnosti při tečení
crew (5-men crew) osádka (pětičlenná o.)
crop end / end loss koncový odpad, zbytek z tyče po řezání
cropped piece výstřižek (výchozí polotovar)
cross forging křížové (třístranné) prokování
cross wedge rolling příčné klínové válcování
crown horní nepohyblivý příčník
crown die horní pěchovací deska (vypuklá)
crystal lattice mřížka, krystalová
crystal structure struktura, krystalová
cut-piece forging / forging from a billet kování z kusového polotovaru (pro jeden výkovek)

D

damping tlumení (vibrací)
datum plane rovina, výchozí (pro měření)
daylight světlá výška pracovního prostoru
death zone oblast ztížené deformace
decarburization oduhličení
defect vada
deflection prohnutí
deformation / strain deformace
deformation behaviour vlastnosti, deformační
deformation efficiency účinnost, deformační
deformation force síla, deformační
deformation ratio deformace, poměrná
deformation resistance odpor, deformační
deformation work práce, deformační
deformation zone pásmo deformace
delivery terms podmínky, dodací
deposition welding / facing navařování
depth of hardness hloubka zakalení
descaling odokujování
die nástroj
die nástroj, tvářecí
die tažnice
die block blok, zápustkový
die cooling ochlazování nástrojů
die deformation deformace zápustky
die design konstrukce zápustky
die draft / draft úkos, boční
die finishing obrábění zápustky, dokončovací
die guide vedení zápustky
die holder držák nástroje
die holder držák nástrojů
die impression dutina, zápustková
die key klín, zápustkový
die life životnost zápustky
die lock area oblast ztížené deformace
die lock area / death zone / death metal zone oblast ztížené deformace
die lubrication mazání zápustek
die magazine zásobník nástrojů
die making výroba zápustek
die match vyrovnání zápustek do osy
die milling cutter fréza na zápustky
die pattern výkovek, referenční
die pattern výkovek, vzorkový
die preheating předehřátí zápustky
die proof otisk (odlitek) pracovní dutiny
die recovery obnova zápustky
die resinking hloubení zápustky, opakované
die rolling válcování, periodické
die set sestava (souprava) nástrojů
die shift posunutí zápustky
die shift přesazení kovadel
die shift / ~ mismatch přesazení zápustky
die sinking hloubení zápustky
die sinking obrábění dutiny v nástroji
die steel ocel, zápustková
die surface finish jakost zápustek, povrchová
die tolerances tolerance zápustek
die train příčně posuvný stůl
die wear opotřebení zápustek
die-to-die blow úder, tvrdý
dimension rozměry
directional properties vlastnosti závislé na směru
disc kotouč
disc napěchovaný špalík, předkovek
discontinuities nespojitosti (detekovatelné UZ)
discontinuities zkoušení nespojitosti (detekovatelné UZ)
displacement dráha
displacement posun, přemístění
distortion deformace (nežádoucí – např. vlivem pnutí)
donut vyděrovaný kotouč
double action steam cylinder dvojčinný parní válec
double forging kování jako dvojkus
double-acting hammer buchar, dvojčinný
double-acting hydraulic hammer buchar, dvojčinný hydraulický
double-acting pneumatic hammer buchar, dvojčinný vzduchový
double-frame hammer buchar, dvoustojinový
double-stand press lis, dvoustojinový
dovetail rybina
dowel pero (k upínání na rybinu)
down kokila A
down fountain vtokový kůl
down time prostoj
downward pressing ram , ram, slide pohyblivý příčník
draft (of the wall) úkos (stěny)
draftless forging kování bez úkosu
drawing tažení
drawing down osazování (konce)
drawing out / ~ down prodlužování
drawn bar ocel, tažená tyčová
dressout odstranění vadné části mech. obráběním
drifting roztažení díry kuželovým trnem
drive pohon
drop forge / drop forging shop kovárna, zápustková
drop forging zápustkové kování na bucharu
drop forging / closed die forging kování, zápustkové
drop forging industry průmysl, kovárenský (zápustkových výkovků)
drop hammer buchar, padací
drop hammer / gravity hammer padací buchar
drop impact testing vrubová zkouška
ductile-brittle transition přechod mezi křehkým a houževnatým lomem
ductility tvařitelnost (za studena)
dwell dolní úvrať (klikového) lisu
dwell mrtvá poloha klikového lisu
dwell time doba styku
dwell time under load doba styku při zatížení
Dye-penetrating test kapilární zkouška
dynamic test dynamická zkouška
dynamometry měření síly

E

EAF (electric arc furnace) elektrická oblouková pec (EOP)
eccentric press excentrický lis
eccentric press lis, výstředníkový
economics hospodárnost (náklady)
edger dutina pro tvarové spěchování
edger / fuller rozdělovací zápustka
edging spěchování, tvarové (předkování v zápustce)
edging volné předkování na bucharu
edging/setting down osazování
EDM electrode elektroda pro elektrojiskrové obrábění
education / training výcvik / výchova
efficiency účinnost
ejector vyhazovač
ejector / stripper punch / knockout / lift out vyrážeč, vyhazovač
elastic deformation deformace, pružná
electric arc forming tváření elektrickým obloukem
electric furnace pec, elektrická
electric induction heating ohřev, indukční
electric motor elektromotor
electric resistance heating / conduction heating ohřev, přímý odporový
electrical equipment vybavení, elektrické
electrical heating ohřev, elektrický
electrical upsetter stroj, elektropěchovací
electrode gap vzdálenost mezi elektrodou a nástrojem
electro-discharge machining obrábění, elektrojiskrové
electrohydraulic forming tváření, elektrohydraulické
electrochemical machining (ECM) obrábění, elektrochemické
electrolytic polishing leštění, elektrolytické
electromagnetic testing / magnetic particle testing zkoušení, magnetoskopické
electro-slag refining (ESR) rafinace, elektrostrusková
electro-slag remelting přetavení, elektrostruskové
electro-upsetting elektropěchování
elongation prodloužení
enclosed die zápustka, uzavřená
end-quench hardenability test / hardenability test / Jominy test zkouška prokalitelnosti
energy energie
energy-restricted machine / energy-bound machine energetický stroj (buchar a vřetenový lis)
engine / machine stroj
envelope body těleso, obalové
ESR (electro-slag remelting) elektrostruskové přetavování (ESP)
etch test naleptání makrostruktury
etching leptání
etching reagent leptadlo
even heating postupný ohřev
examination / inspection zkoušení
excess of metal přebytek kovu
exhaust gas spaliny
expanding bar rozšiřovací trn
expansion (over mandrel) rozšiřování na trnu
explosion protection ochrana proti výbuchu
explosive forming tváření výbuchem
extruded billet tyč vyrobená protlačováním
extrusion protlačování
extrusion die průtlačnice
extrusion pipe vada na konci tyče vyrobené protlačováním
extrusion press lis, protlačovací
extrusion punch průtlačník
extrusion tool protlačovadlo

F

factory description charakteristika závodu
fall height / height of drop výška, padací
falling height padací výška
family of part základna, součástková
fan / ventilator větrák
FAO (finish all over) obrábět celý povrch
fastening upínání
fatigue únava
fatigue crack growth růst únavové trhliny
fatigue crack propagation šíření únavové trhliny
fatigue strength (finite time) mez únavy, časovaná
fatigue strength (infinite time) mez únavy
feather, fin zátok
feed podávání
feed posuv (při prodlužování)
feeding equipment zařízení, podávací
feeding equipment zařízení, přiváděcí
feeding mechanism mechanismus, podávací
female die and punch dolní a horní díl zápustky
female die and punch matrice a razník
ferritic steel ocel, feritická
ferrous metal kovy, železné
fettling čištění
fiber / flow lines vlákna (ve struktuře)+A1349
ficture base podložka
fill forging impression zaplnit dutinu
fillet zaoblení hran (vnější)
fine grained steel ocel, jemnozrnná
finish dokončovací operace
finish dokování
finish kování v dokovací dutině
finish (finishing) impression dokovací dutina
finish all over obrábět celý povrch
finish forging kování na hotovo
finished forging tvar výkovku, konečný
finisher/forging finisher impression dokovací dutina
finishing únava, konečná povrchová
finishing dies dokovací zápustka
finishing temperature dokovací teplota
finishing temperature teplota, dokovací
fits lícování
fixture base / sub sow block podložka
flakes vločky
flame cutting / oxygen cutting řezání plamenem
flame hardening kalení plamenem
flange příruba
flash výronek
flash clearance tloušťka můstku
flash extension zbytek po odstřižení výronku
flash gutter / gutter zásobník (výronkové drážky)
flash land můstek (výronkové drážky)
flash land/flash saddle (USA) můstek
flash line / parting line dělicí rovina
flash space drážka, výronková
flash thickness tloušťka výronku
flash trap můstek s brzdicím žlábkem
flashless forging přesné (bezvýronkové) kování
flashless forging / flash-free forging kování, bezvýronkové
flat bar tyč, plochá
flat bottom hole size náhradní velikost vady
flat die kovadlo, ploché
flat die forging volný výkovek
flat dies plochá kovadla
flat forming plošné tváření
flat ingot bramový ingot
flatness rovinnost
flattening zploštění
flattening / plating ploštění
flattening / plating rozšiřování
floatchart křivka zpevnění
floating die nástroj umožňující mírný boční pohyb
flood welding / weld overlaying navařování
flow diagram schéma toku materiálu
flow diagram / flowsheet / flowchart diagram, postupový
flow diagram / flowsheet / flowchart schéma výrobního postupu
flow lines linie toku (kovu)
flow rate rychlost toku (kovu)
flow stress odpor, přirozený deformační
flow stress přetvárné napětí
fluidized bed furnace pec, fluidní
fluorescent magnetic particle exam. / magnetic particle exam. magnetická prášková metoda
flywheel setrvačník
fold zvrásnění (vada)
fold / lap / overlap / shut přeložka
force síla
force requirement / pressure requirement / load requirement potřeba deformační síly
force-bound machine silový stroj
forge výheň
forge furnace pec, kovářská
forge noise hluk, kovárenský
forge rolling / roll forging / preform rolling kování na kovacích válcích
forge welding kovářské svařování, svařování v ohni
forgeability kovatelnost
forging defect vada výkovku
forging die zápustka, kovací
forging dies zápustky
forging drawing výkres výkovku
forging envelope přídavek na obrábění
forging from the bar kování z tyče (pro více výkovků)
forging heat ohřev, kovářský
forging heat žár, kovářský
forging in three stages kování ve třech pozicích
forging ingot ingot, kovářský
forging machine stroj, kovací
forging machine rating charakteristiky kovacích strojů
forging machine, upsetter vodorovný kovací stroj
forging normal to the grain kování, příčné (napříč vláken)
forging plane rovina kování (rovina kolmá na směr pohybu kovadla)
forging press lis, kovací
forging ratio stupeň prokování
forging reduction / forging ratio / reduction ratio / degree of reduction stupeň prokování
forging roll / reduce rolls válce, kovací
forging rolls / reducer roll kovací válce
forging sequence kovací cyklus
forging shapes tvary výkovků
forging standards normy, kovářské
forging technology technologie kování
forging temperature teplota, kovací
forging tolerances tolerance výkovků
forging with flash kování s výronkem
forging with the grain kování, podélné (podél vláken)
forging work / f. shop kovárna
fork-lift truck stohovač, vidlicový
form die kovadlo, tvarové
formability, plasticity+B1265 tvařitelnost
forming tváření
forming capacity zásoba plasticity
forming machine stroj, tvářecí
forward extrusion protlačování, dopředné
forward extrusion / direct extrusion dopředné protlačování
foundation základ
fracture lom
fracture appearance transition temperature (FATT) přechodová/tranzitní teplota
fracture behavior lomové chování
fracture stress napětí, lomové
fracture toughness houževnatost lomová
fracture toughness lomová houževnatost
frame rám lisu
frame stojan
friction tření
friction factor koeficient tření
friction gear převod, třecí
friction sawing / abrasive cut off rozbrušování
friction screw press lis, vřetenový třecí
friction welding svařování třením
friction-assisted forming tváření s aktivním působením tření
fuel palivo
fuel consumption spotřeba paliva
fuel economy hospodářství, tepelné
fuel oil olej, topný
fuel-air ratio součinitel, vzduchový
fuel-fired furnace pec, palivová
fuller dutina, prodlužovací
fuller značkovací nástroj (kulatina)
fullering prosazování
fullering bar příložka, naznačovací
furnace pec
furnace control řízení chodu pece
furnace efficiency účinnost pece
furnace maintenance údržba pece
furnace operation obsluha pece
furnace operation provoz pece
furnace throughput výkonnost pece

G

galling nalepování materiálu na povrch zápustky
gas oil olej, plynový
gas-fired furnace pec, plynová
gathering rozevření bočních beranů
gear věnec, ozubený
gear / toothed wheel kolo, ozubené
gear drive převod, ozubený
ghost lines oblast segregací
gibs vodící lišty
glass lubricant mazivo, skelné
good useable part of the ingot body využití těla ingotu
grab podavač
grain coarsening zhrubnutí zrna
grain flow průběh vláken
grain growth růst zrna
grain refining zjemnění zrna
grain separation oddělování zrn (při kování hliníku a jeho slitin)
grain size velikost zrna
gravity hammer padací buchar (prknový a kompresorový jednočinný)
grinding broušení
gripper arm transfer
gripper die čelisti, svěrací (kovacího stroje)
gripper dies boční nástroje (u vodorovného kovacího lisu nebo pěchovačky)
groove hearth furnace pec, žlábková
grooving naznačování (žlábkování)
group technology technologie, skupinová
guide vodítko
guide pin vodicí kolík
guide pin bushing pouzdro pro vodicí kolík
guides vedení
gutter / flash gutter / magazine / silo zásobník

H

hairline crack trhlina, vlasová
hammer buchar
hammer drive pohon bucharu
hammer forgings výkovky vyrobené na bucharu
hand finishing opracování na čisto, ruční
hand forge ruční kování
handling manipulace
hard chrome plating chromování, difúzní
hard metal karbid, slinutý
harden / hardening / quenching kalení
hardenability prokalitelnost
hardening zakalení
hardening defect vada, kalicí
hardening plant kalírna
hardness tvrdost
hardness measurement měření tvrdosti
header / heading press lis, pěchovací (na hlavy šroubů)
heading místní pěchování, napěchování
heading / gathering napěchování
heading die pěchovnice
heading punch pěchovník
hearing protection ochrana sluchu
hearth area plocha nístěje
hearth repair oprava nístěje
heat tavba, vsázka pece, ohřev
heat cracking trhlina, tepelná
heat exchange sdílení tepla
heat exchanger výměník, tepelný
heat flow tok, tepelný
heat losses ztráty, tepelné
heat radiation sálání
heat resistance žáruvzdornost
heat resistant material materiál, žáruvzdorný
heat resistant steel ocel, žáropevná
heat transfer přestup tepla
heat treatment zpracování, tepelné
heat treatment equipment zařízení pro tepelné zpracování
heat treatment furnace pec pro tepelné zpracování
heater ohřívačka
heating ohřev
heating costs náklady na ohřev
heating equipment zařízení, ohřívací
heating temperature teplota, ohřívací
heating time doba ohřevu
heavy bite záběr ¾ šířky kovadla
heavy forge kovárna volných výkovků
height ratio poměr h0/h1
helical wedge rolling šneková válcovačka (koulí)
high- cycle fatigue vysokocyklová únava
high/diameter ratio štíhlost
high-alloy steel ocel, vysokolegovaná
high-alloy steel forgings výkovky z vysokolegované oceli
high-energy-rate forming tváření, vysokorychlostní
high-energy-rate hammer buchar, vysokorychlostní
high-pressure jet lapping lapování, hrubovací
high-speed tool steel ocel, rychlořezná
high-strength alloys slitiny vysokopevnostní
hight ratio poměr výšky před a po deformaci
HIP (hot isostatic pressing) isostatické lisování za tepla
hob / master die razník, vtlačovací (zápustkových dutin)
hobbing vtlačování (dutin)
hobbing press lis, vtlačovací (pro zápustkové dutiny)
hodometer / displacement / transducer snímač dráhy
hollow components tělesa, dutá
hollow punch-piercing děrování dutým trnem
horizontal forging machine stroj, vodorovný kovací
hot forging kování za tepla
hot forging die zápustka pro kování za tepla
hot forming tváření za tepla
hot hobbing / ~ sinking vtlačování za tepla (dutin)
hot quenching furnace pec pro kalení do lázně
hot rolling válcování za tepla
hot shortness lámavost za bílého žáru
hot top hlava kokily (hlavový nástavec)
hot-die forging kování v zápustkách ohřátých na vysokou teplotu
hydraulic drive řízení, hydraulické
hydraulic fluid kapalina hydraulického systému
hydraulic hammer buchar, hydraulický
hydraulic hammer hydraulicky poháněný buchar
hydraulic jet descaling odokujování, hydraulické
hydrodynamic forming tváření, hydrodynamické
hydrospark process obrábění ve vodním prostředí, elektrojiskrové
hydrostatic pressure tlak, hydrostatický
chain řetěz
chain drop hammer buchar, řetězový padací
chamfer odstraňování otřepu
chamfering zkosení rohu
characteristic hodnota, charakteristická
charging equipment zařízení, sázecí
charging torque klopný moment
Charpy impact test / impact test / impact testing / izod impact test rázová zkouška
check trhlina v zápustce
checkerboard grid pravoúhlá síť
checkerboard grid pravoúhlá síť
chemical analysis rozbor, chemický
chissel / cutting bar sekáč
chisseling sekání
chop přehrnutí kovu ze svislé plochy
chromium steel ocel, chromová
chromium-manganese steel ocel, chrommanganová
chromium-nickel steel ocel, chromniklová
chucking lug výstupek pro upnutí

I

identification značení
impact ráz
impact energy / notch toughness vrubová houževnatost
impact extrusion zpětné protlačování
impact force síla, rázová
impact noise hluk, impulzní
impact test zkouška vrubové houževnatosti
impact velocity dopadová rychlost
impact velocity rychlost, dopadová
impacter (am.) protiběžný buchar
impressing vtlačení
impression (of a die) dutina (zápustky)
impression die / drop forging die / set of dies zápustka
in principle: welding in princ. jde o svařování
inclusion vměstek
incremental postupné
indirect extrusion zpětné protlačování
induction coil induktor
induction hardening kalení, indukční
induction heating indukční ohřev
induction surface hardening kalení, indukční povrchové
industrial furnace pec, průmyslová
industrial hygiene hygiena, pracovní
industrial robot robot, průmyslový
inelastic plastická (deformace)
infra red furnace pec pro infraohřev
ingot body tělo ingotu
ingot bottom pata ingotu
ingot head / ~ top hlava ingotu
ingot mold kokila
ingotism segregace (ingotu)
ingotism výskyt licí struktury ve výkovku
inherent stress / internal stress pnutí, vnitřní
insert vložka zápustky
insert / die insert vložka, zápustková
inside draft vnitřní úkos
inspection kontrola
inspection report atest, přejímací
inspection report protokol, přejímací
instrument amplifier zesilovač, měřicí
insulation izolace
integrated nozzles nakované (vyhrdlené) nátrubky
intelligent component evaluation výroba součástky bez kreslení výkresu
interference fit uložení, lisované (s přesahem)
intermetallic compound sloučenina, intermetalická
internal crack trhlina, vnitřní
internal flash vnitřní výronek
internal soudnes vnitřní kvalita
internal stress vnitřní pnutí
interstage hardening zpracování, izotermické (na bainit)
intricacy složitost
intricate shape složitý tvar
isostatic press lis, izostatický
isothermal annealing žíhání, izotermické
isothermal forging izotermické kování
isothermal forging kování, izotermické
izod impact test rázová zkouška

J

jarring / vibration otřes
jet lapping lapování, dokončovací
job / workpiece / work piece rozkovek
job measurement měření práce

K

key driver vyrážeč klínů
king roll vnější válec (u válcovačky kroužků)
knockout pin kolík vyrážeče
knuckle joint press lis, kolenopákový

L

labour costs náklady, zpracovací
ladle analysis tavební analýza
lamination rozvrstvení, rozválcovaná staženina
land můstek (plocha na zápustce)
lap přeložka
lapping lapování
lateral expansion boční rozšíření
lateral spread / spread / width spread šíření
layout sample / die proof otisk dutiny
lead proof otisk dutiny pomocí olova
length of action délka záběru
lever páka
lever arm rameno páky
lifting belt řemen padacího bucharu
lifting capacity nosnost
lifting hook hák, závěsný
lifting plunger zpětný plunžr
liftout vyražeč, vyhazovač
light alloy forgings výkovky z lehkých slitin
light alloys slitiny lehkých kovů
light barrier clona, světelná
lighting osvětlení
liners kluzné lišty (vedení)+A307
link lašna, spojka
liquid metal forging kování z taveniny
liquid petroleum gas plyn, zkapalněný
load cell snímač, silový
lock lomená dělicí plocha
lock zámek, lištový (zápustky)
locked dies zápustka se zámkem
logarithmic deformation ratio deformace, logaritmická
logarithmic deformation ratio deformace, skutečná
longitudinal rolling válcování, podélné
loss of steel due scale ztráta zokujením
loss of steel due to scale ztráta okujemi
low – cycle fatigue nízkookocyklová únava
low-alloy steel ocel, nízkolegovaná
low-alloy steel forgings výkovky z nízkolegované oceli
lower die/lower member/bottom die dolní díl zápustky
low-scale heating ohřev, nízkookujový
low-sulphur fuel oil palivo, nízkosirnaté
low-thermal inertia furnace pec, nízkoinerční
lubricant mazadlo
lubricant mazivo
lubricant residue zbytek mazadla
lubricating oil olej, mazací
lubricator zařízení, mazací

M

macroetch makrolept
macroetch makrolept
macrostructure makrostruktura
MAE (micro alloying elements) mikrolegující prvky
magnesium alloys slitiny hořčíku
magnet forming / electromagnetic forming tváření, elektromagnetické
magnetic particle testing magnetická prášková zkušební metoda
machinability obrobitelnost
machine maintenance údržba, strojní
machine shut-down odstavení stroje
machine-tools stroj, obráběcí
machining allowance přídavky na obrábění
machining allowance přídavek na obrábění
machining time čas, strojní
maintenance údržba
malleability / forgeability kujnost
mandrel trn, kovací
mandrel trn, vnitřní válec u válcovačky kroužků
mandrel vnitřní válec (trn)
mandrel forging / working on mandrel kování na trnu
mandrel support / saddle kozly pod trn
manganese steel ocel, manganová
manipulator manipulátor
manufacturer’s test certificate atest výrobce
manway průlez
maraging steel ocel, stárnoucí martenzitická
marine parts výkovky pro lodě
marking / stamp značkování
martempering kalení, termální
martensitic steel ocel, martenzitická
martensitic transformation přeměna, martenzitická
mass production výroba, sériová
master block (holder) blok, do kterého se umisťují vložky
master material / model material materiál, modelový
material materiál
material defect vada materiálu
material properties vlastnosti materiálu
material utilization využití materiálu
match line / matched edge hrana, základní
match plane / matched plane plocha, vztažná / ~, základní
matting dies ohýbadla
means of transportation prostředky, dopravní
measurement měření
measurement of angular velocity / speed měření úhlové rychlosti
measurement of length měření délky
measurement of thickness měření tloušťky
measuring instrument přístroj, měřicí
mechanical control ovládání, mechanické
mechanical engineering components součásti, strojní
mechanical forging press lis, mechanický kovací
mechanical press mechanický lis
mechanical properties vlastnosti, mechanické
mechanical testing mechanické zkoušky
mechanical testing zkoušení, mechanické
mechanical upsetter pěchovačka
mechanization mechanizace
metal kov
metal flow tok kovu
metal powder prášek, kovový
metal working / ~ forming tváření kovů
metallic coating povlak, kovový
metallographic analysis metalografické zkoušení
metallography metalografie
microalloyed steel mikrolegovaná ocel
microalloyed steel ocel, mikrolegovaná
mill scale primární okuje
mill stand / rolling stand stolice, válcovací
milling machine frézka
milling tool fréza
mismatch / offset přesazení
mold kokila
mold taper / draft (angel) / slenderness ratio / taper úkos
mold wash nátěr stěny
molybdenum disulphid mazivo MoS2
momentary form tvar, okamžitý
motor vehicle parts součásti, automobilové
multi-action press lis, vícečinný
multidiameter bar osazovaná tyč
multi-impression die zápustka, postupová
multi-part die zápustka pro sdružené (vícekusové) výkovky

N

natural gas plyn, zemní
natural ventilation větrání, přirozené
near net shape blízký konečnému tvaru
near net shape forging výkovek blízký konečnému tvaru
necking zúžení
nesting hnízdové kování (např. jedna příruba uvnitř druhé)
net-shape forging přesné kování
neutral flow plane rovina, neutrální (toku kovu)
nickel-based alloys slitiny niklu
nickel-steel ocel, niklová
nitride salt bath lázeň, nitridační
nitriding nitridace
NMI (non-metallic inclusions) nekovové vměstky
no-draft forging výkovek bez úkosů
noise hluk
noise abatement opatření, protihluková
noise effects působení hluku
noise insulation odhlučnění
noise measurement měření hlučnosti
noise measuring instrument hlukoměr
noise standards normy hlučnosti
noise surveys mapa hlučnosti
noise transmission šíření hluku
noise transmission loss snížení hlučnosti
nondestructive inspection zkoušení (nedestruktivní)
non-destructive testing zkoušení, nedestruktivní
nonferrous neželezný kov
non-ferrous alloys forgings výkovky ze slitin neželezných kovů
non-ferrous metals kovy, neželezné
nonfill / underfill nedotvarování
normalization normalizace
normalizing žíhání, normalizační
notch toughness houževnatost vrubová
nozzle nátrubek
number of strokes per minute kadence
numerical control řízení, číslicové
nut matice
nut manufacture výroba matic
nut-making press lis na matky

O

occupational deafness hluchota z povolání
occupational disease nemoc z povolání
occupational health stav zaměstnanců, zdravotní
OD/RR (open die/ring rolling) volné kování a válcování kroužků
offset přesazení (vada)
offset forging / offsetting přesazování (volné kování)
oil quenching kalení do oleje
oil-fired furnace pec, olejová
open die / die kovadlo
open die / smith forging volné kování
open die forging kování, volné
operation / service / practice provoz / provozování (něčeho)
operational research výzkum, provozní
optical pyrometry / photothermometry fototermometrie
oscillation kmitání
oscilloscope / cathode-ray oscilloscope osciloskop
out-center segregations (strings) A-segregace
outside draft vnější úkos
overetch nadměrné moření (u hliníkových výkovků)
overhead costs náklady, režijní
overheated metal přehřátý kov
overheating / superheating přehřátí
overlap přeložka
overload safety device ochrana proti přetížení
overmeasure přídavky
oxalation oxalátování
oxidation protection ochrana proti oxidaci

P

pallet / upper die horní kovadlo
pancake kotouč (napěchovaný špalík)
pancake předkovek vzniklý napěchováním špalíku
pancake forging napěchovaný špalek
panel deska, na které se kove
parting line rovina, dělicí
penetration / draft size / reduction in height / roughing down úběr
penetration rate / penetration depth hloubka protváření
percent elongation tažnost
phase fáze (strukturní)
phosphate lubricant mazivo, fosfátové
phosphating fosfátování
photoelasticity fotoelasticita
physical properties vlastnosti, fyzikální
pickling moření
pierce prostřihování blány
piercing vystřižení otvoru
piercing / punching děrování
piercing tools nástroje, děrovací
pipe staženina (v ingotu)
piping staženina
piping / pipeline / conduit potrubí
piston píst
piston drive pohon, pístový
piston rod pístnice
plan view area plocha průmětu výkovku
plan view area průmět styčné plochy
planishing hlazení
planishing / straighten rovnání
planishing mill stroj, válečkovací
planning plánování
plant podnik
plant provoz (výrobní jednotka)
plastic deformation deformace, plastická
plasticity plasticita
plastometer plastometr
plate deska
plate plech tlustý
platter celková hmotnost výkovku
platter výkovek, vícekusový
plunger plunžr
pneumatic control řízení, pneumatické
point of application of force / ~ of deformation působiště síly (na nástroj)
polishing leštění
pony ladle mezipánev
poppet pin šroub, upínací
pop-up turntable zvedací a otočný stůl
porosity porosita
poure plate / sprue plate licí deska
powder forging výrobek práškové metalurgie
powder metal hot forming lisování práškových kovů
powder metallurgy metalurgie, prášková
power driven hammer buchar poháněný parou nebo stlačeným vzduchem
powered ventilation větrání, nucené
precision forging kování, přesné
precision forgings / close-tolerance forgings výkovky v přesném provedení
precut profile vytvořený tvar
prefill tank plnicí nádrž
preform předkovek
preforming die zápustka, předkovací
preheating difuzní žíhání ??
preheating předehřátí
preheating předehřev (např. ingotů)
premachined condition hrubovaný stav
preparation charge minimální ekonomická výrobní série
prepierce předděrování
press lis
press bed dolní nepohyblivý příčník
press capacity síla lisu
press die zápustka lisu
press drive pohon lisu
press forging kování na lise
press table stůl lisu
pressing / compaction zhutňování (prášková metalurgie)
pressure tlak
pressure die casting lití, tlakové
pressure measurement měření tlaku
pressure profile rozložení tlaku po průřezu
pressure welding svařování tlakem
prestressing předpětí
production / manufacture výroba
production tryout kovací zkouška
profile rolling válcování profilovaných kroužků
program control řízení, programové
progressive working postupové kování
progressives sada rozkovků ukazujících postup kování
prolongation přídavek na zkoušky
proof odlitek kovací dutiny
protection of buildings ochrana budov
protective atmosphere furnace pec s ochrannou atmosférou
protective circuit breaker vypínač, bezpečnostní
protective clothing oděv, ochranný
protective covering pouzdro, ochranné
protective devices zařízení, ochranná (strojů)
pump čerpadlo
punch děrovník
punch out center prostřižení blány
punch+B1193 tažník
punching děrování bez vystřižení (jen zatlačení trnu)
punching plate děrovnice
punchout / slug výděrek
pusher furnace narážecí pec
pusher furnace pec, strkací
pyrometer pyrometr

Q

quality assurement zabezpečení jakosti
quality control řízení jakosti
quenchant kalicí medium
quenching and tempering zušlechťování
quenching bath lázeň, kalicí

R

radial forging kování, radiální
radial ring rolling mill radiální válcovačka kroužků
radial roll vnější (hlavní) válec (u válcovačky kroužků)
radiation záření
radiographic inspection zkouška, rentgenová
ram smýkadlo
ram / tup beran
ram adjustment výška, o kterou lze přestavit polohu beranu
ramp zvyšování teploty
rapid heating ohřev, rychlostní
rapid heating furnace pec pro rychlostní ohřev
rate of striking kadence, úderová
rate of striking kadence, zdvihová
rated size of hammer hmotnost padajících částí bucharu
rationalization racionalizace
reading změřená veličina
recovery zotavení
recrystallization rekrystalizace
recuperator rekuperátor
reducer roll kovací válce
reduction in hight úběr
reduction of area kontrakce
reduction ratio stupeň prokování
reference edge hrana, vztažná
reference line čára, vztažná / ~, základní
reference plane rovina, vztažná / ~ , základní
refractory bricks cihly, šamotové
refractory cement cement, žáruvzdorný
refractory concrete beton, žáruvzdorný
refractory lining vyzdívka, žáruvzdorná
refractory metal kov, žáruvzdorný
refractory mixture hmota, žáruvzdorná
refractory mortar malta, žáruvzdorná
reheating příhřev (opětný ohřev)
reheating furnace pec pro příhřev
relative length of the stroke poměrná délka záběru
removal from the dies vyjímání ze zápustky
repair oprava
research výzkum
residential noise emise, hlukové
residual stress pnutí, zbytkové
resinking hloubení opakované
restrict metal flow omezit tok kovu
restriction die omezující nástroj
rib výstupek, obvykle kolmý k žebru, např. příruba
rib žebro, příruba
ribbed plate deska, žebrovaná
rigid end tuhý konec
ring kroužek
ring die dolní pěchovací deska (s otvorem pro čep)
ring rolling rozválcování kroužků
ring rolling válcování kroužků
ring rolling machine rozválcovačka kroužků
ring rolling machine válcovačka kroužků
rocking die forging kování kyvnou zápustkou
Rockwell hardness tvrdost podle Rockwella
roll válec (nástroj)
roll bearing ložisko, kuličkové
roll burnishing / roller burnishing válečkování
roll ring kroužek, válcovaný
roll segment nástroj, segmentový (pro kovací válce)
rolled steel ocel, válcovaná
roller dutina pro otáčivé kování
roller dutina, rozdělovací
rolling válcování
rolling force sila, válcovací
rolling mandrel vnitřní válce (u válcovačky kroužků)
rolling mill válcovna
rotary die (swaging) nástroj, otáčivý
rotary forger radiální kovací stroj
rotary forging rotační (radiální) kování
rotary hearth furnace karuselová pec
rotary hearth furnace pec s otočnou nístějí
rotary speed control regulace otáček
rotary swaging kování, rotační (redukování)
rotator / turn-over gear otáčedlo (pro volné kování)
rotor rotor
roughness drsnost
roughness measurement měření drsnosti
round dies kovadla s kruhovým výřezem
round swaging machine / rotary forging radiální prodlužovací (kovací) stroj
rpm measurement měření otáček

S

sadden překování hran
saddle forging / saddling rozkování na trnu
safety bezpečnost
safety mechanism zařízení, bezpečnostní
salt bath lázeň, solná
sandblasting pískování
sausaging nestejná tloušťka tyče
saw řezat (na pile)
sawing řezání
scale okuje
scale loss opal
scale loss zokujení
scale preventative material prostředek k omezení opalu
scale prevention ochrana před zokujením
scale resistance at elevated temperature odolnost proti zokujení za vysokých teplot
scale-free heating ohřev, bezokujový
scaling resistance odolnost proti zokujení
screw šroub, závrtný
screw head šroubovice
screw manufacture výroba šroubů
seam protáhlá necelistvost+A880
seam line čára po výronku
seamless forging bezvýronkové kování
section rolling válcování profilů
segregation segregace
sensor / detector čidlo, měřicí
sensor / detector sonda, měřicí
setting over prosazování
setting-up time čas, seřizovací
shaft hřídel
shank hook jednoduchý hák (jeřábový)
shape classification třídění, tvarové
shape complexity členitost, tvarová
shape elements prvek, tvarový
shear nůžky
shear blades nože nůžek
shear blades střihací nože
shear deformation smyková deformace
shear strength mez pevnosti ve střihu
shear strength pevnost ve střihu
shearing střihání
sheet plech tenký
shock wave vlna, rázová
shoe/die holder držák zápustky
shot brok (otryskávací)
shot blasting tryskání výkovků
shot blasting / ~ peening otryskávání
shrink fit uložení lisované za tepla
shrinkage smrštění
shrinkage smrštění při chladnutí
shut height sevřená výška
side forging rozkování (rozšiřování) desky
side thrust boční síla
sideward extrusion protlačování, stranové
signal modulator převodník (měřených hodnot)
single stage operation výroba v jedné operaci
single-frame hammer buchar, jednostojinový
single-stand press lis, jednostojinový
sinking renovace dutiny
sinter forging kování polotovarů z práškových kovů
sinter forgings výkovky ze spékaných kovů
sintered metal kov, práškový spékaný
sintered preform polotovar, spékaný
sintered preform production výroba spékaných polotovarů
sintering spékání
sizing kalibrace
skids skluznice (v narážecí peci)
slab forged shaft klikový hřídel vykovaný jako brama a soustružený
slab forged shaft klikový hřídel vykovaný jako brama a soustružený
sleeve pouzdro (vysoký kroužek)
sleeve fracture příčné trhliny na trubce
slenderness ratio štíhlost
slewing turntable otáčecí stůl na konzole
slip line čára, skluzová
slip line field pole skluzových čar
sliver zamáčknutá ostřina
slot furnace štěrbinová pec
slug oblast cizího materiálu zatlačeného do povrchu
slug / blank přířez
slug / blank přístřih
slug / blank špalík
slurry state forming tváření poloztuhlého kovu
slurry state forming tváření v polotuhém stavu
small series série, malá
smoke extraction odsávání spalin
snag grinding obrušování
soak výdrž
softening žíhání na měkko
solution annealing rozpouštěcí žíhání
sound proofing ochrana, protihluková
sow block ocelová vložka (mezi zápustkou a kovadlinou)
sow block / bolster / anvil cap vložka šaboty
spanner klíč, maticový
spanner for large angle twist klíč pro zkrucování (hřídelů)+A300
special press lis, speciální
specialization specializace
specifications podmínky, technické
spectrographic analysis analýza, spektrální
speed / velocity rychlost
speed control regulace rychlosti
spheroidal graphite iron litina, tvárná
spheroidizing sferoidizace
spindle vřeteno
splined shaft hřídel, drážkovaná
split die zápustka s pohyblivými prvky (pro usnadnění vyjímání výkovku)
splitter impression dělená zápustka
splitter impression rozdělovací dutina
spray stříkat (mazadlo)
spring odpružení
spring pružina
spring hammer buchar, pružinový
sprocket kolo, řetězové
squeeze casting tváření tekutého kovu
squeeze, squeezing úběr, sevření
stacker stohovač
stage press / multi-stage press lis, postupový
stainless steel ocel, nerezavějící
stamp značení
standardization normalizace
standards normy
state of stress / stress state stav napjatosti
static testing statická zkouška (malou rychlostí)
statistics statistika
steam hammer buchar, parní
steam hammer parní buchar
steel ocel
steel forgings výkovky, ocelové
steel wire blasting medium drť, ocelová (otryskávací)
steering arm páka, řídicí
sticking přilnutí (výkovku k zápustce)
stock / blank polotovar, výchozí
stock marks vada, která se přenesla na výkovek z výchozího polotovaru
stock marks vada přešlá z výchozího polotovaru
stockyard sklad materiálu
stop omezení zdvihu
straightening rovnání v zápustce
strain hardening deformační zpevnění
strain rate rychlost deformace
strain rate rychlost, deformační
strain-hardening exponent exponent zpevnění (n)
strain-rate sensitive citlivost na rychlost deformace
strength pevnost
stress napětí
stress corrosion korose pod napětím
stress distribution pole, napěťové
stress distribution průběh napětí
stress measurement měření napětí
stress releasing odstranění (vnitřního) pnutí
stress relief annealing žíhání na snížení pnutí
striking face / cushion face plocha, dorazová (nástrojů)
striking the die face to die face dosednutí zápustky na doraz
stringers řetízky vměstků
stringers řetízky vměstků
stripper / scraper stěrač
stripping stahování s trnu
stripping tool stěrač výronku
stroke záběr
stroke zdvih
stroke-bound machine / stroke restricted machine stroj s konstantním zdvihem
structural change změna struktury
structural integrity strukturní celistvost
structural steel ocel, konstrukční
structural transformation přeměna struktury
structure struktura
stub axle čep nápravy
stuffing box těsnění plunžru
suck-in vtaženina
sulphur síra
superalloys superslitiny, vysoce žáruvzdorné
superheating výdrž na teplotě
superplasticity superplasticita
surface povrch
surface crack trhlina, povrchová
surface decarburization oduhličení, povrchové
surface examination kontrola povrchové jakosti
surface finish jakost, povrchová
surface hardening kalení, povrchové
surface hardening zpevnění povrchu
surface measurement měření povrchu
surface tolerance tolerance povrchu
surface treatment zpracování, povrchové
suspension zavěšení
swab natírat (mazadlem)
swage block ohýbací prizma
swage die kovadlo, kruhové
swage die úhlové kovadlo (s velkým vrcholovým radiusem)
swages kovátka
swaging prodlužování s vytvářením úkosu, kování v kovadlech s výřezem a s otáčením rozkovku

T

table stůl
table mill vícepolohová rozválcovačka kroužků
taped anvil kovadlo s náběhovou plochou (kuželem)
TB discard odpad od hlavy a paty
technique technologie
technology technika
temperature teplota
temperature control řízení teploty
temperature distribution pole, teplotní
temperature distribution průběh teploty
temperature effect účinek, teplotní
temperature measurement měření teploty
temperature range interval, teplotní
tempering, drawing popouštění, žíhání
template šablona
tensile load tahová síla
tensile strength mez pevnosti
tensile strength pevnost v tahu
tensile stress napětí, tahové
tensile test tahová zkouška
tensile test zkouška tahem
tension tah
tensometric sensor / strain-gauge pick-up snímač, tenzometrický
test zkouška
test report vysvědčení výrobce
test requirement předpis, zkušební
testing device přístroj, zkušební
thermal buffer tepelná bariera
thermal conductivity vodivost, tepelná
thermal cracks teplotní trhliny
thermal expansion dilatation roztažnost, teplotní
thermal fatigue únava, tepelná
thermal fatigue strength odolnost proti změnám teploty
thermal insulation izolace, tepelná
thermal mechanical treatment, thermomechanical working termo-mechanické zpracování
thermal separation dělení, tepelné
thermal shock ráz, tepelný
thermal shock resistance odolnost proti tepelným rázům
thermal stress pnutí, tepelné
thermal stress teplotní pnutí
thermocouple termočlánek
thermomechanical treatment / ausforming zpracování, termomechanické
thread rolling válcování závitů
three dimensional forming tváření, objemové
time delay zpoždění
time measurement měření času
time study studie, časová
titanium alloy forgings výkovky z titanových slitin
titanium alloys slitiny titanu
toggle-joint movement pohon, kolenopákový
tolerance tolerance
tong hold / chuck manipulační čep
tong system manipulace pomocí výstupku
tonghold úchytka pro kleště
tongs kleště
tool nástroj, obráběcí
tool fastening upínání nástrojů
tool change výměna nástrojů
tool material materiál, nástrojový
tool room / die shop nástrojárna
tool steel nástrojová ocel
tool steel ocel, nástrojová
tooling nástroje
tooling vybavení, nástrojové
toolmaking výroba nástrojů
tooth profile profil zubu
top and bottom+B647 discard odpad od hlavy a paty
torch cut vypalování
torsion / twist krut
torsion strength mez pevnosti v krutu
torsion test zkouška krutem
toughness houževnatost
tower rings technology věžové kování
town gas svítiplyn
trackbound turntable převážecí a otáčecí vůz
tramp elements doprovodné prvky (Cu,Zn,Pb…)
transport doprava
transverse rolling válcování, příčné
travelling pojezd manipulátoru
traverse příčník
traverse milling frézování po vrstvách
trepanning děrování dutým trnem
trim (finish t.) ostřihovat výronek
trim and punch ostřižení a prostřižení
trim blade dolní díl ostřihovadla
trim die / trimmer ostřihovadlo
trim punch horní díl ostřihovadla
trimmer die vnější část ostřihovadla
trimmer press ostřihovací lis
truck vozík, přepravní
tumbling / barreling omílání
tunnel furnace pec, tunelová
turbine blade lopatka, turbinová
turbine disc kotouč, turbinový
turbine shaft hřídel, turbinová
turbine wheel kolo, turbinové
twinning dvojčatění
twist / twisting zkrucování

U

ultimate strength mez pevnosti v tahu
ultrasonic examination (testing) ultrazvuková zkouška
ultrasonic testing zkouška ultrazvukem
undercuts negativní úkos
underfill nedotvarování
upper bound method metoda horní meze
upper die díl zápustky, horní
upper die/upper member/top die+B232 horní díl zápustky
upset (forging)+B645 / upsetting pěchování
upset forgings výkovky vyrobené na vodorovném kovacím stroji
upsetter pěchovačka
upsetting plate deska, pěchovací
upsetting test zkouška pěchováním
upward displacement / rise stoupání (kovu)
user uživatel

V

vacuum casting (pouring) lití do vakua
vacuum furnace pec, vakuová
vacuum melted steel / ~ treated steel ocel, vakuovaná
vacuum melting tavení, vakuové
valve ventil
valve control rozvod, ventilový
V-die kovadlo, úhlové
vee die, V-tool, V-dies úhlové kovadlo
vendor dodavatel
vent dírka pro únik vzduchu
ventilation větrání
vertical pit vertikální šachtová
vibration insulation izolace, protiotřesová
vibratory forming tváření, vibrační
Vickers hardness tvrdost podle Vickerse
Vincent friction screw press lis, Vincentův třecí
void closure uzavírání vad
void crushing uzavírání vad

W

waiting die zarážka
walking beam furnace pec, kroková
walking beam system manipulace pomocí přenášeče
wall stěna
warm forging kování za polotepla+A362
warm forging die zápustka pro tváření za polotepla
warm forgings výkovky kované za polotepla / poloohřevu
warm forming tváření za polotepla / ~ za poloohřevu
warpage deformace při tepelném zpracování
washer (type ring) plochý kroužek
water hammer ráz, tlakový
water hammer ráz, vodní
water quenching kalení do vody
water through kalicí nádrž
ways vodítka tříhranná
wear opotřebení
wear otěr
wear resistance odolnost proti opotřebení
wear resistance otěruvzdornost
web blána
web rameno kliky
web žebro (zpravidla kolmé k dělící rovině)
wedge press lis, klínový
wedge rolling válcování, příčné klínové
weight of stock hmotnost, vsázková
weld overlaying navařování
wheel kolo
wheel hub náboj kola
width spread šíření
wire drát
work práce
work capacity energie, rázová
work hardening deformační zpevnění
work hardening / strain hardening zpevnění, deformační
work period determination stanovení pracovní doby
work procedure postup, pracovní
work process pochod, pracovní
work softening odpevnění
work softening změkčení
work stoppage přerušení práce
work study studie, pracovní
working conditions podmínky, pracovní
working on mandrel kování na trnu
workpiece obrobek
workpiece holder úchytka polotovaru
works scheduling příprava výroby
wrought (steel) tvářená (ocel)
wrought material tvářený materiál

X

Y

yield výtěžnost / využití
yield využití
yield point mez kluzu, výrazná (Re)
yield strength mez kluzu, smluvní (Rp)
yield strength / yield stress mez kluzu
Young´s modulus E (modul pružnosti)

Z

zero line čára, nulová
zinc alloys slitiny zinku