Anglicko-český

0-9

0,2 % yield strength mez tažnosti, 0,2 %

A

abrasives brusivo
AC (accelerated cooling) ochlazování, zrychlené
acceptance přejímka
acceptance conditions podmínky, přejímací
acceptance requirement předpis, přejímací
accident úraz
accident prevention ochrana práce
accident prevention and safety ochrana a bezpečnost práce
accident statistic statistika, úrazová
accumulator system pohon, akumulátorový
accuracy přesnost
acoustic baffle bariéra, protihluková
acoustic baffle stěna, akustická
actual size rozměr, skutečný
adhesive strength přilnavost
adjustment nastavení
adjustment seřízení
advance time čas, normovaný
aerospace components součásti pro letecký a kosmický průmysl
aerospace materials materiály pro letecký a kosmický průmysl
air bend / tree-point bend / tree point bending ohyb, tříbodový
air closing uzavření vzduchu
air cooling ochlazování na vzduchu
air hammer / pneumatic hammer buchar, kompresorový (pneumatický)
air preheating předehřátí vzduchu
air-steam hammer buchar, parovzdušný
allowable variation tolerance, dovolená /úchylka, dovolená
allowable variation úchylka, dovolená
allowance přídavky
allowance (finish a., machining a.) přídavek
allowance for testing přídavek na zkoušky
alloy slitina
alloy steel ocel, legovaná
alumina bricks cihly, bauxitové
aluminium (aluminum am.) alloys slitiny hliníku
aluminium (br), aluminum (am.) hliník
amplifier zesilovač
angle of bite / draft angle úhel záběru
angular spead / angular velocity rychlost, úhlová
angular velocity / angular spead rychlost, úhlová
angularity hranatost
anchor kotva
anchor bolt šroub, kotevní
anisotropy anisotropie
annealing žíhání
annealing furnace pec, žíhací
anvil kovadlina
anvil / anvil die / bottom die / anvil pallett kovadlo, dolní
anvil / base block šabota
anvil beak / anvil horn roh kovadliny
anvil cap držák kovadel
anvil cap / sow block / bolster vložka šaboty
anvil cap / rough forging / block / blocking / preforging / preforming předkování
anvil die/ anvil / bottom die / anvil pallett kovadlo, dolní
anvil face dráha kovadliny / plocha kovadliny, pracovní
anvil horn / anvil beak roh kovadliny
anvil chisel / hardie vček (vložka do kovadliny)
anvil chisel / hardie / hardy útínka
anvil chisel / hardie / hardy útínka (do kovadliny)
anvil pallett / anvil / anvil die/ bottom die kovadlo, dolní
approach speed rychlost, přibližovací
arc welding svařování elektrickým obloukem
area of cleavage fracture podíl houževnatého lomu (u vrubovky)
area of shear fracture podíl křehkého lomu
arched ground dno, klenuté
articulated shaft hřídel, kloubový
artisan blacksmith kovář, umělecký
as forged stav, surový
as-cast structure struktura, licí
atmosphere atmosféra
atmosphere control řízení atmosféry
ausforming / thermomechanical processing (TMP) / thermomechanical treatment / thermomechanical working zpracování, termomechanické / TMZ
austenite annealing žíhání, austenitizační
austenitic steel ocel, austenitická
austenitisation austenitizace
automatic ball forming press lis, na koule, postupový pěchovací
automatic cap screw press automat na šrouby
automatic cold heading press automat, pěchovací za studena
automatic for rail spikes automat na kolejové šrouby
automatic forging kování, automatické
automatic horizontal forging press / multistation hot former / multistation progressive heading press / multistation forming press lis, postupový pěchovací
automatic nail (making) press automat na hřebíky
automatic rivet heading press automat na nýty
automatic rivet heading press lis, na matice, postupový pěchovací
automation automatizace
auxiliary operations operace, pomocné
axial roll válec, kuželový (u vácovačky kroužků)
axial rolls axiální válce
axis osa (geometrická)
axis of deformation osa silového působení
axle osa (strojní součást)
axle housing tube náprava, trubková

B

back gauge / back gage (US) / back stop doraz, zadní (u nůžek)
backing arm rameno, opěrné (u válcovačky kroužků)
backpressure / counter pressure protitlak
backward cups extrusion protlačování, zpětné hrncového tvaru
backward extrusion protlačování, protisměrné
backward extrusion / impact extrusion / indirect extrusion protlačování, zpětné
bad-to-slice distance / shut height výška, sevřená / sevření
balancing porter bar / porter bar vahadlo (pro volné kování)
ball koule
ball and socket joint kloub, kulový
ball bearing steel ocel na kuličková ložiska
ball hammer kladivo, oblé
band sawing řezání na pile
bar tyč (různého průřezu menším než 16 čtver. palců)
bar hold / tong hold / chuck čep, manipulační / stopka / úchytka
bar shear / bar cropping shear / billet shear nůžky na střihání tyčí
bar stock materiál, tyčový
barrel shape tvar, soudečkový
barrelling / rumbling / tumbling omílání
barreling / tumbling čištění (výkovků) otloukáním v bubnech
barreling / tumbling odstraňování okují, mechanické v bubnech
base block / anvil šabota
batch / charge / heat vsázka pece
batch size dávka, výrobní / série
batch size velikost dávky
batch type furnace / box furnace / chamber furnace pec, komorová
beads soudkovitost, dvojitá
bearing ložisko
bearing journal čep, hlavní
bearing ring kroužek, ložiskový
bed / bolster / table stůl
bed opening / hole in table otvor ve stole / porpad ve stole
bed plate / table plate / sow block / bolster / bolster plate deska, upínací / deska stolní
belt řemen
belt drive převod, řemenový
belt drop hammer buchar, řemenový padací
bend ohyb
bend ohýbání
bend radius poloměr ohybu
bend test zkouška ohybem
bendability ohýbatelnost
bender nástroj, ohýbací
bender / bending impression dutina, ohýbací
bending ohýbání
bending dies / matting dies  ohýbadla
bending machine stroj, ohýbací
bending press lis, ohýbací
bending rolls válce, ohýbací
bent angle úhel ohybu
bevel gear / bevel wheel / conical wheel kolo, kuželové
bevel wheel / conical wheel / bevel gear  kolo, kuželové
biaxial state of stress / plane stress stav napjatosti, rovinný / stav napjatosti dvouosý
big end mold (am); mould (brit.) kokila V
billet sochor (průřez 6 x 6“ až 12 x 12“)
billet (with a cylindrical cross section) ocel, tyčová (válcová)
billet shear nůžky, sochorové
bite / length of action délka záběru
bite is forged down materiál je stlačen
bite ratio / relative length of the stroke poměrná délka záběr lz/h
black smith / smith kovář, ruční
blacksmith’s forge / smithy výheň, kovářská
blacksmith´s heart / forge fire / hearth výheň
blank / slug přířez
blank / slug přístřih
blank / slug špalík
blank / slough / multiple / stock  polotovar, výchozí
blank / semi-product polotovar (výchozí)
blank holder přidržovač
blanking dělení polotovaru
blanking vystřihování
blast cleaning tryskání
block / blocking / preforging / preforming / anvil cap / rough forging předkování
blocker (impression) předkovací dutina
blocker / blocking impression / mulding impression dutina, předkovací
blocker dies / buster / semifinisher / preforming dies zápustka, předkovací
blocker type forging výkovek hrubého tvaru
blocking / preforging / preforming / anvil cap / rough forging / block předkování
blocking and finishing předkování a dokování
blocking impression / rougher dutina, přípravná
blocking impression / mulding impression / blocker dutina, předkovací
bloom blok (polotovar velkého průřezu)
bloom blok (průřez nad 12 x 12“)
blow / impact / tap (slabý) úder / ráz
blow efficiency účinnost úderu
blow energy / blow energy rating energie úderu
blow sequence sekvence úderů
blue brittleness křehkost za modrého žáru
board drop hammer buchar, deskový padací
board hammer buchar, prknový
body-centred cubic lattice / BCC mřížka, kubická prostorově centrovaná / KSC
bolster upínací prostředek
bolster / insert holder / can / bolster plate / die shoes / die holder  deska, upínací
bolster / bolster plate / bed plate / table plate / sow block deska, upínací / deska stolní
bolster plate / die shoes / die holder / bolster / insert holder / can deska, upínací
bolster plate / bed plate / table plate / sow block / bolster  deska, upínací / deska stolní
bolster / anvil cap / sow block vložka šaboty
bolster / table / bed stůl
bolster plate / sow block deska, podložná
bolt šroub s maticí
bolt head trimming automatic automat, ostřihovací na hlavy šroubů
bolt maker lis, na kování šroubů
boogie hearth furnace pec s výjezdnou nístějí
boogie hearth furnace pec, vozová
boss nákovek
bottom anvil plate podložka při rozkovávání kotoučů
bottom casting / bottom pouring lití spodem
bottom death centre / bottom of stroke / dwell / lower death centre / lower turning point / bottom death point poloha, dolní mrtvá / úvrať, dolní
bottom death point / bottom death centre / bottom of stroke / dwell / lower death centre / lower turning point poloha, dolní mrtvá / úvrať, dolní
bottom die / lower die / female die / lower member díl zápustky, dolní
bottom die / anvil / anvil die / anvil pallett kovadlo, dolní
bottom of stroke / dwell / lower death centre / lower turning point / bottom death point / bottom death centre poloha, dolní mrtvá / úvrať, dolní
boundary conditions podmínky, okrajové
bowel feeder podavač špalíků
box annealing žíhání v zásypu
box furnace pec, laboratorní komorová
box furnace / chamber furnace / batch type furnace pec, komorová
brake brzda
brakedown předkování nebo i předválcování
braking lámání
brass mosaz
breakage / failure / ruptu / fracture  lom / zlomení
breakdown operace, přípravná
breaker lamač
bridge-frame hammer buchar, mostový
bright annealing žíhání, lesklé
brine hardening kalení v solné lázni
Brinell hardness tvrdost podle Brinella
brittle fracture lom, křehký
brittle lacquer test zkouška praskavým lakem
brittleness křehkost
buckling průhyb, zvlnění nebo přeložení způsobené ztrátou stability na vzpěr
buckling ztráta stability (při překročení H/D při pěchování)
build up welding / deposition welding / facing / flood welding / weld overlaying navařování
built-up crankshaft hřídel, klikový (celo)skládaný
built-up heat teplo, uvolněné (přeměnou mechanické práce)
built-up turbine shaft hřídel, turbinový skládaný
bulge / barrelling soudkovitost
bulged face konec, vydutý
bulging surface soudkovitý povrch
bulk forming / massive forming / three dimensional forming tváření, objemové
burn off / loss by burning / scaling loss / scale loss opal / propal
burner hořák
burn-gas exhaust / flue-gas exhaust odtah spalin
burning spálení (materiálu při ohřevu)
burr / feather / fin / residual flash otřep
burr / fraze jehla / ostřina
burst trhlina způsobená nízkou tvařitelností
buster / semifinisher / preforming dies / blocker dies  zápustka, předkovací

C

cable lano
calculation model model, výpočetní
cam drive převod, vačkový
cam driven press / cam press lis, vačkový
camshaft hřídel, vačkový
cam press / cam driven press lis, vačkový
can / bolster plate / die shoes / die holder / bolster / insert holder deska, upínací
cant hranit
cantilever / console konzola
capillary process / dye-penetration testing zkouška, kapilární
carbon steel forgings výkovky z uhlíkové oceli
carbonitriding karbo-nitridace
carbonitriding nitrocementování / karbonitridace
carburization nauhličení
carburization / case hardening cementování / cementace
carburized steel / case hardening steel ocel, cementační
case hardening / carburization cementování / cementace
case hardening steel / carburized steel ocel, cementační
cast (steel) litá (ocel)
cast die zápustka, litá
cast iron litina
cast material materiál, litý
cast preform polotovar, odlitý
cast steel ocelolitina, litá ocel
casting odlitek
cavity / impression dutina
cavity refurbishment / renovation renovace dutiny
CBH / impactor (am.) / counterblow hammer buchar, protiběžný / buchar, bezšabotový / buchar, protiúderový
centerline inhomogeneity vady, osové
central lubrication mazání, centrální
central X-guides / central X-type guides  vedení X, centrální
central X-type guides /central X-guides vedení X, centrální
centreline consolidation / internal soundness kvalita, vnitřní
centreline inhomogeneity osové vady
centring středění
centring device zařízení, středící
centring roll válec, středicí
centring rolls středící (vodící) válečky (u válcovačky)
ceramic tool nástroj, kovací
certificate of compliance with the order osvědčení výrobce
C-frame hammer buchar s vyložením
C-frame press / open front press / gap press / gooseneck press lis s rámem C / lis s otevřeným rámem / lis s vyložením
CGF (continuous grain flow) nepřerušovaný průběh vláken
CGF (Continuous grain flow) průběh vláken, nepřerušovaný
circular motion pohyb, kruhový
circular saw / disc-saw machine pila, okružní / ~ kotoučová
cladding nanášení ochranné vrstvy (na zápustku)
cladding plátování
clamping / fastening / fixing / gripping / holding upntí zápustky
clamping face plocha, upínací
clamping movement of the upper and lower tool sevření čelistí vodorovného kovacího stroje
clamping surface of slide / mounting surface of slide plocha beranu upínací
clamping surface of table / mounting surface of table plocha stolu, upínací
cleaning / purification / fettling čištění
cleanliness čistota
clearance between columns mezera mezi sloupy (lisu)
clipping bed střižnice
clipping punch střižník
clipping tool / trim die / trimmer / cut off die ostřihovadlo
close pass kalibr, zavřený
close tolerance forging / net-shape forging / precision forging / flashless forging přesné (bezvýronkové) kování
closed die forging kování, zápustkové s výronkem
closed die forging / die forging / drop forging výkovek, zápustkový
closed die forging / impression die forging  / drop forging  kování, zápustkové
closed-die forgings výkovky, zápustkové
Close-packed hexagonal lattice / CPH mřížka, hexagonální těsně uspořádaná / HTU
close-tolerance forging / near-net shape forging výkovek, přesný
close-tolerance forgings / precision forgings výkovky v přesném provedení
closing of axial porosity (porosities) uzavírání, osových vad
closing of voids uzavírání dutin
closing-in (boiler drum) uzavírání, konce kotle
clutch / coupling spojka
coarse grain zrno, hrubé
coating povlak
coating povlakování
coating thickness tloušťka vrstvy
cobalt base alloys slitiny kobaltu
coefficient of friction součinitel tření
co-extrusion / combined extrusion protlačování, vícesměrné / protlačování kombinované
cogging překování (prodlužování) ingotu na plochých kovadlech
cogging / cogging down / swaging kulacení / kování do kulata
cogging down / swaging / cogging kulacení / kování do kulata
coining ražení
coining / sizing kalibrace / kalibrování
coining die raznice (dolní nástroj)
coining press lis, razicí
coining press / sizing press lis, kalibrovací
cold automatic upsetting pěchování za studena na automatech
cold forging kování, za studena
cold forging die zápustka pro kování za studena
cold forging press lis pro kování za studena
cold forgings výkovky kované za studena
cold forming tváření za studena
cold forming / cold working zpracování za studena
cold hobbing vtlačování za studena (dutin)
cold hobbing press lis, pro vtlačování za studena
cold pressure welding svařování tlakem za studena
cold shut zavalenina
cold upsetting pěchování za studena
cold working / cold forming zpracování za studena
column sloup (lisu)
combination die / compound die ostřihovadlo, sdružené (ostřih výronku a děrování)
combined extrusion / co-extrusion protlačování, vícesměrné / protlačování kombinované
combustion spalování
commercial tolerance forgings výkovky v obvyklém provedení
compaction / pressing zhutňování (prášková metalurgie)
complete robotization robotizace, úplná
complexity factor součinitel tvarové složitosti
compound die /combination die ostřihovadlo, sdružené (ostřih výronku a děrování)
compressed air vzduch, stlačený
compressibility stlačitelnost
compression test zkouška tlakem
compression test zkouška, tlaková
compressive load síla, tlaková
compressive strength mez pevnosti v tlaku
compressive strength pevnost, v tlaku
compressive stress napětí, tlakové
computation / solving průběh výpočtu
computation / solving výpočet / řešení
computer-aided simulation / computer simulation simulace, počítačová
computer simulation / computer-aided simulation simulace, počítačová
computerization komputerizace
computerized control řízení, počítačové
comusion product / flue gas / exhaust gas  spaliny
conduction heating / electric resistance heating ohřev, přímý odporový
conduit / piping / pipeline potrubí
conical wheel / bevel gear / bevel wheel kolo, kuželové
connecting rod ojnice
console / cantilever konzola
constitutive equation rovnice, konstitiční
contact area / contact surface plocha, styčná
contact between tools and workpiece / contact presentation znázornění styčných míst
contact presentation / contact between tools and workpiece znázornění styčných míst
contact stress napětí, kontaktní
contact surface / contact area  plocha, styčná
contactless measurement měřidlo, bezdotykové
container objímka (průtlačnice)
continuous casting odlévání, plynulé
continuous furnace pec, průběžná
continuous noise hluk, ustálený
continuous operation chod, nepřetržitý
continuous operation provoz, nepřetržitý
continuous production výroba, proudová
continuous series série, nepřetržitá
continuously cast section polotovar, plynule odlitý
contour ring kroužek, profilovaný
contour rolling / profile rolling válcování profilovaných kroužků
contoured punches and dies nástroje, tvarové
contouring frézování obvodem
contraction / shrinkage smrštění
control desk pult, ovládací
control equipment vybavení, řídicí
control method technika, regulační
controlled atmosphere / protective atmosphere atmosféra, ochranná
controlled atmosphere annealing žíhání v ochranné atmosféře
controlled cooling řízené ochlazování
controlled forging kování, řízené
controlled precipitation precipitace, řízená
controlled quenching from the forging heat kalení, řízené z dokovací teploty
convection proudění
convection heating ohřev prouděním
conventional (engineering) strain deformace, poměrná
conventional (engineering) stress napětí, smluvní
conveyor / transporter dopravník
conveyor belt dopravník, pásový
conveyor belt pás, dopravní
cooling bed lože, chladicí
cooling device zařízení, chladicí
cooling rate rychlost ochlazování
cooling tank kalicí nádrž
copper alloys slitiny mědi
copy milling frézování, kopírovací
copy milling machine frézka, kopírovací
copying machine zařízení, kopírovací
core forging / multiaxial forging / split die forging kování, vícesměrné
corner radius / edge radius poloměr zoblení, vnější / radius zaoblení, vnější
corrosion fatigue únava, korozní
corrosion protection ochrana, korozní
corrosion resistance odolnost, korozní
cost price náklady, výrobní
costing kalkulace
costs náklady
Coulomb friction tření, coulombovské
counter lock zámek (ve výronkové drážce)
counter pressure / backpressure protitlak
counteracting působící proti
counterblow forging / impacting kování na protiúderovém bucharu
counterblow hammer / CBH / impactor (am.) buchar, protiběžný / buchar, bezšabotový / buchar, protiúderový
counterpressure tlak, zpětný
counterweight (bolted, welded) protizávaží (šroubované, přivařené)
coupled simulation spojená simulace
coupling / clutch spojka
CPH / Close-packed hexagonal lattice mřížka, hexagonální těsně uspořádaná / HTU
crack praskat
crack prasklina
crack trhlina
crack trhlina v zápustce
crack detection kontrola na trhliny
crane jeřáb
crank výkovek tvaru U
crank / die shift / ~ mismatch přesazení (v dělicí rovině zápustky)
crank drive pohon, klikový
crank mismatch / crank / die shift přesazení (v dělicí rovině zápustky)
crank press lis, klikový
crank shear nůžky, klikové
crankpin čep zdvihový
crankshaft hřídel, klikový
crankshaft zalomená hřídel
creep tečení
creep curve křivka tečení
creep limit mez tečení
creep strength mez pevnosti při tečení
crew (5-men crew) osádka (pětičlenná o.)
crop end / end loss koncový odpad, zbytek z tyče po řezání
cropped piece výstřižek (výchozí polotovar)
cropping machine stroj, lámací
cross beam / cross head / cross rail / crown / traverse příčník
cross forging křížové (třístranné) prokování
cross section průřez
cross section řez, příčný
cross shaft, cross joint čep, křížový
cross transport / transverse transport doprava, příčná
cross wedge rolling příčné klínové válcování
cross wedge rolling / wedge rolling válcování, příčné klínové
crown / stationery crosshead příčník, horní nepohyblivý
crown die deska, pěchovací horní (vypuklá)
crystal lattice / crystal system mřížka, krystalová
crystal structure struktura, krystalová
crystal system / crystal lattice mřížka, krystalová
cushion face / striking face / striking surface plocha, dorazová (nástrojů) / plocha, dosedací
cut off die / clipping tool / trim die / trimmer ostřihovadlo
cutoffs hrana kvací zápustky k odstřižení výkovku od tyče
cut-piece forging / forging from a billet / forging from slug kování, z kusu (pro jeden výkovek)
cutting / sawing dělení řezáním
cutting bar / chisel sekáč
cutting edge břit / střižná hrana
cutting off / chiselling sekání
cutting waste / sawcut waste prořez
cylinder column sloup, válcový

D

damage criterion kritérium porušení
damping tlumení (vibrací)
datum plane rovina, výchozí (pro měření)
daylight světlá výška pracovního prostoru
daylight / opening výška, světlá / otevření
daylight above anvil průchod nad šabotou / otevření (u bucharu)
DBTT (ductile-to-brittle transition temperature) teplota, přechodová (z tvárného do křehkého lomu)
dead metal zone / die lock area / death zone / death metal zone  oblast ztížené deformace
death metal zone / dead metal zone / die lock area / death zone oblast ztížené deformace
death zone / death metal zone / dead metal zone / die lock area oblast ztížené deformace
decarburization oduhličení
defect vada
deflection prohnutí
deflection průhyb / prohnutí
deflection of the ram and frame deformace beranu a rámu
deformation / strain deformace / přetvoření
deformation adiabatic heating / deformation heating teplo, deformační
deformation behaviour vlastnosti, deformační
deformation efficiency účinnost, deformační
deformation energy / deformation work práce, deformační
deformation force síla, deformační
deformation heating / deformation adiabatic heating teplo, deformační
deformation resistance / resistance to deformation odpor, deformační (přetvárný)
deformation texture textura, deformační
deformation work / deformation energy práce, deformační
deformation zone pásmo deformace
degree of freedom stupeň volnosti
degree of latitude, expanse stupeň šíření
degree of reduction / forging reduction / forging ratio / reduction ratio stupeň prokování
degree of stretching stupeň prodlužování
delivery terms podmínky, dodací
deposition welding / facing / flood welding / weld overlaying / build up welding navařování
depth of hardness hloubka zakalení
depth of throat / throat vyložení
descaling odokujování
destruction / failure / rupture porušení (materiálu)
detector / sensor čidlo, měřicí
detector / sensor  sonda, měřicí
deviation of dimensions / off-size / tolerance tolerance rozměrů / úchylka rozměrů
deviation of dimensions / off-size / tolerance úchylka rozměrů
die tažnice
die / forming tool nástroj, tvářecí u kovacích válců
die / impression die / drop forging die / set of dies zápustka
die blasting ofukování zápustek
die block blok zápustek / držák zápustek (u postupového pěchohvacího automatu)
die block blok, zápustkový
die block / shoe / die holder  držák zápustky / upínač zápustek
die cavity / impression / die impression dutina, zápustková
die cooling chlazení zápustek
die cooling ochlazování nástrojů
die cushion zažízení pro vytváření přídavné síly
die deformation deformace zápustky
die design / die development konstrukce zápustky
die development / die design konstrukce zápustky
die draft / draught / draw / leave / taper úkos (stěny zápustky)
die filling plnění zápustky
die finishing obrábění zápustky, dokončovací
die forge / drop forge / drop forging shop / stamping shop kovárna, zápustková
die forged / drob forged kovaný v zápustce
die forging / drop forging / closed die forging výkovek, zápustkový
die-forging press / drop forging press  lis, pro zápustkov kování
die guide vedení zápustky
die holder / die block / shoe  držák zápustky / upínač zápustek
die holder / bolster / insert holder / can / bolster plate / die shoes  deska, upínací
die impression / die cavity / impression dutina, zápustková
die insert / insert vložka zápustky
die key klín, zápustkový
die lock area / death zone / death metal zone / dead metal zone oblast ztížené deformace
die lubrication mazání zápustek
die magazine zásobník kovadel
die making / die sinking výroba zápustek
die making in master die kování zápustek v mateční zápustce
die match vyrovnání zápustek do osy
die pad / knockout / ejector vyhazovač
die pattern výkovek, referenční
die pattern výkovek, vzorkový
die preheating předehřátí zápustky
die proof / proof  odlitek kovací dutiny
die refurbishment zápustka, obnova
die rolling válcování, periodické
die set sestava (souprava) nástrojů
die shift posunutí zápustky
die shift přesazení kovadel
die shift / ~ mismatch / crank přesazení (v dělicí rovině zápustky)
die shoes / die holder / bolster / insert holder / can / bolster plate deska, upínací
die shop / tool room nástrojárna
die sinking hloubení zápustky
die sinking / die making výroba zápustek
die sinking / sinking popouštění tvaru / snížení zápustky
die spraying ostřik zápustek
die steel ocel, zápustková
die surface finish jakost zápustek, povrchová
die tolerances tolerance zápustek
die train stůl, příčně posuvný
die train zařízení pro výměnu kovadel
die wear opotřebení zápustky
die, tool nástroj
die-to-die blow úder, tvrdý
diffusion annealing, preheating žíhání, difusní
dimension / size rozměr, celkový
direct drive pohon, přímý (u hydraulického lisu)
directional properties vlastnosti závislé na směru
disc / pancake forging napěchovaný špalík / předkovek typu kotouče
disc / slice kotouč (odříznutý z tyče)
disc, pierced disc kotouč, vyděrovaný
disc-like forging výkovek, kotoučový
discontinuities nespojitosti (detekovatelné UZ)
disc-saw machine / circular saw  pila, okružní / ~ kotoučová
dishing / prepierce / prepiercing předděrování
discharge chute / slide skluz / žlab, skluzný
displacement dráha
displacement posun, přemístění
displacement / transducer / hodometer  snímač dráhy
dissolved rozpuštěný
distance between uprights / width between uprights šířka mezi stojinami / průchod mezi postranicemi
distortion deformace (nežádoucí – např. vlivem pnutí)
dividing / parting / separating dělení
dog / stop doraz
double action steam cylinder válec, dvojčinný parní
double blow heading press / double stroke heading press lis, dvourázový
double forging kování jako dvojkus
double-acting air powered hammer buchar, kompresorový dvojčinný
double-acting hammer buchar, dvojčinný
double-acting hydraulic hammer buchar, dvojčinný hydraulický
double-acting pneumatic hammer buchar, dvojčinný vzduchový
double-acting press / double-action press lis, dvojčinný
double-action press / double-acting press lis, dvojčinný
double-frame dvoustajonový
double-frame hammer buchar, dvoustojinový
double-stand press / straight sided press / closed frame press lis, dvoustojinový / lis uzavřený
double stroke heading press / double blow heading press  lis, dvourázový
dovetail / stem / shank rybina
dovetailing upínání klínem na rabinu
dowel pero (k upínání na rybinu)
down fountain vtokový kůl
down mold (am); mould (brit.) kokila A
down time prostoj
down-stroke pohyb beranu dolů
downward pressing ram, slide / moving ram / moving crosshead příčník, pohyblivý
draft angle / angle of bite úhel záběru
draft less forging kování bez úkosu
draft size / reduction / roughing down / penetration úběr
draught / draw / leave / taper / die draft úkos (stěny zápustky)
drawing tažení
drawing down / drawing out / progressive forging / fullering / tapering prodlužování / kování do délky
drawing out / ~ down / progressive forging / fullering / tapering prodlužování / kování do délky
draw / leave / taper / die draft / draught úkos (stěny zápustky)
drawn bar ocel, tažená tyčová
drawing / tempering popouštění, žíhání
dressout odstranění vadné části mech. obráběním
drift / punch / piercing mandrel / pierce trn, děrovací / průbojník
drifting roztažení díry kuželovým trnem
drive pohon / ústrojí, hnací
drive shaft / main shaft  hřídel, hlavní / hřídel, hnací
drob forged / die forged kovaný v zápustce
drop forge / drop forging shop / stamping shop / die forge kovárna, zápustková
drop forging / closed die forging / die forging výkovek, zápustkový
drop forging die / set of dies / die / impression die zápustka
drop forging / closed die forging / impression die forging kování, zápustkové
drop forging industry průmysl, kovárenský (zápustkových výkovků)
drop forging press / die-forging press lis, pro zápustkov kování
drop forging shop / stamping shop / die forge / drop forge kovárna, zápustková
drop hammer / gravity hammer buchar, padací
drop impact testing / notched bar impact test zkouška, vrubová
ductile-brittle transition přechod mezi křehkým a houževnatým lomem
ductility tažnost (vlastnost obecně)
ductility tvařitelnost (za studena)
dwell úvrať / mrtvá poloha (klikového lisu)
dwell / dwell time prodleva, pracovní
dwel / dwel time / superheating výdrž na teplotě
dwell / lower death centre / lower turning point / bottom death point / bottom death centre / bottom of stroke  poloha, dolní mrtvá / úvrať, dolní
dwell time / dwell prodleva, pracovní
dwell time / pressure dwell time doba styku
dwel time / superheating / dwel výdrž na teplotě
dwell time under load doba styku při zatížení
dye-penetrating test kapilární zkouška
dye-penetration testing / capillary process zkouška, kapilární
dynamic recovery zotavení, dynamické
dynamic test dynamická zkouška
dynamometry měření síly

E

EAF / electric arc furnace elektrická oblouková pec (EOP)
ECAE / equal cannel angular pressing / ECAP / equal cannel angular extrusion protlačování lomeným kanálem stejného průřezu
ECAP / equal cannel angular extrusion / ECAE / equal cannel angular pressing protlačování lomeným kanálem stejného průřezu
eccentric impact / eccetric blow úder, excentrický / úder, mimostředový
eccentric press lis, excentrický
eccentric press lis, výstředníkový
eccentric shaft hřídel, výstředníkový
eccetric blow / eccentric impact úder, excentrický / úder, mimostředový
ECM / electrochemical machining obrábění, elektrochemické
economics hospodárnost (náklady)
edge radius / corner radius poloměr zoblení, vnější / radius zaoblení, vnější
edger dutina, pro tvarové spěchování
edger / edging impression dutina, tvarovací
edger / fuller zápustka, rozdělovací
edging předkování, volné na bucharu
edging / setting down / stepping / drawing down osazování
edging impression / edger dutina, tvarovací
EDM / electro-discharge machining obrábění, elektrojiskrové
EDM electrode elektroda pro elektrojiskrové obrábění
education / training výcvik / výchova
effective strain / equivalent strain intenzita deformace
effective stress intenzita napětí
efficiency účinnost
ejector / die pad / knockout vyhazovač
ejector / stripper punch / knockout / lift out vyražeč, vyhazovač
ejector stroke zdvih vyhazovače
elastic deformation deformace, pružná
elastic modulus / modulus of elasticity / Young´s modulus modul, pružnosti / modul Youngův
elastic limit / elasticity limit mez pružnosti
elasticity limit / elastic limit mez pružnosti
electric arc forming tváření, elektrickým obloukem
electric arc furnace / EAF elektrická oblouková pec (EOP)
electric furnace pec, elektrická
electric induction heating ohřev, indukční
electric motor elektromotor
electric resistance heating / conduction heating ohřev, přímý odporový
electric upsetting machine stroj, elektrický pěchovací
electrical equipment vybavení, elektrické
electrical heating ohřev, elektrický
electrical upsetter stroj, elektropěchovací
electrode gap vzdálenost mezi elektrodou a nástrojem
electro-discharge machining / EDM obrábění, elektrojiskrové
electrohydraulic forming tváření, elektrohydraulické
electrochemical machining / ECM obrábění, elektrochemické
electrolytic polishing leštění, elektrolytické
electromagnetic forming / magnet forming tváření, elektromagnetické
electromagnetic testing / magnetic particle testing zkoušení, magnetoskopické
electro-slag refining (ESR) rafinace, elektrostrusková
electro-slag remelting (ESR) přetavení, elektrostruskové (ESP)
electro-upsetting elektropěchování
elongation prodloužení
elongation / percent elongation tažnost / prodloužení, poměrné
enclosed dies / trapped dies zápustka, uzavřená
end-quench hardenability test / hardenability test / Jominy test zkouška prokalitelnosti / zkouška Jominyho
end loss / crop end koncový odpad, zbytek z tyče po řezání
energy energie
energy-bound machine / energy-restricted machine energetický stroj (buchar a vřetenový lis)
energy-restricted machine / energy-bound machine energetický stroj (buchar a vřetenový lis)
energy-restricted machines / machine-energy-dependant  stroj limitovaný energií
envelope body těleso, obalové
equal cannel angular extrusion / ECAE / equal cannel angular pressing / ECAP protlačování lomeným kanálem stejného průřezu
equal cannel angular pressing / ECAP / equal cannel angular extrusion / ECAE  protlačování lomeným kanálem stejného průřezu
equivalent strain / effective strain  intenzita deformace
ESR (electroslag remelting) elektrostruskové přetavování (ESP)
etch test naleptání makrostruktury
etchant / etching reagent leptadlo
etching leptání
etching reagent / etchant leptadlo
even heating ohřev, postupný
examination / inspection zkoušení
excentric excenter
excess combustion air přebytek spalovacího vzduchu
excess of metal / surplus material přebytek kovu
exhaust gas / comusion product / flue gas spaliny
expanding bar trn, rozšiřovací
expansibility roztažnost
expansion / spreading / flattening / plating rozšiřování
expansion (over mandrel) rozšiřování na trnu
explosive forming tváření výbuchem
extruded billet tyč vyrobená protlačováním
extruded hole vyhrdlenní
extruding / extrusion protlačování
extrusion / extruding protlačování
extrusion die průtlačnice
extrusion press lis, protlačovací
extrusion punch průtlačník
extrusion tool protlačovadlo
eye forging výkovek tvaru kroužku

F

face-centred cubic lattice / FCC mřížka, kubická plošně centrovaná / KPC
facing / flood welding / weld overlaying / build up welding / deposition welding  navařování
factory description charakteristika závodu
failure / rupture / fracture / breakage lom / zlomení
failure / rupture / destruction  porušení (materiálu)
fall height / falling height / height of drop výška, padací / zdvih (padacího bucharu)
falling height / height of drop / fall height  výška, padací / zdvih (padacího bucharu)
family of part základna, součástková
fan / ventilator větrák
FAO / finish all over obrábět celý povrch
fastening upínání
fastening / fixing / gripping / holding / clamping  upntí zápustky
fastening screw šroub, upínací
fatigue únava
fatigue crack propagation šíření únavové trhliny
fatigue failure / fatigue fracture lom, únavový
fatigue fracture / fatigue failure lom, únavový
fatigue strength (finite time) mez únavy, časovaná
fatigue strength (infinite time) mez únavy
FCC / face-centred cubic lattice mřížka, kubická plošně centrovaná / KPC
FEA / finite element analysis analýza metodou konečných prvků
feather / fin / residual flash / burr otřep
feed posuv (při prodlužování)
feed / feeding podávání
feed of heat přívod tepla
feeding vkládání
feeding / feed podávání
feeding equipment zařízení, podávací
feeding equipment zařízení, přiváděcí
feeding mechanism mechanismus, podávací
FEM / finite element modelling modelování metodou konečných prvků
FEM calculation výpočet metodou konečných prvků
female die and punch matrice a razník
ferritic steel ocel, feritická
ferrous metals kovy, železné
fettling / cleaning / purification čištění
fiber vláknofiber
fibering vláknitost
fibre flow / grain flow průběh vláken
fibre texture textura, vláknitá
fill forging impression zaplnit dutinu
fillet / raius of fillet poloměr zoblení, vnitřní / radius zaoblení, vnitřní
filling of mould zaplnění tvaru
fin zátok
fin / residual flash / burr / feather  otřep
final forging / finish (finishing) impression / finisher  dutina, dokovací / dutina dokončovací
fine corn / zrno, jemné
fine grained steel ocel, jemnozrnná
fine mesh size síť, jemná
fine-globular border zone zóna, globulitická
finish operace, dokončovací
finish all over / FAO obrábět celý povrch
finish forging dokování / kování, dokončovací / kování na konečný tvar
finish forging kování na hotovo / dokování
finish forging kování, v dokovací dutině
finish forming (of head) / finish heading pěchování, dokončovací (hlavy)
finish heading / finish forming (of head) pěchování, dokončovací (hlavy)
finish (finishing) impression / finisher / final forging dutina, dokovací / dutina dokončovací
finished forging tvar výkovku, konečný
finisher / final forging / finish (finishing) impression dutina, dokovací / dutina dokončovací
finishing úprava, konečná povrchová
finishing dies zápustka, dokovací
finishing temperature teplota, dokovací
finite element analysis / FEA analýza metodou konečných prvků
finite element method FEM metoda konečných prvků MKP
finite element modelling / FEM modelování metodou konečných prvků
fisch tail vlaštovčí ocas / konkávní povrch
fits lícování
fixing / gripping / holding / clamping / fastening upntí zápustky
fixture base / sub sow block / spacer podložka
flakes vločky
flame cutting / oxygen cutting řezání plamenem
flame hardening kalení plamenem
flame straitening rovnání plamenem
flange příruba
flash výronek
flash extension zbytek po odstřižení výronku
flash gutter / flash space / flash pan drážka, výronková
flash gutter / gutter zásobník (výronkové drážky)
flash land / flash pan / flash saddle (USA) můstek
flash land / flash saddle (USA) výronek, můstek
flash line / parting line rovina, dělicí
flash pan / flash gutter / flash space  drážka, výronková
flash pan / flash saddle (USA) / flash land můstek
flash removal ostřižení výronku
flash saddle (USA) / flash land výronek, můstek
flash saddle (USA) / flash land / flash pan můstek
flash space / flash pan / flash gutter drážka, výronková
flash thickness tloušťka výronku
flash trim / flash trimming / trim ostřihování výronku
flash trimming / trim / flash trim ostřihování výronku
flash trap můstek s brzdicím žlábkem
flashless forging kování, bezvýronkové
flashless forging / forging into closed die kování v uzavřené zápustce / kování, bezvýronkové
flashless forging / close tolerance forging / net-shape forging / precision forging přesné (bezvýronkové) kování
flasless forging kování, zápustkové bez výronku
flat bar tyč, plochá
flat die / flat saddle kovadlo, ploché
flat die / plain die / pallett / open die / saddle kovadlo
flat die forging / open die forging / smith forging výkovek, volný / výkovek, volně kovaný
flat hammer / flatter / planishing hammer sedlík / kladivo, hladicí
flat ingot bramový ingot
flat saddle / flat die kovadlo, ploché
flatness rovinnost
flattening zploštění
flattening / plating ploštění
flattening / plating / expansion / spreading rozšiřování
flattening / planishing hlazení
flattening / sadden překování hran
flatter / planishing hammer / flat hammer sedlík / kladivo, hladicí
flatter / planishing hammer kladivo, hladící
float chart / flow curve křivka zpevnění
flood welding / weld overlaying / build up welding / deposition welding / facing navařování
flow curve / float chart křivka zpevnění
flow diagram schéma toku materiálu
flow diagram / flowsheet / flowchart diagram, postupový
flow diagram / flowsheet / flowchart schéma výrobního postupu
flow lines linie toku (kovu)
flow rate rychlost toku (kovu)
flow stress odpor, přirozený deformační (přetvárný)
flow stress pevnost, přetvárná
flow-through defect / fold / folding lap / shut zákovek
flowchart / flow diagram / flowsheet diagram, postupový
flowchart / flow diagram / flowsheet schéma výrobního postupu
flowsheet / flowchart / flow diagram diagram, postupový
flowsheet / flowchart / flow diagram schéma výrobního postupu
flue-gas exhaust / burn-gas exhaust odtah spalin
fluidized bed furnace pec, fluidní
fluorescent magnetic particle testing / magnetic particle testing magnetická prášková zkušební metoda
flying shear nůžky, letmé
flywheel setrvačník
fold zvrásnění (vada)
fold / folding lap / shut / flow-through defect  zákovek
fold / overlap přeložka
folding lap / shut / flow-through defect / fold zákovek
foot sand kužel, patní (u ingotu)
foot starter spouštěč, nožní / spínač, nožní
force síla
force requirement / pressure requirement / load requirement potřeba deformační síly
force-bound machine stroj omezený silou
force-restricted machines / press-force-dependant stroj limitovaný silou
forge / heavy forge / forging shop / smithy kovárna, volných výkovků
forge fire / hearth / blacksmith´s heart výheň
forge furnace pec, kovářská
forge in platters kovat jako vícekus
forge industry / forging industry průmysl, kovárenský
forge noise hluk, kovárenský
forge rolling / roll forging / preform rolling / reducer rolling kování na kovacích válcích
forge rolling machine / forging rolls / reduce rolls válce, kovací
forge welding svařování, kovářské / svařování v ohni
forgeability kovatelnost / kujnost
forgeability / malleability  kujnost
forged kovaný
forged foreign material cizí materiál zatlačený do povrchu
forged parts součásti, kované
forgeman / forger kovář, strojní
forger / forgeman kovář, strojní
forging kování
forging complex komplex, kovací
forging defect vada, výkovku
forging die zápustka, kovací
forging die lifetime / tool life-time životnost zápustky / životnost nářadí
forging down prokování
forging drawing výkres výkovku
forging for nuclear power industry výkovky pro jadernou energetiku
forging for the shipbuilding industry / marine parts  výkovky pro lodě
forging from a billet / forging from slug / cut-piece forging  kování, z kusu (pro jeden výkovek)
forging from one heat kování na jeden ohřev
forging from the bar / off-the-bar forging kování, z tyče (pro více výkovků)
forging from slug / cut-piece forging / forging from a billet kování, z kusu (pro jeden výkovek)
forging heat ohřev, kovářský
forging heat žár, kovářský
forging in die with flash kování, v otevřené zápustce
forging in die without flash kování, v uzavřené zápustce
forging in n stages kování, v n pozicích
forging in one heat kování v jednom žáru
forging industry / forge industry průmysl, kovárenský
forging ingot ingot, kovářský
forging into closed die / flashless forging kování v uzavřené zápustce / kování, bezvýronkové
forging machine stroj, kovací
forging machine rating charakteristiky kovacích strojů
forging machine, upsetter vodorovný kovací stroj
forging manipulator manipulátor, kovací
forging normal to the grain kování, příčné (napříč vláken)
forging on mandrel / saddle forging / saddling / spreading on mandrel rozkování na trnu / rozšiřování na trnu / kování na trnu
forging on the mandrel / mandrel forging  kování na trnu
forging plane rovina kování (rovina kolmá na směr pohybu kovadla)
forging plant / forging shop kovárna, průmyslová
forging press lis, kovací
forging production výrba, kovárenská
forging ratio / reduction ratio / degree of reduction / forging reduction stupeň prokování
forging reduction / forging ratio / reduction ratio / degree of reduction stupeň prokování
forging rolls / reduce rolls / forge rolling machine válce, kovací
forging separation dělení výkovku
forging sequence cyklus, kovací
forging shapes tvary výkovků
forging shop / forging plant kovárna, průmyslová
forging shop / smithy / forge / heavy forge kovárna, volných výkovků
forging standards normy, kovářské
forging stock mateiál, výchozí ke kování
forging stock materál, výchozí pro kování
forging technology technologie kování
forging temperature teplota, kovací
forging tolerances tolerance výkovků
forging tool nástroj, keramický
forging with flash kování s výronkem
forging with the grain kování, podélné (podél vláken)
forging with two (or more) diameters výkovek, osazený
forging-cell pracoviště, kovací
forking rozvidlení
fork-lift truck stohovač, vidlicový
form die / tap die kovadlo, tvarové
formability / plasticity / workability tvařitelnost
formation of fold tvorba přeložky
forming (a hollow part) over a mandrel prodlužování (duté součásti) na trnu
forming / plastic working / chipless machining tváření
forming at reduced temperatures tváření za snížench teplot
forming capacity zásoba plasticity
forming machine stroj, tvářecí
forming machine with linear tool motion stroj, tvářecí s přímočarým pohybem
forming of splines tváření,zubů
forming tool / die nástroj, tvářecí u kovacích válců
forward extrusion, direct extrusion protlačování, dopředné
foundation základ
four-column press lis, čtyřsloupový
fracture / breakage / failure / rupture lom / zlomení
fracture appearance transition temperature (FATT) přechodová teplota / tranzitní teplota
fracture behaviour lomové chování
fracture strain deformace do lomu
fracture stress napětí, lomové
fracture toughness houževnatost, lomová
fracture toughness lomová houževnatost
frame rám lisu
frame stojan
frame expansion / frame stretch / frame spring pružení stojanu
frame spring / frame expansion / frame stretch pružení stojanu
frame stretch / frame spring / frame expansion pružení stojanu
fraze / burr jehla / ostřina
free forging press lis, pro volné kování
frging test zkouška, kovací
friction tření
friction disc kotouč, třecí
friction disc clutch spojka, třecí
friction factor koeficient tření
friction gear převod, třecí
friction press lis, třecí
friction sawing / abrasive cut off rozbrušování
friction screw-press lis, třecí vřetenový
friction welding svařování třením
friction-assisted forming tváření s aktivním působením tření
fuel palivo
fuel consumption spotřeba paliva
fuel economy hospodářství, tepelné
fuel oil olej, topný
fuel-air ratio součinitel, vzduchový
fuel-fired furnace pec, palivová
fuller / edger zápustka, rozdělovací
fuller / fullering impression dutina, prodlužovací
fuller / roller / splitter impression dutina, rozdělovací
fullering / swage / reducing  redukce průřezu
fullering / setting over / necking / reduction swaging / shuldering prosazování
fullering / tapering / drawing out / ~ down / progressive forging prodlužování / kování do délky
fullering bar / adapter / plate příložka, naznačovací
fullering impression / fuller dutina, prodlužovací
fully automated production výroba, plně automatizovaná
fully-automatic control řízení, automatické
furnace pec
furnace control řízení chodu pece
furnace efficiency účinnost pece
furnace maintenance údržba pece
furnace operation obsluha pece
furnace operation provoz pece
furnace throughput výkonnost pece

G

galling nalepování materiálu na povrch zápustky / vyštipování (zápustky)
gap press / gooseneck press / C-frame press / open front press lis s rámem C / lis s otevřeným rámem / lis s vyložením
gas nitriding nitridace, plynová
gas oil olej, plynový
gas-fired furnace pec, plynová
gate / sprue  vybrání / zahloubení (pro uchopení výkovku kleštěmi)
gathering rozevření bočních beranů
gathering / heading napěchování (konce špaliku nebo tyče)
gathering / mid bar upsetting pěchování, místní
gauge length délka záběru, poměrná
gauging / measurement / measuring měření
gear věnec, ozubený
gear / toothed wheel kolo, ozubené
gear drive převod, ozubený
ghost lines oblast segregací
gib /guide gib lišta, vodící
glass lubricant mazivo, skelné
good useable part of the ingot body využití těla ingotu
grab podavač
grain boundaries hranice zrn
grain coarsening zhrubnutí zrna
grain flow vlákna (ve struktuře)
grain flow / fibre flow průběh vláken
grain growth růst zrna / hrubnutí zrna
grain refining zjemnění zrna
grain separation oddělování zrn (při kování hliníku a jeho slitin)
grain size velikost zrna
gravity hammer / drop hammer buchar, padací
gridding vytváření sítě
grinding broušení
grinding balls koule, mlecí
gripper arm / transfer system transfer
gripper assembly uchopovací zařízení (robotu)
gripper dies boční nástroje (u vodorovného kovacího lisu nebo pěchovačky)
gripping / holding / clamping / fastening / fixing upntí zápustky
gripping slide beran, svěrací (u vodorovného kovacího stroje)
groove žlábek
groove hearth furnace pec, žlábková
grooving naznačování (žlábkování)
gross weight / weight of stock hmotnost, vsázková
gooseneck press / C-frame press / open front press / gap press lis s rámem C / lis s otevřeným rámem / lis s vyložením
group technology technologie, skupinová
guide vodítko
guide / ram guide / slide guide vedení (beranu)
guide gib / gib  lišta, vodící
guide pin kolík, vodicí
guide pin bushing pouzdro, pro vodicí kolík
gutter / flash gutter  zásobník (výronkové drážky)

H

hairline crack trhlina, vlasová
hammer kladivo
hammer / power hammer buchar
hammer drive pohon bucharu
hammer face ploska kladiva
hammer forging kování na bucharu
hammer forgings výkovky vyrobené na bucharu
hammer handle násada kladiva
hammer operator / press operator operátor / řidič (bucharu, lisu)
hand finishing opracování na čisto, ruční
hand forge / smith forging kování, ruční
handling manipulace
hard chrome plating chromování, difúzní
hard metal karbid, slinutý
harden / hardening / quenching kalení
hardenability kalitelnost
hardenability test / Jominy test / end-quench hardenability test  zkouška prokalitelnosti / zkouška Jominyho
hardenability / trough hardening prokalitelnost
hardening zakalení
hardening / quenching / harden kalení
hardening defect vada, kalicí
hardening plant / hardening shop kalírna
hardening shop / hardening plant kalírna
hardie / anvil chisel vček (vložka do kovadliny)
hardie / anvil chisel / hardy útínka (do kovadliny)
hardness tvrdost
hardness measurement měření tvrdosti
hardness testing zkouška tvrdosti
hardy / anvil chisel / hardie útínka (do kovadliny)
head hlava (výkovku, předkovku)
head separation odseknutí (hlavy)
header / heading press lis, pěchovací (na hlavy šroubů)
heading hlavičkování
heading / gathering napěchování (konce špaliku nebo tyče)
heading die pěchovnice
heading die / upsetting die zápustka, pěchovací
heading punch pěchovník
heading press / header lis, pěchovací (na hlavy šroubů)
hearing protection ochrana sluchu
heart nístěj
hearth / blacksmith´s heart / forge fire výheň
hearth area plocha nístěje
hearth repair oprava nístěje
heat tavba
heat žár
heat / batch / charge  vsázka pece
heat cracking / thermal cracking trhlina, tepelná
heat exchange sdílení tepla
heat exchanger výměník, tepelný
heat flow tok, tepelný
heat losses ztráty, tepelné
heat radiation sálání
heat resistance žáruvzdornost
heat resistant material materiál, žáruvzdorný
heat resistant steel ocel, žáropevná
heat transfer přestup tepla
heat treatment zpracování, tepelné
heat treatment equipment zařízení pro tepelné zpracování
heat treatment furnace pec pro tepelné zpracování
heater ohřívačka
heating ohřev
heating costs náklady na ohřev
heating equipment zařízení, ohřívací
heating furnace / reheating furnace pec, ohřívací
heating temperature teplota, ohřívací
heating time doba ohřevu
heating zone / tonnage zone zóna, ohřívací
heavy bite záběr ¾ šířky kovadla
heavy forge / forging shop / smithy / forge  kovárna, volných výkovků
height below floor hloubka lisu pod podlahou / výška lisu pod podlahou
height of drop / fall height / falling height výška, padací / zdvih (padacího bucharu)
height over floor výška nad podlahou
helical wedge rolling válcovačka (koulí), šneková
helical wedge rolling válcovačka koulí, šneková
hemispherical head dno, polokulové
HERF / high-energy-rate forging kování, vysokou energií
hexagonal bar iron (steel) tyč, šestihranná / ocel, šestihranná
hideden defect vada, skrytá
high/diameter ratio / slenderness ratio štíhlost
high-alloy steel ocel, vysokolegovaná
high-alloy steel forgings výkovky z vysokolegované oceli
high-energy-rate forming tváření, vysokorychlostní
high-energy-rate forging / HERF kování, vysokou energií
high-energy-rate hammer / high speed hammer / impulse hammer / reactive hammer buchar, vysokorychlostní / buchar, impulsní
high-pressure jet lapping lapování, hrubovací
high-presure pump čerpadlo, vysokotlaké
high speed hammer / impulse hammer / reactive hammer / high-energy-rate hammer buchar, vysokorychlostní / buchar, impulsní
high-speed forging press lis, kovací rychloběžný
high-speed steel (HSS) ocel, rychlořezná
high-strength alloys slitiny vysokopevnostní
HIP (hot isostatic pressing) lisování za tepla, izostatické
hob / master die razník, vtlačovací (zápustkových dutin)
hobbing / sinking vtlačování (dutin)
hobbing press / sinking press lis, vtlačovací (pro zápustkové dutiny)
hodometer / displacement / transducer snímač dráhy
holding / clamping / fastening / fixing / gripping upntí zápustky
hole in slide / tool hole otvor v beranu
hole in table / bed opening otvor ve stole / porpad ve stole
holing / piercing / punching děrování
hollow components tělesa, dutá
hollow forging výkovek, dutý
hollow punch-piercing / trepanning děrování dutým trnem
homogenization žíhání, homogenizační
Hooke´s law zákon, Hookův
horizontal counter-blow hammer „impactor“ buchar, vodorovný protiběžný (impaktor)
horizontal forging machine / horizontal upsetting machine / horizontal upsetter / upset forging machine stroj, vodorovný kovací / lis vodorovný pěchovací
horizontal press lis, vodorovný / lis, ležatý
horizontal upsetter / upset forging machine / horizontal forging machine / horizontal upsetting machine stroj, vodorovný kovací / lis vodorovný pěchovací
horizontal upsetting machine / horizontal upsetter / upset forging machine / horizontal forging machine  stroj, vodorovný kovací / lis vodorovný pěchovací
hot forging kování, za tepla
hot forging die zápustka pro kování za tepla
hot forming tváření za tepla
hot hobbing / ~ sinking vtlačování za tepla (dutin)
hot isostatic press lis pro izostatické lisování
hot isostatic pressing tváření, izostatické
hot nut automatic press automat, pěchovací na matice za tepla
hot quenching / marquenching / martempering kalení, termální
hot quenching furnace pec pro kalení do lázně
hot rolling válcování za tepla
hot shortness lámavost za bílého žáru
hot sinking / hot hobbing vtlačování za tepla (dutin)
hot top hlava kokily (hlavový nástavec)
HSLA (High Strength Low Alloyed) steel ocel HSLA
hydraulic control řízení, hydraulické
hydraulic cylinder válec, hydraulický
hydraulic fluid kapalina hydraulického systému
hydraulic hammer buchar, hydraulický
hydraulic jet descaling odokujování, hydraulické
hydraulic overload protection / hydraulic overload safety device  ochrana proti přetížení, hydraulická / pojistka proti přetížení, hydraulická
hydraulic overload safety device / hydraulic overload protection ochrana proti přetížení, hydraulická / pojistka proti přetížení, hydraulická
hydraulic press lis, hydraulický
hydraulic press with accumulator lis, hydraulický s akumulátorem
hydraulic pump čerpadlo, hydraulické
hydro pneumatic hammer buchar, hydropneumatický
hydro spark process obrábění ve vodním prostředí, elektrojiskrové
hydrodynamic forming tváření, hydrodynamické
hydrostatic extrusion protlačování, hydrostatické
hydrostatic pressure hydrostatický tlak
hydrostatic pressure tlak, hydrostatický
hydrostatic stress napětí, hydrostatické

CH

chain řetěz
chain drive převod, řetězový
chain drop hammer buchar, řetězový padací
characteristic value hodnota, charakteristická
charger manipulátor, sázecí
charger stroj, sázecí
charging / loading sázení
charging equipment zařízení, sázecí
charging torque klopný moment
Charpy impact test / impact testing / izard impact test / impact test zkouška vrubové houževnatosti / zkouška rázová
chassis components části podvozku
checkerboard grid pravoúhlá síť
chemical analysis rozbor, chemický
chisel / cutting bar sekáč
chromium steel ocel, chromová
chromium-manganese steel ocel, chrommanganová
chromium-nickel steel ocel, chromniklová
chuck / bar hold / tong hold čep, manipulační / stopka / úchytka
chucking lug výstupek pro upnutí

I

identification / stamp / marking značení (číslem výkovku)
idle run / idling chod naprázdno
idling / idle run chod naprázdno
IHTC / interface heat transfer coefficient koeficient přestupu tepla
impact ráz
impact energy / notch toughness / notch impact strenght houževnatost, vrubová
impact extrusion protlačování rázem
impact extrusion / indirect extrusion / backward extrusion protlačování, zpětné
impact / tap (slabý) / blow úder / ráz
impact force síla, rázová
impact forging kování úderem
impact forming / shock forming tváření, rázem
impact noise hluk, impulzní
impact speed / impact velocity rychlost, dopadová
impact test / Charpy impact test / impact test / impact testing / izard impact test zkouška vrubové houževnatosti / zkouška rázová
impact testing / izard impact test / impact test / Charpy impact test zkouška vrubové houževnatosti / zkouška rázová
impact velocity dopadová rychlost
impact velocity / impact speed rychlost, dopadová
impact velocity / velocity of impact rychlost dopadu
impact work práce, rázová
impacting / counterblow forging  kování na protiúderovém bucharu
impactor (am.) / counterblow hammer / CBH  buchar, protiběžný / buchar, bezšabotový / buchar, protiúderový
impressing vtlačení
impression / cavity dutina
impression / die impression / die cavity dutina, zápustková
impression die / drop forging die / set of dies / die zápustka
impression die forging / drop forging / closed die forging kování, zápustkové
impulse hammer / reactive hammer / high-energy-rate hammer / high speed hammer buchar, vysokorychlostní / buchar, impulsní
inclusion vměstek
indirect extrusion / backward extrusion / impact extrusion protlačování, zpětné
induction coil induktor
induction hardening kalení, indukční
induction heating indukční ohřev
induction heating furnace / induction heating plant ohřívačka, indukční
induction heating plant / induction heating furnace ohřívačka, indukční
induction surface hardening kalení, indukční povrchové
industrial hygiene hygiena, pracovní
industrial robot robot, průmyslový
infra red furnace pec pro infraohřev
ingot body tělo ingotu
ingot bottom / stool pata ingotu
ingot head / ~ top hlava ingotu
ingot mold / mold (am); mould (brit.) kokila
ingot top / ingot head hlava ingotu
ingotism segregace (ingotu)
inherent stress / internal stress pnutí, vnitřní
initial dimensions rozměry, výchozí
initial weight váha, vsázková
input data data, vstupní
insert / die insert vložka zápustky
insert holder / can / bolster plate / die shoes / die holder / bolster deska, upínací
inside draft úkos, vnitřní
inspection kontrola
inspection / examination  zkoušení
inspection report atest, přejímací
inspection report protokol, přejímací
instrument amplifier zesilovač, měřicí
insulation izolace
integrated nozzles nátrubky, nakované
intelligent component evaluation výroba součástky bez kreslení výkresu
interface heat transfer coefficient / IHTC koeficient přestupu tepla
interference fit uložení, lisované (s přesahem)
intermediate heating / reheating  příhřev (opětný ohřev)
intermetallic alloy slitina, intermetalická
intermetallic compound sloučenina, intermetalická
internal crack trhlina, vnitřní
internal flash výronek, vnitřní
internal soundness / centreline consolidation  kvalita, vnitřní
internal stress / inherent stress pnutí, vnitřní
interstate hardening zpracování, izotermické (na bainit)
intricacy složitost
intricate forging výkovek složitého tvaru
intricate shape tvar, složitý
ion nitriding nitridace, iontová
ironing zeslabování stěny tažením
isostatic press lis, izostatický
isothermal annealing žíhání, izotermické
isothermal forging izotermické kování
isothermal forging kování, izotermické (v zápustkách ohřátých na vysokou teplotu)
izard impact test / impact test / Charpy impact test / impact test / impact testing  zkouška vrubové houževnatosti / zkouška rázová

J

jam (of slide) zaseknutí beranu
jarring / vibration otřes
jerking to stop driving / striking the die face to die face / lowering  dosednutí zápustky na doraz
jet lapping lapování, dokončovací
job / workpiece / work piece rozkovek
job measurement měření práce
Jominy test / end-quench hardenability test / hardenability test zkouška prokalitelnosti / zkouška Jominyho

K

key driver vyražeč klínů
keying upínání klínem
king roll / radial roll / main roll válec, vnější / válec, hlavní (u válcovačky kroužků)
knockout / ejector / die pad vyhazovač
knockout / lift out / ejector / stripper punch vyražeč, vyhazovač
knockout pin kolík vyražeče
knuckle joint press / toggle press lis, kolenopákový / lis, kolenový / lis kloubový

L

labour costs náklady, zpracovací
ladle analysis analyza, tavební
lapping lapování
Laser Surface Treatment / LST nanášení ochranné vrstvy laserem
lateral expansion boční rozšíření
lateral extrusion / radial extrusion / sideward extrusion protlačování, stranové
lateral force boční síla
lateral spread / spread / width spread šíření
lead proof otisk dutiny pomocí olova
leave / taper / die draft / draught / draw  úkos (stěny zápustky)
length of action  / bite délka záběru
length of stroke výška zdvihu / velikost zdvihu / délka zdvihu
lever páka
lever arm rameno páky
lift out / ejector / stripper punch / knockout vyražeč, vyhazovač
lifting belt řemen padacího bucharu
lifting capacity nosnost
lifting hook hák, závěsný
lifting plunger plunžr, zpětný
light alloy forgings výkovky z lehkých slitin
light alloys slitiny lehkých kovů
light barrier clona, světelná
limit degree of deformation, critical degree of deformation stupeň deformace (přetvoření), mezní
limit tolerance / maximum permissibledeviation tolerance rozměrů, mezní / úchylka rozměrů, mezní
link lašna / spojka
liquid metal forging kování, z taveniny
liquid petroleum gas plyn, zkapalněný
load cell snímač, silový
loading zatížení
loading / charging  sázení
load requirement / force requirement / pressure requirement potřeba deformační síly
lock dělicí plocha, lomená
lock zámek, vedení (zápustky)
lock / parting plane plocha, dělící (nerovná)
locked dies zápustka se zámkem
longitudinal fibre flow pattern průběh vláken, podélný
longitudinal forging machine / radial forging machine / round swaging machine / rotary forging stroj, radiální prodlužovací (kovací) stroj
longitudinal rolling válcování, podélné
longitudinal section řez, podélný
loose dummy block kroužek, střižný
loss by burning / scaling loss / scale loss / burn off  opal / propal
loss of steel due to scale ztráta okujemi / ztráta zokujením
low-alloy steel ocel, nízkolegovaná
low-alloy steel forgings výkovky z nízkolegované oceli
low-cycle fatigue nízkookocyklová únava
lowering / jerking to stop driving / striking the die face to die face dosednutí zápustky na doraz
low-scale heating ohřev, nízkookujový
low-sulphur fuel oil palivo, nízkosirnaté
low-thermal inertia furnace pec, nízkoinerční
lower death centre / lower turning point / bottom death point / bottom death centre / bottom of stroke / dwell  poloha, dolní mrtvá / úvrať, dolní
lower die / female die / lower member / bottom die díl zápustky, dolní
lower member / bottom die / lower die / female die díl zápustky, dolní
lower turning point / bottom death point / bottom death centre / bottom of stroke / dwell / lower death centre  poloha, dolní mrtvá / úvrať, dolní
LST / Laser Surface Treatment nanášení ochranné vrstvy laserem
lubricant mazivo
lubricant residue zbytek maziva
lubricating oil olej, mazací
lubricator zařízení, mazací

M

m-value / strain-rate sensitivity exponent vlivu rychlosti (m)
macro etch makrolept
macrostructure makrostruktura
MAE (micro alloying elements) prvky, mikrolegující
Magna-Flux process proces magna-flux
magnesium alloys slitiny hořčíku
magnet forming / electromagnetic forming tváření, elektromagnetické
magnetic particle testing / electromagnetic testing zkoušení, magnetoskopické
magnetic particle testing / fluorescent magnetic particle testing magnetická prášková zkušební metoda
magnetic-resonance testing zkoušení magnetickou resonancí
machinability obrobitelnost
machine forging kování na vodorovném kovacím stroji
machine forging kování, strojní
machine maintenance údržba, strojní
machine parts díly, strojní
machine shut-down odstavení stroje
machine-energy-dependant / energy-restricted machines stroj limitovaný energií
machine-stroke-dependant / stroke-restricted machines stroj limitovaný zdvihem
machine-tools stroj, obráběcí
machining allowance přídavek na obrábění
machining allowance is 10 mm per side přídavek na obrábění je 10 mm na plochu
machining time čas, strojní
main shaft / drive shaft hřídel, hlavní / hřídel, hnací
maintenance údržba
main roll / king roll / radial roll válec, vnější / válec, hlavní (u válcovačky kroužků)
major strain / principal strain deformace, hlavní
major stress / principal stress napětí, hlavní
malleability / forgeability kujnost
mandrel trn, kovací
mandrel trn, vnitřní válec u válcovačky kroužků
mandrel forging / forging on the mandrel kování na trnu
mandrel support / saddle kozly pod trn
manganese steel ocel, manganová
manipulator manipulátor
manual control řízení, ruční
manufacture / production výroba
manufacturer’s test certificate atest výrobce
manufacturing process / work procedure / manufacturing sequence postup, pracovní
manway průlez
manufacturing sequence / manufacturing process /work procedure postup, pracovní
manufacturing process / work procedure / manufacturing sequence postup, pracovní
manway průlez
maraging steel ocel, stárnoucí martenzitická
marine parts / forging for the shipbuilding industry výkovky pro lodě
marking / identification / stamp značení (číslem výkovku)
marquenching / martempering / hot quenching kalení, termální
martempering / hot quenching / marquenching kalení, termální
martensitic steel ocel, martenzitická
martensitic transformation přeměna, martenzitická
mass production výroba, sériová
master block (holder) blok, do kterého se umisťují vložky
master block (holder) with insert blok, zápustkový s vložkou
master die / hob razník, vtlačovací (zápustkových dutin)
master material / model material materiál, modelový
material materiál
material data data, materiálová
material defect vada, materiálu
material flow simulation / simulation of material flow simulace toku materiálu
material properties vlastnosti materiálu
material properties vlastnosti, materiálové
material utilization využití materiálu
mathematical simulation simulace, matematická
match line / matched edge / reference edge hrana, vztažná / hrana, základní
match plane / matched plane plocha, vztažná / ~, základní
matched edge / reference edge / match line hrana, vztažná / hrana, základní
matched plane / match plane plocha, vztažná / ~, základní
matting dies / bending dies ohýbadla
maximum limit size / maximum size rozměr, horní mezní
maximum permissibledeviation / limit tolerance tolerance rozměrů, mezní / úchylka rozměrů, mezní
maximum pressure tlak, nevyšší přípustný
maximum size / maximum limit size rozměr, horní mezní
means of transportation prostředky, dopravní
measurement / measuring / gauging měření
measurement of angular velocity / speed měření úhlové rychlosti
measurement of length měření délky
measurement of thickness měření tloušťky
measuring / gauging / measurement měření
measuring instrument přístroj, měřicí
medical components výkovky pro medicinu
mechanical control ovládání, mechanické
mechanical engineering components součásti, strojní
mechanical forging press lis, mechanický kovací
mechanical gripper uchopovací zařízení, mechanické
mechanical properties / mechanical quality vlastnosti, mechanické
mechanical quality / mechanical properties vlastnosti, mechanické
mechanical shear / power shear nůžky, mechanické
mechanical testing mechanické zkoušky
mechanical testing zkoušení, mechanické
mechanical upsetter / multi-die forging press / upsetter pěchovačka
mechanization mechanizace
mesh síť (při počítačové simulaci)
meshed billet polotovar se sítí
metal kov
metal flow tok kovu / tok materiálu
metal forming / metal working tváření, kovů
metal powder prášek, kovový
metal powder forging kování prášku
metal working / ~ forming tváření, kovů
metallic coating povlak, kovový
metallographic analysis metalografické zkoušení
metallography metalografie
micro alloyed steel ocel, mikrolegovaná
mid bar upsetting / gathering pěchování, místní
mill scale okuje, primární
mill stand / rolling stand stolice, válcovací
milling machine frézka
milling tool fréza
minimum limit size / minimum size rozměr, dolní mezní
minimum size / minimum limit size rozměr, dolní mezní
misalignment nesouosost
mismatch / offset přesazení (vada)
mobile charger manipulátor, sázecí na pneumatikách
mobile manipulator / travelling type manipulator  automanipulátor
mode of operation / operation mode režim, pracovní
model material / master material materiál, modelový
modulus of elasticity / Young´s modulus / elastic modulus modul, pružnosti / modul Youngův
mold (am); mould (brit.) / ingot mold  kokila
molybdenum disulphide lubricant mazivo, MoS2
momentary form tvar, okamžitý
mono frame rám, monolitický
motor vehicle parts součásti, automobilové
mould wash nátěr stěny kokily
mounting surface of slide / clamping surface of slide  plocha beranu upínací
mounting surface of table / clamping surface of table plocha stolu, upínací
movable die zápustka, pohylivá (u vodorovného kovacího stroje)
movable grip die čelist, svěrací (kovacího stroje)
moving crosshead / downward pressing ram, slide / moving ram příčník, pohyblivý
moving ram / moving crosshead / downward pressing ram, slide příčník, pohyblivý
mulding impression / blocker / blocking impression dutina, předkovací
multi-action press lis, vícečinný
multiaxial forging / split die forging / core forging kování, vícesměrné
multi-blow heading press lis, vícerázový
multidiameter bar tyč, osazovaná
multi-die forging press / upsetter /mechanical upsetter pěchovačka
multi-direction forging press lis, vícecestný kovací
multi-impression die / multiple impression die zápustka, vícedutinová / zápustka, postupová
multi-part die zápustka pro sdružené (vícekusové) výkovky
multiple / stock / blank / slough polotovar, výchozí
multiple impression die / multi-impression die zápustka, vícedutinová / zápustka, postupová
multi-purpose-press lis, víceúčelový
multi-stage press lis, vícestupňový
multi-stage press / stage press lis, postupový
multistage heading / progressive forging / multioperation forging pěchování, postupové
multioperation forging / multistage heading / progressive forging pěchování, postupové
multistation forming press / automatic horizontal forging press / multistation hot former / multistation progressive heading press lis, postupový pěchovací
multistation hot former / multistation progressive heading press /multistation forming press / automatic horizontal forging press lis, postupový pěchovací
multistation progressive heading press /multistation forming press / automatic horizontal forging press / multistation hot former lis, postupový pěchovací

N

n-value / strain-hardening exponent exponent zpevnění (n)
natural gas plyn, zemní
natural ventilation větrání, přirozené
near net shape blízký konečnému tvaru
near net shape forging výkovek blízký konečnému tvaru
near-net shape forging / close-tolerance forging  výkovek, přesný
near-net shape forging / precision forging kování, přesné
necking zúžení
nesting kování, hnízdové (např. jedna příruba uvnitř druhé)
necking / reduction swaging / shuldering / fullering / setting over prosazování
net calorific value výhřevnost
net weight hnotnost, spotřební
neutral flow plane rovina, neutrální (toku kovu)
nickel-based alloys slitiny niklu
nickel-steel ocel, niklová
nitride salt bath lázeň, nitridační
nitriding nitridace
NMI (non-metallic inclusions) vměstek, nekovový
no-draft forging výkovek bez úkosů
noise hluk
noise abatement opatření, protihluková
noise effects působení hluku
noise insulation odhlučnění
noise measurement měření hlučnosti
noise measuring instrument hlukoměr
noise standards normy hlučnosti
noise surveys mapa hlučnosti
noise transmission šíření hluku
noise transmission loss snížení hlučnosti
nominal capacity / nominal pressure / nominal force síla, jmenovitá
nominal dimension / nominal size rozměr, jmenovitý
nominal force / nominal capacity / nominal pressure síla, jmenovitá
nominal pressure / nominal force / nominal capacity síla, jmenovitá
nominal size / nominal dimension rozměr, jmenovitý
non-destructive testing / non-destructive inspection zkoušení, nedestruktivní
non-destructive inspection / non-destructive testing zkoušení, nedestruktivní
nonferrous / nonferrous metal kov, neželezný
non-ferrous alloys forgings výkovky ze slitin neželezných kovů
nonferrous metal / nonferrous kov, neželezný
non-ferrous metals kovy, neželezné
nonfill / under fill nedotvarování / nedotečení
normalization normalizace (druh tepelnéo zpracování)
normalizing žíhání, normalizační
notch impact strenght / impact energy / notch toughness houževnatost, vrubová
notch toughness / notch impact strenght / impact energy  houževnatost, vrubová
notched bar impact test / drop impact testing zkouška, vrubová
notching značení (nasekávání před osazováním)
nozzle nátrubek
number of bows / striking rate počet úderů
number of strokes počet zdvihů
number of strokes per minute kadence (úderů)
numerical control řízení, číslicové
numerical modelling modelování, číslicové
numerical simulation simulace, numerická
nut matice
nut manufacture výroba matic
nut-making press lis, na matky

O

occupational deafness hluchota z povolání
occupational disease nemoc z povolání
occupational health stav zaměstnanců, zdravotní
octagonal ingot ingot, osmihranný
off-centre loading zatížení, mimostředné
offset / mismatch přesazení (vada)
offset forging / offsetting přesazování (volné kování)
offsetting / offset forging přesazování (volné kování)
off-the-bar forging / forging from the bar kování, z tyče (pro více výkovků)
oil quenching kalení v oleji
oil-fired furnace pec, olejová
oil-hydraulic drive pohon, olejový
oil-hydraulic press lis, olejohydraulický
open back troat průchod ve stojanu (od obsluhy dozadu)
open die / saddle / flat die / plain die / pallett kovadlo
open die forging kování, volné
open die forging / smith forging / flat die forging  výkovek, volný / výkovek, volně kovaný
open-frame hammer / single-frame hammer buchar, jednostojinový
open front press / gap press / gooseneck press / C-frame press lis s rámem C / lis s otevřeným rámem / lis s vyložením
open pass kalibr, otevřený
opening / daylight výška, světlá / otevření
opening in uprights / passage in uprights / side opening (US) průchod mezi stojinami / průchod v postranicích
operating cylinder / working cylinder válec, pracovní
operation obsluha (činnost)
operation / service / practice provoz / provozování (něčeho)
operation mode / mode of operation režim, pracovní
operational research výzkum, provozní
optical pyrometer / photo thermometry fototermometrie
optimization optimalizace
orbital forging / rotary forging / axial closed-die rolling tváření, orbitální / kování výkyvnou zápustkou
orbital forging / Wobble forging / rockoing die forging / rotary forging  kování, orbitální / kování kyvnou zápustkou
orbital forging press lis, kovací s kyvnou zápustkou / lis pro orbitální kování
oscillation kmitání
output výkon (lisu)
outside draft úkos, vnější
over etch moření, nadměrné (u hliníkových výkovků)
overhead costs náklady, režijní
overheated metal kov, přehřátý
overheating / superheating přehřátí
overload protection / overload safety device ochrana proti přetížení / pojistka proti přetížení
overload safety device / overload protection ochrana proti přetížení / pojistka proti přetížení
oxalating oxalátování
oxidation protection ochrana proti oxidaci
oxygen cutting / flame cutting řezání plamenem
oxygen enrichment obohacování kyslíkem

P

pallet / tup pallett / upper die / top die / tup die kovadlo, horní
pancake kotouč (napěchovaný špalík)
pancake forging / disc napěchovaný špalík / předkovek typu kotouče
pane / peen nos kladiva
panel deska, na které se kove
particle tracking sledování trasy částice
parting line / flash line rovina, dělicí
parting plane / lock plocha, dělící (nerovná)
pass průchod
passage in uprights / side opening (US) / opening in uprights  průchod mezi stojinami / průchod v postranicích
path of lower resistivity cesta nejmenšího odporu
payload-carrying capacity nosnost (robotu)
peen / pane  nos kladiva
penetration / draft size / reduction / roughing down úběr
penetration depth / penetration rate hloubka protváření
penetration rate / penetration depth hloubka protváření
percent elongation / elongation tažnost / prodloužení, poměrné
permanent deformation / plastic deformation deformace, plastická / ~, trvalá
phase fáze (strukturní)
phase change přeměna, fázova
phosphate lubricant mazivo, fosfátové
phosphating fosfátování
photo elasticity fotoelasticita
photo thermometry / optical pyrometer fototermometrie
physical modelling modelování, fyzikální
physical properties vlastnosti, fyzikální
pickling moření
pickling bath lázeň, mořící
pickling shop mořírna
pickling tank vana, mořící
pierce / drift / punch / piercing mandrel trn, děrovací / průbojník
pierce / punch out centre  prostřižení blány
piercing vystřižení otvoru
piercing / punching / holing děrování
piercing mandrel / pierce / drift / punch trn, děrovací / průbojník
piercing press lis, děrovací
piercing tools nástroje, děrovací
pinion pastorek
pipe / piping staženina (v ingotu)
piping / pipe staženina (v ingotu)
piping / pipeline / conduit potrubí
pipeline / conduit / piping potrubí
piston píst
piston drive pohon, pístový
piston rod pístnice
pit / scale pit / pock mark jamka (vypadlá okuje)
plan view area průmět styčné plochy
plan view area / projection area plocha průmětu výkovku
plane strain deformace, rovinná
plane stress / biaxial state of stress stav napjatosti, rovinný / stav napjatosti dvouosý
planishing / flattening hlazení
planishing / straighten / straightening / restricting rovnání
planishing hammer / flat hammer / flatter sedlík / kladivo, hladicí
planishing hammer / flatter  kladivo, hladící
planishing mill stroj, válečkovací
plant provoz (výrobní jednotka)
plastic plastický
plastic deformation / permanent deformation deformace, plastická / ~, trvalá
plastic working / chipless machining / forming  tváření
plasticity plasticita
plasticity / workability / formability tvařitelnost
plasticity, plastic property tvárnost / plasticita
plastometer plastometr
plate deska
plate plech tlustý
plate / fullering bar / adapter příložka, naznačovací
plate bottom dno, talířové / dno ploché
plating / flattening ploštění
plating / expansion / spreading / flattening rozšiřování
platter výkovek, vícekusový
plumbing’s fixture díly, potrubní
plunger plunžr
pneumatic control řízení, pneumatické
pneumatic hammer / air hammer buchar kompresorový (pneumatický)
pock mark / pit / scale pit jamka (vypadlá okuje)
point of application of force / ~ of deformation působiště síly (na nástroj)
point of deformation / point of application of force působiště síly (na nástroj)
pointed saddle / vee die, V-tool, V-die kovadlo, úhlové
polishing leštění
pony ladle mezipánev
pop-up turntable zařízení pro otáčení rozkovku
pop-up turntable zvedací a otočný stůl
porosity porosita
porter bar / balancing porter bar  vahadlo (pro volné kování)
positioning polohování
positioning device zařízení, polohovací
post-processing zpracování výsledků
post-processing zpracování výsledků výpočtu
poured plate / sprue plate deska, licí
powder forging výkovek z polotovaru vyrobeného z prášku
powder metal hot forming lisování práškových kovů
powder metallurgy metalurgie, prášková
power driven hammer buchar poháněný parou nebo stlačeným vzduchem
power hammer / hammer buchar
power shear / mechanical shear nůžky, mechanické
powered ventilation větrání, nucené
precipitation precipitace
precipitation hardening feritic-perlitic steel (AFP) ocel, prcipitačně vytvrditelné feriticko-perlitická (AFP)
precision forging / near-net shape forging kování, přesné
precision forgings / close-tolerance forgings výkovky v přesném provedení
prefill tank plnicí nádrž
preforging / preforming / anvil cap / rough forging / block / blocking předkování
preform předkovek
preform rolling / reducer rolling / forge rolling / roll forging kování na kovacích válcích
preforming / anvil cap / rough forging / block / blocking / preforging předkování
pre-forming (of head) / pre-heading předpěchování (hlavy)
preforming dies / blocker dies / buster / semifinisher zápustka, předkovací
pre-heading / pre-forming (of head) předpěchování (hlavy)
preheating předehřátí / předehřev
preparation charge minimální ekonomická výrobní série
prepierce / prepiercing / dishing předděrování
prepiercing / dishing / prepierce předděrování
pre-processing příprava výpočtu (simulačního)
press lis
press bed / stationery bed příčník, dolní nepohyblivý
press brake lis, ohraňovací
press capacity síla lisu
press die zápustka lisu
press drive pohon lisu
press forging kování na lisu
press operator / hammer operator  operátor / řidič (bucharu, lisu)
press stiffness tuhost lisu
press table, bed stůl lisu
press with front to back shaft / press with transverse shaft  lis s příčným hřídelem
press with longitudinal shaft lis s podélným hřídelem
press with pull-down drive lis, dolůtažný / lis, dolnotlaký hydraulický
press with push-down drive / top drive press lis, dolůtlačný / lis, hornotlaký
press with transverse shaft / press with front to back shaft lis s příčným hřídelem
press worker lisař
press-force-dependant / force-restricted machines stroj limitovaný silou
pressing / compaction zhutňování (prášková metalurgie)
pressure tlak
pressure die casting lití, tlakové
pressure dwell time / dwell time doba styku
pressure forging kování tlakem
pressure liquid kapalina, tlaková
pressure measurement měření tlaku
pressure profile rozložení tlaku po průřezu
pressure requirement / load requirement / force requirement potřeba deformační síly
pressure welding svařování tlakem
pressure-water supply přívod tlakové vody
pre-stressed die průtlačnice, předpjatá
prestressed frame rám, předepnutý
prestressing předpětí
pretensioned column sloup, předepnutý
principal strain / major strain  deformace, hlavní
principal stress / major stress napětí, hlavní
process annealing / recrystallization annealing žíhání, rekrystalizační
process chain / process Sequence postup, výrobní
process modelling modelování procesu
process Sequence / process chain postup, výrobní
processing / treatment / working zpracování
production / manufacture výroba
production allowance přídavek, technologický
production try-out zkouška, kovací
profile rolling / contour rolling válcování profilovaných kroužků
program control řízení, programové
progressive forging / multioperation forging / multistage heading pěchování, postupové
progressive forging / fullering / tapering / drawing out / ~ down prodlužování / kování do délky
progressive working kování, postupové
progressives sada rozkovků ukazujících postup kování
projection area / plan view area plocha průmětu výkovku
proof / die proof odlitek kovací dutiny
protective atmosphere / controlled atmosphere atmosféra, ochranná
protective atmosphere furnace pec s ochrannou atmosférou
protective circuit breaker vypínač, bezpečnostní
protective clothing oděv, ochranný
protective covering pouzdro, ochranné
protective devices zařízení, ochranná (strojů)
pull back cylinder / return cylinder válec, zpětný
pull-out press table stůl lisu, posuvný (výjezdný)
pump čerpadlo
punch děrovník
punch tažník
punch razník (horní nástroj)
punch / piercing mandrel / pierce / drift  trn, děrovací / průbojník
punch / upper die / upper member / top die díl zápustky, horní
punch out centre / pierce prostřižení blány
punching děrování bez vystřižení (jen zatlačení trnu)
punching / holing / piercing děrování
punching plate děrovnice
punch-out / slug výděrek
purification / fettling / cleaning  čištění
pusher furnace pec, strkací
pusher furnace / pusher type furnace pec, narážecí
pusher type furnace / pusher furnace pec, narážecí
pyrometer pyrometr

Q

quality assurement zabezpečení jakosti
quality control řízení jakosti
quench aging vytvrzování, precipitační
quenching / harden / hardening kalení
quenching and tempering zušlechťování
quenching bath lázeň, kalicí
quenching medium / agent kalicí medium
quenching system zařízení, kalicí

R

radial extrusion / sideward extrusion / lateral extrusion protlačování, stranové 
radial forging kování, radiální
radial forging machine / round swaging machine / rotary forging / longitudinal forging machine stroj, radiální prodlužovací (kovací) stroj
radial ring rolling mill válcovačka kroužků, radiální
radial-axial ring rolling mill válcovačka kroužků, radiálně-axiální
radial roll / main roll / king roll válec, vnější / válec, hlavní (u válcovačky kroužků)
radiation záření
radiographic inspection / X-ray inspection zkouška, rentgenová
rail bound manipulator / rail-mounted manipulator manipulátor, kolejový
rail-mounted manipulator / rail bound manipulator manipulátor, kolejový
railroad wheel rolling válcování železničních kol
raius of fillet / fillet poloměr zoblení, vnitřní / radius zaoblení, vnitřní
ram smýkadlo
ram / tup beran
ram adjustment výška, o kterou lze přestavit polohu beranu
ram guide / slide guide / guide vedení (beranu)
ramp zvyšování teploty (při najíždění na teplotu)
ramshorn hook, sister hook hák, dvojitý
range of products program, výrobní
rapid heating ohřev, rychlostní
rapid heating furnace pec pro rychlostní ohřev
rate of striking kadence, zdvihová / kadence, úderová
rated size of hammer / weight of falling mass hmotnost padajících částí bucharu
rationalization racionalizace
reactive hammer / high-energy-rate hammer / high speed hammer / impulse hammer  buchar, vysokorychlostní / buchar, impulsní
reading veličina, změřená
recovery zotavení
recrystallization rekrystalizace
recrystallization annealing / process annealing žíhání, rekrystalizační
recrystallization temperature teplota, rekrystalizační
recrystallization, dynamic rekrystalizace, dynamická
recrystallization, static rekrystalizace, statická
recrystallized grains zrno, rekrystalizované
rectangular column sloup, čtyřhranný
rectangular ring kroužek, hladký
recuperative burner hořák, rekuperační
recuperator rekuperátor
red heat žár, červený
reduce rolls / forge rolling machine / forging rolls válce, kovací
reducer rolling / forge rolling / roll forging / preform rolling kování na kovacích válcích
reducing / fullering / swage  redukce průřezu
reducing / reduction protlačování, redukovací
reduction / reducing protlačování, redukovací
reduction / roughing down / penetration / draft size úběr
reduction in area úběr průřezu
reduction in height úběr výšky
reduction of area kontrakce
reduction ratio / degree of reduction / forging reduction / forging ratio stupeň prokování
reduction swaging / shuldering / fullering / setting over / necking  prosazování
reference edge / match line / matched edge  hrana, vztažná / hrana, základní
reference line čára, vztažná / ~, základní
reference plane rovina, vztažná / ~ , základní
refractory bricks cihly, šamotové
refractory cement cement, žáruvzdorný
refractory concrete beton, žáruvzdorný
refractory lining vyzdívka, žáruvzdorná
refractory metal kov, žáruvzdorný
refractory mixture hmota, žáruvzdorná
refractory mortar malta, žáruvzdorná
regenerative burner hořák, regenerační
reheating / intermediate heating příhřev (opětný ohřev)
reheating furnace pec pro příhřev
reheating furnace / heating furnace  pec, ohřívací
relative length of the stroke / bite ratio  poměrná délka záběr lz/h
release (of jammed slide) uvolnění beranu
remeshing přesíťování
remote control řízení, dálkové
removal from the dies vyjímání ze zápustky
renovation / cavity refurbishment  renovace dutiny
repair oprava
research výzkum
residential noise emise, hlukové
residual flash / burr / feather / fin otřep
residual stress napětí, zbytkové
residual stress pnutí, zbytkové
re-sinking hloubení, opakované
resistance to deformation  / deformation resistance odpor, deformační (přetvárný)
resistance to fatigue odolnost proti střídavému zatížení
resistence furnace pec, odporová
resistence heating ohřev, odporový
restrict metal flow omezení toku kovu
restricting / planishing / straighten / straightening rovnání
restriking die / sizing die nástroj, kalibrovací
results výsledky
results of simulation výsledky simulace
results visualisation vizualizace výsledků
retooling / tool change / tool replacement výměna nástrojů
return cylinder / pull back cylinder  válec, zpětný
return speed rychlost, zpětná
return stroke zdvih, zpětný
reverse simulation simulace, zpětná
reversible deformation / spring / springback  odpružení
rheological model model procesu
ribbed plate deska, žebrovaná
rigidity of the frame tuhost stojanu
rigid-plastic model model, tuho-plastický
ring kroužek
ring compression test zkouška, prstencová tlaková
ring die deska, pěchovací s otvorem pro čep
ring rolling rozválcování kroužků
ring rolling machine rozválcovačka kroužků
ring rolling machine / ring rolling mill válcovačka kroužků
ring rolling mill / ring rolling machine válcovačka kroužků
ring rolling, RR válcování kroužků
ring with inside contour kroužek, profilovaný na vnitřním obvodu
ring with outside contour kroužek, profilovaný na vnějším obvodu
rise / upward displacement stoupání (kovu)
robot arm rameno robotu
robotic work cell pracoviště, robotizované
robotized forging kování, robotizované kování
rockoing die forging / rotary forging / orbital forging / Wobble forging kování, orbitální / kování kyvnou zápustkou
Rockwell hardness tvrdost podle Rockwella
rod, continues-casted rod tyč, plynule odlévaná
roll válec (nástroj)
roll bearing ložisko, kuličkové
roll burnishing / roller burnishing válečkování
roll forging / preform rolling / reducer rolling / forge rolling  kování na kovacích válcích
roll ring kroužek, válcovaný
roll segment nástroj, segmentový (pro kovací válce)
roll threading / thread rolling válcování závitů
rolled steel ocel, válcovaná
rolled stock polotovar, válcovaný
roller dutina pro otáčivé kování
roller / splitter impression / fuller dutina, rozdělovací
roller bearing ring kroužek,válečkového ložiska
roller bearing steel ocel na válečková ložiska
roller burnishing / roll burnishing válečkování
roller furnace pec, válečková
roller-hearth furnace pec, karuselová
rolling válcování
rolling force sila, válcovací
rolling mandrel válec, vnitřní (u válcovačky kroužků)
rolling mill válcovna
rolling stand / mill stand stolice, válcovací
rotary die (swaging) nástroj, otáčivý
rotary forging / orbital forging / Wobble forging / rockoing die forging kování, orbitální / kování kyvnou zápustkou
rotary forger / rotary swaging machine  stroj, rotační kovací / stroj redukovací / redukovačka
rotary forging / longitudinal forging machine / radial forging machine / round swaging machine  stroj, radiální prodlužovací (kovací) stroj
rotary forging / axial closed-die rolling / orbital forging  tváření, orbitální / kování výkyvnou zápustkou
rotary forming machine stroj, tvářecí s rotačním pohybem
rotary hearth furnace pec s otočnou nístějí
rotary hearth furnace pec, karuselová
rotary speed control regulace otáček
rotary swaging kování, rotační / redukování
rotary swaging machine / rotary forger stroj, rotační kovací / stroj redukovací / redukovačka
rotating device zařízení, otáčecí
rotation symmetric souměrný, rotačně
rotator / turn-over gear otáčedlo (pro volné kování)
rotor rotor
rough forging kování na hrubo / kování, hrubé
rough forging / block / blocking / preforging / preforming / anvil cap  předkování
roughing down / penetration / draft size / reduction úběr
roughness drsnost
roughness measurement měření drsnosti
roun bar / round-bar iron tyč, kruhová / ocel, kruhová
round-bar iron / roun bar  tyč, kruhová / ocel, kruhová
round die / rounded saddle / swage die kovadlo, kruhové
round ingot ingot, válcový
round swaging machine / rotary forging / longitudinal forging machine / radial forging machine stroj, radiální prodlužovací (kovací) stroj
rounded edge hrana, zaoblená
rounded saddle / swage die / round die  kovadlo, kruhové
rpm measurement měření otáček
rumbling / tumbling / barrelling  omílání
runding-off of edges zaoblení hran
rupture / fracture / breakage / failure lom / zlomení

S

sadden / flattening překování hran
saddle / mandrel support kozly pod trn
saddle / flat die / plain die / pallett / open die kovadlo
saddle forging / saddling / spreading on mandrel / forging on mandrel rozkování na trnu / rozšiřování na trnu / kování na trnu
saddling / spreading on mandrel / forging on mandrel / saddle forging  rozkování na trnu / rozšiřování na trnu / kování na trnu
safety / security bezpečnost
safety device / safety mechanism zařízení, bezpečnostní
safety mechanism / safety device zařízení, bezpečnostní
salt bath lázeň, solná
sand-blast čištění (výkovků) proudem písku / tryskání pískem
sand-blasting pískování
sawcut waste / cutting waste prořez
sawing řezání
sawing / cutting dělení řezáním
scale okuje
scale loss zokujení
scale loss / burn off / loss by burning / scaling loss opal / propal
scale preventative material prostředek k omezení opalu
scale prevention ochrana před zokujením
scale resistance at elevated temperature odolnost proti zokujení za vysokých teplot
scale-free heating ohřev, bezokujový
scale pit / pock mark / pit jamka (vypadlá okuje)
scaling loss / scale loss / burn off / loss by burning opal / propal
scaling resistance odolnost proti zokujení
scraper / stripper stěrač
screw šroub k zavrtání
screw / spindle vřeteno (lisu, šroubové)
screw head šroubovice
screw manufacture výroba šroubů
screw press lis, vřetenový
seam protáhlá necelistvost
seam line čára po výronku
security / safety bezpečnost
segregation segregace
semi-automatic control řízení, poloautomatické
semifinisher / preforming dies / blocker dies / buster zápustka, předkovací
semi-product / blank polotovar (výchozí)
sensor / detector čidlo, měřicí
sensor / detector sonda, měřicí
separating / dividing / parting  dělení
service / practice / operation provoz / provozování (něčeho)
servo technology konstrukce využívající momentové motory (servo-motory)
set hammer kladivo, osazovací
set of dies / die / impression die / drop forging die zápustka
setting down / stepping / drawing down / edging  osazování
setting over / necking / reduction swaging / shuldering / fullering prosazování
setting-up time čas, seřizovací
shaft hřídel
shank stopka (nástroje)
shank dřík
shank hook hák, jednoduchý (jeřábový)
shape classification třídění, tvarové
shape complexity členitost, tvarová
shape difficulty složitost, tvarová
shape elements prvek, tvarový
shear nůžky
shear blades nože nůžek
shear blades střihací nože
shear deformation deformace, smyková
shear element pojistka, střižná
shear strength mez pevnosti ve střihu
shear strength pevnost, ve střihu
shear stress napětí, smykové
shearing střihání
shearing edge hrana, střižná
shearing machine nůžky, strojní
sheet plech tenký
sheet forming / sheet metal fabrication / sheet metal forming  tváření, plošné
sheet metal fabrication / sheet metal forming / sheet forming tváření, plošné
sheet metal forming / sheet forming / sheet metal fabrication tváření, plošné
sheet stamping / stamping lisování plechů
shock forming / impact forming  tváření, rázem
shock wave vlna, rázová
shoe / die holder / die block držák zápustky / upínač zápustek
short stroke forging hammer buchar s malým zdvihem
shot brok (otryskávací)
shot blast čištění (výkovků) proudem broků / tryskání broky
shot blasting tryskání ocelovou drtí
shot blasting / ~ peening otryskávání
shot peening / shot blasting otryskávání
shrink fit uložení lisované za tepla
shrink ring / shrunk-on ring zděř / objímka
shrinkage / contraction smrštění
shrunk-on ring / shrink ring zděř / objímka
shuldering / fullering / setting over / necking / reduction swaging prosazování
shut / flow-through defect / fold / folding lap zákovek
shut height / bad-to-slice distance výška, sevřená / sevření
side forging rozkování (rozšiřování) desky
side opening (US) / opening in uprights / passage in uprights průchod mezi stojinami / průchod v postranicích
sideward extrusion / lateral extrusion / radial extrusion protlačování, stranové
signal modulator převodník (měřených hodnot)
simulation simulace
simulation of forming processes simulace tvářecího postupu
simulation of manufacturing facilities simulace výrobního celku
simulation of material flow / material flow simulation simulace toku materiálu
simulation software program, simulační
single blow úder, jednotlivý
single blow heading press / single die header lis, pěchovací jednorázový
single die header / single blow heading press lis, pěchovací jednorázový
single stage operation výroba v jedné operaci
single-acting hammer buchar, jednočinný
single-frame hammer / open-frame hammer buchar, jednostojinový
single-stand press lis, jednostojinový
sinking / die sinking  popouštění tvaru / snížení zápustky
sinking / hobbing  vtlačování (dutin)
sinking press / hobbing press lis, vtlačovací (pro zápustkové dutiny)
sinter forging kování práškových kovů
sinter forgings výkovky ze spékaných kovů
sintered metal kov, práškový spékaný
sintered preform polotovar, spékaný
sintered preform production výroba spékaných polotovarů
sintering spékání
size / dimension rozměr, celkový
sizing / coining kalibrace / kalibrování
sizing die / restriking die nástroj, kalibrovací
sizing press / coining press  lis, kalibrovací
skids skluznice (v narážecí peci)
slab forged shaft hřídel, klikový vykovaný jako brama a soustružený
sledge hammer kladivo, přitloukací
sledge hammer perlík
sledging přitloukání
sleeve pouzdro, (vysoký kroužek)
sleeve / sleeve type ring kroužek, vysoký
sleeve fracture příčné trhliny na trubce
sleeve type ring / sleeve kroužek, vysoký
slewing turntable stůl, otáčecí (na konzole)
slenderness ratio / high / diameter ratio štíhlost
slice / disc kotouč (odříznutý z tyče)
slide / discharge chute skluz / žlab, skluzný
slide adjustment stavění beranu / přestavování beranu
slide guide / guide / ram guide vedení (beranu)
slide valve gear rozvod, šoupátkový
slip line čára, skluzová
slip line field pole skluzových čar
sliver zamáčknutá ostřina
slot furnace pec, štěrbinová
slough / multiple / stock / blank polotovar, výchozí
slug / blank přířez
slug / blank přístřih
slug / blank špalík
slug / punch-out výděrek
slurry state forming tváření, poloztuhlého kovu (v polotuhém stavu)
small series série, malá
smith / black smith kovář, ruční
smith forging / hand forge kování, ruční
smithy kovárna, ruční
smithy / forge / heavy forge / forging shop kovárna, volných výkovků
smithy / blacksmith’s forge výheň, kovářská
smoke extraction odsávání spalin
snag grinding obrušování
soak prohřát
soak výdrž
soak recuperation rekuperace tepla
soak uniformity prohřátí, rovnoměrné
soak zone zóna, vyrovnávací
soaked trough prohřátý
soft annealing / softening žíhání na měkko
softening / soft annealing žíhání na měkko
software for simulation software, simulační
solid solution roztok, tuhý
solidify tuhnutí
solubility rozpustnost
solution annealing žíhání, rozpouštěcí
solving / computation průběh výpočtu
solving / computation výpočet / řešení
sound proofing ochrana, protihluková
sow block / bolster / anvil cap vložka šaboty
sow block / bolster plate deska, podložná
sow block / bolster / bolster plate / bed plate / table plate deska, upínací / deska stolní
spacer / fixture base / sub sow block podložka
spacing between columns vzdálenost mezi sloupy
spanner klíč, maticový
spanner for large angle twist klíč pro zkrucování (hřídelů)
special press lis, speciální
specialization specializace
specifications podmínky, technické
spectrographic analysis analýza, spektrální
speed / measurement of angular velocity  měření úhlové rychlosti
speed / velocity rychlost
speed control regulace rychlosti
speed distribution pole, rychlostní
spheroidal graphite iron litina, tvárná
spheroidizing sferoidizace
spindle / screw vřeteno (lisu, šroubové)
splined shaft hřídel, drážkovaný
split die dělená zápustka
split die zápustka dělená (u vodorovného kovacího stroje)
split die forging / core forging / multiaxial forging  kování, vícesměrné
splitter impression / fuller / roller dutina, rozdělovací
spray stříkat (mazadlo)
spraying manipulator manipulátor, mazací
spraying technology zařízení, ostřikovací
spreading / flattening / plating / expansion rozšiřování
spreading on mandrel / forging on mandrel / saddle forging / saddling rozkování na trnu / rozšiřování na trnu / kování na trnu
spring pružina
spring / springback / reversible deformation odpružení
spring hammer buchar, pružinový
springback / reversible deformation / spring odpružení
sprocket kolo, řetězové
sprue / gate vybrání / zahloubení (pro uchopení výkovku kleštěmi)
sprue plate / poured plate deska, licí
square byr / square iron tyč, čtyřhranná / ocel, čtyřhranná
square iron / square byr tyč, čtyřhranná / ocel, čtyřhranná
squeeze, squeezing sevření
stacker stohovač
stage press / multi-stage press lis, postupový
stagnation point prodleva (při volném ochlazování)
stainless steel ocel, nerezavějící
stamp / marking / identification  značení (číslem výkovku)
stamping / sheet stamping lisování plechů
stamping shop / die forge / drop forge / drop forging shop kovárna, zápustková
standardization normalizace (normování)
standards normy
starres Ende starres Ende
state of strain / strain state stav deformace
state of stress / stress state stav napjatosti
static recovery zotavení, statické
static testing zkouška, statická (malou rychlostí)
stationare grip die čelist, pevná (vodorovného kovacího stroje)
stationary die zápustka, pevná (u vodorovného kovacího stroje)
stationery bed / press bed příčník, dolní nepohyblivý
stationery crosshead / crown příčník, horní nepohyblivý
steam hammer buchar, parní
steam supply přívod páry
steam-hydraulic press lis, parohydraulický
steel ocel
steel forgings výkovky, ocelové
steel grit / stel shot písek, ocelový
steel wire blasting medium drť, ocelová (otryskávací)
steering arm páka, řídicí
stel shot / steel grit písek, ocelový
Stengekristall zone zóna sloupcových krystalů
step osazení
stepped shaft hřídel, osazený
sticking přilnutí (výkovku k zápustce)
stepping / drawing down / edging / setting down osazování
sticking (in die) ulpívíní v zápustce
stock / blank / slough / multiple polotovar, výchozí
stock condition hrubovaný stav
stockyard sklad materiálu
stool / ingot bottom pata ingotu
stop omezení zdvihu
stop / dog doraz
straighten / straightening / restricting / planishing rovnání
straightening rovnání v zápustce
straightening / restricting / planishing / straighten rovnání
straightening press lis, rovnací
strain / deformation deformace / přetvoření
strain aging stárnutí, deformační
strain distribution pole, deformační / rozložení deformací
strain hardening / work hardening zepvnění, deformační
strain rate rychlost deformace
strain rate distribution rozložení rychlostí deformace
strain-gauge pick-up / tensometric sensor snímač, tenzometrický
strain hardening / work hardening zpevnění, deformační
strain-hardening exponent / n-value exponent zpevnění (n)
strain-rate sensitive citlivost na rychlost deformace
strain-rate sensitivity / m-value exponent vlivu rychlosti (m)
strain state / state of strain stav deformace
straitening plate deska, rovnací
strength pevnost
stress napětí
stress analysis analýza zatížení
stress corrosion korose pod napětím
stress cracking trhliny, napěťové
stress distribution pole, napěťové / rozložení napětí
stress distribution průběh napětí
stress measurement měření napětí
stress releasing odstranění (vnitřního) pnutí
stress relief annealing žíhání na snížení pnutí / žíhání k odstranění vnitřního pnutí
stress state / state of stress stav napjatosti
stress tensor tenzor napětí
stress-strain diagram diagram, pracovní
striking face / striking surface / cushion face plocha, dorazová (nástrojů) / plocha, dosedací
striking the die face to die face / lowering / jerking to stop driving dosednutí zápustky na doraz
striking power síla úderu
striking rate / number of bows počet úderů
striking surface / cushion face / striking face plocha, dorazová (nástrojů) / plocha, dosedací
stripper punch / knockout / lift out / ejector  vyražeč, vyhazovač
stripper / scraper stěrač
stripping stahování s trnu
stripping tool stěrač výronku
stroke záběr
stroke zdvih
stroke zdvih klikového mechanizmu
stroke adjustment stavění délky zdvihu / nastavení délky zdvihu
stroke-bound machine / stroke restricted machine stroj s konstantním zdvihem
stroke restricted machine / stroke-bound machine stroj s konstantním zdvihem
stroke-restricted machines / machine-stroke-dependant stroj limitovaný zdvihem
structural change změna struktury
structural integrity celistvost, strukturní
structural steel ocel, konstrukční
structural transformation přeměna struktury
structure struktura
stub axle čep nápravy
stuffing box těsnění plunžru
sub sow block / spacer / fixture base podložka
subgrain subzrno
subsequent forging kování, postupné
suck-in vtaženina
sulphur síra
super alloys superslitiny, vysoce žáruvzdorné
superheating / overheating přehřátí
superheating / dwel / dwel time výdrž na teplotě
superplastic forming tváření, superplastické
superplasticity superplasticita
supplying into working space přivádění do pracovního prostoru
surface povrch
surface condition / surface quality / surface finish jakost, povrchová
surface crack trhlina, povrchová
surface decarburization oduhličení, povrchové
surface examination kontrola povrchové jakosti
surface finish / surface condition / surface quality jakost, povrchová
surface hardening kalení, povrchové
surface hardening zpevnění povrchu
surface measurement měření povrchu
surface quality / surface finish / surface condition jakost, povrchová
surface tolerance tolerance povrchu
surface treatment úprava, povrchová
surface treatment zpracování, povrchové
surplus material / excess of metal přebytek kovu
suspended manipulator manipulátor, závěsný
suspension zavěšení
swab natírat (mazadlem)
swage / reducing / fullering redukce průřezu
swage block prizma, ohýbací
swage die / round die / rounded saddle kovadlo, kruhové
swages kovátko / polozápustka
swaging profilování v zápustkách / profilování v polozápustkách
swaging / cogging / cogging down  kulacení / kování do kulata
symmetric souměrný

T

table / bed / bolster stůl
table adjustment stavění stolu / přestavování stolu
table height / working height výška, pracovní (stolu nad podlahou)
table plate / sow block / bolster / bolster plate / bed plate deska, upínací / deska stolní
tail hammer / tilt buchar, pákový
tap (slabý) / blow / impact  úder / ráz
tap die / form die kovadlo, tvarové
taper / die draft / draught / draw / leave úkos (stěny zápustky)
tapering / drawing out / ~ down / progressive forging / fullering prodlužování / kování do délky
TB discard / top and bottom discard odpad od hlavy a paty
technique technologie
temperature teplota
temperature control řízení teploty
temperature decrease pokles teploty
temperature distribution pole, teplotní pole / rozložení teplot
temperature distribution průběh teploty
temperature effect účinek, teplotní
temperature measurement měření teploty
temperature of transformation teplota přeměny
temperature range interval, teplotní
tempering / drawing popouštění, žíhání
template / templet šablona
templet / template  šablona
tensile load síla, tahová
tensile strength mez pevnosti
tensile strength pevnost, v tahu
tensile stress napětí, tahové
tensile test zkouška tahem
tension tah
tensometric sensor / strain-gauge pick-up snímač, tenzometrický
test zkouška
test report vysvědčení výrobce
test requirement předpis, zkušební
testing device přístroj, zkušební
thermal buffer tepelná bariera
thermal conductivity vodivost, tepelná
thermal cracking / heat cracking trhlina, tepelná
thermal expansion dilatation roztažnost, teplotní
thermal fatigue únava, tepelná
thermal fatigue strength odolnost proti změnám teploty
thermal insulation izolace, tepelná
thermal separation dělení, tepelné
thermal shock ráz, tepelný
thermal shock resistance odolnost proti tepelným rázům
thermal stress pnutí, tepelné
thermocouple termočlánek
thermomechanical processing (TMP) / thermomechanical treatment / thermomechanical working / ausforming zpracování, termomechanické / TMZ
thermomechanical treatment / thermomechanical working / ausforming / thermomechanical processing (TMP) zpracování, termomechanické / TMZ
thermomechanical working / ausforming / thermomechanical processing (TMP) / thermomechanical treatment zpracování, termomechanické / TMZ
thread rolling / roll threading válcování závitů
three dimensional forming / bulk forming / massive forming tváření, objemové
three station heading press lis, třípolohový postupový
throat / depth of throat vyložení
tie rod spojovací tyč
tilt / tail hammer buchar, pákový
time delay zpoždění
time measurement měření času
time of computation doba výpočtu
time study studie, časová
titanium alloy forgings výkovky z titanových slitin
titanium alloys slitiny titanu
to adhere, to stick lpět (o okujích)
to clip / to trim ostřihnout
to cool chladnout
to cut řezat (materiál)
to descale / to remove the scale odstraňovat okuje
to feed podávat materiál (do stroje)
to forge, to hammer, to smith kovat
to hammer out / to spread out rozkovávat
to harden / to qunch kalitelnost
to heat / to warm ohřívat
to hold at the temperature udržovat na teplotě
to key on naklínovat
to lubricate mazat
to place on mandrel nasadit na trn
to preheat předehřívat
to qunch / to harden kalitelnost
to relieve stress / to remove stress odstranit pnutí
to remove stress / to relieve stress odstranit pnutí
to remove the scale / to descale  odstraňovat okuje
to rough forge kovat na hrubo
to saw řezat (na pile)
to spread out / to hammer out rozkovávat
to step osazovat
to straigten rovnat (výkovky)
to strike udeři
to thin ztenčovat
to trim / to clip ostřihnout
to warm / to heat ohřívat
toggle-joint movement pohon, kolenopákový
toggle press / knuckle joint press  lis, kolenopákový / lis, kolenový / lis kloubový
tolerance pole, toleranční
tolerance tolerance / úchlka
tong hold čep, manipulační, úchytka
tong hold úchytka pro kleště
tong hold / chuck / bar hold čep, manipulační / stopka / úchytka
tong system manipulace pomocí výstupku
tongs kleště
tongs clamping moment moment, kolopný (manipulátoru)
tonnage zone / heating zone zóna, ohřívací
tool nástroj, obráběcí
tool computation výpočet nástrojů
tool fastening upínání nástrojů
tool hole / hole in slide  otvor v beranu
tool change / tool replacement / retooling výměna nástrojů
tool life-time / forging die lifetime životnost zápustky / životnost nářadí
tool material materiál, nástrojový
tool replacement / retooling / tool change výměna nástrojů
tool room / die shop nástrojárna
tool steel ocel, nástrojová
tooling soubor nástrojů
tooling vybavení, nástrojové
toolmaking výroba nástrojů
toothed wheel / gear kolo, ozubené
top and bottom discard / TB discard odpad od hlavy a paty
top death centre / top of stroke / top turning point / top death point poloha, horní mrtvá / úvrať
top death point / top death centre / top of stroke / top turning point poloha, horní mrtvá / úvrať
top die / punch / upper die / upper member  díl zápustky, horní
top die / tup die / pallet / tup pallett / upper die kovadlo, horní
top die rotor zařízení pro otáčení horního kovadla
top drive press / press with push-down drive  lis, dolůtlačný / lis, hornotlaký
top of stroke / top turning point / top death point / top death centre poloha, horní mrtvá / úvrať
top turning point / top death point / top death centre / top of stroke poloha, horní mrtvá / úvrať
torch cut vypalování
torsion / twist krut
torsion strength mez pevnosti v krutu
torsion test zkouška krutem
toughness houževnatost
towed rings technology kování, věžové
tower rings technology věžové kování
town gas svítiplyn
track bound turntable vůz, převážecí a otáčecí vůz
training / education výcvik / výchova
tramp elements prvky, doprovodné (Cu,Zn,Pb…)
transducer / hodometer / displacement snímač dráhy
transfer / transferring přenášení
transfer arm rameno, přenášecí
transfer device ústrojí, přenášecí / transfery
transfer device zařízení, přenášecí
transfer gripper kleština, přenášecí
transfer system / gripper arm transfer
transferring / transfer přenášení
transmission shaft křídel, předlohový
transport doprava
transporter / conveyor  dopravník
transverse rolling válcování, příčné
transverse transport / cross transport doprava, příčná
trapped dies / enclosed dies  zápustka, uzavřená
travelling pojezd manipulátoru
travelling type manipulator / mobile manipulator automanipulátor
traverse milling frézování po vrstvách
traversing table stůl, posuvný
tread roller / tread rolling machine stroj na závity, válcovací / válcovačka závitů
tread rolling machine / tread roller stroj na závity, válcovací / válcovačka závitů
treatment / working / processing zpracování
tree point bending / air bend / tree-point bend ohyb, tříbodový
tree-point bend / tree point bending / air bend ohyb, tříbodový
trepanning / hollow punch-piercing  děrování dutým trnem
triaxial state of stress stav napjatosti, trjosý
trim / flash trim / flash trimming ostřihování výronku
trim and punch ostřižení a prostřižení
trim blade / trimmer die díl ostřihovadla, dolní
trim die / trimmer / cut off die / clipping tool  ostřihovadlo
trim punch díl ostřihovadla, horní
trimmer / cut off die / clipping tool / trim die ostřihovadlo
trimmer die / trim blade  díl ostřihovadla, dolní
trimming ostřihování
trimming press lis, ostřihovací
trough hardening / hardenability prokalitelnost
truck vozík, přepravní
true (natural) strain deformace, skutečná / deformace, logaritmická
true stress napětí, skutečné
tumbling / barrelling / rumbling omílání
tumbling / barreling  čištění (výkovků) otloukáním v bubnech
tumbling / barreling  odstraňování okují, mechanické v bubnech
tunnel furnace pec, tunelová
tup pallett / upper die / top die / tup die / pallet kovadlo, horní
tup / ram beran
tup die / pallet / tup pallett / upper die / top die kovadlo, horní
turbine blade lopatka, turbinová
turbine disc kotouč, turbinový
turbine shaft hřídel, turbinový
turbine wheel kolo, turbinové
turning otáčení
turning-over obracení
turn-over device zařízení, obracecí
turn-over gear / rotator  otáčedlo (pro volné kování)
twinning dvojčatění
twist / torsion krut
twist / twisting zkrucování / nakrucování
twisting / twist zkrucování / nakrucování
two to a plater dvojkus
two-column press lis, dvousloupový
two-jaw radial forging machine stroj, radiální čelisťový
two-manipulator operation (on one press) lis se dvěma manipulátory
tyre obruč
TZM (alloy) slitina Ti, Zr a Mo na zápustky pro izotermické tváření

U

U-bend ohyb U
ultimate strength mez pevnosti v tahu
ultrasonic examination (testing) zkouška, ultrazvuková
ultrasonic testing zkouška ultrazvukem
uncoupled simulation rozdělená simulace
undercuts úkos, negativní
under fill / nonfill nedotvarování / nedotečení
underfill nedotečení
uniaxial state of stress stav napjatosti, jednoosý
unloading odlehčení (lisu)
upper bound method metoda horní meze
upper die / upper member / top die / punch díl zápustky, horní
upper die / top die / tup die / pallet / tup pallett kovadlo, horní
upper die quick changing arrangement zařízení pro rychlou výměnu kovadel
upper member / top die / punch / upper die díl zápustky, horní
upset (forging) / upsetting pěchování
upset forging machine / horizontal forging machine / horizontal upsetting machine / horizontal upsetter  stroj, vodorovný kovací / lis vodorovný pěchovací
upset forgings výkovky vyrobené na vodorovném kovacím stroji
upsetter /mechanical upsetter / multi-die forging press pěchovačka
upsetting / upset (forging) pěchování
upsetting die / heading die zápustka, pěchovací
upsetting plate deska, pěchovací
upsetting press lis, pěchovací
upsetting slide beran, pěchovací (u vodorovného kovacího stroje)
upsetting test zkouška pěchováním
up-stroke pohyb beranu nahoru
upward displacement / rise stoupání (kovu)

V

vacuum casting / vacuum pouring lití do vakua
vacuum furnace pec, vakuová
vacuum melted steel / ~ treated steel ocel, vakuovaná
vacuum melting tavení, vakuové
vacuum pouring / vacuum casting lití do vakua
vacuum treated steel / vacuum melted steel ocel, vakuovaná
valve ventil
valve control rozvod, ventilový
V-bend ohyb V
vee die, V-tool, V-die / pointed saddle kovadlo, úhlové
velocity / speed rychlost
velocity of impact / impact velocity rychlost dopadu
vendor dodavatel
vent dírka pro únik vzduchu
vent otvor, odvzdušňovací
ventilation větrání
ventilator / fan větrák
vertical pit pec, vertikální šachtová
vibration / jarring  otřes
vibration damper element tlumič vibrací
vibration insulation izolace, protiotřesová
vibratory forming tváření, vibrační
vibratory hopper násypka, vibrační
Vickers hardness tvrdost podle Vickerse
Vincent friction screw press lis, Vincentův třecí
visualization of results vizualizace výsledků
V-segregation segregace V
V-segregation, reverse segregace A

W

waiting die zarážka
walking beam furnace pec, kroková
walking beam system manipulace pomocí přenášeče
warm forging kování, za polotepla / za polohřevu
warm forging tváření za polotepla / ~ za poloohřevu
warm forging die zápustka pro tváření za polotepla
warm forgings výkovky kované za polotepla / poloohřevu
warpage deformace při tepelném zpracování
washer / washer type ring kroužek, plochý
washer type ring / washer kroužek, plochý
water hammer ráz, tlakový (vodní)
water quenching kalení ve vodě
water-hydraulic drive pohon tlakovou vodou
ways vodítka tříhranná
wear opotřebení
wear otěr
wear area oblast opotřebení
wear resistance odolnost proti opotřebení
wear resistance otěruvzdornost
web blána
web rameno kliky
wedge compression test / wedge test  zkouška, klínová
wedge press lis, klínový
wedge rolling / cross wedge rolling válcování, příčné klínové
wedge test / wedge compression test zkouška, klínová
weight of falling mass / rated size of hammer hmotnost padajících částí bucharu
weight of stock / gross weight hmotnost, vsázková
weld overlaying / build up welding / deposition welding / facing / flood welding navařování
wheel kolo
wheel hub náboj kola
Widmanstätten structure struktura, Widmanstättenova
width between uprights / distance between uprights šířka mezi stojinami / průchod mezi postranicemi
wire drát
Wobble forging / rockoing die forging / rotary forging / orbital forging  kování, orbitální / kování kyvnou zápustkou
work práce
work capacity energie, rázová
work hardening / strain hardening zpevnění, deformační
work piece /job / workpiece rozkovek
workpiece / work piece / job rozkovek
work procedure / manufacturing sequence / manufacturing process postup, pracovní
work process pochod, pracovní
work softening odpevnění
work softening změkčení
work stoppage přerušení práce
workability / formability / plasticity tvařitelnost
working / processing / treatment zpracování
working conditions podmínky, pracovní
working cylinder / operating cylinder válec, pracovní
working height / table height výška, pracovní (stolu nad podlahou)
working path / working stroke dráha, pracovní (beranu)
working space prostor, pracovní (lisu)
working stroke zdvih, pracovní
working stroke / working path dráha, pracovní (beranu)
workpiece obrobek
workpiece holder úchytka polotovaru
works scheduling příprava výroby
worn tool nástroj, opotřebený
wrought (steel) tvářená (ocel)
wrought material materiál, tvárný
wrought material materiál, tvářený

X

X-type guides vedení X
X-ray inspection / radiographic inspection zkouška, rentgenová

Y

yield výtěžnost / využití
yield point / yield strength / yield stress mez kluzu
yield point of 0,2% offset mez kluzu, smluvní
yield strength / yield stress / yield point mez kluzu
yield stress napětí, na mezi kluzu
yield stress / yield point / yield strength mez kluzu
Young´s modulus E / modul pružnosti

Z

zero line čára, nulová
zinc alloys slitiny zinku