Německo-český

0-9

0,2 Dehngrenze mez kluzu, smluvní

A

Abbrand opal / propal
Abbrand zokujení
Abfederung / Rückfederung / Rückläufige Formänderung odpružení
Abfasen, elektrochemisches / Bearbeiten, elektrochemisches obrábění, elektrochemické
Abflachung zploštění
Abfuhrrutsche / Förderrutsche skluz / žlab, skluzný
Abgraten ostřihování
Abgraten ostřižení výronku
abgraten / entgraten ostřihnout
Abgraten / Entgraten ostřihování výronku
Abgraten und Durchlochen ostřižení a prostřižení
Abgratenwerkzeug, unter díl ostřihovadla, dolní
Abgrater /Abgratwerkzeug / Abrgatgesenk ostřihovadlo
Abgratlinie čára po výronku
Abgratpresse lis, ostřihovací
Abgratstempel střižník
Abgratwerkzeug / Abrgatgesenk / Abgrater ostřihovadlo
Abguß von Schmiedekammer odlitek kovací dutiny
Abkantpresse lis, ohraňovací
Abknicken / Knicken průhyb, zvlnění nebo přeložení způsobené ztrátou stability na vzpěr
Abkühlung, beschleunigte ochlazování, zrychlené
Abkühlungsgeschwindigkeit rychlost ochlazování
Ablegetemperatur / Schmiedeendtemperatur teplota, dokovací
Abmessung rozměr, celkový
Abnahme přejímka
Abnahme úběr
Abnahme / Durchschnittredukzion redukce průřezu
Abnahmebedingungen podmínky, přejímací
Abnahmeprotokol protokol, přejímací
Abnahmeprüfzeugnis atest, přejímací
Abnahmevorschrift předpis, přejímací
Abplatzung des Werkzeug vyštipování (zápustky)
Abrgatgesenk / Abgratwerkzeug / Abgrater ostřihovadlo
Abrundradius, auser / Kantenrundung / Kantenabrundung / Rundunghalbmesser, auser poloměr zoblení, vnější / radius zaoblení, vnější
Abrundradius, inners / Hohlkehle / Rundunghalbmesser, inners poloměr zoblení, vnitřní / radius zaoblení, vnitřní
Absatz osazení
Absaugung von Rauch odsávání spalin
absetzen osazovat
Absetzen / Absetzung osazování
Absetzung /Absetzen osazování
Abscherfestigkei / Scherfestigkeit mez pevnosti ve střihu
Abschleifen, Abschliff obrušování
Abschneiden (von Kopf) odseknutí (hlavy)
Abschnitt / Stangeabschnitt / Knüppelabschnitt / Zuschnitt přířez
Abschnitt / Stangeabschnitt / Knüppelabschnitt / Zuschnitt přístřih
Abschreckanlage zařízení, kalicí
Abschrecken im Salzbad kalení v solné lázni
Abschrecken in Wassser / Härten in Wasser kalení ve vodě
Abschrecken, kontrolliert aus Schmiedetemperatur kalení, řízené z dokovací teploty
Abschrot / Abschroter útínka (do kovadliny)
Abschrot / Abschröter útínka
Abschroter /Abschrot útínka (do kovadliny)
Abschröter / Abschrot útínka
Absrecken / Härten kalení
Abstand zwischen den Pressensäulen mezera mezi sloupy (lisu)
Abstrahlen mit Sandkieß tryskání ocelovou drtí
Abstrahlen mit Stahlsand / Kugelstrahlen čištění (výkovků) proudem broků / tryskání broky
Abstreifer stěrač
Abstreifer stěrač výronku
Abweichung, zulässige tolerance, dovolená /úchylka, dovolená
Abweichung, zulässige úchylka, dovolená
Achse / Mittlinie osa (geometrická)
Achse / Mittlinie osa (strojní součást)
Achsenschenkel čep nápravy
Achseunhomogenität osové vady
Achseunhomogenität vady, osové
Achsrohr náprava, trubková
Achtkantblock ingot, osmihranný
Akkunantrieb pohon, akumulátorový
A-Kokille kokila A
Aluminium hliník
Aluminiumlegierungen slitiny hliníku
Amboẞ kovadlina
Amboẞbahn dráha kovadliny / plocha kovadliny, pracovní
Amboẞhorn roh kovadliny
Analyse, chemische rozbor, chemický
Angrif záběr
Angrif 3/4 der Recksattel záběr ¾ šířky kovadla
Angrifwinkel úhel záběru
Anisotropie anisotropie
Anker kotva
Ankerschraube šroub, kotevní
Anlassen popouštění, žíhání
Annehrungsgeschwindigkeit rychlost, přibližovací
Anreicherung mit Sauerstoff obohacování kyslíkem
Anschlag doraz
Anschlag / Knagge zarážka
Anstauchen napěchování (konce špaliku nebo tyče)
Anteil der Scherfraktur podíl křehkého lomu
Antrieb pohon / ústrojí, hnací
Antriebswelle / Haupptwelle hřídel, hlavní / hřídel, hnací
Anwärmeofen / Wärmeofen pec, ohřívací
Arbeishöhe / Tischhöhe výška, pracovní (stolu nad podlahou)
Arbeishygiene hygiena, pracovní
Arbeit práce
Arbeits- und Sicherheitschutz ochrana a bezpečnost práce
Arbeitsablauf postup, pracovní
Arbeitsbedingungen podmínky, pracovní
Arbeitshub zdvih, pracovní
Arbeitschuts ochrana práce
Arbeitskosten náklady, zpracovací
Arbeitsmessung měření práce
Arbeitspalt zwischen Elektrode und Werkstück vzdálenost mezi elektrodou a nástrojem
Arbeitsraum prostor, pracovní (lisu)
Arbeitsunterbrechnung přerušení práce
Arbeitsverfahren pochod, pracovní
Arbeitsvermögen energie, rázová
Arbeitsvorbereitung příprava výroby
Arbeitsweise režim, pracovní
Arbeitszylinder válec, pracovní
Areitsweg dráha, pracovní (beranu)
Atmossphäre atmosféra
Ätzen leptání
Ätzmittel leptadlo
auf teperature halten udržovat na teplotě
Aufbreiten rozkování (rozšiřování) desky
Aufbreiten auf Dorn rozšiřování na trnu
Aufbreiten von eine Loche durch Kegeldorn roztažení díry kuželovým trnem
aufdornen nasadit na trn
Auffederung des Gestelles pružení stojanu
aufgebaute Wärme (Transformation von mechanischer Arbeit) teplo, uvolněné (přeměnou mechanické práce)
Aufhängung zavěšení
aufkeilen / festkeilen naklínovat
Aufkohlen nauhličení
Aufkohlung / Einsetzen cementování / cementace
Auflegeeisen / Schlichtklemme / Federklappe / Formgesenk kovátko / polozápustka
Aufmaße / Zusatz / Zugabe přídavek
Aufsetzen / Niedersetzen / Gesenke an Anschlag fahren dosednutí zápustky na doraz
Aufslagfläche / Stoßfläche plocha, dorazová (nástrojů) / plocha, dosedací
Aufspänfläche plocha, upínací
Aufspannplatte / Matrizenschuhe / Matrizenhalter / Matrize / Matrizenhalter / Matrize deska, upínací
Auftragschweißung, Anschweißung navařování
Auftreffgeschwindigkeit rychlost dopadu
Auftreffgeschwindigkeit rychlost, dopadová
Aufwärtsbevegnung des Stöẞel pohyb beranu nahoru
Aufweiten am Dorn / Schmieden am Dorn rozkování na trnu / rozšiřování na trnu / kování na trnu
Augenblickform tvar, okamžitý
Ausbildung výcvik / výchova
Ausbreitungsdorn trn, rozšiřovací
Ausbrennen vypalování
Ausbringen výtěžnost / využití
Ausbringen / Werkstoffausnutzung využití materiálu
Ausbringung výkon (lisu)
Ausdauer výdrž
Ausenschräge úkos, vnější
Ausgabeoperation operace, dokončovací
Ausgagwerkstoff mateiál, výchozí ke kování
Ausgangabmessungen rozměry, výchozí
Ausgangsform / Rohteil / Rohling polotovar, výchozí
Ausgangsform, gegossene polotovar, odlitý
Ausgangsform, gesinterte polotovar, spékaný
Ausgangsform, stranggegossene polotovar, plynule odlitý
Ausgleichgewicht (geschweißt, geschraubt) / Gegensgewicht protizávaží (šroubované, přivařené)
Ausgleichsglühen / Diffusionsglühen žíhání, homogenizační
Aushalsung vyhrdlenní
aushammern / ausschmieden rozkovávat
Ausladung vyložení
Auslochen / Lochen / Lochnung / Durchlochen / Eindornen děrování
Ausmauerung / Auskleidung, feuerfeste vyzdívka, žáruvzdorná
Ausnehmen aus Gesenk vyjímání ze zápustky
Ausrüstung, elektrische vybavení, elektrické
Auẞeroberflächeprofilrings kroužek, profilovaný na vnějším obvodu
ausscheidungshärtender ferritisch-perlitischer Stahl (AFP) ocel, prcipitačně vytvrditelné feriticko-perlitická (AFP)
ausschmieden / aushammern rozkovávat
Ausschnit / Zangenzuführung vybrání / zahloubení (pro uchopení výkovku kleštěmi)
Austenitformhärten / Bearbeitung, themomechanische zpracování, termomechanické / TMZ
Austenitisieren austenitizace
Austenitisierung / Austenitisierungsglühen  žíhání, austenitizační
Austenitisierungsglühen / Austenitisierung žíhání, austenitizační
Auswerfer vyražeč, vyhazovač
Auswerfer vyhazovač
Auswerferstift kolík vyražeče
Auswerfhub zdvih vyhazovače
Auswertung der Ergebnisse zpracování výsledků
Auswertung des Ergebnisse zpracování výsledků výpočtu
Ausziehmaschine stroj, vytahovací
Automatisierung automatizace
Axial-Gesenkwalzen / Orbitalschmieden tváření, orbitální / kování výkyvnou zápustkou
axiale Rolle válec, kuželový (u vácovačky kroužků)
Axialrollrolle / Radialrolle / Hauptrolle válec, vnější / válec, hlavní (u válcovačky kroužků)
Axialwalze axiální válce

B

Bahnlinie / Stromlinie linie toku (kovu)
Balleisen / Kehleisen / Belageeisen 
příložka, naznačovací 
Ballhammer
kladivo, oblé
Bandsägen řezání na pile
bandsägen řezat (na pile)
Bär beran
Barführung / Führung / Stösselführung / Schlittenführung vedení (beranu)
Bärmasse / Fallgewicht hmotnost padajících částí bucharu
Barreling / Wölbung soudkovitost
Barreling, doppelt soudkovitost, dvojitá
Baustahl ocel, konstrukční
Bearbeiten, elektrochemisches / Abfasen, elektrochemisches obrábění, elektrochemické
bearbeiten, ganze Oberfläche obrábět celý povrch
Bearbeitkeit / Zerspanungbearbeitkeit obrobitelnost
Bearbeitung / Verarbeitung zpracování
Bearbeitung, themomechanische / Austenitformhärten zpracování, termomechanické / TMZ
Bearbeitungaufmaße / Bearbeitungszusatz / Spanzugabe přídavek na obrábění
Bearbeitungaufmaße is 10 mm pro Seite přídavek na obrábění je 10 mm na plochu
Bearbeitungszusatz / Bearbeitungaufmaße / Spanzugabe přídavek na obrábění
Bedienpult / Steuerpult pult, ovládací
Bedienung obsluha (činnost)
Bedingungen, technische podmínky, technické
Befestigung upínání
Befestigungsmittel upínací prostředek
Begleitelemente prvky, doprovodné (Cu,Zn,Pb…)
Beizbad vana, mořící
Beizbad, Beize lázeň, mořící
Beizen moření
Beizwerkstatt mořírna
Beladen / Beschicken / Einladen vkládání
Belageeisen / Kehleisen / Balleisen příložka, naznačovací
Belastbarkeit bei Dauerwechselbeanspruchung odolnost proti střídavému zatížení
Belastung zatížení
Belastung, excentische zatížení, mimostředné
Belastungsanalyse analýza zatížení
Belegschaft (von 5 Manner) / Besatzung osádka (pětičlenná o.)
Berechnung, reversive výpočet, zpětný
Berechnungslauf průběh výpočtu
Berechnungslauf výpočet / řešení
Berechnungsmodell model, výpočetní
Berechnungszeiten doba výpočtu
Berufskrankheit nemoc z povolání
Berufstaubheit hluchota z povolání
Berührungsdfläche / Kontaktfläche / Wirkfuge plocha, styčná
Berührzeit / Druckberüherzeit doba styku
Besatzung / Belegschaft (von 5 Manner) osádka (pětičlenná o.)
Beshädigungskriterium kritérium porušení
Beshicken / Setzen sázení
Beschicken / Beladen / Einladen vkládání
Beschickungeinrichtung zařízení, podávací
Beschickungeinrichtung zařízení, sázecí
Beschichten povlakování
Beschichtung (an Gesenke) nanášení ochranné vrstvy (na zápustku)
Betrieb provoz (výrobní jednotka)
Betrieb provoz / provozování (něčeho)
Betriebsbeschreibung / Betriebskennegröβen charakteristika závodu
Betriebsforschung výzkum, provozní
Betriebskennegröβen / Betriebsbeschreibung charakteristika závodu
Bezugkante hrana, vztažná / hrana, základní
Bezugsebene rovina, vztažná / ~ , základní
Bezugsfläche plocha, vztažná / ~, základní
Bezugsformstück / Meisterschmiedestück výkovek, referenční
Bezugsformstück / Meisterschmiedestück výkovek, vzorkový
Bezugslinie čára, vztažná / ~, základní
Biegefähigkeit ohýbatelnost
Biegegravur dutina, ohýbací
Biegemaschine stroj, ohýbací
Biegen ohýbání
Biegepresse lis, ohýbací
Biegeprisma nástroj, ohýbací
Biegeradius poloměr ohybu
Biegeversuch zkouška ohybem
Biegewaltze válce, ohýbací
Biegewerkzeug prizma, ohýbací
Biegewerkzeuge ohýbadla
Biegewinkel úhel ohybu
Biegung ohyb
Biegung ohýbání
Bildsamkeit tvárnost / plasticita
Bildsamkeit / Plastizität plasticita
Bildsamkeit / Dehnbarkeit tvařitelnost (za studena)
Bisslänge / Länge des Einstiches délka záběru
Biẞlänge lz/h poměrná délka záběr lz/h
Bissverhältnis délka záběru, poměrná
Blankglühen žíhání, lesklé
Blausprödigkeit křehkost za modrého žáru
Blech, dick plech tlustý
Blech, dünn plech tenký
Blechpressen lisování plechů
Blechumformung tváření, plošné
Blindlochen, Sacklochen děrování bez vystřižení (jen zatlačení trnu)
Block blok (průřez nad 12 x 12“)
Block / Walzblock blok (polotovar velkého průřezu)
Blockfuß, Boden pata ingotu
Blockkokpf hlava ingotu
Blockrumpf tělo ingotu
Blockseigerung segregace (ingotu)
Blöchkchen špalík
Bocksattel kozly pod trn
Boden, gewölbte dno, klenuté
Bolzen šroub s maticí
Bolzenkopfeschneiderautomat automat, ostřihovací na hlavy šroubů
Bolzenpresse lis, na kování šroubů
Brechen lámání
Brecher lamač
Brecher / Brechmaschine stroj, lámací
Brechmaschine / Brecher stroj, lámací
Breite zwischen der Ständern / Ständerweite / Durchgang zwischeb der Ständern šířka mezi stojinami / průchod mezi postranicemi
Breiten ploštění
Breiten rozšiřování
Breitgrad, Aufweitegrad stupeň šíření
Breitung šíření
Bremse brzda
Brenner hořák
Brenner, regenerativ hořák, regenerační
Brenner, rekuperativ hořák, rekuperační
Brenneschneiden řezání plamenem
Brennkraft / Heizwert / Heizkraft / Heizeffekt výhřevnost
Brennhärten / Flammhärten kalení plamenem
Brennstoff palivo
Brennstoff mit niedrigen Schwefelgehalt palivo, nízkosirnaté
Brennstoffverbrauch spotřeba paliva
Brettfallhammer buchar, deskový padací
Bretthammer buchar, prknový
Brinellhärte tvrdost podle Brinella
Brückerhammer buchar, mostový
Bruch / Bruchung lom / zlomení
Bruchdehnung deformace do lomu
Bruchdehnung / Dehnung tažnost / prodloužení, poměrné
Bruchfestigkeit / Festigkeitgrenze / Bruchgrenze /  Zerreißgrenze mez pevnosti
Bruchgrenze / Festigkeitgrenze / Bruchfestigkeit / Zerreißgrenze mez pevnosti
Bruchquerschnittsvermeidung / Einchnürung / Kontraktion kontrakce
Bruchspannung napětí, lomové
Bruchung / Bruch lom / zlomení
Bruchverhalten lomové chování
Bruchzähigkeit houževnatost, lomová
Bruchzähigkeit lomová houževnatost
Bruttogewicht / Einsatzgewicht hmotnost, vsázková
Buchse kroužek, vysoký
Buchse pouzdro, (vysoký kroužek)
Butzen výděrek

C

Coulomb Reibung tření, coulombovské

D

Dampfbetriebener oder Druckluftbetriebene Hammer buchar poháněný parou nebo stlačeným vzduchem
Dampfhammer buchar, parní
Dampfhydraulischepresse lis, parohydraulický
Dämpfung tlumení (vibrací)
Dampfwaltz, doppelwirkend válec, dvojčinný parní
Dampfzuführung přívod páry
Dauerbetrieb provoz, nepřetržitý
Dauerbetrieb / Flieβarbeit chod, nepřetržitý
Dauerbruch / Ermüdungsbruch lom, únavový
Dauerfestigkeit (endliche Zeit) mez únavy, časovaná
Dauerfestigkeit / Ermüdungsgrenze / Ermüdungsfestigkeit mez únavy
Dauergeräusch / Dauerlärm hluk, ustálený
Dauerlärm / Dauergeräusch hluk, ustálený
Deformation deformace (nežádoucí – např. vlivem pnutí)
Deformation von Bar and Rahmen deformace beranu a rámu
Deformationtextur textura, deformační
Dehnbarkeit roztažnost
Dehnbarkeit tažnost (vlastnost obecně)
Dehnbarkeit / Bildsamkeit tvařitelnost (za studena)
Dehngrenze / Fließgrenze / Streckgrenze mez kluzu
Dehnung prodloužení
Dehnung / Bruchdehnung tažnost / prodloužení, poměrné
Dehnungmeßstreifen snímač, tenzometrický
Dehnungsgrenze, 0,2 % mez tažnosti, 0,2 %
Dehtisch stůl, otáčecí (na konzole)
den Ingotkörper Verwendungsgrad? využití těla ingotu
der Anteil des Zähbruch podíl houževnatého lomu (u vrubovky)
der Bereich der verzerrten Deformation oblast ztížené deformace
der Hebe- und Drehtisch zvedací a otočný stůl
Dickmessung měření tloušťky
die Übereinstimmung Gesenken in die Achse vyrovnání zápustek do osy
Diffusionsglühen / Ausgleichsglühen žíhání, homogenizační
Difusionglühung žíhání, difusní
Direktantrieb pohon, přímý (u hydraulického lisu)
Doppehaken hák, dvojitý
Doppeldruckpresse / Doppelschlagpresse lis, dvourázový
Doppelgesenkhammer / Gegenschlaghemmer / Gegenschlaghammer buchar, protiběžný / buchar, bezšabotový / buchar, protiúderový
Doppelschlagpresse / Doppeldruckpresse lis, dvourázový
Doppelstück dvojkus
Doppelstückschmieden kování jako dvojkus
Dorn / Lochdorn trn, děrovací / průbojník
Dornwalze trn, vnitřní válec u válcovačky kroužků
Dornwalze válec, vnitřní (u válcovačky kroužků)
Draht drát
Drahtkorn / Stahldrahtkorn drť, ocelová (otryskávací)
Drckflüssigkeit kapalina, tlaková
Dreheinrichtung zařízení, otáčecí
Drehen otáčení
Drehherdofen / Drehofen / Karusellofen pec s otočnou nístějí
Drehherdofen / Drehofen / Karuselofen pec, karuselová
Drehofen / Karusellofen / Drehherdofen pec s otočnou nístějí
Drehofen / Karuselofen / Drehherdofen pec, karuselová
Drehzahlregelung regulace otáček
Dreikantführungsleisten vodítka tříhranná
Dreipunktbiegen ohyb, tříbodový
Dreistufenpresse lis, třípolohový postupový
Drhzahlmessung měření otáček
Druck tlak
Druck, hydrostatischer tlak, hydrostatický
Druck, hydrostatisches hydrostatický tlak
Druckberüherzeit / Berührzeit doba styku
Druckberührzeit doba styku při zatížení
Druckfestigkeit mez pevnosti v tlaku
Druckfestigkeit pevnost, v tlaku
Druckgeber / Kraftgeber  snímač, silový
Druckgießen lití, tlakové
Druckkraft síla, tlaková
druckkraftabhängige / kraftrestriktive Maschinen stroj limitovaný silou
Druckluft vzduch, stlačený
Druckmessung měření tlaku
Druckölantrieb pohon, olejový
Druckprobe zkouška, tlaková
Druckspannung napětí, tlakové
Druckstoß / Wasseschlag ráz, tlakový (vodní)
Druckstrahllappen lapování, hrubovací
Druckversuch zkouška tlakem
Druckverteilung rozložení tlaku po průřezu
Druckwasserantrieb pohon tlakovou vodou
Druckwasserzufuhr / Druckwasserzuführung přívod tlakové vody
Druckwasserzuführung / Druckwasserzufuhr přívod tlakové vody
dünenmachen / verdühnen ztenčovat
Durchbiegug průhyb / prohnutí
Durchbiegung prohnutí
Durchbruch in den Seitenwänden průchod mezi stojinami / průchod v postranicích
Durchgan oberhalb der Schabotte průchod nad šabotou / otevření (u bucharu)
Durchgang im Ständer průchod ve stojanu (od obsluhy dozadu)
Durchgang zwischeb der Ständern / Ständerweite / Breite zwischen der Ständern  šířka mezi stojinami / průchod mezi postranicemi
durchgewärmt prohřátý
Durchhärtung / Härtbarkeit prokalitelnost
Durchlaufschmieden / Radialschmieden kování, radiální
Durchlaufschmiedmaschine / Radialschmiedemaschine  stroj, radiální prodlužovací (kovací) stroj
Durchlaufofen / Wanderofen pec, průběžná
Durchlochen / Lochen / Lochnung / Auslochen / Eindornen děrování
Durchsatz / Durchsatzleistung / Ofendurchsatz  výkonnost pece
Durchsatzleistung / Ofendurchsatz / Durchsatz výkonnost pece
Durchsetzen prosazování
Durchscheren vystřižení otvoru
Durchschmieden prokování
Durchsmiedungsgrad / Verschmiedungsgrad stupeň prokování
Durchschnittredukzion / Abnahme redukce průřezu
Durchwärmen prohřát
Düse / Fließpressmatritze průtlačnice
dynamik Probe dynamická zkouška

E

E-Modul / Elastizitätsmodul E / modul pružnosti
Ealktroschlackumschmelzung (ESU)
rafinace, elektrostrusková
Ebenheit rovinnost
ECAE / Extrusion- durch Winkel Cannel mit gleichem Durchschnitt protlačování lomeným kanálem stejného průřezu
Eckigkeit / Kantigkeit  hranatost
Eigenschaften, mechanische vlastnosti, mechanické
Eigenschaften, physikalische vlastnosti, fyzikální
Eigenspanung / Innerspannung pnutí, vnitřní
Einbauhöhe / Werkzeugseinbahöhe / Höhe, geßschloßene výška, sevřená / sevření
Eindornen /Lochen / Lochnung / Durchlochen / Auslochen děrování
Eindrucken vtlačení
Eindruckpress / Einschlagpresse lis, pěchovací jednorázový
Einfahren (Kesseltrommel) uzavírání, konce kotle
Einflußstutzen vtokový kůl
Eingangsbedatensatz data, vstupní
eingeschmiedete Fremdmaterial cizí materiál zatlačený do povrchu
eingeschmiedete Grat zamáčknutá ostřina
Einchnürung / Kontraktion / Bruchquerschnittsvermeidung kontrakce
Einkehlen naznačování (žlábkování)
Einkerben značení (nasekávání před osazováním)
Einladen / Beladen / Beschicken vkládání
Einrichtung / Einsetzen nastavení
Einrichtung / Einstellung seřízení
Einsatz / Einsatzgut / Ofenladung vsázka pece
Einsatzgewicht váha, vsázková
Einsatzgewicht / Bruttogewicht hmotnost, vsázková
Einsatzgut / Ofenladung / Einsatz vsázka pece
Einsatzstahl ocel, cementační
Einsaugen vtaženina
Einsenken / Senken vtlačování (dutin)
Einsenkpresse lis, vtlačovací (pro zápustkové dutiny)
Einsetzen / Aufkohlung cementování / cementace
Einsetzen / Einrichtung nastavení
Einsetzmaschine / chargiermachine stroj, sázecí
Einschlaggeschwindigkeit dopadová rychlost
Einschlagpresse / Eindruckpress lis, pěchovací jednorázový
Einschluß vměstek
Einschnürung zúžení
Einständerhammer buchar, jednostojinový
Einstandpresse lis, jednostojinový
Einstellung / Einrichtung seřízení
Eisenbahnradwalzen válcování železničních kol
Eisenwerkstoffe kovy, železné
Elastizitätsgrenze mez pružnosti
Elastizitätsmodul / E-Modul E / modul pružnosti
Elastizitätsmodul / Young´s modul modul, pružnosti / modul Youngův
Elektroerosion / Funkabtragen / Elektroerosionbearbeitung / Funkerosion obrábění, elektrojiskrové
Elektroerosionbearbeitung / Funkerosion / Elektroerosion / Funkabtragen obrábění, elektrojiskrové
Elektroerosionelektrode elektroda pro elektrojiskrové obrábění
Elektromotor elektromotor
Elektroofen elektrická oblouková pec (EOP)
Elektroofen pec, elektrická
Elektroschlagumschmelzen elektrostruskové přetavování (ESP)
Elektroschlagumschmelzung (ESU) přetavení, elektrostruskové (ESP)
Elektrostauchen elektropěchování
Elektrostauchmachine stroj, elektrický pěchovací
Elektrostauchmaschine stroj, elektropěchovací
Emmissionsgeräusch emise, hlukové
Empfindlichkeit zum Umformgeschwindigkeit / Umformgeschwingkeitempfindlichkeit citlivost na rychlost deformace
Endabfall koncový odpad, zbytek z tyče po řezání
Ende, gewölbtes vypouklý konec
Ende, konvex konec, vydutý
Endform tvar výkovku, konečný
Endformen / Endformung / Fertigschmieden kování na hotovo / dokování
Endformung / Fertigschmieden / Endformen kování na hotovo / dokování
Endgravur / Fertiggravur dutina, dokovací / dutina dokončovací
Endschmieden / Nachschmieden / Fertigschmieden dokování / kování, dokončovací / kování na konečný tvar
Energie energie
Energiebegränzmaschine energetický stroj (buchar a vřetenový lis)
energiebegrenzte Maschinen / Maschinenenergie-abhängige stroj limitovaný energií
Engschmieden / Schmieden, endkonturnahes výkovek, přesný
Entfernen des defekten Teils mit mechanischem
Bearbeitung
odstranění vadné části mech. obráběním
Entfestigung odpevnění
Entfestigung změkčení
entgraten / abgraten ostřihnout
Entgraten / Abgraten ostřihování výronku
Entkohlen / Entkohlung oduhličení
Entkohlung / Entkohlen oduhličení
Entlastung odlehčení (lisu)
Entlüftung otvor, odvzdušňovací
Entlüftung, naürliche větrání, přirozené
entspannen odstranit pnutí
entundern odstraňovat okuje
Entzundern mit Presswasser odokujování, hydraulické
Entzundern, Entzunderung odokujování
Enzelschlag úder, jednotlivý
Erdgas plyn, zemní
erformung, plastische / Formänderung, plastische / Formänderung, bildsame deformace, plastická / ~, trvalá
Ergebnisdarstellung vizualizace výsledků
Ergebnisedarstellung vizualizace výsledků
Ergebnisse výsledky
erhitzen / erwärmen ohřívat
Erholung zotavení
Erholung, dynamische zotavení, dynamické
Erholung, statistische zotavení, statické
erkalten, kalt werden chladnout
Ermüdung únava
Ermüdung bei niedrigen Zyklen / geringe zyklische Ermüdung nízkookocyklová únava
Ermüdung, thermische únava, tepelná
Ermüdungsbruch / Dauerbruch lom, únavový
Ermüdungsgrenze / Ermüdungsfestigkeit / Dauerfestigkeit mez únavy
Ermüdungsfestigkeit / Dauerfestigkeit / Ermüdungsgrenze mez únavy
Ermüdungsrissausbreitung šíření únavové trhliny
Erschüterunsdämung / Erschüterungsisolierung izolace, protiotřesová
Erschüterungsisolierung / Erschüterunsdämung izolace, protiotřesová
Erschütterung otřes
Erstarrung tuhnutí
Erstellung der Berechnungsdatei příprava výpočtu (simulačního)
erwärmen / erhitzen ohřívat
Erwärmung / Hützen / Wärmen ohřev
Erwärmung, elektrische / Wärmen, elektrisches ohřev, elektrický
Erwärmung, induktive / Wärmung, inuktieves indukční ohřev
Erwärmung, konduktive / Widerstanderwärmen / Wärmen, konduktives ohřev, přímý odporový
Erwärmung, konvektive / Wärmen, konvektives  ohřev prouděním
Erwärmung, zunderarme / Wärmen, zunderarmes ohřev, nízkookujový
Erwärmungsanlage, Wärmeanlage zařízení, ohřívací
Erwärmungsanlage / Wärmeanlage ohřívačka
Erwärmungskosten / Wärmekosten náklady na ohřev
Erwärmungstemperaur / Wärmtemeratur teplota, ohřívací
Erwärmungszeit / Wärmezeit  doba ohřevu
Erwärmungzunderfreie / Wärmenzunderfreies ohřev, bezokujový
Erzeugung, follautomatische výroba, plně automatizovaná
Esse / Feueresse výheň, kovářská
Esse / Schmiedeesse / Schmiedefeuer / Schmiedeherd výheň
Explosionsumformen tváření výbuchem
Exponent des Geschwindigkeitseinflusses (m) exponent vlivu rychlosti (m)
Extrusion- durch Winkel Cannel mit gleichem Durchschnitt / ECAE protlačování lomeným kanálem stejného průřezu
Exzenter excenter
Exzenterpresse lis, výstředníkový
Exzenterwelle hřídel, výstředníkový
Exzentricpress lis, excentrický

F

Fahrgestellkomponenten části podvozku
Fall / Falte / Überlappung zákovek
Fallgewicht / Bärmasse hmotnost padajících částí bucharu
Fallhammer buchar, padací
Fallhammer, zweifachwirkende buchar, kompresorový dvojčinný
Fallhammerriemen řemen padacího bucharu
Fallhöhe výška, padací / zdvih (padacího bucharu)
Falte zvrásnění (vada)
Falte / Überlappung přeložka
Falte / Überlappung / Fall zákovek
Fangleiste / Gesenkführung zámek, vedení (zápustky)
Farbstoffpenetrationstest / Kapillarprozess zkouška, kapilární
Faser vláknofiber
Faser / Fieber  vlákna (ve struktuře)
Faser Textur /Fasertexturierung textura, vláknitá
Fasertexturierung / Faser Textur textura, vláknitá
Faserung / Fieberung  vláknitost
Faserverlauf průběh vláken
Faserverlauf in Langsrichtung průběh vláken, podélný
Faserverlauf, kontinuirlich nepřerušovaný průběh vláken
Faserverlauf, ununterbrochener průběh vláken, nepřerušovaný
Fassform tvar, soudečkový
Feder pružina
Federhammer buchar, pružinový
Federklappe / Formgesenk / Auflegeeisen / Schlichtklemme kovátko / polozápustka
Fehler vada
Fehler, verborgener / Fehler, versteckter vada, skrytá
Fehler, versteckter / Fehler, verborgener vada, skrytá
Feinglidrichskeitfaktor součinitel tvarové složitosti
Feingliedrigkeit členitost, tvarová
Feinglühen / Normalisieren / Normalglühen žíhání, normalizační
Feinkorn zrno, jemné
Feinkornstahl ocel, jemnozrnná
Feinwalzen / Maßwalzen / Glatwalzen / Festwalzen / Prägepolieren válečkování
FEM-Berechnungen výpočet metodou konečných prvků
FEM Element / Finite Element Modellierung modelování metodou konečných prvků
Ferigschmieden / nah zum Endlichgestalt / Genauschmieden kování, přesné
Fernsteuerung řízení, dálkové
Fertigbearbeiten von Hand opracování na čisto, ruční
Fertiggesenk zápustka, dokovací
Fertiggravur / Endgravur dutina, dokovací / dutina dokončovací
Fertigschmieden / Endformen / Endformung kování na hotovo / dokování
Fertigschmieden / Endschmieden / Nachschmieden dokování / kování, dokončovací / kování na konečný tvar
Fertigstauchen (des Kopfes) pěchování, dokončovací (hlavy)
Fertigung, einstufige výroba v jedné operaci
Fertigungskosten / Herstellungskosten náklady, výrobní
Festfahren / Festklemmen zaseknutí beranu
Festigkeit pevnost
Festigkeitgrenze / Bruchgrenze / Bruchfestigkeit / Zerreißgrenze mez pevnosti
Fertigung / Produktion / Herstellung výroba
festkeilen / aufkeilen naklínovat
Festklemmen / Festfahren zaseknutí beranu
Festwalzen / Prägepolieren / Feinwalzen / Maßwalzen / Glatwalzen válečkování
Feuerbeton beton, žáruvzdorný
Feueresse / Esse výheň, kovářská
Feuerzement cement, žáruvzdorný
Fieber / Faser vlákna (ve struktuře)
Fieberung / Faserung vláknitost
Flieẞpressen, hydrostatische / Hydrostatikfließpressen  protlačování, hydrostatické
Finite Element Modellierung / FEM Element modelování metodou konečných prvků
Finite-Elemente-Analyse analýza metodou konečných prvků
Finite-Elemente-Methode metoda konečných prvků MKP
Finne / Pinne / Schmalbahn nos kladiva
Fischschwanz / konkave Oberfläche vlaštovčí ocas / konkávní povrch
Flachprägen / Maβprägen / Prägen / Kalibrieren / Nachslagen kalibrace / kalibrování
Flachring kroužek, plochý
Flachsattel kovadlo, ploché
Flachstahl tyč, plochá
Flamenrichtung rovnání plamenem
Flammhärten / Brennhärten kalení plamenem
Flansch příruba
flat geschmiedete Kurbelwelle mit Drehebearbeitung hřídel, klikový vykovaný jako brama a soustružený
Fliespressen, kombinierten protlačování, vícesměrné / protlačování kombinované
Flieβarbeit / Dauerbetrieb chod, nepřetržitý
Fließarbeit / Fließfertigung  výroba, proudová
Fließfertigung / Fließarbeit výroba, proudová
Fließgeschwindigkeit rychlost toku (kovu)
Fließgrenze / Streckgrenze / Dehngrenze mez kluzu
Fließigpressen kování, z taveniny
Fließkurve diagram, pracovní
Fließpresse / Stangpresse lis, protlačovací
Fließpressen protlačování
Fließpressmatritze / Düse průtlačnice
Fließpressstempel průtlačník
Fließpresswerkzeug protlačovadlo
Fließreie série, nepřetržitá
Fließscheide rovina, neutrální (toku kovu)
Flieẞschema schéma výrobního postupu
Fließspannung / Formänderungsfestigkeit odpor, přirozený deformační (přetvárný)
Fließspanung napětí, na mezi kluzu
Flieβschema diagram, postupový
Flocken vločky
Flüssiggas plyn, zkapalněný
Födeband pás, dopravní
Fördemittel prostředky, dopravní
Forderer / Transporteur / Zubringevorrichtung dopravník
Förderrutsche / Abfuhrrutsche skluz / žlab, skluzný
Formänderung / Verformung deformace / přetvoření
Formänderung, bildsame / erformung, plastische / Formänderung, plastische deformace, plastická / ~, trvalá
Formänderung, ebene deformace, rovinná
Formänderung, logaritmische / Umformgrad, logaritmischer deformace, skutečná / deformace, logaritmická
Formänderung, plastische / Formänderung, bildsame / erformung, plastische deformace, plastická / ~, trvalá
Formänderungbarkeit / Formänderungsfähigkeit / Plastizität / Formänderungvermögen / Umformbarkeit / Umformvermögen tvařitelnost
Formänderungsfähigkeit / Plastizität / Formänderungvermögen / Umformbarkeit / Umformvermögen / Formänderungbarkeit tvařitelnost
Formänderungsfestigkeit / Fließspannung odpor, přirozený deformační (přetvárný)
Formänderungsgeschwindigkeit / Umformgeschwindigkeit rychlost deformace
Formänderungskraft / Umformkraft síla, deformační
Formänderungsverhalten vlastnosti, deformační
Formänderungvermögen / Umformbarkeit / Umformvermögen / Formänderungbarkeit / Formänderungsfähigkeit / Plastizität tvařitelnost
Formänderungswiderstand / Verformungswiderstand / Umformwiderstand odpor, deformační (přetvárný)
Formänderungverhältnis / Relativumformung / Umformungverhältnis  deformace, poměrná
Formänerungverhältnisse stav deformace
Formänderungswirkungsgrad / Umformwirkungsgrad účinnost, deformační
Formelement prvek, tvarový
Formenordnung třídění, tvarové
Formfüllung zaplnění tvaru
Formgesenk / Auflegeeisen / Schlichtklemme / Federklappe  kovátko / polozápustka
Formgravur dutina, tvarovací
Formgravur / Reckgravur dutina, prodlužovací
Formkopmliziertheit / Gestaltkopmliziertheit složitost, tvarová
Formpressen mit Grat kování s výronkem
Formrecken profilování v zápustkách / profilování v polozápustkách
Formreckgravur dutina, přípravná
Formsattel kovadlo, tvarové
Formstauchgravur dutina, pro tvarové spěchování
Formwekzeugen nástroje, tvarové
Forschmidestück / Schmiederohling / Vorstück předkovek
Forschmiedegravur dutina, předkovací
Forschmiedung am Hammer, freie předkování, volné na bucharu
Forschung výzkum
Forwärtsfließpressen / Preẞvervahren, direktes protlačování, dopředné
Fräser fréza
Fräsmaschine frézka
Freiformkgeschmiedestück výkovek, volný / výkovek, volně kovaný
Freiformschmiede kovárna, volných výkovků
Freiformschmieden kování, volné
Freiformschmiedepresse lis, pro volné kování
Freiheitsgrad stupeň volnosti
Friktionsscheibe / Reibscheibe kotouč, třecí
Fühlenbehälter plnicí nádrž
Führung vodítko
Führung / Stösselführung / Schlittenführung / Barführung vedení (beranu)
Führungbolz, Führungstift kolík, vodicí
Führungsleiste lišta, vodící
Führungsstiftbuchse pouzdro, pro vodicí kolík
Fundament základ
Funkabtragen / Elektroerosionbearbeitung / Funkerosion / Elektroerosion obrábění, elektrojiskrové
Funkenerosion unter Wasser obrábění ve vodním prostředí, elektrojiskrové
Funkerosion / Elektroerosion / Funkabtragen / Elektroerosionbearbeitung obrábění, elektrojiskrové
Fuẞpedal / Fuẞschalter spouštěč, nožní / spínač, nožní
Fuẞschalter / Fuẞpedal spouštěč, nožní / spínač, nožní
Fuβsand kužel, patní (u ingotu)

G

Gabelstapler stohovač, vidlicový
ganzgebaute Kurbelwelle hřídel, klikový (celo)skládaný
Gasnitrieren nitridace, plynová
Gasofen pec, plynová
Gasol olej, plynový
Gefüge struktura
Gefüge Umwandlung přeměna struktury
Gefügeänderung změna struktury
Gefügekompaktheit celistvost, strukturní
Gegendruck protitlak
Gegendruck tlak, zpětný
Gesenk zum einteilen / Reckstauchgravur / Rollgravur / Gesenk zur Verjüngen  dutina, rozdělovací
Gesenk zur Verjüngen / Gesenk zum einteilen / Reckstauchgravur / Rollgravur  dutina, rozdělovací
Gesenke an Anschlag fahren / Niedersetzen / Aufsetzen  dosednutí zápustky na doraz
Gesenkführung / Fangleiste zámek, vedení (zápustky)
Gegensgewicht / Ausgleichgewicht (geschweißt, geschraubt) protizávaží (šroubované, přivařené)
Gegenschlaghammer / Doppelgesenkhammer / Gegenschlaghemmer buchar, protiběžný / buchar, bezšabotový / buchar, protiúderový
gegenwirkendig působící proti
gegosene (Stahl) litá (ocel)
Gehörschutz ochrana sluchu
Gelenkwelle hřídel, kloubový
gelöst rozpuštěný
Gemeinkosten náklady, režijní
Gemessenewert veličina, změřená
Genauigkeit přesnost
Genauschmieden / Ferigschmieden / nah zum Endlichgestalt kování, přesné
Genauschmiedestücke výkovky v přesném provedení
Geräschwirkung působení hluku
Geräuschübertragung / Lärmeübertragung šíření hluku
Geräuschbestimmungsnormen / Lärmebestimmungsnormen normy hlučnosti
Geräuschmessung měření hlučnosti
Geräuschminderung snížení hlučnosti
Geräuscht / Lärm hluk
Geräuschtmeβgerät / Lärmmeβgerät hlukoměr
geringe zyklische Ermüdung / Ermüdung bei niedrigen Zyklen nízkookocyklová únava
Gesänkschräge, negative úkos, negativní
Gesenk / Matrize zápustka
Gesenk mit Schloß zápustka se zámkem
Gesenk, einteilen zápustka, rozdělovací
Gesenk, gegossenes zápustka, litá
Gesenk, geschlossenes zápustka, uzavřená
Gesenk, geteilet zápustka dělená (u vodorovného kovacího stroje)
Gesenk, geteiltes dělená zápustka
Gesenkabsprühen / Gesenksprühen ostřik zápustek
Gesenkausblasen / Gesenkblasen  ofukování zápustek
Gesenkbearbeitung obrábění zápustky, dokončovací
Gesenkblasen / Gesenkausblasen ofukování zápustek
Gesenkblock blok zápustek / držák zápustek (u postupového pěchohvacího automatu)
Gesenkblok blok, zápustkový
Gesenkblok mit Einsatz blok, zápustkový s vložkou
Gesenkeinsatz vložka zápustky
Gesenkform / Gesenkhohlform / Gesenkgravur dutina, zápustková
Gesenkführung vedení zápustky
Gesenkfüllung plnění zápustky
gesenkgeschmiedete kovaný v zápustce
Gesenkgeschmiedeteil / Gesenkschmidestück výkovek, zápustkový
Gesenkgravieren hloubení zápustky
Gesenkgravur / Gesenkform / Gesenkhohlform dutina, zápustková
Gesenkhalter / Gesenkträger držák zápustky / upínač zápustek
Gesenkherstellung výroba zápustek
Gesenkhohlform / Gesenkgravur / Gesenkform dutina, zápustková
Gesenkkeil klín, zápustkový
Gesenkkonstruktion konstrukce zápustky
Gesenkkühlen chlazení zápustek
Gesenkoberflächenzustand jakost zápustek, povrchová
Gesenkrenovierung zápustka, obnova
Gesenkschmiede kovárna, zápustková
Gesenkschmiedeindustrie průmysl, kovárenský (zápustkových výkovků)
Gesenkschmieden kování, zápustkové
Gesenkschmieden / Gesenkschmieden mit Grat kování, zápustkové s výronkem
Gesenkschmieden mit Grat / Gesenkschmieden kování, zápustkové s výronkem
Gesenkschmieden ohne Grat / Gratlosschmieden kování v uzavřené zápustce / kování, bezvýronkové
Gesenkschmiedepresse lis, pro zápustkov kování
Gesenkschmidestück / Gesenkgeschmiedeteil výkovek, zápustkový
Gesenkschmiedestücke výkovky, zápustkové
Gesenkschmierung mazání zápustek
Gesenkschräge / Seitenschräge / Gravurschräge úkos (stěny zápustky)
Gesenkspannplatte deska, podložná
Gesenksprühen / Gesenkabsprühen ostřik zápustek
Gesenkstahl ocel, zápustková
Gesenkstandmenge životnost zápustky / životnost nářadí
Gesenktoleranzen tolerance zápustek
Gesenkträger / Gesenkhalter držák zápustky / upínač zápustek
Gesenkverformung deformace zápustky
Gesenkverschleiß opotřebení zápustky
Gesenvorwärmung předehřátí zápustky
Geschmiedestutzen nátrubky, nakované
geschmiedet kovaný
Geschwindigkeit rychlost
Geschwindigkeitsfeld pole, rychlostní
Geschwindigkeitsregelung regulace rychlosti
Gestaltkopmliziertheit / Formkopmliziertheit složitost, tvarová
gestauchte Wekstück napěchovaný špalík / předkovek typu kotouče
Gestell / Körper / Rahmen / Stände / Ständer stojan
Gestelt / Ständer / Rahmen rám lisu
Gesteuertschmieden kování, řízené
Gesundheitzustand der Bescheftigen stav zaměstnanců, zdravotní
Gewindewalzen válcování závitů
Gewindewalzmaschine stroj na závity, válcovací / válcovačka závitů
gewölbte Oberfläche soudkovitý povrch
Gieẞen vom Boden lití spodem
Gießmaterial materiál, litý
Gießplatte deska, licí
Gitter, hexagonal dichteste Kugelpackung /hdp mřížka, hexagonální těsně uspořádaná / HTU
Gitter, kubisch-flächzentriert / kfz mřížka, kubická prostorově centrovaná / KSC
Gitter, kubisch-raumzentriert / krz mřížka, kubická plošně centrovaná / KPC
Glasschmierstoff mazivo, skelné
Glattring kroužek, hladký
Glattwalzwerk stroj, válečkovací
Glatwalzen / Festwalzen / Prägepolieren / Feinwalzen / Maßwalzen válečkování
gleichmäßige Durchwärmung prohřátí, rovnoměrné
Gleitlienienfeld pole skluzových čar
Gleitlinie čára, skluzová
Glühen žíhání
Glühen, isothermisches žíhání, izotermické
Glüheofen pec, žíhací
Glut, Hitze žár
Grat výronek
Grat rille / Magazin / Speicher / Gratmuld zásobník (výronkové drážky)
Grat / Gratansatz jehla / ostřina
Gratansatz otřep
Gratansatz / Grat jehla / ostřina
Gratbahn / Gratsteg můstek
Gratdicke tloušťka výronku
Gratfuge / Gratspalt / Gratrille drážka, výronková
gratloses Schmieden kování, bezvýronkové
Gratlosschmieden kování, zápustkové bez výronku
Gratlosschmieden / Gesenkschmieden ohne Grat kování v uzavřené zápustce / kování, bezvýronkové
Gratmuld / Grat rille / Magazin / Speicher zásobník (výronkové drážky)
Gratrille / Gratfuge / Gratspalt drážka, výronková
Gratspalt / Gratrille / Gratfuge drážka, výronková
Gratsteg / Gratbahn můstek
Gravur dutina
Gravurausfüllung zaplnit dutinu
Gravuresenkung popouštění tvaru / snížení zápustky
Gravurschräge / Gesenkschräge / Seitenschräge úkos (stěny zápustky)
Greifarm / Transfersystem transfer
Greifer podavač
Greifer uchopovací zařízení (robotu)
Greifer / Zange / Trasportzange kleština, přenášecí
Grenzformänderungsgrad, Formänderungsgrad, kritischer stupeň deformace (přetvoření), mezní
Grobkorn zrno, hrubé
Grobkornbildung / Kornwachstum  růst zrna / hrubnutí zrna
Grobschmieden, Rohschmieden kování na hrubo / kování, hrubé
grobschmieden, rohschmieden kovat na hrubo
Grobschmiedestück výkovek hrubého tvaru
Gröẞtmaẞ rozměr, horní mezní
Gruppentechnologie technologie, skupinová
Gußeisen litina
Gußeisen mit Kugegraphit litina, tvárná
Gußstahl ocelolitina, litá ocel
Gußstück odlitek
Gusstruktur struktura, licí

H

haften lpět (o okujích)
Haften (im Gesenk) ulpívíní v zápustce
Haftkraft / Klebekraft přilnavost
Halbkugelboden dno, polokulové
Halbwarmgesenk zápustka pro tváření za polotepla
Halbwarmgesenkschmiedestücke výkovky kované za polotepla / poloohřevu
Halbwarmschmieden kování, za polotepla / za polohřevu
Halbwarmumformen tváření za polotepla / ~ za poloohřevu
Halbzeug / Rohling / Schmiderohling polotovar (výchozí)
Halbzeug teilen / Teilen von Rohling dělení polotovaru
Haltedauer / Haltezeit  prodleva, pracovní
Haltedauer / Haltezeit / Temperaturausdauer výdrž na teplotě
Haltepunkt prodleva (při volném ochlazování)
Halter blok, do kterého se umisťují vložky
Haltestein pero (k upínání na rybinu)
Haltezeit / Haltedauer prodleva, pracovní
Haltezeit / Temperaturausdauer / Haltedauer výdrž na teplotě
Hammer buchar
Hammer kladivo
Hammer mit Antrieb / Hammer, zweiwirkende / Oberdruckhammer / Oberdampfhammer buchar, dvojčinný
Hammer, ausladener buchar s vyložením
Hammer, einfachwirkende buchar, jednočinný
Hammer, hydropneumatischer / Hammer, pneumohydraulischer buchar, hydropneumatický
Hammer, pneumatischer / Lufthammer  buchar, kompresorový (pneumatický)
Hammer, pneumohydraulischer / Hammer, hydropneumatischer buchar, hydropneumatický
Hammer, zweiwirkende / Oberdruckhammer / Oberdampfhammer / Hammer mit Antrieb buchar, dvojčinný
Hammerantrieb pohon bucharu
Hammerbahn ploska kladiva
Hammerführer / Pressführer operátor / řidič (bucharu, lisu)
Hammerheft / Hammerstiel násada kladiva
Hammerschmiedestücke výkovky vyrobené na bucharu
Hammerstiel / Hammerheft  násada kladiva
Handhabung / Manipulation manipulace
Handschmieden kování, ruční
Hängemanipulator manipulátor, závěsný
Hardprüfung zkouška tvrdosti
Härfehler vada, kalicí
Harriß trhlina, vlasová
Härtbarkeit kalitelnost
Härtbarkeit / Durchhärtung prokalitelnost
Härtbarketprüfung zkouška prokalitelnosti / zkouška Jominyho
Härte tvrdost
Härtebad kalicí nádrž
Härtebad lázeň, kalicí
Härtemessung měření tvrdosti
Härtemittel kalicí medium
härten kalitelnost
Härten / Absrecken kalení
Härten in Wasser / Abschrecken in Wassser kalení ve vodě
Härterei kalírna
Härtetiefe hloubka zakalení
Hartmetall karbid, slinutý
Hartverchromung chromování, difúzní
Hauen sekání
Haumesser / Schrotmeiẞel sekáč
Haupptwelle / Antriebswelle hřídel, hlavní / hřídel, hnací
Hauptformänderung deformace, hlavní
Hauptspannung napětí, hlavní
Hauptrolle / Axialrollrolle / Radialrolle válec, vnější / válec, hlavní (u válcovačky kroužků)
Hebel páka
Hebelarm rameno páky
Hebelhamer buchar, pákový
Heizeffekt / Brennkraft / Heizwert / Heizkraft výhřevnost
Heizkraft / Heizeffekt / Brennkraft / Heizwert výhřevnost
Heizöl olej, topný
Heizspule / Induktor / Induktionspule induktor
Heizwert / Heizkraft / Heizeffekt / Brennkraft výhřevnost
Heizzone zóna, ohřívací
herausziehen aus Dorn stahování s trnu
Herd nístěj
Herdfläche plocha nístěje
Herdreparatur oprava nístěje
Herdwagenofen pec s výjezdnou nístějí
Herdwagenofen pec, vozová
Herstellung / Fertigung / Produktion výroba
Herstellungskosten / Fertigungskosten náklady, výrobní
Hilfsoperation operace, pomocné
Hinteranschlag doraz, zadní (u nůžek)
HIP – Presse, heiß isostatische lis pro izostatické lisování
Höhe ober Flur výška nad podlahou
Höhe unter Flur hloubka lisu pod podlahou / výška lisu pod podlahou
Höhe, geßschloßene / Einbauhöhe / Werkzeugseinbahöhe výška, sevřená / sevření
Höhe, lichte světlá výška pracovního prostoru
Höhe, lichte / Öfnung výška, světlá / otevření
Höheabnahme úběr výšky
Hohldornlochen děrování dutým trnem
Höhleschließen uzavírání dutin
Hohlkehle / Abrundradius, inners / Rundunghalbmesser, inners poloměr zoblení, vnitřní / radius zaoblení, vnitřní
Hohlkörper / Hohlschmiedestück výkovek, dutý
Hohlraumabdruck aus Blei otisk dutiny pomocí olova
Hohlschmiedestück / Hohlkörper výkovek, dutý
Hohlschmieden / Schmiden auf Dorn kování na trnu
Hochdruckpumpe čerpadlo, vysokotlaké
Hochenerbiehammer / Reaktivhammer výkovek, dutý
Hochenergieschmieden kování, vysokou energií
Hochgeschwindigkeitshammer / Impulshammer / Hochenerbiehammer / Reaktivhammer buchar, vysokorychlostní / buchar, impulsní
Hochgeschwindigkeitsumformung / Hochgeschwindigkeitshammer / Impulshammer buchar, vysokorychlostní / buchar, impulsní
Hochleistungsumformung / Hochgeschwindigkeitsumformung
tváření, vysokorychlostní
Höchstdruck tlak, nevyšší přípustný
Hochwarmfestestahl / Stahl, warmfester ocel, žáropevná
Hölkörper tělesa, dutá
Hook-Gesätz zákon, Hookův
Horizontalgegenschlaghammer „Impactor“ buchar, vodorovný protiběžný (impaktor)
Horizontalpresse lis, vodorovný / lis, ležatý
Horizontalstauchmaschine / Wagerechtstauchmaschine / Wagerecht-Stauchmaschine stroj, vodorovný kovací / lis vodorovný pěchovací
Hub zdvih
Hub des Kurbelmechanismus zdvih klikového mechanizmu
Hub-beschränkte Maschinen / Maschinen-Hub-Abhängige stroj limitovaný zdvihem
Hub, stellbar výška, o kterou lze přestavit polohu beranu
Hubbalkenofen pec, kroková
Hubbegrenzung omezení zdvihu
Hubdrehetisch zařízení pro otáčení rozkovku
Hubfolge / Schlagfolge  kadence, zdvihová / kadence, úderová
Hubkolben / Rückzugkolben plunžr, zpětný
Hublänge výška zdvihu / velikost zdvihu / délka zdvihu
Hublimitedmaschine stroj s konstantním zdvihem
Hubveranstellung / Stöẞelhubveranstellung stavění délky zdvihu / nastavení délky zdvihu
Hubzahl počet zdvihů
Hubzapfen čep zdvihový
Hullkorper těleso, obalové
Hützen / Wärmen / Erwärmung ohřev
Hydrailikflüssigkeit kapalina hydraulického systému
Hydraulikhammer buchar, hydraulický
Hydraulikpumpe čerpadlo, hydraulické
Hydrostatikfließpressen / Flieẞpressen, hydrostatische protlačování, hydrostatické
Hydrostatischspannung napětí, hydrostatické

CH

Chargiermaschine manipulátor, sázecí
Chargiermaschine manipulátor, sázecí na pneumatikách
chargiermaschine / Einsetzmaschine stroj, sázecí
Chrom-Mangan-Stahl ocel, chrommanganová
Chrom-Nickel-Stahl ocel, chromniklová
Chromstahl ocel, chromová

I

Impulshammer / Hochenerbiehammer / Reaktivhammer / Hochgeschwindigkeitshammer buchar, vysokorychlostní / buchar, impulsní
Induktionhärten
kalení, indukční
Induktionsanlage / Induktionsofen ohřívačka, indukční
Induktionsofen / Induktionsanlage ohřívačka, indukční
Induktionspule / Heizspule / Induktor induktor
Induktor / Induktionspule / Heizspule induktor
Industrieroboter robot, průmyslový
Infaredofen pec pro infraohřev
Ingot, flater bramový ingot
Innenriß trhlina, vnitřní
Innergrat výronek, vnitřní
Inneroberflächeprofilrings kroužek, profilovaný na vnitřním obvodu
Innerqualität kvalita, vnitřní
Innerschräge úkos, vnitřní
Innerspannung / Eigenspanung pnutí, vnitřní
Innerspannungbeseitigung odstranění (vnitřního) pnutí
Installationszubehör díly, potrubní
Instandhaltung / Wartung údržba
Instandhaltung von Maschinen / Wartung von Maschinen údržba, strojní
intelligente Komponentenherstellung výroba součástky bez kreslení výkresu
Ionnitrieren nitridace, iontová
Isolierung izolace
Isostatischformung tváření, izostatické
Isotermischeschmieden izotermické kování
Istmaẞ rozměr, skutečný

J

K

Kadenz kadence (úderů)
Kaliber, geschlossene kalibr, zavřený
Kaliber, offene kalibr, otevřený
Kalibrieren / Nachslagen / Flachprägen / Maβprägen / Prägen kalibrace / kalibrování
Kalibrierpresse lis, kalibrovací
Kalibrierwerkzeug nástroj, kalibrovací
Kaltbearbeitung zpracování za studena
Kalteinsenken / Kaltsenken vtlačování za studena (dutin)
Kalteinsenkpresse lis, pro vtlačování za studena
Kaltfließpresse lis pro kování za studena
Kaltpreßschweisen svařování tlakem za studena
Kaltsenken / Kalteinsenken vtlačování za studena (dutin)
Kaltschmiedegesenk zápustka pro kování za studena
Kaltschmieden kování, za studena
Kaltschmiedestücke výkovky kované za studena
Kaltstauchen pěchování za studena
Kaltstauchpresse, automatische automat, pěchovací za studena
Kaltsteuchen, automatisches pěchování za studena na automatech
Kaltumformen tváření za studena
Kaltverfestigung / Verfestigung zpevnění, deformační
Kammerofen pec, komorová
Kante, gerundete hrana, zaoblená
Kanten hranit
Kanten brechen / Rundschmieden kulacení / kování do kulata
Kantenabrundung / Kantenrundung zaoblení hran
Kantenabrundung / Kantenrundung / Abrundradius, auser / Rundunghalbmesser, auser poloměr zoblení, vnější / radius zaoblení, vnější
Kanteneinfassung překování hran
Kantenrundung / Kantenabrundung zaoblení hran
Kantenrundung / Kantenabrundung / Abrundradius, auser / Rundunghalbmesser, auser poloměr zoblení, vnější / radius zaoblení, vnější
Kantigkeit / Eckigkeit hranatost
Kapillarprozess / Farbstoffpenetrationstest zkouška, kapilární
Kapillartest kapilární zkouška
Karbonitridation karbo-nitridace
Karbonitrieren nitrocementování / karbonitridace
Karuseloffen pec, karuselová
Karusellofen / Drehherdofen / Drehofen pec, karuselová
Karuselofen / Drehherdofen / Drehofen pec s otočnou nístějí
Kastenglühen žíhání v zásypu
Kastenofen pec, laboratorní komorová
Kegelrad kolo, kuželové
Kehleisen / Balleisen / Belageeisen příložka, naznačovací
Keilbefestigung / Verkeilung upínání klínem
Keilpresse lis, klínový
Keilprobe zkouška, klínová
Keiltreiber vyražeč klínů
Keilwelle / Sternkeilwelle / Vielkeilwele hřídel, drážkovaný
Kennwert hodnota, charakteristická
Kerbschlagprüfung zkouška, vrubová
Kerbslagversuch zkouška vrubové houževnatosti / zkouška rázová
Kerbslagzähigkeit / Kerbzähigkeit houževnatost, vrubová
Kerbzähigkeit / Kerbslagzähigkeit houževnatost, vrubová
Kernlunker / Schwindungshohlraum staženina (v ingotu)
Kette řetěz
Kettenantrieb převod, řetězový
Kettenfallhammer buchar, řetězový padací
Kettenrad kolo, řetězové
kfz / Gitter, kubisch-flächzentriert mřížka, kubická prostorově centrovaná / KSC
krz / Gitter, kubisch-raumzentriert mřížka, kubická plošně centrovaná / KPC
Kippmoment klopný moment
Klebekraft / Haftkraft  přilnavost
Kleben přilnutí (výkovku k zápustce)
Kleinserie série, malá
Kleinstmaẞ / Mindestmaẞ rozměr, dolní mezní
Klemmatrizenpresse / Mehrkernschmiedepresse lis, vícecestný kovací
Klemmbacke, bewegliche / Matrize, bewegliche zápustka, pohylivá (u vodorovného kovacího stroje)
Klemmbacke, feste / Matrize, feste zápustka, pevná (u vodorovného kovacího stroje)
Klemmbewegung von oberem und unterem Werkzeug sevření čelistí vodorovného kovacího stroje
Klemmerbacke, bewegliche čelist, svěrací (kovacího stroje)
Klemmerbacke, feste čelist, pevná (vodorovného kovacího stroje)
Klemmschlitten / Klemmstöẞel beran, svěrací (u vodorovného kovacího stroje)
Klemmstöẞel / Klemmschlitten beran, svěrací (u vodorovného kovacího stroje)
Klotzförderer (dopravník) / Klotzzubringer (vozík) podavač špalíků
Klotzzubringer (vozík) / Klotzförderer (dopravník) podavač špalíků
knacken praskat
Knagge / Anschlag zarážka
Knicken / Abknicken průhyb, zvlnění nebo přeložení způsobené ztrátou stability na vzpěr
Kniehebelantrieb pohon, kolenopákový
Kniehebelpresse lis, kolenopákový / lis, kolenový / lis kloubový
Knüppel sochor (průřez 6 x 6“ až 12 x 12“)
Knüppelabschnitt / Abschnitt / Stangeabschnitt / Zuschnitt přířez
Knüppelabschnitt / Abschnitt / Stangeabschnitt / Zuschnitt
přístřih
Knüppelschere nůžky, sochorové
Kobaltlegierungen slitiny kobaltu
Kokilekopf hlava kokily (hlavový nástavec)
Kokille kokila
Kolben píst
Kolbenantrieb pohon, pístový
Kolbenstange pístnice
Kombi-Abgratwerkzeug (abgraten und lochen) ostřihovadlo, sdružené (ostřih výronku a děrování)
komplete Robotizierung /vollständige Robotisierung robotizace, úplná
Komplexform tvar, složitý
Komponente, geschmiedete součásti, kované
Kompressibilität stlačitelnost
konkave Oberfläche/ Fischschwanz vlaštovčí ocas / konkávní povrch
Konsole konzola
Konstitutivgleichung rovnice, konstitiční
Kontakebeneprojektion / Planansichtsbereich průmět styčné plochy
Kontaktdarstellung znázornění styčných míst
Kontaktfläche / Wirkfuge / Berührungsdfläche plocha, styčná
Kontaktspannungen napětí, kontaktní
Kontraktion / Bruchquerschnittsvermeidung / Einchnürung kontrakce
Kontrolle kontrola
Konvektion proudění
Kopf hlava (výkovku, předkovku)
Kopf- und Bodenabfall odpad od hlavy a paty
Kopfstauchpresse lis, pěchovací (na hlavy šroubů)
Kopfstück / Querhaupt / Kopfteil / Traverse příčník
Kopfteil / Traverse / Kopfstück / Querhaupt příčník
Kopfung hlavičkování
Kopierfräsen / Nachformfräsen frézování, kopírovací
Kopierfräsmaschine / Nachformfräsmaschine frézka, kopírovací
Kopiervorrichtung / Nachvorrichtung zařízení, kopírovací
Kopmliziertheit složitost
Kornabtrennung / Kornsepartion oddělování zrn (při kování hliníku a jeho slitin)
Körner, rekristallisierte zrno, rekrystalizované
Kornfeinigung zjemnění zrna
Korngrenzen hranice zrn
Korngröße velikost zrna
Kornsepartion / Kornabtrennung oddělování zrn (při kování hliníku a jeho slitin)
Kornvergröberung zhrubnutí zrna
Kornwachstum / Grobkornbildung růst zrna / hrubnutí zrna
Korosionsbeständigkeit odolnost, korozní
Körper / Rahmen / Stände / Ständer / Gestell stojan
Korrosionermüdung únava, korozní
Korrosionschutz ochrana, korozní
Kostenberechnung kalkulace
Kostenberechnung náklady
Krafbegrenzenpresse stroj omezený silou
Kraft síla
Kraftangiffspunkt / Kraftwirkpukt působiště síly (na nástroj)
Kraftbedarf potřeba deformační síly
Kraftfahrzeuge součásti, automobilové
Kraftgeber / Druckgeber snímač, silový
Kraftmessung měření síly
kraftrestriktive Maschinen / druckkraftabhängige stroj limitovaný silou
Kraftwirktlinie osa silového působení
Kraftwirkpukt / Kraftangiffspunkt působiště síly (na nástroj)
Kran jeřáb
Kranhaken hák, jednoduchý (jeřábový)
Kreisbewegung pohyb, kruhový
Kreissäge / Kreissägemachine pila, okružní / ~ kotoučová
Kreissägemachine / Kreissäge pila, okružní / ~ kotoučová
Kriechen tečení
Kriechgrenze mez pevnosti při tečení
Kriechgrenze mez tečení
Kriechkurve křivka tečení
kriech-zähig Übergang přechod mezi křehkým a houževnatým lomem
Kristalgitter mřížka, krystalová
Kristallstruktur struktura, krystalová
Kugel koule
Kugelgelenk kloub, kulový
Kugellager ložisko, kuličkové
Kugellagerstahl ocel na kuličková ložiska
Kugelpresse, automatische lis, na koule, postupový pěchovací
Kugelstrahlen / Abstrahlen mit Stahlsand čištění (výkovků) proudem broků / tryskání broky
Kugelwalzmaschine válcovačka koulí, šneková
Kugelwalzwerk válcovačka (koulí), šneková
Kühlbett lože, chladicí
Kühlvorrichtung zařízení, chladicí
Kunstschmied kovář, umělecký
Kupferlegierungen slitiny mědi
Kupplung spojka
Kurbelantrieb pohon, klikový
Kurbelarm rameno kliky
Kurbelpresse lis, klikový
Kurbelschere nůžky, klikové
Kurbelwelle hřídel, klikový
Kurbelwelle zalomená hřídel
Kurzhub-Gesenkhammer buchar s malým zdvihem

L

Lage, tot / Totlage / Totpunktstellung (Kurbelpresse) mrtvá poloha (klikového lisu)
Lager ložisko
Lagerring kroužek, ložiskový
Lagerzapfen čep, hlavní
Lamellenkuplung / Lamellenreikuplung / Reibenscheibenkupplung spojka, třecí
Lamellenreikuplung / Reibenscheibenkupplung / Lamellenkuplung spojka, třecí
Länge des Einstiches / Bisslänge délka záběru
Längemessung měření délky
langgestreckte Diskontinuitäten protáhlá necelistvost
Längschmieden kování, podélné (podél vláken)
Längsschnitt řez, podélný
Längswalzen válcování, podélné
Läppen lapování
Lärm / Geräuscht hluk
Lärmabwehr / Lärmschutz odhlučnění
Lärmawehr / Lärmschutz ochrana, protihluková
Lärmebestimmungsnormen / Geräuschbestimmungsnormen normy hlučnosti
Lärmekampfung opatření, protihluková
Lärmeübertragung / Geräuschübertragung šíření hluku
Lärmkarte mapa hlučnosti
Lärmmeβgerät / Geräuschtmeβgerät hlukoměr
Lärmschutz / Lärmabwehr odhlučnění
Lärmschutz / Lärmawehr ochrana, protihluková
Laser-Oberflächenbehandlung / LST nanášení ochranné vrstvy laserem
Lasche, Verbindungstück lašna / spojka
Lasthaken hák, závěsný
Läufer rotor
Laufholm příčník, pohyblivý
Leergang / Leerlauf chod naprázdno
Leerlauf / Leergang chod naprázdno
Legierung slitina
Legierung, intermetalische slitina, intermetalická
Legierungen, hochfeste slitiny vysokopevnostní
Legierungen, hochwarmfeste superslitiny, vysoce žáruvzdorné
Leichmetalllegierungen slitiny lehkých kovů
Leichtmetallschmiedestücke výkovky z lehkých slitin
Lenkhebel páka, řídicí
Lieferbedingungen podmínky, dodací
Lichtbogenschweißen svařování elektrickým obloukem
Lichtsranke clona, světelná
Loch im Sössel / Zapfenloch otvor v beranu
Loch im Tisch / Tischöffnung otvor ve stole / porpad ve stole
Lochdorn / Dorn trn, děrovací / průbojník
Lochdorn / Lochstempel děrovník
Lochen / Lochnung / Durchlochen / Auslochen / Eindornen děrování
Lochnung / Lochen / Durchlochen / Auslochen / Eindornen děrování
Lochplatte děrovnice
Lochresse lis, děrovací
Lochstempel / Lochdorn děrovník
Lochwerkzeuge nástroje, děrovací
Losgröße velikost dávky
Löslichkeit rozpustnost
Lösung uvolnění beranu
Lösung, feste / Mischkristalle roztok, tuhý
Lösungsglühen žíhání, rozpouštěcí
LST / Laser-Oberflächenbehandlung nanášení ochranné vrstvy laserem
Lüferant / Versorger dodavatel
Luft- und Raufahrwerkstoffe materiály pro letecký a kosmický průmysl
Luft- und Raumfahrzeugteile součásti pro letecký a kosmický průmysl
Luft-Brennstoffverhältnis / Luftzahl / Luftverhältnis součinitel, vzduchový
Luftdampfhammer buchar, parovzdušný
Lufteinschluss uzavření vzduchu
Lüfter / Ventilator větrák
Lufthammer buchar kompresorový (pneumatický)
Lufthammer / Hammer, pneumatischer buchar, kompresorový (pneumatický)
Luftkühlung ochlazování na vzduchu
Luftloche dírka pro únik vzduchu
Lüftung větrání
Luftverhältnis / Luft-Brennstoffverhältnis / Luftzahl součinitel, vzduchový
Luftvorwärmung předehřátí vzduchu
Luftzahl / Luft-Brennstoffverhältnis / Luftverhältnis součinitel, vzduchový

M

Macrostrukture makrostruktura
Magazin / Speicher / Gratmuld / Grat rille zásobník (výronkové drážky)
Magna-Flux-Process proces magna-flux
Magnetic-Resonance-Prüfung zkoušení magnetickou resonancí
Magnetikpulvertesting magnetická prášková zkušební metoda
Magnetpulverprüfung / Prüfung, magnetische zkoušení, magnetoskopické
Magnsiumlegierungen slitiny hořčíku
Makroätzung makrolept
Makrostruktureanätzen naleptání makrostruktury
Manganstahl ocel, manganová
Manipulation / Handhabung manipulace
Manipulator manipulátor
Manipulator, freifahrbar / Manipulator, frei verfahrbar / Maniulator, mobiler automanipulátor
Manipulator, frei verfahrbar / Maniulator, mobiler / Manipulator, freifahrbar automanipulátor
Manipulator, schienengebundener manipulátor, kolejový
Manipulatorfahren, Manipulatorfahrt pojezd manipulátoru
Maniulator, mobiler / Manipulator, freifahrbar / Manipulator, frei verfahrbar automanipulátor
Mannloch průlez
Markierung značení (číslem výkovku)
Martensitumwandlung přeměna, martenzitická
Maschienenbauteile součásti, strojní
Maschinenenergie-abhängige / energiebegrenzte Maschinen stroj limitovaný energií
Maschinen-Hub-Abhängige / Hub-beschränkte Maschinen stroj limitovaný zdvihem
Maschinenschmieden kování, strojní
Maschinenstillstand odstavení stroje
Maschineteile díly, strojní
Maschinschere nůžky, strojní
Maẞabweichung tolerance rozměrů / úchylka rozměrů
Maẞabweichung, zulässige tolerance rozměrů, mezní / úchylka rozměrů, mezní
Maßbezugsebene rovina, výchozí (pro měření)
Masse, feuerfeste hmota, žáruvzdorná
Maßgerät přístroj, měřicí
Maβprägen / Prägen / Kalibrieren / Nachslagen / Flachprägen kalibrace / kalibrování
Massivprägen / Stempeln / Stanzen / Prägen / Vollppräge ražení
Massivumformung tváření, objemové
Maßwalzen / Glatwalzen / Festwalzen / Prägepolieren / Feinwalzen válečkování
Material is gedruckt materiál je stlačen
Material, eingeflossenes zátok
Material, formbares / ~. Plastisches materiál, tvárný
Material, Plastisches / Material, formbares materiál, tvárný
Materialflusssimulation simulace toku materiálu
Matrize / Aufspannplatte / Matrizenschuhe / Matrizenhalter  deska, upínací
Matrize / Gesenk zápustka
Matrize und Stempel matrice a razník
Matrize, bewegliche / Klemmbacke, bewegliche zápustka, pohylivá (u vodorovného kovacího stroje)
Matrize, feste / Klemmbacke, feste zápustka, pevná (u vodorovného kovacího stroje)
Matrize, vorgespannte průtlačnice, předpjatá
Matrizenfassung / Schrumpfring zděř / objímka
Matrizenhalter / Aufspannplatte / Matrizenschuhe / Matrize deska, upínací
Matrizenschuhe /  Aufspannplatte / Matrizenhalter /  Matrize deska, upínací
Mehlkugeln koule, mlecí
Mehrfachdruckpresse lis, vícerázový
Mehrfachgesenk zápustka pro sdružené (vícekusové) výkovky
Mehrfachschmiedestück výkovek, vícekusový
Mehrfachstauchen / Mehrstufenstauchen pěchování, postupové
Mehrkernschmieden / Schmieden, mehrachsische kování, vícesměrné
Mehrkernschmiedepresse / Klemmatrizenpresse lis, vícecestný kovací
Mehrstaufenstauchpresse / Warmpresse, mehrstufige / Mehrstufenwarmschmiedepresse / Mehrstufenpresse lis, postupový pěchovací
Mehrstempel-Schmiedepresse / Statiker / mechanische Stauchpresse pěchovačka
Mehrstufengesenk zápustka, vícedutinová / zápustka, postupová
Mehrstufenpresse lis, vícestupňový
Mehrstufenpresse / Mehrstaufenstauchpresse / Warmpresse, mehrstufige / Mehrstufenwarmschmiedepresse lis, postupový pěchovací
Mehrstufenpresse / Stuffenpresse  lis, postupový
Mehrstufenstauchen / Mehrfachstauchen pěchování, postupové
Mehrstufenwarmschmiedepresse / Mehrstufenpresse / Mehrstaufenstauchpresse / Warmpresse, mehrstufige lis, postupový pěchovací
Mehrzwekpresse lis, víceúčelový
mechanische Greifer uchopovací zařízení, mechanické
mechanische Stauchpresse / Mehrstempel-Schmiedepresse / Statiker  pěchovačka
Mechanisierung mechanizace
Meistergesenk verfahren kování zápustek v mateční zápustce
Meisterschmiedestück / Bezugsformstück výkovek, referenční
Meisterschmiedestück / Bezugsformstück výkovek, vzorkový
Meßfühler sonda, měřicí
Messing mosaz
Messung měření
Meßumformer / Meßwertwandler  převodník (měřených hodnot)
Meßverstärker zesilovač, měřicí
Meẞvorrichtung, berührungslose měřidlo, bezdotykové
Meßwertwandler / Meßumformer převodník (měřených hodnot)
Metalformgebung / Metallformung tváření, kovů
Metall kov
Metall, hochwarmfestes kov, žáruvzdorný
Metall, überhitzt kov, přehřátý
Metallfließabschränken omezení toku kovu
Metallformung / Metalformgebung tváření, kovů
Metallographie metalografie
Metallographischeprüfung metalografické zkoušení
Metallpulver prášek, kovový
Metallüberschuss přebytek kovu
Metalpulverschmieden kování prášku
Mikrolegierungselemente prvky, mikrolegující
Mindestmaẞ / Kleinstmaẞ  rozměr, dolní mezní
Mischkristalle / Lösung, feste roztok, tuhý
Mittel, zunderhemmendes prostředek k omezení opalu
Mittlinie / Achse osa (geometrická)
Mittlinie / Achse osa (strojní součást)
Model, starr-plastisches model, tuho-plastický
Modelwerkstoff materiál, modelový
Molybdändisulfid-schmierstoff mazivo, MoS2
Mono-Rahmen rám, monolitický
Mörtel, feuerfeste malta, žáruvzdorná
Mutterherstellung výroba matic
Mutternpresse lis, na matky
Mutternpresse matice
Mutternwarmpresse automat, pěchovací na matice za tepla
Mutterstauchpresse, automatische lis, na matice, postupový pěchovací

N

Nagelpresse, automatische / Nagelstauchpresse, automatische automat na hřebíky
Nagelstauchpresse, automatische / Nagelpresse, automatische automat na hřebíky
nah zum Endlichgestalt blízký konečnému tvaru
nah zum Endlichgestalt / Genauschmieden / Ferigschmieden kování, přesné
Nachbehandlung úprava, konečná povrchová
Nachformfräsen / Kopierfräsen frézování, kopírovací
Nachformfräsmaschine / Kopierfräsmaschine frézka, kopírovací
Nachsetzen hloubení, opakované
Nachschmieden / Fertigschmieden / Endschmieden dokování / kování, dokončovací / kování na konečný tvar
Nachslagen / Flachprägen / Maβprägen / Prägen / Kalibrieren kalibrace / kalibrování
Nachvorrichtung / Kopiervorrichtung zařízení, kopírovací
Nachwärmen / Nachwärmung příhřev (opětný ohřev)
Nachwärmung / Nachwärmen příhřev (opětný ohřev)
Napfrückfließpressen protlačování, zpětné hrncového tvaru
NE-Metal / Nichteisenmetall kov, neželezný
NE-Metalle (Nichteisene Metalle) kovy, neželezné
Nenndruck / Nennkraft / Nennleistung síla, jmenovitá
Nennkraft / Nennleistung / Nenndruck síla, jmenovitá
Nennleistung / Nenndruck / Nennkraft síla, jmenovitá
Nennmaẞ rozměr, jmenovitý
Nestschmieden kování, hnízdové (např. jedna příruba uvnitř druhé)
Nettogewicht / Verbrauchsgewicht hmotnost, spotřební
Netz, rechteckige pravoúhlá síť
Netzung vytváření sítě
Neuvernetzung přesíťování
Nickellegierungen slitiny niklu
Nickelstahl ocel, niklová
Niedehalter přidržovač
Niedergang des Stöẞel pohyb beranu dolů
Niedersetzen / Aufsetzen / Gesenke an Anschlag fahren dosednutí zápustky na doraz
Nietenstauchautomat automat na nýty
nicht Bearbeiten stav, surový
Nichteisenmetall / NE-Metal kov, neželezný
Nichtmetalicheinschluß vměstek, nekovový
Nichtrostendestahl ocel, nerezavějící
Nitrieren nitridace
Nitriersalzbad lázeň, nitridační
Nockenantrieb převod, vačkový
Nockenpresse / Nockenscheibepresse lis, vačkový
Nockenscheibepresse / Nockenpresse lis, vačkový
Nockenwelle hřídel, vačkový
Normalglühen / Feinglühen / Normalisieren žíhání, normalizační
Normalisieren normalizace (druh tepelnéo zpracování)
Normalisieren / Normalglühen / Feinglühen žíhání, normalizační
Normalschmiedestücke výkovky v obvyklém provedení
Normativzeit / Vorgabezeit čas, normovaný
Normen normy
Nullinie čára, nulová
Numerischmodelierung / Simulieren, numerisch modelování, číslicové
Nut / Rille žlábek

O

Oberabgratwerkzeug díl ostřihovadla, horní
Oberdruckhammer / Oberdampfhammer / Hammer mit Antrieb / Hammer, zweiwirkende buchar, dvojčinný
Oberdruckhammer, hydraulischer buchar, dvojčinný hydraulický
Oberdruckhammer, pneumatischer buchar, dvojčinný vzduchový
Oberdruckpresse / Presse mit Oberflurantrieb / Presse von Oberflurbauart lis, dolůtlačný / lis, hornotlaký
Oberfläche povrch
Oberflächengüte / Oberflächenbeschaffenheit jakost, povrchová
Oberflächenbehandlung úprava, povrchová
Oberflächenbehandlung zpracování, povrchové
Oberflächenbeschaffenheit / Oberflächengüte jakost, povrchová
Oberflächenharten kalení, povrchové
Oberflächenharten, induktives kalení, indukční povrchové
Oberflächenprüfung kontrola povrchové jakosti
Oberflächenriß trhlina, povrchová
Oberflächenverfestigung zpevnění povrchu
Oberflächetoleranz tolerance povrchu
Obergesenk díl zápustky, horní
Oberlimitmethode metoda horní meze
Obersattel kovadlo, horní
Obersatteldrehforrichtung zařízení pro otáčení horního kovadla
Obersattel-Schnellwechselvorrichtung zařízení pro rychlou výměnu kovadel
Oberstauchplatte deska, pěchovací horní (vypuklá)
Oberunbewegtetraverse příčník, horní nepohyblivý
Objektverfolgung sledování trasy částice
Obrflächmessung měření povrchu
Ofen pec
Ofen mit nidrige Speichererwärme pec, nízkoinerční
Ofen zum Nachwärm pec pro příhřev
Ofen, brennstoffbehezter pec, palivová
Ofen, ölbeheizter pec, olejová
Ofenbedienung / Ofenführung obsluha pece
Ofenbetrieb provoz pece
Ofendurchsatz / Durchsatz / Durchsatzleistung výkonnost pece
Ofenführung / Ofenbedienung obsluha pece
Ofenladung / Einsatz / Einsatzgut vsázka pece
Ofensteuerung řízení chodu pece
Ofenwartung údržba pece
Ofenwirkungsgrad účinnost pece
Öfnung / Höhe, lichte výška, světlá / otevření
Öfnung von Seitenstößeln rozevření bočních beranů
Ölhärtung kalení v oleji
Optimierung optimalizace
Orbitalschmieden / Axial-Gesenkwalzen tváření, orbitální / kování výkyvnou zápustkou
Oxalieren oxalátování
Oxidationsbeständigkeit odolnost proti zokujení
Oxydationschutz ochrana proti oxidaci

P

Passung lícování
Phase fáze (strukturní)
Phasenumwandlung přeměna, fázova
Phosphatieren fosfátování
Phosphat-Schmierstoff mazivo, fosfátové
Photothermometrie fototermometrie
Physikalischmodelierung modelování, fyzikální
Pinne / Schmalbahn / Finne nos kladiva
Planansichtsbereich / Kontakebeneprojektion průmět styčné plochy
plastische plastický
Plastizität / Bildsamkeit plasticita
Plastizität / Formänderungvermögen / Umformbarkeit / Umformvermögen / Formänderungbarkeit / Formänderungsfähigkeit tvařitelnost
Plastometer plastometr
Platte deska
Platthemmer / Schlichthammer kladivo, hladící
Plattierung plátování
platzen trhlina způsobená nízkou tvařitelností
Pleuel / Pleuelstange ojnice
Pleuelstange / Pleuel ojnice
Plunger / Tauchkolben / Plungerkolben plunžr
plungerdichtung / Tauchkolbendichtung / Plungerkolbendichtung těsnění plunžru
Plungerkolben /Plunger / Tauchkolben  plunžr
Plungerkolbendichtung / plungerdichtung / Tauchkolbendichtung těsnění plunžru
Polieren leštění
Polieren, elektrolytisches leštění, elektrolytické
Porosität porosita
Positiniereinrichtung zařízení, polohovací
Positionieren polohování
Prägematrize raznice (dolní nástroj)
Prägen / Vollpprägen / Massivprägen / Stempeln / Stanzen ražení
Prägen / Kalibrieren / Nachslagen / Flachprägen / Maβprägen kalibrace / kalibrování
Prägepolieren / Feinwalzen / Maßwalzen / Glatwalzen / Festwalzen válečkování
Prägestempel / Preẞstempel razník (horní nástroj)
Prägpresse lis, razicí
Präzisionsschmieden přesné (bezvýronkové) kování
Precipitazion precipitace
Precipitazion, gesteueret precipitace, řízená
Prellschlag úder, tvrdý
Presse lis
Presse mit Akumulator, hydraulische lis, hydraulický s akumulátorem
Presse mit Ausladung / Presse, ausladene lis s rámem C / lis s otevřeným rámem / lis s vyložením
Presse mit Längswellenantrieb lis s podélným hřídelem
Presse mit Oberflurantrieb / Presse von Oberflurbauart / Oberdruckpresse lis, dolůtlačný / lis, hornotlaký
Presse mit Querwellenantrieb lis s příčným hřídelem
Presse mit Unterflurantrieb / Presse mit Unterflurbauart / Unterdrckpresse, hydraulische lis, dolůtažný / lis, dolnotlaký hydraulický
Presse mit Unterflurbauart / Unterdrckpresse, hydraulische / Presse mit Unterflurantrieb  lis, dolůtažný / lis, dolnotlaký hydraulický
Presse von Oberflurbauart / Oberdruckpresse / Presse mit Oberflurantrieb lis, dolůtlačný / lis, hornotlaký
Presse, ausladene / Presse mit Ausladung lis s rámem C / lis s otevřeným rámem / lis s vyložením
Presse, doppelwirkende lis, dvojčinný
Presse, hydraulische / Wasserdruckpresse lis, hydraulický
Presse, isostatische lis, izostatický
Presse, mehrfachwirkende lis, vícečinný
Presse, ölhydraulische lis, olejohydraulický
Preẞekraft síla lisu
Pressenantrieb pohon lisu
Pressentisch stůl lisu
Pressentisch, verschiebbarer stůl lisu, posuvný (výjezdný)
Pressesteifigkeit tuhost lisu
Pressführer / Hammerführer operátor / řidič (bucharu, lisu)
Pressgesenk zápustka lisu
Preßpassung uložení, lisované (s přesahem)
Preẞscheibe, loser kroužek, střižný
Preßschweisen svařování tlakem
Preẞstempel / Prägestempel razník (horní nástroj)
Preẞverfahren, indirektes / Rückwärts-Fließpressen protlačování, zpětné
Preẞvervahren, direktes / Forwärtsfließpressen protlačování, dopředné
Primarzunder okuje, primární
Probe, mechanische mechanické zkoušky
Produktion / Herstellung / Fertigung výroba
Produktionsaufmaß přídavek, technologický
Produktionsserie, minimale wirtschaftliche minimální ekonomická výrobní série
Produktprogramm program, výrobní
Profilring kroužek, profilovaný
Profilringwalzen válcování profilovaných kroužků
Programmsteuerung řízení, programové
Projectionsfläche plocha průmětu výkovku
Prozesskette postup, výrobní
Prozessmodel model procesu
Prozessmodelierung modelování procesu
Prüfgerät přístroj, zkušební
Prüfung zkoušení
Prüfung zkouška
Prüfung, magnetische / Magnetpulverprüfung zkoušení, magnetoskopické
Prüfung, mechanische zkoušení, mechanické
Prüfung, zerstörungsfreie zkoušení, nedestruktivní
Prüfungsuzatz přídavek na zkoušky
Prüfvorschrift předpis, zkušební
Pulvermetalurgie metalurgie, prášková
Pulverpressen / Verdichten zhutňování (prášková metalurgie)
Pulverschmieden lisování práškových kovů
Pumpe čerpadlo
Putzen / Reinigen čištění
Pyrometer pyrometr

Q

Qeue vahadlo (pro volné kování)
Qualitatätskontrolle řízení jakosti
Qualitätsicherung zabezpečení jakosti
Quer-Fließpressen protlačování, stranové
Querfördereinrichtung / Quertrasportvorrichtung / Querübertransportvorrichtung  ústrojí, přenášecí / transfery
Querhaupt / Kopfteil / Traverse / Kopfstück  příčník
Querkeilwalzen příčné klínové válcování
Querkeilwalzen válcování, příčné klínové
Querrisse příčné trhliny na trubce
Querschmieden kování, příčné (napříč vláken)
Querschnitt průřez
Querschnitt řez, příčný
Querschnittabnahme úběr průřezu
Quertransport doprava, příčná
Quertrasportvorrichtung / Querübertransportvorrichtung / Querfördereinrichtung ústrojí, přenášecí / transfery
Querübertransportvorrichtung / Querfördereinrichtung / Quertrasportvorrichtung ústrojí, přenášecí / transfery
Querwalzen válcování, příčné
Querwelle, Kreuzgelenk čep, křížový

R

Rad kolo
Radbandage / Reifen / Radreifen obruč
Radial-Axial-Ringwalzmaschine válcovačka kroužků, radiálně-axiální
Radialringwalzmaschine válcovačka kroužků, radiální
Radialrolle / Hauptrolle / Axialrollrolle válec, vnější / válec, hlavní (u válcovačky kroužků)
Radialschmiedemaschine / Durchlaufschmiedmaschine stroj, radiální prodlužovací (kovací) stroj
Radialschmieden / Durchlaufschmieden kování, radiální
Radnabe náboj kola
Radreifen / Radbandage / Reifen obruč
Rahmen / Gestelt / Ständer rám lisu
Rahmen, vorgespannte rám, předepnutý
Rahmen / Stände / Ständer / Gestell / Körper  stojan
Randbedingungen / Randwertermittlung podmínky, okrajové
Randentkohlung oduhličení, povrchové
Randwertermittlung / Randbedingungen podmínky, okrajové
Randzone, feinglobulare zóna, globulitická
Rationalisierung racionalizace
Rauheit / Rauhigkeit drsnost
Rauheitsmessung měření drsnosti
Rauchgas / Verbrennungserzeugnis spaliny
Rauchgasabzug odtah spalin
Reaktivhammer / Hochgeschwindigkeitshammer / Impulshammer / Hochenerbiehammer buchar, vysokorychlostní / buchar, impulsní
Recken překování (prodlužování) ingotu na plochých kovadlech
Recken / Reckschmieden / Strecken prodlužování / kování do délky
Reckgrad stupeň prodlužování
Reckgravur / Formgravur dutina, prodlužovací
Reckschmieden / Strecken / Recken  prodlužování / kování do délky
Reckstauchgravur / Rollgravur dutina pro otáčivé kování
Reckstauchgravur / Rollgravur / Gesenk zur Verjüngen / Gesenk zum einteilen dutina, rozdělovací
Reckwalze / Schmiedewalze / Reduzierwalze válce, kovací
Reckwalzen / Schmiedewalzen kování na kovacích válcích
Reduzieren protlačování, redukovací
Reduzierwalze / Reckwalze / Schmiedewalze válce, kovací
Regelstechnik technika, regulační
Regulatekühlung řízené ochlazování
Rechneranwendung komputerizace
Rechnersteuerung řízení, počítačové
Reibantrieb převod, třecí
Reibewert / Reibungswert / Reibungszahl součinitel tření
Reibenscheibenkupplung / Lamellenkuplung / Lamellenreikuplung spojka, třecí
Reibpresse lis, třecí
Reibscheibe / Friktionsscheibe  kotouč, třecí
Reibschweisen svařování třením
Reibspindelpresse lis, třecí vřetenový
Reibung tření
Reibungskoefizient / Reibungszahl / Reibwert koeficient tření
Reibungswert / Reibungszahl / Reibewert součinitel tření
Reibungszahl / Reibewert / Reibungswert součinitel tření
Reibungszahl / Reibwert / Reibungskoefizient koeficient tření
Reibwert / Reibungskoefizient / Reibungszahl koeficient tření
Reifen / Radreifen / Radbandage obruč
Reinigkeit čistota
Reißlackverfahren zkouška praskavým lakem
Rekristalisationstemperatur teplota, rekrystalizační
Rekristallisation rekrystalizace
Rekristallisation, dynamische rekrystalizace, dynamická
Rekristallisation, statistische rekrystalizace, statická
Rekristallisationsglühen žíhání, rekrystalizační
Rekuperator rekuperátor
Renovierung der Gesenkhollraum renovace dutiny
Reparatur oprava
Rest nach dem Abgraten zbytek po odstřižení výronku
Restspannung pnutí, zbytkové
Restspannung / Eigenspannung napětí, zbytkové
Rezipient / Blockaufnehmer objímka (průtlačnice)
Rheienfertigung / Serienfertigungt výroba, sériová
Riemenantrieb převod, řemenový
Riemenantrieb řemen
Riemenfallhammer buchar, řemenový padací
Richten rovnání
richten rovnat (výkovky)
Richten im Gesenk rovnání v zápustce
Richtplatte deska, rovnací
Richtpresse lis, rovnací
Richtungseigenschaften vlastnosti závislé na směru
Rilenherdofen pec, žlábková
Rille / Nut žlábek
Ring kroužek
Ring, gewalzter kroužek, válcovaný
Ringauswalzen / Ringwalzen rozválcování kroužků
Ringstauchprobe zkouška, prstencová tlaková
Ringwalwerk rozválcovačka kroužků
Ringwalzen válcování kroužků
Ringwalzen / Ringauswalzen rozválcování kroužků
Ringwalzmaschine válcovačka kroužků
Rippenplatte deska, žebrovaná
Riss prasklina
Riß trhlina
Riss im Gesenk trhlina v zápustce
Riβprüfung kontrola na trhliny
Ritzel / Trieb / Triebrad pastorek
Roboterarm rameno robotu
Roboter-Fertigungszelle pracoviště, robotizované
Rockwel-Härte tvrdost podle Rockwella
rohgewalzte Halbzeug polotovar, válcovaný
Rohling / Ausgangsform / Rohteil  polotovar, výchozí
Rohling / Schmiderohling / Halbzeug polotovar (výchozí)
Rohling, vernetzter polotovar se sítí
Rohrleitung potrubí
Rohteil / Rohling / Ausgangsform polotovar, výchozí
Rollenlagerring kroužek,válečkového ložiska
Rollenofen pec, válečková
Rollgravur / Reckstauchgravur dutina pro otáčivé kování
Rollgravur / Reckstauchgravur / Gesenk zur Verjüngen / Gesenk zum einteilen dutina, rozdělovací
Rommeln / Scheuern / Trommeln omílání
Röntgenstrahlungsprüfung zkouška, rentgenová
Rotationschmiedmaschine / Rundknetmaschine / Rundhammermaschine stroj, rotační kovací / stroj redukovací / redukovačka
rotationssymmetrische souměrný, rotačně
Rotationsumformmaschine / Umformaschine mit Drehbewegung stroj, tvářecí s rotačním pohybem
Rotglut žár, červený
Rrundeisen / Rundstahl / Rundstabe tyč, kruhová / ocel, kruhová
Rückfederung / Abfederung / Rückläufige Formänderung odpružení
Rücklauf / Rückwärtshub zdvih, zpětný
Rückläufige Formänderung / Abfederung / Rückfederung odpružení
Rückwärts-Fließpressen protlačování, protisměrné
Rückwärts-Fließpressen / Preẞverfahren, indirektes protlačování, zpětné
Rückwärtshub / Rücklauf zdvih, zpětný
Rückzuggeschwindigkeit rychlost, zpětná
Rückzugszylinder válec, zpětný
Rundblock ingot, válcový
Rundkneten / Rundschmieden / Rundhämmern kování, rotační / redukování
Rundknetmaschine / Rundhammermaschine / Rotationschmiedmaschine stroj, rotační kovací / stroj redukovací / redukovačka
Rückzugkolben / Hubkolben plunžr, zpětný
Rundführungsbügel / Zentrierebügel zařízení, středící
Rundhämmern / Rundkneten / Rundschmieden kování, rotační / redukování
Rundhammermaschine / Rotationschmiedmaschine / Rundknetmaschine  stroj, rotační kovací / stroj redukovací / redukovačka
Rundsattel kovadlo, kruhové
Rundschmieden / Kanten brechen kulacení / kování do kulata
Rundschmieden / Rundhämmern / Rundkneten  kování, rotační / redukování
Rundstabe / Rrundeisen / Rundstahl tyč, kruhová / ocel, kruhová
Rundstahl / Rundstabe / Rrundeisen tyč, kruhová / ocel, kruhová
Rundunghalbmesser, auser / Kantenrundung / Kantenabrundung / Abrundradius, auser  poloměr zoblení, vnější / radius zaoblení, vnější
Rundunghalbmesser, inners / Hohlkehle / Abrundradius, inners  poloměr zoblení, vnitřní / radius zaoblení, vnitřní
Rüstzeit čas, seřizovací
Rutsche skluznice (v narážecí peci)

S

Sägen řezání
Sägen / Trennung durch Sägen dělení řezáním
Sachskant / Sechskantstahl tyč, šestihranná / ocel, šestihranná
Salzbad lázeň, solná
Sandbestrahlung / Sandstrahlreinigung čištění (výkovků) proudem písku / tryskání pískem
Sandstrahlen pískování
Sandstrahlreinigung / Sandbestrahlung čištění (výkovků) proudem písku / tryskání pískem
Sattel kovadlo
Sattelhalter / Sattelträger držák kovadel
Sattelmagazin zásobník kovadel
Sattelträger / Sattelhalter  držák kovadel
Sattelverschiebung přesazení kovadel
Säule sloup (lisu)
Säule, rechteckige sloup, čtyřhranný
Säule, vorgespannte sloup, předepnutý
Säule, zylindrische sloup, válcový
Säulenabstand vzdálenost mezi sloupy
Scraubenspindel / Spindel vřeteno (lisu, šroubové)
Sechskantstahl / Sachskant tyč, šestihranná / ocel, šestihranná
Seigerung / Seigerungszeile segregace
Seigerungsgebiet oblast segregací
Seigerungszeile / Seigerung segregace
Seil lano
seiten Gesenk boční nástroje (u vodorovného kovacího lisu nebo pěchovačky)
seiten Verbreitung boční rozšíření
Seitenkraft boční síla
Seitenschräge / Gravurschräge / Gesenkschräge úkos (stěny zápustky)
Senken / Einsenken vtlačování (dutin)
Sensor, Fühler, Messfühler čidlo, měřicí
Servo-Technologie konstrukce využívající momentové motory (servo-motory)
Setzen / Beshicken sázení
Setzhammer kladivo, osazovací
Setzhammer / Platthammer sedlík / kladivo, hladicí
Schablone / Muster / Guẞklotz šablona
Schaboteeinsatz vložka šaboty
Schabotte šabota
Schaft dřík
Schaft stopka (nástroje)
Schachtofen, vertikaler pec, vertikální šachtová
Schallwand bariéra, protihluková
Schallwand stěna, akustická
Scheibe kotouč (napěchovaný špalík)
Scheibe kotouč (odříznutý z tyče)
Scheibe, gelochte kotouč, vyděrovaný
Schere nůžky
Schere, fligende nůžky, letmé
Schere, mechanische nůžky, mechanické
Scheren střihání
Scherenmesser nože nůžek
Scherfestigkeit pevnost, ve střihu
Scherfestigkeit / Abscherfestigkei mez pevnosti ve střihu
Scherkante hrana, střižná
Schersicherung pojistka, střižná
Scherverformung deformace, smyková
Scheuern / Trommelentzunderung / Tromeln odstraňování okují, mechanické v bubnech
Scheuern / Trommeln čištění (výkovků) otloukáním v bubnech
Scheuern / Trommeln / Rommeln omílání
Schiebensteuerung rozvod, šoupátkový
Schiebentisch stůl, posuvný
Schieffschmiedestücke výkovky pro lodě
Schienennagelautomat automat na kolejové šrouby
Schichtdicke tloušťka vrstvy
Schlackstärke / Schlagkraft síla úderu
Schlag ráz
Schlag úder / ráz
Schlag, exzentrische úder, excentrický / úder, mimostředový
Schlagearbeit práce, rázová
schlagen udeři
Schlagenergie energie úderu
Schlagflieẞpressen protlačování rázem
Schlagfolge / Hubfolge kadence, zdvihová / kadence, úderová
Schlagfolgezeit sekvence úderů
Schlaggeräusch / Schlaglärm hluk, impulzní
Schlagkraft / Schlackstärke síla úderu
Schlaglärm / Schlaggeräusch hluk, impulzní
Schlagumfomung tváření, rázem
Schlagwirkungsgrad účinnost úderu
Schlagzahl počet úderů
Schlangheit štíhlost
Schleifen broušení
Schleifimittel brusivo
Schließung der axialen Porosität (Porositäten) uzavírání, osových vad
Schlichten hlazení
Schlichthammer / Platthemmer  kladivo, hladící
Schlichtklemme / Federklappe / Formgesenk / Auflegeeisen kovátko / polozápustka
Schlittenführung / Barführung / Führung / Stösselführung vedení (beranu)
Schmeltz tavba
Schmelzanalyse analyza, tavební
Schmidegeräusch / Schmidelärm hluk, kovárenský
Schmidegestücke hergestelt in Wagerecht-Stauchmaschine výkovky vyrobené na vodorovném kovacím stroji
Schmiderohling / Halbzeug / Rohling  polotovar (výchozí)
Schmalbahn / Finne / Pinne nos kladiva
Schmidemaschinenkenngröβen charakteristiky kovacích strojů
Schmiden auf Dorn / Hohlschmieden kování na trnu
Schmideproduktion / Schmiedevertigung výrba, kovárenská
Schmidestücke für Kernkraftswerk výkovky pro jadernou energetiku
Schmied kovář, ruční
Schmied kovář, strojní
Schmiede kovárna, ruční
Schmiede Vormaterial materál, výchozí pro kování
Schmiedeansatz nákovek
Schmiedearbeitsplatz pracoviště, kovací
Schmiedebarkeit kovatelnost / kujnost
Schmiedebarkeit kujnost
Schmiedeberieb / Schmiedewerkstatt kovárna, průmyslová
Schmiedeblock / Schmiederohblock ingot, kovářský
Schmiededorn trn, kovací
Schmiedeebene rovina kování (rovina kolmá na směr pohybu kovadla)
Schmiedeendtemperatur / Ablegetemperatur teplota, dokovací
Schmiedeesse / Schmiedefeuer / Schmiedeherd / Esse výheň
Schmiedefehler vada, výkovku
Schmiedefeuer / Schmiedeherd / Esse / Schmiedeesse výheň
Schmiedegesenk zápustka, kovací
Schmiedeherd / Esse / Schmiedeesse / Schmiedefeuer výheň
Schmiedehitze ohřev, kovářský
Schmiedehitze žár, kovářský
Schmiedeindustrie průmysl, kovárenský
Schmiedekomplex komplex, kovací
Schmiedemanipulator manipulátor, kovací
Schmiedemaschine stroj, kovací
Schmiedemaschine, wagerichte vodorovný kovací stroj
schmieden kovat
Schmieden / Schmiedung kování
Schmieden am Dorn / Aufweiten am Dorn rozkování na trnu / rozšiřování na trnu / kování na trnu
Schmieden auf der Horizontal-Schmiedemachine kování na vodorovném kovacím stroji
Schmieden aus einer Hitze kování na jeden ohřev
Schmieden durch Druck kování tlakem
Schmieden durch Schlag kování úderem
Schmieden ein Hohlteil über einen Dorn prodlužování (duté součásti) na trnu
Schmieden im Endgravur kování, v dokovací dutině
Schmieden in Doppel-/ Dreifach-/ Vierfachgravur kovat jako vícekus
Schmieden in einer Hitze kování v jednom žáru
Schmieden in geöfnet Gravur kování, v otevřené zápustce
Schmieden in geschlossenen Gravur kování, v uzavřené zápustce
Schmieden in n Gravur kování, v n pozicích
Schmieden in Pressen / Schmieden unter der Presse kování na lisu
Schmieden in Taumelgesenk kování, orbitální / kování kyvnou zápustkou
Schmieden unter dem Gegenschlagammer kování na protiúderovém bucharu
Schmieden unter dem Hammer kování na bucharu
Schmieden unter der Presse / Schmieden in Pressen kování na lisu
Schmieden vom Stück kování, z kusu (pro jeden výkovek)
Schmieden von der Stange kování, z tyče (pro více výkovků)
Schmieden von Pulver výkovek z polotovaru vyrobeného z prášku
Schmieden, automatisches kování, automatické
Schmieden, endkonturnahes / Engschmieden výkovek, přesný
Schmieden, incrementalles kování, postupné
Schmieden, isothermes / Schmieden, isothermiches kování, izotermické (v zápustkách ohřátých na vysokou teplotu)
Schmieden, isothermiches / Schmieden, isothermes kování, izotermické (v zápustkách ohřátých na vysokou teplotu)
Schmieden, kreuzige křížové (třístranné) prokování
Schmieden, mehrachsische / Mehrkernschmieden kování, vícesměrné
Schmieden, roboterunterstützes kování, robotizované kování
Schmiedenormen normy, kovářské
Schmiedeofen pec, kovářská
Schmiedeplatte deska, na které se kove
Schmiedepresse lis, kovací
Schmiedepresse, mechanische lis, mechanický kovací
Schmiedepresse, schnellaufende lis, kovací rychloběžný
Schmiedeprobe zkouška, kovací
Schmiedeprobe zkouška, kovací
Schmiederohblock / Schmiedeblock ingot, kovářský
Schmiederohling / Vorstück / Forschmidestück předkovek
Schmiedeschweisung, Feuerschweisung svařování, kovářské / svařování v ohni
Schmiedesritt / Stich průchod
Schmiedestauchen / Stauchen / Stauchenschmieden pěchování
Schmiedestück rozkovek
Schmiedestück nahe der Endform výkovek blízký konečnému tvaru
Schmiedestück, kompliziertes výkovek složitého tvaru
Schmiedestück, scheibenartig výkovek tvaru kroužku
Schmiedestück, scheibenartig výkovek, kotoučový
Schmiedestück, schräcklos výkovek bez úkosů
Schmiedestücke aus hochlegiertem Stahl výkovky z vysokolegované oceli
Schmiedestücke aus Kohlenstoffstahl výkovky z uhlíkové oceli
Schmiedestücke aus NE-Metallen výkovky ze slitin neželezných kovů
Schmiedestücke aus niedrig legiertem Stahl výkovky z nízkolegované oceli
Schmiedestücke aus Titanlegierungen výkovky z titanových slitin
Schmiedestücke für Medizine výkovky pro medicinu
Schmiedestückformen tvary výkovků
Schmiedestücktoleranzen tolerance výkovků
Schmiedestückzeichnung výkres výkovku
Schmiedesück, abgesetztes výkovek, osazený
Schmiedetechnologie technologie kování
Schmiedetemperatur teplota, kovací
Schmiedevertigung / Schmideproduktion výroba, kovárenská
Schmiedewalze / Reduzierwalze / Reckwalze válce, kovací
Schmiedewalzen / Reckwalzen kování na kovacích válcích
Schmiedewerkstatt / Schmiedeberieb  kovárna, průmyslová
Schmiedewerkzeug nástroj, keramický
Schmiedezyklus cyklus, kovací
Schmiedung / Schmieden kování
Schmiedung, progresive kování, postupové
Schmieranlage / Schmiervorrichtung zařízení, mazací
schmieren mazat
Schmieren natírat (mazadlem)
Schmiermanipulator manipulátor, mazací
Schmiermittel / Schmierstoff mazivo
Schmieröl olej, mazací
Schmierstoff / Schmiermittel mazivo
Schmierstoffreste zbytek maziva
Schmiervorrichtung / Schmieranlage zařízení, mazací
schneiden řezat (materiál)
Schneidkante břit / střižná hrana
Schnellerwärmung ohřev, rychlostní
Schnellerwärmungsofen pec pro rychlostní ohřev
Schnittkante hrana kvací zápustky k odstřižení výkovku od tyče
Schnittplate střižnice
Schnittplatte střihací nože
Schrägelosschmieden kování bez úkosu
Schraube šroub k zavrtání
Schraubenherstellung výroba šroubů
Schraubenschlüssel klíč, maticový
Schraublinie šroubovice
Schreckung zakalení
Schrotmeiẞel / Haumesser sekáč
Schrumpfpassung uložení lisované za tepla
Schrumpfring / Matrizenfassung zděř / objímka
Schrumpfung smrštění
Schub posun, přemístění
Schub posuv (při prodlužování)
Schubespannung napětí, smykové
Schutzgas / Schutzgasatmosphere atmosféra, ochranná
Schutzgasatmosphere / Schutzgas  atmosféra, ochranná
Schutzgasglühen žíhání v ochranné atmosféře
Schutzgasofen pec s ochrannou atmosférou
Schutzgasregelung řízení atmosféry
Schutzhüle pouzdro, ochranné
Schutzkleidung oděv, ochranný
Schutzschalter vypínač, bezpečnostní
Schutzvorrichtung  zařízení, ochranná (strojů)
Schutzvorrichtung / Sicherheitseinrichtung zařízení, bezpečnostní
Schwalbenschwanz / Spannzapfen rybina
Schwalbenschwanzverbindung upínání klínem na rabinu
Schwefel síra
Schwindungshohlraum / Kernlunker staženina (v ingotu)
Schwingung kmitání
Schwingungsumvormung / Umformen durch vibration tváření, vibrační
Schwungrad setrvačník
Sicherheit bezpečnost
Sicherheitseinrichtung / Schutzvorrichtung zařízení, bezpečnostní
Simulation simulace
Simulation kompletter Fertigungsanlagen simulace výrobního celku
Simulation, computergestütze simulace, počítačová
Simulation, entkoppelte rozdělená simulace
Simulation, gekoppelte spojená simulace
Simulation, matematische simulace, matematická
Simulation, numerische simulace, numerická
Simulation, rückwärtsgerichtete simulace, zpětná
Simulationsergebnise výsledky simulace
Simulationsprogramm program, simulační
Simulationssoftware software, simulační
Simulieren, numerisch / Numerischmodelierung modelování, číslicové
Sinterkörperherstellung výroba spékaných polotovarů
Sintermetall kov, práškový spékaný
Sintern spékání
Sinterschmieden kování práškových kovů
Sinterschmiedestücke výkovky ze spékaných kovů
Snellarbeitstahl ocel, rychlořezná
Sonderpresse lis, speciální
Spalten vystřihování
Spalteofen pec, štěrbinová
Spaltsück výstřižek (výchozí polotovar)
Spannasse výstupek pro upnutí
Spannen upntí zápustky
Spannplatte / Tischplatte Gesenkplatte deska, upínací / deska stolní
Spannung napětí
Spannungmessung měření napětí
Spannungsfeld pole, napěťové / rozložení napětí
Spannungsfeld průběh napětí
Spannungsfreiglühen žíhání na snížení pnutí / žíhání k odstranění vnitřního pnutí
Spannungschraube šroub, upínací
Spannungsoptik fotoelasticita
Spannungsrissen trhliny, napěťové
Spannungstensor tenzor napětí
Spannungsverlauf / Spannungszustand / Spannungverhältnisse  stav napjatosti
Spannungszustand / Spannungverhältnisse / Spannungsverlauf stav napjatosti
Spannungszustand, dreiachsiger stav napjatosti, trjosý
Spannungszustand, einachsiger stav napjatosti, jednoosý
Spannungszustand, zweiachsiger stav napjatosti, rovinný / stav napjatosti dvouosý
Spannungverhältnisse / Spannungsverlauf / Spannungszustand stav napjatosti
Spannzapfen / Schwalbenschwanz rybina
Spanungskorrosion korose pod napětím
Spanzugabe / Bearbeitungszusatz / Bearbeitungaufmaße přídavek na obrábění
Speicher / Gratmuld / Grat rille / Magazin zásobník (výronkové drážky)
Spektralanalyse analýza, spektrální
Spere ( in Gratspere ) zámek (ve výronkové drážce)
Spezialisierung specializace
Sphäroidisierung sferoidizace
Spiegel / Innengrat blána
Spiegel durchschneiden prostřižení blány
Spindel / Scraubenspindel  vřeteno (lisu, šroubové)
Spindelpresse lis, vřetenový
Spitzstökel vček (vložka do kovadliny)
spritzen stříkat (mazadlo)
Spitzsattel / Winkelsattel  kovadlo, úhlové
Sprödbruch lom, křehký
Sprödigkeit křehkost
Sprühtechnologie / Sprühvorrichtung zařízení, ostřikovací
Sprühvorrichtung / Sprühtechnologie zařízení, ostřikovací
Spurstange spojovací tyč
Stab, abgesetz tyč, osazovaná
Stabilitätsverlust,w(enn H / D beim Stauchen überschritten wird) ztráta stability (při překročení H/D při pěchování)
Stabstahl ocel, tyčová (válcová)
Stabstahl, gezogene ocel, tažená tyčová
Stadiengang sada rozkovků ukazujících postup kování
Stadtgas svítiplyn
Stahl ocel
Stahl HSLA ocel HSLA
Stahl, austenitischer ocel, austenitická
Stahl, ferritischer ocel, feritická
Stahl, hochlegierte ocel, vysokolegovaná
Stahl, legierter ocel, legovaná
Stahl, maraging ocel, stárnoucí martenzitická
Stahl, martensinitischer ocel, martenzitická
Stahl, mikrolegierte ocel, mikrolegovaná
Stahl, niedriglegierte ocel, nízkolegovaná
Stahl, verformter tvářená (ocel)
Stahl, warmfester / Hochwarmfestestahl ocel, žáropevná
Stahldrahtkorn / Drahtkorn drť, ocelová (otryskávací)
Stahlkies písek, ocelový
Stahlschmiedestücke výkovky, ocelové
Standardisierung / Normung normalizace (normování)
Stände / Ständer / Gestell / Körper / Rahmen stojan
Ständer / Rahmen / Gestelt rám lisu
Ständer / Gestell / Körper / Rahmen / Stände stojan
Ständerweite / Breite zwischen der Ständern / Durchgang zwischeb der Ständern šířka mezi stojinami / průchod mezi postranicemi
Stange tyč (různého průřezu menším než 16 čtver. palců)
Stange, stranggegossene tyč, plynule odlévaná
Stange, stranggepreste tyč vyrobená protlačováním
Stangeabschnitt / Abschnitt / Knüppelabschnitt / Zuschnitt přířez
Stangeabschnitt / Abschnitt / Knüppelabschnitt / Zuschnitt přístřih
Stangenshere / Knüpelschere nůžky na střihání tyčí
Stangenwekstoff materiál, tyčový
Stangpresse / Fließpresse lis, protlačovací
Stanzen / Prägen / Vollpprägen / Massivprägen / Stempeln ražení
Stanzer lisař
Stapelgröße dávka, výrobní / série
Stapler stohovač
starres Ende starres Ende
Statiker / mechanische Stauchpresse / Mehrstempel-Schmiedepresse pěchovačka
Statikprobe zkouška, statická (malou rychlostí)
Stauchen / Stauchenschmieden / Schmiedestauchen pěchování
Stauchen mit Verdickung pěchování, místní
Stauchenschmieden / Schmiedestauchen / Stauchen pěchování
Stauchmatrize pěchovnice
Stauchmatrize zápustka, pěchovací
Stauchplatte deska, pěchovací
Stauchpresse lis, pěchovací
Stauchschlitten / Stauchstöẞel  beran, pěchovací (u vodorovného kovacího stroje)
Stauchstempel pěchovník
Stauchstöẞel / Stauchschlitten beran, pěchovací (u vodorovného kovacího stroje)
Stauchversuch zkouška pěchováním
Staurille můstek s brzdicím žlábkem
Steifigkeit des Ständers tuhost stojanu
Steigen stoupání (kovu)
Steine Schamotte / Steine, feuerfeste cihly, šamotové
Steine, bauxitische cihly, bauxitové
Steine, feuerfeste / ~ Schamotte cihly, šamotové
Stempel razník, vtlačovací (zápustkových dutin)
Stempeln / Stanzen / Prägen / Vollpprägen / Massivprägen ražení
Stengekristall-Zone zóna sloupcových krystalů
Sternkeilwelle / Vielkeilwele / Keilwelle hřídel, drážkovaný
Steuerausrüstung vybavení, řídicí
Steuerenung, manuelle řízení, ruční
Steuerpult / Bedienpult pult, ovládací
Steuerung, halbautomatische řízení, poloautomatické
Steuerung, hydraulische řízení, hydraulické
Steuerung, mechanische ovládání, mechanické
Steuerung, numerische řízení, číslicové
Steuerung, pneumatische řízení, pneumatické
Steuerung, vollautomatische řízení, automatické
Stiftchraubenpresse, automatische automat na šrouby
Stiftmanipulation manipulace pomocí výstupku
Stich zavalenina
Stich / Schmiedesritt průchod
Stoffwertermittlung vlastnosti, materiálové
Stößel smýkadlo
Stöẞelhubveranstellung / Hubveranstellung stavění délky zdvihu / nastavení délky zdvihu
Stösselführung / Schlittenführung / Barführung / Führung  vedení (beranu)
Stösselschpanfläche plocha beranu upínací
Stöẞelverstellung stavění beranu / přestavování beranu
Stoßfläche / Aufslagfläche plocha, dorazová (nástrojů) / plocha, dosedací
Stoßkraft síla, rázová
Stoßofen pec, narážecí
Stoßofen pec, strkací
Stoßwele vlna, rázová
Strahlen otryskávání
Strahlen tryskání
Strahlläppen lapování, dokončovací
Strahlmittel brok (otryskávací)
Strahlung záření
Stranggießen odlévání, plynulé
Strecken / Recken / Reckschmieden  prodlužování / kování do délky
Streckgrenze / Dehngrenze / Fließgrenze mez kluzu
Stromlinie / Bahnlinie linie toku (kovu)
Stub nátrubek
Stuffenpresse / Mehrstufenpresse lis, postupový
Stürzearm rameno, opěrné (u válcovačky kroužků)
Subkorn subzrno
Superplastizität superplasticita
symetrische souměrný

T

Tauchkolben / Plungerkolben /Plunger plunžr
Tauchkolbendichtung / Plungerkolbendichtung / plungerdichtung těsnění plunžru
Taumelschmiedepresse lis, kovací s kyvnou zápustkou / lis pro orbitální kování
Technologie technologie
Teilebene / Trenlinie rovina, dělicí
Teilen / Zertailen / Trennen dělení
Teilen von Rohling / Halbzeug teilen dělení polotovaru
Teilfläche plocha, dělící (nerovná)
Tellerboden dno, talířové / dno ploché
Temereatureinfluß účinek, teplotní
Temperatur teplota
Temperatur, steigende zvyšování teploty (při najíždění na teplotu)
Temperaturausdauer / Haltedauer / Haltezeit výdrž na teplotě
Temperaturbereich interval, teplotní
Temperatureabfall / Temperaturesenkung pokles teploty
Temperaturesenkung / Temperatureabfall pokles teploty
Temperaturfeld / Temperaturverteilung pole, teplotní pole / rozložení teplot
Temperaturfeld / Temperaturverteilung průběh teploty
Temperaturfluβ tok, tepelný
Temperaturmessung měření teploty
Temperatursteuerung řízení teploty
Temperaturverteilung / Temperaturfeld pole, teplotní pole / rozložení teplot
Temperaturverteilung / Temperaturfeld průběh teploty
Temperaturwechselbeständigkeit odolnost proti změnám teploty
Thermischer Puffer (Barriere) tepelná bariera
Thermoelement termočlánek
Tisch stůl
Tischhöhe / Arbeishöhe výška, pracovní (stolu nad podlahou)
Tischöffnung / Loch im Tisch otvor ve stole / porpad ve stole
Tischplatte Gesenkplatte / Spannplatte deska, upínací / deska stolní
Tischschpanfläche plocha stolu, upínací
Tischverstellung / Tischverstellungsbarkeit stavění stolu / přestavování stolu
Tischverstellungsbarkeit / Tischverstellung stavění stolu / přestavování stolu
Titan, Zirkon, Molybdän Legierung für Izothermische Schmiedung slitina Ti, Zr a Mo na zápustky pro izotermické tváření
Titanlegierungen slitiny titanu
Tixoforming tváření, poloztuhlého kovu (v polotuhém stavu)
Toleranz tolerance / úchlka
Toleranzfeld pole, toleranční
Torsionfestigkeit / Verdreh(ungs)festigkeit mez pevnosti v krutu
Torsionversuch zkouška krutem
Totlage / Lage, tot /  Totpunktstellung (Kurbelpresse) mrtvá poloha (klikového lisu)
Totlage, obere / Totpunkt, oberer poloha, horní mrtvá / úvrať
Totlage, untere / Totpunkt, unterer poloha, dolní mrtvá / úvrať, dolní
Totpunkt úvrať (klikového) lisu
Totpunkt, oberer / Totlage, obere poloha, horní mrtvá / úvrať
Totpunkt, unterer / Totlage, untere poloha, dolní mrtvá / úvrať, dolní
Totpunktstellung (Kurbelpresse) / Lage, tot / Totlage mrtvá poloha (klikového lisu)
Tragkraft nosnost
Tragkraft nosnost (robotu)
Transfermanipulation manipulace pomocí přenášeče
Transfersystem / Greifarm transfer
Transport doprava
Transportarm rameno, přenášecí
Transporteinrichtung / Übertragungseinrichtung zařízení, přenášecí
Transporteur / Zubringevorrichtung / Forderer dopravník
Transportwagen vozík, přepravní
Trasportzange / Greifer / Zange kleština, přenášecí
Traverse / Kopfstück / Querhaupt / Kopfteil příčník
Trenlinie / Teilebene rovina, dělicí
Trennen / Teilen / Zertailen dělení
Trennen, thermische dělení, tepelné
Trennflache, uneben dělicí plocha, lomená
Trennschleifen rozbrušování
Trennung der Schmiedestücke dělení výkovku
Trennung durch Sägen / Sägen dělení řezáním
Trieb / Triebrad / Ritzel pastorek
Triebrad / Ritzel / Trieb pastorek
Trommeln / Rommeln / Scheuern omílání
Tromeln / Scheuern / Trommelentzunderung odstraňování okují, mechanické v bubnech
Trommelentzunderung / Tromeln / Scheuern  odstraňování okují, mechanické v bubnech
Trommeln / Scheuern  čištění (výkovků) otloukáním v bubnech
Tunnelofen pec, tunelová
Turbinenrad kolo, turbinové
Turbinenscheibe kotouč, turbinový
Turbinenscheufel lopatka, turbinová
Turbinenwelle hřídel, turbinový
Turbinenwelle, gebaute hřídel, turbinový skládaný
Turm Ringe Technologie věžové kování

U

Überätzung moření, nadměrné (u hliníkových výkovků)
Übergangstemperature teplota, přechodová (z tvárného do křehkého lomu)
Überhitzung přehřátí
Überlappung / Falte přeložka
Überlappung / Fall / Falte zákovek
Überlappungentstehung tvorba přeložky
Überlastsicherung / Überlastungssicherung ochrana proti přetížení / pojistka proti přetížení
Überlastungssicherung / Überlastsicherung ochrana proti přetížení / pojistka proti přetížení
Überlastsicherung, hydraulische / Überlastungssicherung, hydraulische ochrana proti přetížení, hydraulická / pojistka proti přetížení, hydraulická
Überlastungssicherung, hydraulische / Überlastsicherung, hydraulische ochrana proti přetížení, hydraulická / pojistka proti přetížení, hydraulická
Übertragen přenášení
Übertragungseinrichtung / Transporteinrichtung zařízení, přenášecí
Überzug povlak
Überzug, metalischer povlak, kovový
U-Biegung ohyb U
Übrgagstemperatur přechodová teplota / tranzitní teplota
Ultraschallprüfung zkouška ultrazvukem
Ultraschallprüfung zkouška, ultrazvuková
Umformaschine mit Drehbewegung / Rotationsumformmaschine  stroj, tvářecí s rotačním pohybem
Umformbarkeit / Umformvermögen / Formänderungbarkeit / Formänderungsfähigkeit / Plastizität / Formänderungvermögen tvařitelnost
Umforemn, elektrohydraulisches tváření, elektrohydraulické
Umformarbeit / Formänderungsarbeit / Verformungsarbeit práce, deformační
Umformen / Umformtechnik / Umformung / Verformung tváření
Umformen bei niedrege Temperaturen tváření za snížench teplot
Umformen durch Lichtbogen tváření, elektrickým obloukem
Umformen durch vibration / Schwingungsumvormung tváření, vibrační
Umformen, elektromagnetisches tváření, elektromagnetické
Umformen, hydrodynamisches tváření, hydrodynamické
Umformen, reibunterstütztes tváření s aktivním působením tření
Umformen, superplastiches tváření, superplastické
Umformfestigkeit pevnost, přetvárná
Umformgeschwindigkeit / Formänderungsgeschwindigkeit rychlost deformace
Umformgeschwingkeitempfindlichkeit / Empfindlichkeit zum Umformgeschwindigkeit citlivost na rychlost deformace
Umformgrad, logaritmischer / Formänderung, logaritmische deformace, skutečná / deformace, logaritmická
Umformkraft / Formänderungskraft síla, deformační
Umformmaschine stroj, tvářecí
Umformmaschine mit geradliniger Arbeitsbewegung stroj, tvářecí s přímočarým pohybem
Umformsimulation simulace tvářecího postupu
Umformspannung napětí, skutečné
Umformtechnik / Umformung / Verformung / Umformen tváření
Umformtiefe hloubka protváření
Umformung / Verformung / Umformen / Umformtechnik tváření
Umformunggeschwindigkeitverteilung rozložení rychlostí deformace
Umformungsaltern stárnutí, deformační
Umformungsfeld pole, deformační / rozložení deformací
Umformungsverfestung / Verfestung zpevnění, deformační
Umformungverhältnis / Formänderungverhältnis / Relativumformung deformace, poměrná
Relativumformung / Umformungverhältnis / Formänderungverhältnis deformace, poměrná
Umformvermögen / Formänderungbarkeit / Formänderungsfähigkeit / Plastizität / Formänderungvermögen / Umformbarkeit tvařitelnost
Umformwerkzeug nástroj, tvářecí u kovacích válců
Umformwiderstand / Formänderungswiderstand / Verformungswiderstand odpor, deformační (přetvárný)
Umformwirkungsgrad / Formänderungswirkungsgrad účinnost, deformační
Umformzone pásmo deformace
Umgeformstoff materiál, tvářený
Umriβfräsen frézování obvodem
Umvermögenvorrat zásoba plasticity
Umwandlungstemperatur teplota přeměny
Unfall, unglücksfall úraz
Unfallstatistik statistika, úrazová
Unfüllung nedotvarování / nedotečení
Ungleichachsigkeit nesouosost
Unkohärenz nespojitosti (detekovatelné UZ)
Unterbrechunsdauer prostoj
Unterdrckpresse, hydraulische / Presse mit Unterflurantrieb / Presse mit Unterflurbauart lis, dolůtažný / lis, dolnotlaký hydraulický
untere Amboßplatte / Unterlage beim Scheibenschmiedung podložka při rozkovávání kotoučů
untere Stauchplatte ( mit Loch für Zapfen ) deska, pěchovací s otvorem pro čep
Unterfüllung nedotečení
Untergesenk díl zápustky, dolní
Unterlage / Unterlagescheibe podložka
Unterlage beim Scheibenschmiedung / untere Amboßplatte podložka při rozkovávání kotoučů
Unterlagescheibe / Unterlage podložka
Untersattel kovadlo, dolní
Unterunbewegttraverse příčník, dolní nepohyblivý
U-Profil výkovek tvaru U

V

Vagen für Transport und Umdrehen vůz, převážecí a otáčecí vůz
Vakumstahl ocel, vakuovaná
Vakuum gießen lití do vakua
Vakuumofen pec, vakuová
Vakuumschmelzen tavení, vakuové
V-Biegung ohyb V
Vedrehenschlüssel klíč pro zkrucování (hřídelů)
Ventil ventil
Ventilsteuerung rozvod, ventilový
Verarbeitung / Bearbeitung zpracování
Verbindung, intermetalische sloučenina, intermetalická
Verbrauchsgewicht / Nettogewicht hnotnost, spotřební
Verbrennung spálení (materiálu při ohřevu)
Verbrennung spalování
Verbrennungserzeugnis / Rauchgas spaliny
Verbrennungsluft, überschüssige přebytek spalovacího vzduchu
Verdichten / Pulverpressen zhutňování (prášková metalurgie)
Verdreh(ungs)festigkeit / Torsionfestigkeit mez pevnosti v krutu
Verdrehen zkrucování / nakrucování
Verdrehung krut
verdühnen / dünenmachen ztenčovat
Verfestigung / Kaltverfestigung zpevnění, deformační
Verfestigungsexponent exponent zpevnění (n)
Verformung / Formänderung deformace / přetvoření
Verfestung / Umformungsverfestung zepvnění, deformační
Verformung / Umformen / Umformtechnik / Umformung tváření
Verformung adiabatische Erwärmung / Verformung Erwärmung teplo, deformační
Verformung Erwärmung / Verformung adiabatische Erwärmung teplo, deformační
Verformungsarbeit / Umformarbeit / Formänderungsarbeit práce, deformační
Formänderungsarbeit / Verformungsarbeit / Umformarbeit práce, deformační
Verformung, elastische / Vormänderung, elastische deformace, pružná
Verformungswiderstand / Umformwiderstand / Formänderungswiderstand odpor, deformační (přetvárný)
Vergabelung rozvidlení
Vergleichsformänderung intenzita deformace
Vergleichspannung intenzita napětí
Vergüten zušlechťování
Verkeilung / Keilbefestigung  upínání klínem
Verkleben des Materials mit der Werkzeugoberfläche nalepování materiálu na povrch zápustky
Verlust durch Zunder ztráta okujemi / ztráta zokujením
Vernetzung síť (při počítačové simulaci)
Vernetzung, feine síť, jemná
Versatz přesazení (v dělicí rovině zápustky)
Versatz přesazení (vada)
Versetzen přesazování (volné kování)
Verschiebegeber / Verschiebunggeber / Weggeber snímač dráhy
Verschiebunggeber / Weggeber / Verschiebegeber snímač dráhy
Verschleiß opotřebení
Verschleiß otěr
Verschleißbereiche oblast opotřebení
Verschleißfestigkeit / Verschleißwiderstand odolnost proti opotřebení
Verschleißwiderstand otěruvzdornost
Verschleißwiderstand / Verschleißfestigkeit odolnost proti opotřebení
Verschmiedungsgrad / Durchsmiedungsgrad stupeň prokování
Versorger / Lüferant dodavatel
Verstärker zesilovač
Vertigungszeit čas, strojní
Vervestungskurve křivka zpevnění
Verzahnens Pressen tváření,zubů
Verzug deformace při tepelném zpracování
Veschnitt prořez
Vibrationsdämpfer tlumič vibrací
Vibrationsmagazin násypka, vibrační
VickersHärte tvrdost podle Vickerse
Vielkeilwele / Keilwelle / Sternkeilwelle hřídel, drážkovaný
Vierkant / Vierkantstahl tyč, čtyřhranná / ocel, čtyřhranná
Vierkantstahl / Vierkant tyč, čtyřhranná / ocel, čtyřhranná
Viersäulenpresse lis, čtyřsloupový
Vincentpresse lis, Vincentův třecí
V-Kokille kokila V
Vollpprägen / Massivprägen / Stempeln / Stanzen / Prägen ražení
Vorbearbeiten Stand hrubovaný stav
vorbereitende Operation operace, přípravná
Vorgabezeit / Normativzeit čas, normovaný
Vorgelegewelle / Zwischenwelle křídel, předlohový
Vorhammer / Vorschlaghammer / Zuschlaghammer kladivo, přitloukací
Vorhammer / Vorschlaghammer / Zuschlaghammer perlík
Vorlochen předděrování
Vormänderung, elastische / Verformung, elastische deformace, pružná
Vorpressen / Vorschmieden předkování
Vorrichtung, zusätzliche krafterzeugende zažízení pro vytváření přídavné síly
vorschieben podávat materiál (do stroje)
Vorschlaghammer / Zuschlaghammer / Vorhammer kladivo, přitloukací
Vorschlaghammer / Zuschlaghammer / Vorhammer perlík
Vorschmiedegesenk zápustka, předkovací
Vorschmieden / Vorpressen předkování
Vorschmieden und Fertigschmieden předkování a dokování
Vorschmiedengravur předkovací dutina
Vorschmiedenstück / Zwischenformung předkování nebo i předválcování
Vorspannung předpětí
Vorstauchen (des Kopfes) předpěchování (hlavy)
Vorstück / Forschmidestück / Schmiederohling předkovek
Vorwärmen předehřátí / předehřev
vorwärmen předehřívat
V-Seigerung segregace V
V-Seigerung, umgekehrte segregace A

W

Wagerecht-Stauchmaschine / Horizontalstauchmaschine / Wagerechtstauchmaschine stroj, vodorovný kovací / lis vodorovný pěchovací
Wagerechtstauchmaschine / Wagerecht-Stauchmaschine / Horizontalstauchmaschine stroj, vodorovný kovací / lis vodorovný pěchovací
Waltzen, zentrieren středící (vodící) válečky (u válcovačky)
Walzblock / Block blok (polotovar velkého průžezu)
Walze válec (nástroj)
Walzen válcování
Walzen, periodisches válcování, periodické
Walzgerüst stolice, válcovací
Walzkraft sila, válcovací
Walzlagerstahl ocel na válečková ložiska
Walzsegment nástroj, segmentový (pro kovací válce)
Walzstahl ocel, válcovaná
Walzwerk válcovna
Wandanstrich nátěr stěny kokily
Wanderofen / Durchlaufofen pec, průběžná
Wanders des Gesenkes posunutí zápustky
Wandschwächung durch Ziehen zeslabování stěny tažením
Warmbadharten kalení, termální
Warmbadofen pec pro kalení do lázně
Wärmeanlage / Erwärmungsanlage ohřívačka
Wärmeausstrahlung / Wärmestrahlung  sálání
Wärmeaustausch sdílení tepla
Wärmebehandlung / Wärmebehandlungsverfahren zpracování, tepelné
Wärmebehandlungsanlage zařízení pro tepelné zpracování
Wärmebehandlungsofen pec pro tepelné zpracování
Wärmebehandlungsverfahren / Wärmebehandlung zpracování, tepelné
Wärmedehnung roztažnost, teplotní
Warmeinsenken vtlačování za tepla (dutin)
Wärmeisolierung izolace, tepelná
Wärmeisostatichepressen lisování za tepla, izostatické
Wärmekosten / Erwärmungskosten náklady na ohřev
Wärmeleitfähigkeit vodivost, tepelná
Wärmen / Erwärmung / Hützen ohřev
Wärmen, allmählich ohřev, postupný
Wärmen, elektrisches / Erwärmung, elektrische ohřev, elektrický
Wärmen, induktives / Erwärmung, induktive ohřev, indukční
Wärmen, konduktives / Erwärmung, konduktive / Widerstanderwärmen ohřev, přímý odporový
Wärmen, konvektives / Erwärmung, konvektive ohřev prouděním
Wärmen, zunderarmes / Erwärmung, zunderarme ohřev, nízkookujový
Wärmenzunderfreies / Erwärmungzunderfreie ohřev, bezokujový
Wärmeofen / Anwärmeofen pec, ohřívací
Wärmeriß trhlina, tepelná
Wärmerückgewinnung rekuperace tepla
Warmeschlag / Wärmestoß  ráz, tepelný
Wärmespannung pnutí, tepelné
Wärmestoß / Warmeschlag ráz, tepelný
Wärmestrahlung / Wärmeausstrahlung sálání
Wärmetauscher výměník, tepelný
Wärmeübergang přestup tepla
Wärmeübergangkoeficient koeficient přestupu tepla
Wärmeverluste ztráty, tepelné
Wärmewirtschaft hospodářství, tepelné
Wärmezeit / Erwärmungszeit doba ohřevu
Wärmezufuhr přívod tepla
Warmfestigkeit žáruvzdornost
Warmpresse, mehrstufige / Mehrstufenwarmschmiedepresse / Mehrstufenpresse / Mehrstaufenstauchpresse lis, postupový pěchovací
Warmschmiedegesenk zápustka pro kování za tepla
Warmschmieden kování, za tepla
Wärmtemeratur / Erwärmungstemperaur teplota, ohřívací
Warmumformen / Warmumformung tváření za tepla
Warmumformung / Warmumformen tváření za tepla
Wärmung, inuktieves / Erwärmung, induktive indukční ohřev
Warmwalzen válcování za tepla
Wartung / Instandhaltung údržba
Wartung von Maschinen / Instandhaltung von Maschinen údržba, strojní
Wasserdruckpresse / Presse, hydraulische lis, hydraulický
Wasseschlag / Druckstoß ráz, tlakový (vodní)
Weg dráha
Weg des geringsten Widerstandes cesta nejmenšího odporu
Weggeber / Verschiebegeber / Verschiebunggeber snímač dráhy
Weichglühen žíhání na měkko
Weiẞsprödigkeit lámavost za bílého žáru
Welle hřídel
Welle, abgesetzte hřídel, osazený
Wendeeinrichtung zařízení, obracecí
Wenden obracení
Wendevorrichtung otáčedlo (pro volné kování)
Werksbescheinung osvědčení výrobce
Werksprüfzeugnis atest výrobce
Werkstoff materiál
Werkstoffausnutzung / Ausbringen využití materiálu
Werkstoffdaten data, materiálová
Werkstoffehler vada, materiálu
Werkstoffeigenschaften vlastnosti materiálu
Werkstofflager sklad materiálu
Werkstofflußschema schéma toku materiálu
Werkstoffluβ tok kovu / tok materiálu
Werkstück obrobek
Werkstückfamilie základna, součástková
Werkstüchkhalter úchytka polotovaru
Werkzeug nástroj
Werkzeug für Bearbeitung nástroj, obráběcí
Werkzeug, keramische nástroj, kovací
Werkzeug, rotierendes nástroj, otáčivý
Werkzeug, verschliessenes nástroj, opotřebený
Werkzeugbauen výroba nástrojů
Werkzeugbefestigung / Werzeugeinspannung upínání nástrojů
Werkzeugberechnung výpočet nástrojů
Werzeugeinspannung / Werkzeugbefestigung  upínání nástrojů
Werkzeugkühlung ochlazování nástrojů
Werkzeugmacherwerkstatt nástrojárna
Werkzeugnis vysvědčení výrobce
Werkzeugseinbahöhe / Höhe, geßschloßene / Einbauhöhe výška, sevřená / sevření
Werkzeugsgarnitur soubor nástrojů
Werkzeugstahl ocel, nástrojová
Werkzeugstoff materiál, nástrojový
Werkzeugstoff, warmfester materiál, žáruvzdorný
Werkzeug-Verschiebetisch zařízení pro výměnu kovadel
Werkzeugwechsel výměna nástrojů
Werkzeukmaschine stroj, obráběcí
Wermewechselbeständigkeit odolnost proti tepelným rázům
Werzeugausrüstung vybavení, nástrojové
Werzeugensatz sestava (souprava) nástrojů
Werzeug-Verschiebetisch stůl, příčně posuvný
Widerstanderwärmen / Wärmen, konduktives / Erwärmung, konduktive ohřev, přímý odporový
Widerstanderwärmung ohřev, odporový
Widerstandofen pec, odporová
Widmanstättenstruktur struktura, Widmanstättenova
Winkelgeschwindigkeit rychlost, úhlová
Winkelgeschwindigkeitsmessung měření úhlové rychlosti
Winkelsattel / Spitzsattel kovadlo, úhlové
Wirbelschichofen pec, fluidní
Wirkfuge / Berührungsdfläche / Kontaktfläche plocha, styčná
Wirkungsgrad účinnost
Wirtschaftlichtkeit hospodárnost (náklady)
Wölbung / Barreling soudkovitost

X

X-Führungen vedení X
X-Führungen, zentraler vedení X, centrální

Y

Young´s modul / Elastizitätsmodul modul, pružnosti / modul Youngův

Z

Zähigkeit houževnatost
Zahnkranz věnec, ozubený
Zahnrad kolo, ozubené
Zahnradgetriebe převod, ozubený
Zange kleště
Zange / Trasportzange / Greifer kleština, přenášecí
Zangehalten čep, manipulační, úchytka
Zangenende úchytka pro kleště
Zangenende / Zapf für Manipulation čep, manipulační / stopka / úchytka
Zangenklemmoment moment, kolopný (manipulátoru)
Zangenzuführung / Ausschnit vybrání / zahloubení (pro uchopení výkovku kleštěmi)
Zapf für Manipulation / Zangenende čep, manipulační / stopka / úchytka
Zapfenloch / Loch im Sössel otvor v beranu
Zeilenfräsen frézování po vrstvách
Zeitmessung měření času
Zeitstudie studie, časová
Zeitverzuch zpoždění
Zentralschmierung mazání, centrální
Zentrierebügel / Rundführungsbügel zařízení, středící
Zentrieren středění
Zentrierwalz válec, středicí
Zerreißfestigkeit / Zerreißfestigkeitgrenze / Zugfestigkeit mez pevnosti v tahu
Zerreißfestigkeitgrenze / Zugfestigkeit / Zerreißfestigkeit mez pevnosti v tahu
Zerreißgrenze / Festigkeitgrenze / Bruchgrenze / Bruchfestigkeit mez pevnosti
Zerspanungbearbeitkeit / Bearbeitkeit obrobitelnost
Zerstörung porušení (materiálu)
Zertailen / Trennen / Teilen  dělení
Ziehen tažení
Ziehmatritze tažnice
Ziehstempel tažník
Zinklegierungen slitiny zinku
Zone, ausgleche zóna, vyrovnávací
Zubringevorrichtung / Forderer / Transporteur dopravník
Zuführeinrichtung mechanismus, podávací
Zuführeinrichtung zařízení, přiváděcí
Zuführung podávání
Zuführung in den Arbeitsraum přivádění do pracovního prostoru
Zuführunsband dopravník, pásový
Zug tah
Zugabe / Zusatz / Aufmaße přídavek
Zugfestigkeit pevnost, v tahu
Zugfestigkeit / Zerreißfestigkeit / Zerreißfestigkeitgrenze mez pevnosti v tahu
Zugkraft síla, tahová
Zugspannung napětí, tahové
Zugversuch zkouška tahem
Zunder okuje
Zunderbeständigkeit bei hohe Temeraturen odolnost proti zokujení za vysokých teplot
Zunderlochh jamka (vypadlá okuje)
Zunderschutz ochrana před zokujením
Zusammenpressen sevření
Zusatz přídavky
Zusatz / Aufmaße / Zugabe přídavek
Zuschlagen přitloukání
Zuschlaghammer / Vorhammer / Vorschlaghammer kladivo, přitloukací
Zuschlaghammer / Vorhammer / Vorschlaghammer perlík
Zuschnitt / Abschnitt / Stangeabschnitt / Knüppelabschnitt přířez
Zuschnitt / Abschnitt / Stangeabschnitt / Knüppelabschnitt přístřih
Zwangsentlüftung větrání, nucené
zwei Ringe Technologie kování, věžové
Zweibeckenradialschmiedemachine stroj, radiální čelisťový
Zwei-manipulatoren-Betrieb lis se dvěma manipulátory
Zweisäulenpresse lis, dvousloupový
Zweiständer- dvoustajonový
Zweiständerhammer buchar, dvoustojinový
Zweiständerpresse lis, dvoustojinový / lis uzavřený
Zwilingsbildung dvojčatění
Zwischenformung / Vorschmiedenstück předkování nebo i předválcování
Zwischenphanne mezipánev
Zwischenstufenvergüten zpracování, izotermické (na bainit)
Zwischenwelle / Vorgelegewelle křídel, předlohový
Zylinder, Hydraulische válec, hydraulický