Česko-anglický

A

analýza metodou konečných prvků finite element analysis / FEA
analýza zatížení stress analysis
analýza, spektrální spectrographic analysis
analyza, tavební ladle analysis
anisotropie anisotropy
atest výrobce manufacturer’s test certificate
atest, přejímací inspection report
atmosféra atmosphere
atmosféra, ochranná protective atmosphere / controlled atmosphere
austenitizace austenitisation
automanipulátor travelling type manipulator / mobile manipulator
automat na hřebíky automatic nail (making) press
automat na kolejové šrouby automatic for rail spikes
automat na nýty automatic rivet heading press
automat na šrouby automatic cap screw press
automat, ostřihovací na hlavy šroubů bolt head trimming automatic
automat, pěchovací na matice za tepla hot nut automatic press
automat, pěchovací za studena automatic cold heading press
automatizace automation
axiální válce axial rolls

B

bariéra, protihluková acoustic baffle
beran ram / tup
beran, pěchovací (u vodorovného kovacího stroje) upsetting slide
beran, svěrací (u vodorovného kovacího stroje) gripping slide
beton, žáruvzdorný refractory concrete
bezpečnost safety / security
blána web
blízký konečnému tvaru near net shape
blok (polotovar velkého průřezu) bloom
blok zápustek / držák zápustek (u postupového pěchohvacího automatu) die block
blok, do kterého se umisťují vložky master block (holder)
blok, zápustkový die block
blok, zápustkový s vložkou master block (holder) with insert
boční nástroje (u vodorovného kovacího lisu nebo pěchovačky) gripper dies
boční rozšíření lateral expansion
boční síla lateral force
bramový ingot flat ingot
brok (otryskávací) shot
broušení grinding
brusivo abrasives
brzda brake
břit / střižná hrana cutting edge
buchar hammer / power hammer
buchar, bezšabotový / buchar, protiběžný / buchar, protiúderový counterblow hammer / CBH / impactor (am.)
buchar kompresorový (pneumatický) pneumatic hammer
buchar poháněný parou nebo stlačeným vzduchem power driven hammer
buchar s malým zdvihem short stroke forging hammer
buchar s vyložením C-frame hammer
buchar, deskový padací board drop hammer
buchar, dvojčinný double-acting hammer
buchar, dvojčinný hydraulický double-acting hydraulic hammer
buchar, dvojčinný vzduchový double-acting pneumatic hammer
buchar, dvoustojinový double-frame hammer
buchar, hydraulický hydraulic hammer
buchar, hydropneumatický hydro pneumatic hammer
buchar, impulsní / buchar, vysokorychlostní high-energy-rate hammer / high speed hammer / impulse hammer / reactive hammer
buchar, jednočinný single-acting hammer
buchar, jednostojinový single-frame hammer / open-frame hammer
buchar, kompresorový (pneumatický) air hammer / pneumatic hammer
buchar, kompresorový dvojčinný double-acting air powered hammer
buchar, mostový bridge-frame hammer
buchar, padací drop hammer / gravity hammer
buchar, pákový tilt / tail hammer
buchar, parní steam hammer
buchar, parovzdušný air-steam hammer
buchar, prknový board hammer
buchar, protiběžný / buchar, bezšabotový / buchar, protiúderový counterblow hammer / CBH / impactor (am.)
buchar, protiúderový / buchar, protiběžný / buchar, bezšabotový counterblow hammer / CBH / impactor (am.)
buchar, pružinový spring hammer
buchar, řemenový padací belt drop hammer
buchar, řetězový padací chain drop hammer
buchar, vodorovný protiběžný (impaktor) horizontal counter-blow hammer „impactor“
buchar, vysokorychlostní / buchar, impulsní high-energy-rate hammer / high speed hammer / impulse hammer / reactive hammer

C

celistvost, strukturní structural integrity
cement, žáruvzdorný refractory cement
cementace / cementování case hardening / carburization
cementování / cementace case hardening / carburization
cesta nejmenšího odporu path of lower resistivity
cihly, bauxitové alumina bricks
cihly, šamotové refractory bricks
citlivost na rychlost deformace strain-rate sensitive
cizí materiál zatlačený do povrchu forged foreign material
clona, světelná light barrier
cyklus, kovací forging sequence

Č

čára po výronku seam line
čára, nulová zero line
čára, skluzová slip line
čára, vztažná / ~, základní reference line
čára, základní / čára, vztažná reference line
čas, normovaný advance time
čas, seřizovací setting-up time
čas, strojní machining time
části podvozku chassis components
čelist, pevná (vodorovného kovacího stroje) stationare grip die
čelist, svěrací (kovacího stroje) movable grip die
čep nápravy stub axle
čep zdvihový crankpin
čep, hlavní bearing journal
čep, křížový cross shaft, cross joint
čep, manipulační / stopka / úchytka tong hold / chuck / bar hold
čep, manipulační, úchytka tong hold
čerpadlo pump
čerpadlo, hydraulické hydraulic pump
čerpadlo, vysokotlaké high-presure pump
čidlo, měřicí sensor / detector
čistota cleanliness
čištění cleaning / purification / fettling
čištění (výkovků) otloukáním v bubnech barreling / tumbling
čištění (výkovků) proudem broků / tryskání broky shot blast
čištění (výkovků) proudem písku / tryskání pískem sand-blast
členitost, tvarová shape complexity

D

data, materiálová material data
data, vstupní input data
dávka, výrobní / série batch size
deformace (nežádoucí – např. vlivem pnutí) distortion
deformace / přetvoření deformation / strain
deformace beranu a rámu deflection of the ram and frame
deformace do lomu fracture strain
deformace při tepelném zpracování warpage
deformace zápustky die deformation
deformace, hlavní major strain / principal strain
deformace, logaritmická / deformace, skutečná true (natural) strain
deformace, plastická / ~, trvalá plastic deformation / permanent deformation
deformace, poměrná conventional (engineering) strain
deformace, pružná elastic deformation
deformace, rovinná plane strain
deformace, skutečná / deformace, logaritmická true (natural) strain
deformace, smyková shear deformation
deformace, trvalá / deformace, plastická plastic deformation / permanent deformation
dělená zápustka split die
dělení dividing / parting / separating
dělení polotovaru blanking
dělení řezáním cutting / sawing
dělení výkovku forging separation
dělení, tepelné thermal separation
dělicí plocha, lomená lock
délka záběru bite / length of action
délka záběru, poměrná gauge length
délka zdvihu / výška zdvihu / velikost zdvihu length of stroke
děrování piercing / punching / holing
děrování bez vystřižení (jen zatlačení trnu) punching
děrování dutým trnem hollow punch-piercing / trepanning
děrovnice punching plate
děrovník punch
deska plate
deska, licí poured plate / sprue plate
deska, na které se kove panel
deska, pěchovací upsetting plate
deska, pěchovací s otvorem pro čep ring die
deska, podložná sow block / bolster plate
deska, rovnací straitening plate
deska, stolní / deska, upínací bolster / bolster plate / bed plate / table plate / sow block
deska, upínací bolster plate / die shoes / die holder / bolster / insert holder / can
deska, upínací / deska stolní bolster / bolster plate / bed plate / table plate / sow block
deska, žebrovaná ribbed plate
diagram, postupový flow diagram / flowsheet / flowchart
diagram, pracovní stress-strain diagram
díl ostřihovadla, dolní trim blade / trimmer die
díl ostřihovadla, horní trim punch
díl zápustky, dolní bottom die / lower die / female die / lower member
díl zápustky, horní upper die / upper member / top die / punch
díly, potrubní plumbing’s fixture
díly, strojní machine parts
dírka pro únik vzduchu vent
dno, klenuté arched ground
dno, ploché / dno, talířové plate bottom
dno, polokulové hemispherical head
dno, talířové / dno ploché plate bottom
doba ohřevu heating time
doba styku dwell time / pressure dwell time
doba styku při zatížení dwell time under load
doba výpočtu time of computation
dodavatel vendor
dokování / kování na hotovo</strong
dokování / kování, dokončovací / kování na konečný tvar finish forging
dopadová rychlost impact velocity
doprava transport
doprava, příčná transverse transport / cross transport
dopravník conveyor / transporter
dopravník, pásový conveyor belt
doraz dog / stop
doraz, zadní (u nůžek) back gauge / back gage (US) / back stop
dosednutí zápustky na doraz lowering / jerking to stop driving / striking the die face to die face
dráha displacement
dráha kovadliny / plocha kovadliny, pracovní anvil face
dráha, pracovní (beranu) working path / working stroke
drát wire
drážka, výronková flash gutter / flash space / flash pan
drsnost roughness
drť, ocelová (otryskávací) steel wire blasting medium
držák kovadel anvil cap
držák zápustek (u postupového pěchohvacího automatu) / blok zápustek die block
držák zápustky / upínač zápustek shoe / die holder / die block
dřík shank
dutina cavity / impression
dutina dokončovací / dutina, dokovací finisher / final forging / finish (finishing) impression
dutina pro otáčivé kování roller
dutina, dokovací / dutina dokončovací finisher / final forging / finish (finishing) impression
dutina, ohýbací bender / bending impression
dutina, pro tvarové spěchování edger
dutina, prodlužovací fuller / fullering impression
dutina, předkovací blocker / blocking impression / mulding impression
dutina, přípravná blocking impression / rougher
dutina, rozdělovací roller / splitter impression / fuller
dutina, tvarovací edger / edging impression
dutina, zápustková die impression / die cavity / impression
dvojčatění twinning
dvojkus two to a plater
dvoustajonový double-frame
dynamická zkouška dynamic test

E

E / modul pružnosti Young´s modulus
elektrická oblouková pec (EOP) EAF / electric arc furnace
elektroda pro elektrojiskrové obrábění EDM electrode
elektromotor electric motor
elektropěchování electro-upsetting
elektrostruskové přetavování (ESP) ESR (electroslag remelting)
emise, hlukové residential noise
energetický stroj (buchar a vřetenový lis) energy-restricted machine / energy-bound machine
energie energy
energie úderu blow energy / blow energy rating
energie, rázová work capacity
excenter excentric
exponent vlivu rychlosti (m) strain-rate sensitivity / m-value
exponent zpevnění (n) strain-hardening exponent / n-value

F

fáze (strukturní) phase
fosfátování phosphating
fotoelasticita photo elasticity
fototermometrie optical pyrometer / photo thermometry
fréza milling tool
frézka milling machine
frézka, kopírovací copy milling machine
frézování obvodem contouring
frézování po vrstvách traverse milling
frézování, kopírovací copy milling

G

H

hák, dvojitý ramshorn hook, sister hook
hák, jednoduchý (jeřábový) shank hook
hák, závěsný lifting hook
hlava (výkovku, předkovku) head
hlava ingotu ingot head / ~ top
hlava kokily (hlavový nástavec) hot top
hlavičkování heading
hlazení planishing / flattening
hliník aluminium (br), aluminum (am.)
hloubení zápustky die sinking
hloubení, opakované re-sinking
hloubka lisu pod podlahou / výška lisu pod podlahou height below floor
hloubka protváření penetration rate / penetration depth
hloubka zakalení depth of hardness
hluchota z povolání occupational deafness
hluk noise
hluk, impulzní impact noise
hluk, kovárenský forge noise
hluk, ustálený continuous noise
hlukoměr noise measuring instrument
hmota, žáruvzdorná refractory mixture
hmotnost padajících částí bucharu rated size of hammer / weight of falling mass
hmotnost, vsázková weight of stock / gross weight
hmotnost, spotřební net weight
hodnota, charakteristická characteristic value
hořák burner
hořák, regenerační regenerative burner
hořák, rekuperační recuperative burner
hospodárnost (náklady) economics
hospodářství, tepelné fuel economy
houževnatost toughness
houževnatost, lomová fracture toughness
houževnatost, vrubová impact energy / notch toughness / notch impact strenght
hrana kvací zápustky k odstřižení výkovku od tyče cutoffs
hrana, střižná shearing edge
hrana, vztažná / hrana, základní match line / matched edge / reference edge
hrana, zaoblená rounded edge
hrana, základní / hrana, vztažná match line / matched edge / reference edge
hranatost angularity
hranice zrn grain boundaries
hranit cant
hrubnutí zrna / růst zrna grain growth
hrubovaný stav stock condition
hřídel shaft
hřídel, drážkovaný splined shaft
hřídel, hlavní / hřídel, hnací main shaft / drive shaft
hřídel, hnací / hřídel, hlavní main shaft / drive shaft
hřídel, klikový crankshaft
hřídel, klikový (celo)skládaný built-up crankshaft
hřídel, klikový vykovaný jako brama a soustružený slab forged shaft
hřídel, kloubový articulated shaft
hřídel, osazený stepped shaft
hřídel, turbinový turbine shaft
hřídel, turbinový skládaný built-up turbine shaft
hřídel, vačkový camshaft
hřídel, výstředníkový eccentric shaft
HTU / mřížka, hexagonální těsně uspořádaná Close-packed hexagonal lattice / CPH
hydrostatický tlak hydrostatic pressure
hygiena, pracovní industrial hygiene

CH

charakteristika závodu factory description
charakteristiky kovacích strojů forging machine rating
chladnout to cool
chlazení zápustek die cooling
chod naprázdno idle run / idling
chod, nepřetržitý continuous operation
chromování, difúzní hard chrome plating

I

indukční ohřev induction heating
induktor induction coil
ingot, kovářský forging ingot
ingot, osmihranný octagonal ingot
ingot, válcový round ingot
intenzita deformace effective strain / equivalent strain
intenzita napětí effective stress
interval, teplotní temperature range
izolace insulation
izolace, protiotřesová vibration insulation
izolace, tepelná thermal insulation
izotermické kování isothermal forging

J

jakost zápustek, povrchová die surface finish
jakost, povrchová surface finish / surface condition / surface quality
jamka (vypadlá okuje) (scale) pit / pock mark
jehla / ostřina burr / fraze
jeřáb crane

K

kadence (úderů) number of strokes per minute
kadence, zdvihová / kadence, úderová rate of striking
kadence, úderová / kadence, zdvihová rate of striking
kalení harden / hardening / quenching
kalení plamenem flame hardening
kalení v oleji oil quenching
kalení v solné lázni brine hardening
kalení ve vodě water quenching
kalení, indukční induction hardening
kalení, indukční povrchové induction surface hardening
kalení, povrchové surface hardening
kalení, řízené z dokovací teploty controlled quenching from the forging heat
kalení, termální martempering / hot quenching / marquenching
kalibr, otevřený open pass
kalibr, zavřený close pass
kalibrace / kalibrování coining / sizing
kalibrování / kalibrace coining / sizing
kalicí medium quenching medium / agent
kalicí nádrž cooling tank
kalírna hardening shop / hardening plant
kalitelnost to harden / to qunch
kalitelnost hardenability
kalkulacecosting
kapalina hydraulického systémuhydraulic fluid
kapalina, tlakovápressure liquid
kapilární zkouška dye-penetrating test
karbid, slinutý hard metal
karbo-nitridace carbonitriding
karbonitridace / nitrocementování carbonitriding
kladivo hammer
kladivo, hladící flatter / planishing hammer
kladivo, hladící / sedlík flat hammer / flatter / planishing hammer
kladivo, oblé ball hammer
kladivo, osazovací set hammer
kladivo, přitloukací sledge hammer
kleště tongs
kleština, přenášecí transfer gripper
klíč pro zkrucování (hřídelů) spanner for large angle twist
klíč, maticový spanner
klín, zápustkový die key
klopný moment charging torque
kloub, kulový ball and socket joint
kmitání oscillation
koeficient přestupu tepla IHTC / interface heat transfer coefficient
koeficient tření friction factor
kokila ingot mold / mold (am); mould (brit.)
kokila A down mold (am); mould (brit.)
kokila V big end mold (am); mould (brit.)
kolík vyražeče knockout pin
kolík, vodicí guide pin
kolo wheel
kolo, kuželové conical wheel / bevel gear / bevel wheel
kolo, ozubené gear / toothed wheel
kolo, řetězové sprocket
kolo, turbinové turbine wheel
komplex, kovací forging complex
komputerizace computerization
koncový odpad, zbytek z tyče po řezání crop end / end loss
konec, vydutý bulged face
konkávní povrch / vlaštovčí ocas fisch tail
konstrukce využívající momentové motory (servo-motory) servo technology
konstrukce zápustky die design / die development
kontrakce reduction of area
kontrola inspection
kontrola na trhliny crack detection
kontrola povrchové jakosti surface examination
konzola cantilever / console
korose pod napětím stress corrosion
kotouč (napěchovaný špalík) pancake
kotouč (odříznutý z tyče) disc / slice
kotouč, třecí friction disc
kotouč, turbinový turbine disc
kotouč, vyděrovaný disc, pierced disc
kotva anchor
koule ball
koule, mlecí grinding balls
kov metal
kov, neželezný nonferrous metal / nonferrous
kov, práškový spékaný sintered metal
kov, přehřátý overheated metal
kov, žáruvzdorný refractory metal
kovadlina anvil
kovadlo open die / saddle / flat die / plain die / pallett
kovadlo, dolní anvil / anvil die / bottom die / anvil pallett
kovadlo, horní pallet / tup pallett / upper die / top die / tup die
kovadlo, kruhové swage die / round die / rounded saddle
kovadlo, ploché flat die / flat saddle
kovadlo, tvarové form die / tap die
kovadlo, úhlové vee die, V-tool, V-die / pointed saddle
kování forging
kování bez úkosu draft less forging
kování jako dvojkus double forging
kování kyvnou zápustkou / kování, orbitální rotary forging / orbital forging / Wobble forging / rockoing die forging
kování na bucharu hammer forging
kování na hotovo / dokování finish forging
kování na hrubo / kování, hrubé rough forging
kování na jeden ohřev forging from one heat
kování na konečný tvar / dokování / kování, dokončovací finish forging
kování na kovacích válcích forge rolling / roll forging / preform rolling / reducer rolling
kování na lisu press forging
kování na protiúderovém bucharu counterblow forging / impacting
kování na trnu mandrel forging / forging on the mandrel
kování na trnu / rozkování na trnu / rošiřování na trnu spreading on mandrel / forging on mandrel / saddle forging / saddling
kování na vodorovném kovacím stroji machine forging
kování práškových kovů sinter forging
kování prášku metal powder forging
kování s výronkem forging with flash
kování tlakem pressure forging
kování úderem impact forging
kování v jednom žáru forging in one heat
kování v uzavřené zápustce / kování, bezvýronkové forging into closed die / flashless forging
kování výkyvnou zápustkou / tváření, orbitální orbital forging / rotary forging / axial closed-die rolling
kování zápustek v mateční zápustce die making in master die
kování, automatické automatic forging
kování, bezvýronkové flashless forging
kování, bezvýronkové / kování v uzavřené zápustce forging into closed die / flashless forging
kování do kulata / kulacení cogging / cogging down / swaging
kování, dokončovací / dokování / kování na konečný tvar finish forging
kování, hnízdové (např. jedna příruba uvnitř druhé) nesting
kování, hrubé / kování na hrubo rough forging
kování, izotermické (v zápustkách ohřátých na vysokou teplotu) isothermal forging
kování, orbitální / kování kyvnou zápustkou rotary forging / orbital forging / Wobble forging / rockoing die forging
kování, podélné (podél vláken) forging with the grain
kování, postupné subsequent forging
kování, postupové progressive working
kování, přesné near-net shape forging / precision forging
kování, příčné (napříč vláken) forging normal to the grain
kování, radiální radial forging
kování, robotizované kování robotized forging
kování, rotační / redukování rotary swaging
kování, ruční hand forge / smith forging
kování, řízené controlled forging
kování, strojní machine forging
kování, v n pozicích forging in n stages
kování, v dokovací dutině finish forging
kování, v otevřené zápustce forging in die with flash
kování, v uzavřené zápustce forging in die without flash
kování, věžové towed rings technology
kování, vícesměrné core forging / multiaxial forging / split die forging
kování, volné open die forging
kování, vysokou energií HERF / high-energy-rate forging
kování, z kusu (pro jeden výkovek) cut-piece forging / forging from a billet / forging from slug
kování, z taveniny liquid metal forging
kování, z tyče (pro více výkovků) forging from the bar / off-the-bar forging
kování, za polohřevu / kování, za polotepla warm forging
kování, za polotepla / za polohřevu warm forging
kování, za studena cold forging
kování, za tepla hot forging
kování, zápustkové drop forging / closed die forging / impression die forging
kování, zápustkové bez výronku flasless forging
kování, zápustkové s výronkem closed die forging
kovaný forged
kovaný v zápustce die forged / drob forged
kovárna, průmyslová forging plant / forging shop
kovárna, ruční smithy
kovárna, volných výkovků forge / heavy forge / forging shop / smithy
kovárna, zápustková drop forge / drop forging shop / stamping shop / die forge
kovář, ruční (black)smith
kovář, strojní forgeman / forger
kovář, umělecký artisan blacksmith
kovat to forge, to hammer, to smith
kovat jako vícekus forge in platters
kovat na hrubo to rough forge
kovatelnost / kujnost forgeability
kovátko / polozápustka swages
kovy, neželezné non-ferrous metals
kovy, železné ferrous metals
kozly pod trn mandrel support / saddle
KPC / mřížka, kubická plošně centrovaná face-centred cubic lattice / FCC
kritérium porušení damage criterion
kroužek ring
kroužek, hladký rectangular ring
kroužek, ložiskový bearing ring
kroužek, plochý washer / washer type ring
kroužek, profilovaný contour ring
kroužek, profilovaný na vnějším obvodu ring with outside contour
kroužek, profilovaný na vnitřním obvodu ring with inside contour
kroužek, střižný loose dummy block
kroužek, válcovaný roll ring
kroužek, vysoký sleeve / sleeve type ring
kroužek,válečkového ložiska roller bearing ring
krut torsion / twist
křehkost brittleness
křehkost za modrého žáru blue brittleness
křídel, předlohový transmission shaft
křivka tečení creep curve
křivka zpevnění float chart / flow curve
křížové (třístranné) prokování cross forging
KSC / mřížka, kubická prostorově centrovaná body-centred cubic lattice / BCC
kujnost malleability / forgeability
kujnost / kovatelnostforgeability
kulacení / kování do kulata c ogging / cogging down / swaging
kužel, patní (u ingotu) foot sand
kvalita, vnitřní centreline consolidation / internal soundness

L

lamač breaker
lámání braking
lámavost za bílého žáru hot shortness
lano cable
lapování lapping
lapování, dokončovací jet lapping
lapování, hrubovací high-pressure jet lapping
lašna / spojka link
lázeň, kalicí quenching bath
lázeň, mořící pickling bath
lázeň, nitridační nitride salt bath
lázeň, solná salt bath
leptadlo etching reagent / etchant
leptání etching
leštění polishing
leštění, elektrolytické electrolytic polishing
lícování fits
linie toku (kovu) flow lines
lis press
lis pro izostatické lisování hot isostatic press
lis pro kování za studena cold forging press
lis pro orbitální kování / lis, kovací s kyvnou zápustkou orbital forging press
lis s otevřeným rámem / lis s rámem C / lis s vyložením C-frame press / open front press / gap press / gooseneck press
lis s podélným hřídelem press with longitudinal shaft
lis s příčným hřídelem press with transverse shaft / press with front to back shaft
lis s rámem C / lis s otevřeným rámem / lis s vyložením C-frame press / open front press / gap press / gooseneck press
lis s vyložením / lis s rámem C / lis s otevřeným rámem C-frame press / open front press / gap press / gooseneck press
lis se dvěma manipulátory two-manipulator operation (on one press)
lis uzavřený / lis, dvoustojinový double-stand press / straight sided press / closed frame press
lis vodorovný pěchovací / stroj, vodorovný kovací horizontal forging machine / horizontal upsetting machine / horizontal upsetter / upset forging machine
lis, čtyřsloupový four-column press
lis, děrovací piercing press
lis, dolnotlaký hydraulický / lis, dolůtažný press with pull-down drive
lis, dolůtažný / lis, dolnotlaký hydraulický press with pull-down drive
lis, dolůtlačný / lis, hornotlaký press with push-down drive / top drive press
lis, dvojčinný double-action press / double-acting press
lis, dvourázový double blow heading press / double stroke heading press
lis, dvousloupový two-column press
lis, dvoustojinový / lis uzavřený double-stand press / straight sided press / closed frame press
lis, excentrický eccentric press
lis, hornotlaký / lis, dolůtlačný press with push-down drive / top drive press
lis, hydraulický hydraulic press
lis, hydraulický s akumulátorem hydraulic press with accumulator
lis, izostatický isostatic press
lis, jednostojinový single-stand press
lis, kalibrovací coining press / sizing press
lis, klikový crank press
lis, klínový wedge press
lis, kolenopákový / lis, kolenový / lis kloubový knuckle joint press / toggle press
lis, kolenový / lis kolenopákový / lis kloubový knuckle joint press / toggle press
lis kloubový / lis, kolenový / lis, kolenopákový knuckle joint press / toggle press
lis, kovací forging press
lis, kovací rychloběžný high-speed forging press
lis, kovací s kyvnou zápustkou / lis pro orbitální kování orbital forging press
lis, ležatý / lis, vodorovný horizontal press
lis, mechanický kovací mechanical forging press
lis, na koule, postupový pěchovací automatic ball forming press
lis, na kování šroubů bolt maker
lis, na matice, postupový pěchovací automatic rivet heading press
lis, na matky nut-making press
lis, ohraňovací press brake
lis, ohýbací bending press
lis, olejohydraulický oil-hydraulic press
lis, ostřihovací trimming press
lis, parohydraulický steam-hydraulic press
lis, pěchovací upsetting press
lis, pěchovací (na hlavy šroubů) header / heading press
lis, pěchovací jednorázový single blow heading press / single die header
lis, postupový stage press / multi-stage press
lis, postupový pěchovací multistation forming press / automatic horizontal forging press / multistation hot former / multistation progressive heading press
lis, pro volné kování free forging press
lis, pro vtlačování za studena cold hobbing press
lis, pro zápustkov kování drop forging press / die-forging press
lis, protlačovací extrusion press
lis, razicí coining press
lis, rovnací straightening press
lis, speciální special press
lis, třecí friction press
lis, třecí vřetenový friction screw-press
lis, třípolohový postupový three station heading press
lis, vačkový cam driven press / cam press
lis, vícecestný kovací multi-direction forging press
lis, vícečinný multi-action press
lis, vícerázový multi-blow heading press
lis, vícestupňový multi-stage press
lis, víceúčelový multi-purpose-press
lis, Vincentův třecí Vincent friction screw press
lis, vodorovný / lis, ležatý horizontal press
lis, vřetenový screw press
lis, vtlačovací (pro zápustkové dutiny) hobbing press / sinking press
lis, výstředníkový eccentric press
lisař press worker
lisování plechů (sheet) stamping
lisování práškových kovů powder metal hot forming
lisování za tepla, izostatické HIP (hot isostatic pressing)
lišta, vodící gib /guide gib
litá (ocel) cast (steel)
lití do vakua vacuum casting / vacuum pouring
lití spodem bottom casting / bottom pouring
lití, tlakové pressure die casting
litina cast iron
litina, tvárná spheroidal graphite iron
lom / zlomení fracture / breakage / failure / rupture
lom, křehký brittle fracture
lom, únavový fatigue fracture / fatigue failure
lomová houževnatost fracture toughness
lomové chování fracture behaviour
lopatka, turbinová turbine blade
lože, chladicí cooling bed
ložisko bearing
ložisko, kuličkové roll bearing
lpět (o okujích) to adhere, to stick

M

magnetická prášková zkušební metoda magnetic particle testing / fluorescent magnetic particle testing
makrolept macro etch
makrostruktura macrostructure
malta, žáruvzdorná refractory mortar
manipulace handling
manipulace pomocí přenášeče walking beam system
manipulace pomocí výstupku tong system
manipulátor manipulator
manipulátor, kolejový rail bound manipulator / rail-mounted manipulator
manipulátor, kovací forging manipulator
manipulátor, mazací spraying manipulator
manipulátor, sázecí charger
manipulátor, sázecí na pneumatikách mobile charger
manipulátor, závěsný suspended manipulator
mapa hlučnosti noise surveys
mateiál, výchozí ke kování forging stock
materál, výchozí pro kování forging stock
materiál material
materiál je stlačen bite is forged down
materiál, litý cast material
materiál, modelový master material / model material
materiál, nástrojový tool material
materiál, tvárný wrought material
materiál, tvářený wrought material
materiál, tyčový bar stock
materiál, žáruvzdorný heat resistant material
materiály pro letecký a kosmický průmysl aerospace materials
matice nut
matrice a razník female die and punch
mazání zápustek die lubrication
mazání, centrální central lubrication
mazat to lubricate
mazivo lubricant
mazivo, fosfátové phosphate lubricant
mazivo, MoS2 molybdenum disulphide lubricant
mazivo, skelné glass lubricant
mechanické zkoušky mechanical testing
mechanismus, podávací feeding mechanism
mechanizace mechanization
měření measurement / measuring / gauging
měření času time measurement
měření délky measurement of length
měření drsnosti roughness measurement
měření hlučnosti noise measurement
měření napětí stress measurement
měření otáček rpm measurement
měření povrchu surface measurement
měření práce job measurement
měření síly dynamometry
měření teploty temperature measurement
měření tlaku pressure measurement
měření tloušťky measurement of thickness
měření tvrdosti hardness measurement
měření úhlové rychlosti measurement of angular velocity / speed
měřidlo, bezdotykové contactless measurement
metalografické zkoušení metallographic analysis
metalografie metallography
metalurgie, prášková powder metallurgy
metoda horní meze upper bound method
metoda konečných prvků MKP finite element method FEM
mez kluzu yield strength / yield stress / yield point
mez kluzu, smluvní yield point of 0,2% offset
mez pevnosti tensile strength
mez pevnosti při tečení creep strength
mez pevnosti v krutu torsion strength
mez pevnosti v tahu ultimate strength
mez pevnosti v tlaku compressive strength
mez pevnosti ve střihu shear strength
mez pružnosti elasticity limit / elastic limit
mez tažnosti, 0,2 % 0,2 % yield strength
mez tečení creep limit
mez únavy fatigue strength (infinite time)
mez únavy, časovaná fatigue strength (finite time)
mezera mezi sloupy (lisu) clearance between columns
mezipánev pony ladle
minimální ekonomická výrobní série preparation charge
model procesu rheological model
model, tuho-plastický rigid-plastic model
model, výpočetní calculation model
modelování metodou konečných prvků finite element modelling / FEM
modelování procesu process modelling
modelování, číslicové numerical modelling
modelování, fyzikální physical modelling
modul pružnosti / E Young´s modulus
modul, pružnosti / modul Youngův elastic modulus / modulus of elasticity / Young´s modulus
modul Youngův / modul, pružnosti elastic modulus / modulus of elasticity / Young´s modulus
moment, kolopný (manipulátoru) tongs clamping moment
moření pickling
moření, nadměrné (u hliníkových výkovků) over etch
mořírna pickling shop
mosaz brass
mrtvá poloha (klikového lisu) dwell
mřížka, hexagonální těsně uspořádaná / HTU Close-packed hexagonal lattice / CPH
mřížka, krystalová crystal lattice / crystal system
mřížka, kubická plošně centrovaná / KPC face-centred cubic lattice / FCC
mřížka, kubická prostorově centrovaná / KSC body-centred cubic lattice / BCC
můstek flash land / flash pan / flash saddle (USA)
můstek s brzdicím žlábkem flash trap

N

náboj kola wheel hub
náklady costs
náklady na ohřev heating costs
náklady, režijní overhead costs
náklady, výrobní cost price
náklady, zpracovací labour costs
naklínovat to key on
nákovek boss
nakrucování / zkrucování twist / twisting
nalepování materiálu na povrch zápustky galling
naleptání makrostruktury etch test
nanášení ochranné vrstvy (na zápustku) cladding
nanášení ochranné vrstvy laserem Laser Surface Treatment / LST
napěchování (konce špaliku nebo tyče) heading / gathering
napěchovaný špalík / předkovek typu kotouče pancake forging / disc
napětí stress
napětí, hlavní major stress / principal stress
napětí, hydrostatické hydrostatic stress
napětí, kontaktní contact stress
napětí, lomové fracture stress
napětí, na mezi kluzu yield stress
napětí, skutečné true stress
napětí, smluvní conventional (engineering) stress
napětí, smykové shear stress
napětí, tahové tensile stress
napětí, tlakové compressive stress
napětí, zbytkové residual stress
náprava, trubková axle housing tube
násada kladiva hammer handle
nasadit na trn to place on mandrel
nastavení adjustment
nastavení délky zdvihu / stavění délky zdvihu stroke adjustment
nástroj die, tool
nástroj, kalibrovací sizing die / restriking die
nástroj, keramický forging tool
nástroj, kovací ceramic tool
nástroj, obráběcí tool
nástroj, ohýbací bender
nástroj, opotřebený worn tool
nástroj, otáčivý rotary die (swaging)
nástroj, segmentový (pro kovací válce) roll segment
nástroj, tvářecí u kovacích válců die / forming tool
nástrojárna tool room / die shop
nástroje, děrovací piercing tools
nástroje, tvarové contoured punches and dies
násypka, vibrační vibratory hopper
nátěr stěny kokily mould wash
natírat (mazadlem) swab
nátrubek nozzle
nátrubky, nakované integrated nozzles
nauhličení carburization
navařování deposition welding / facing / flood welding / weld overlaying / build up welding
naznačování (žlábkování) grooving
nedotečení underfill
nedotečení / nedotvarování nonfill / under fill
nedotvarování / nedotečení nonfill / under fill
nemoc z povolání occupational disease
nepřerušovaný průběh vláken CGF (continuous grain flow)
nesouosost misalignment
nespojitosti (detekovatelné UZ) discontinuities
nístěj heart
nitridace nitriding
nitridace, iontová ion nitriding
nitridace, plynová gas nitriding
nitrocementování / karbonitridace carbonitriding
nízkookocyklová únava low-cycle fatigue
normalizace (druh tepelnéo zpracování) normalization
normalizace (normování) standardization
normy standards
normy hlučnosti noise standards
normy, kovářské forging standards
nos kladiva pane / peen
nosnost lifting capacity
nosnost (robotu) payload-carrying capacity
nože nůžek shear blades
nůžky shear
nůžky na střihání tyčí bar shear / bar cropping shear / billet shear
nůžky, klikové crank shear
nůžky, letmé flying shear
nůžky, mechanické mechanical shear / power shear
nůžky, sochorové billet shear
nůžky, strojní shearing machine

O

objímka (průtlačnice) container
objímka / zděř shrink ring / shrunk-on ring
oblast opotřebení wear area
oblast segregací ghost lines
oblast ztížené deformace die lock area / death zone / death metal zone / dead metal zone
obohacování kyslíkem oxygen enrichment
obrábění ve vodním prostředí, elektrojiskrové hydro spark process
obrábění zápustky, dokončovací die finishing
obrábění, elektrochemické electrochemical machining / ECM
obrábění, elektrojiskrové electro-discharge machining / EDM
obrábět celý povrch finish all over / FAO
obracení turning-over
obrobek workpiece
obrobitelnost machinability
obruč tyre
obrušování snag grinding
obsluha (činnost) operation
obsluha pece furnace operation
ocel steel
ocel HSLA HSLA (High Strength Low Alloyed) steel
ocel na kuličková ložiska ball bearing steel
ocel na válečková ložiska roller bearing steel
ocel, austenitická austenitic steel
ocel, cementační case hardening steel / carburized steel
ocel, čtyřhranná / tyč, čtyřhranná square byr / square iron
ocel, feritická ferritic steel
ocel, chrommanganová chromium-manganese steel
ocel, chromniklová chromium-nickel steel
ocel, chromová chromium steel
ocel, jemnozrnná fine grained steel
ocel, konstrukční structural steel
ocel, kruhová / tyč, kruhová roun bar / round-bar iron
ocel, legovaná alloy steel
ocel, manganová manganese steel
ocel, martenzitická martensitic steel
ocel, mikrolegovaná micro alloyed steel
ocel, nástrojová tool steel
ocel, nerezavějící stainless steel
ocel, niklová nickel-steel
ocel, nízkolegovaná low-alloy steel
ocel, prcipitačně vytvrditelné feriticko-perlitická (AFP) precipitation hardening feritic-perlitic steel (AFP)
ocel, rychlořezná high-speed steel (HSS)
ocel, stárnoucí martenzitická maraging steel
ocel, šestihranná / tyč, šestihranná hexagonal bar iron (steel)
ocel, tažená tyčová drawn bar
ocel, tyčová (válcová) billet (with a cylindrical cross section)
ocel, vakuovaná vacuum melted steel / ~ treated steel
ocel, válcovaná rolled steel
ocel, vysokolegovaná high-alloy steel
ocel, zápustková die steel
ocel, žáropevná heat resistant steel
ocelolitina, litá ocel cast steel
oddělování zrn (při kování hliníku a jeho slitin) grain separation
oděv, ochranný protective clothing
odhlučnění noise insulation
odlehčení (lisu) unloading
odlévání, plynulé continuous casting
odlitek casting
odlitek kovací dutiny proof / die proof
odokujování descaling
odokujování, hydraulické hydraulic jet descaling
odolnost proti opotřebení wear resistance
odolnost proti střídavému zatížení resistance to fatigue
odolnost proti tepelným rázům thermal shock resistance
odolnost proti změnám teploty thermal fatigue strength
odolnost proti zokujení scaling resistance
odolnost proti zokujení za vysokých teplot scale resistance at elevated temperature
odolnost, korozní corrosion resistance
odpad od hlavy a paty top and bottom discard / TB discard
odpevnění work softening
odpor, deformační (přetvárný) deformation resistance / resistance to deformation
odpor, přirozený deformační (přetvárný) flow stress
odpružení spring / springback / reversible deformation
odsávání spalin smoke extraction
odseknutí (hlavy) head separation
odstavení stroje machine shut-down
odstranění (vnitřního) pnutí stress releasing
odstranění vadné části mech. obráběním dressout
odstranit pnutí to remove stress / to relieve stress
odstraňování okují, mechanické v bubnech barreling / tumbling
odstraňovat okuje to descale / to remove the scale
odtah spalin burn-gas exhaust / flue-gas exhaust
oduhličení decarburization
oduhličení, povrchové surface decarburization
ofukování zápustek die blasting
ohřev heating
ohřev prouděním convection heating
ohřev, bezokujový scale-free heating
ohřev, elektrický electrical heating
ohřev, indukční electric induction heating
ohřev, kovářský forging heat
ohřev, nízkookujový low-scale heating
ohřev, odporový resistence heating
ohřev, postupný even heating
ohřev, přímý odporový electric resistance heating / conduction heating
ohřev, rychlostní rapid heating
ohřívačka heater
ohřívačka, indukční induction heating furnace / induction heating plant
ohřívat to heat / to warm
ohyb bend
ohyb U U-bend
ohyb V V-bend
ohyb, tříbodový tree-point bend / tree point bending / air bend
ohýbadla matting dies / bending dies
ohýbání bending
ohýbání bend
ohýbatelnost bendability
ochlazování na vzduchu air cooling
ochlazování nástrojů die cooling
ochlazování, zrychlené AC (accelerated cooling)
ochrana a bezpečnost práce accident prevention and safety
ochrana práce accident prevention
ochrana proti oxidaci oxidation protection
ochrana proti přetížení / pojistka proti přetížení overload safety device / overload protection
ochrana proti přetížení, hydraulická / pojistka proti přetížení, hydraulická hydraulic overload safety device / hydraulic overload protection
ochrana před zokujením scale prevention
ochrana sluchu hearing protection
ochrana, korozní corrosion protection
ochrana, protihluková sound proofing
ojnice connecting rod
okuje scale
okuje, primární mill scale
olej, mazací lubricating oil
olej, plynový gas oil
olej, topný fuel oil
omezení toku kovu restrict metal flow
omezení zdvihu stop
omílání tumbling / barrelling / rumbling
opal / propal scale loss / burn off / loss by burning / scaling loss
opatření, protihluková noise abatement
operace, dokončovací finish
operace, pomocné auxiliary operations
operace, přípravná breakdown
operátor / řidič (bucharu, lisu) hammer operator / press operator
opotřebení wear
opotřebení zápustky die wear
opracování na čisto, ruční hand finishing
oprava repair
oprava nístěje hearth repair
optimalizace optimization
osa (geometrická) axis
osa (strojní součást) axle
osa silového působení axis of deformation
osádka (pětičlenná o.) crew (5-men crew)
osazení step
osazování edging / setting down / stepping / drawing down
osazovat to step
osové vady centreline inhomogeneity
ostřihnout to clip / to trim
ostřihovadlo clipping tool / trim die / trimmer / cut off die
ostřihovadlo, sdružené (ostřih výronku a děrování) compound die /combination die
ostřihování trimming
ostřihování výronku trim / flash trim / flash trimming
ostřik zápustek die spraying
ostřina / jehla burr / fraze
ostřižení a prostřižení trim and punch
ostřižení výronku flash removal
osvědčení výrobce certificate of compliance with the order
otáčedlo (pro volné kování) rotator / turn-over gear
otáčení turning
otevření / výška, světlá daylight / opening
otevření (u bucharu) / průchod nad šabotou daylight above anvil
otěr wear
otěruvzdornost wear resistance
otisk dutiny pomocí olova lead proof
otryskávání shot blasting / ~ peening
otřep burr / feather / fin / residual flash
otřes jarring / vibration
otvor v beranu hole in slide / tool hole
otvor ve stole / propad ve stole hole in table / bed opening
otvor, odvzdušňovací vent
ovládání, mechanické mechanical control
oxalátování oxalating

P

páka lever
páka, řídicí steering arm
palivo fuel
palivo, nízkosirnaté low-sulphur fuel oil
pás, dopravní conveyor belt
pásmo deformace deformation zone
pastorek pinion
pata ingotu ingot bottom / stool
pec furnace
pec pro infraohřev infra red furnace
pec pro kalení do lázně hot quenching furnace
pec pro příhřev reheating furnace
pec pro rychlostní ohřevrapid heating furnace
pec pro tepelné zpracování heat treatment furnace
pec s ochrannou atmosférou protective atmosphere furnace
pec s otočnou nístějí rotary hearth furnace
pec s výjezdnou nístějí boogie hearth furnace
pec, elektrická electric furnace
pec, fluidní fluidized bed furnace
pec, karuselová rotary hearth furnace
pec, karuselová roller-hearth furnace
pec, komorová batch type furnace / box furnace / chamber furnace
pec, kovářská forge furnace
pec, kroková walking beam furnace
pec, laboratorní komorová box furnace
pec, narážecí pusher furnace / pusher type furnace
pec, nízkoinerční low-thermal inertia furnace
pec, odporová resistence furnace
pec, ohřívací heating furnace / reheating furnace
pec, olejová oil-fired furnace
pec, palivová fuel-fired furnace
pec, plynová gas-fired furnace
pec, průběžná continuous furnace
pec, strkací pusher furnace
pec, štěrbinová slot furnace
pec, tunelová tunnel furnace
pec, vakuová vacuum furnace
pec, válečková roller furnace
pec, vertikální šachtová vertical pit
pec, vozová boogie hearth furnace
pec, žíhací annealing furnace
pec, žlábková groove hearth furnace
pěchovačka upsetter /mechanical upsetter / multi-die forging press
pěchování upset (forging) / upsetting
pěchování za studena cold upsetting
pěchování za studena na automatech cold automatic upsetting
pěchování, dokončovací (hlavy) finish heading / finish forming (of head)
pěchování, místní gathering / mid bar upsetting
pěchování, postupové progressive forging / multioperation forging / multistage heading
pěchovnice heading die
pěchovník heading punch
perlík sledge hammer
pero (k upínání na rybinu) dowel
pevnost strength
pevnost, přetvárná flow stress
pevnost, v tahu tensile strength
pevnost, v tlaku compressive strength
pevnost, ve střihu shear strength
pila, kotoučová / pila, okružní circular saw / disc-saw machine
pila, okružní / ~ kotoučová circular saw / disc-saw machine
písek, ocelový steel grit / stel shot
pískování sand-blasting
píst piston
pístnice piston rod
plasticita plasticity
plasticita / tvárnost plasticity, plastic property
plastický plastic
plastometr plastometer
plátování cladding
plech tenký sheet
plech tlustý plate
plnění zápustky die filling
plnicí nádrž prefill tank
plocha beranu upínací clamping surface of slide / mounting surface of slide
plocha kovadliny, pracovní / dráha kovadliny anvil face
plocha nístěje hearth area
plocha průmětu výkovku plan view area / projection area
plocha stolu, upínací clamping surface of table / mounting surface of table
plocha, dělící (nerovná) parting plane / lock
plocha, dorazová (nástrojů) / plocha, dosedací striking face / striking surface / cushion face
plocha, dosedací / plocha, dorazová (nástrojů) striking face / striking surface / cushion face
plocha, styčná contact area / contact surface
plocha, upínací clamping face
plocha, vztažná / ~, základní match plane / matched plane
plocha, základní / plocha, vztažná match plane / matched plane
ploska kladiva hammer face
ploštění flattening / plating
plunžr plunger
plunžr, zpětný lifting plunger
plyn, zemní natural gas
plyn, zkapalněný liquid petroleum gas
pnutí, tepelné thermal stress
pnutí, vnitřní inherent stress / internal stress
pnutí, zbytkové residual stress
počet úderů number of bows / striking rate
počet zdvihů number of strokes
podavač grab
podavač špalíků bowel feeder
podávání feed / feeding
podávat materiál (do stroje) to feed
podíl houževnatého lomu (u vrubovky) area of cleavage fracture
podíl křehkého lomu area of shear fracture
podložka fixture base / sub sow block / spacer
podložka při rozkovávání kotoučů bottom anvil plate
podmínky, dodací delivery terms
podmínky, okrajové boundary conditions
podmínky, pracovní working conditions
podmínky, přejímací acceptance conditions
podmínky, technické specifications
pohon / ústrojí, hnací drive
pohon bucharu hammer drive
pohon lisu press drive
pohon tlakovou vodou water-hydraulic drive
pohon, akumulátorový accumulator system
pohon, klikový crank drive
pohon, kolenopákový toggle-joint movement
pohon, olejový oil-hydraulic drive
pohon, pístový piston drive
pohon, přímý (u hydraulického lisu) direct drive
pohyb beranu dolů down-stroke
pohyb beranu nahoru up-stroke
pohyb, kruhový circular motion
pochod, pracovní work process
pojezd manipulátoru travelling
pojistka proti přetížení / ochrana proti přetížení overload safety device / overload protection
pojistka proti přetížení, hydraulická / ochrana proti přetížení, hydraulická hydraulic overload safety device / hydraulic overload protection
pojistka, střižná shear element
pokles teploty temperature decrease
pole skluzových čar slip line field
pole, deformační / rozložení deformací strain distribution
pole, napěťové / rozložení napětí stress distribution
pole, rychlostní speed distribution
pole, teplotní pole / rozložení teplot temperature distribution
pole, toleranční tolerance
poloha, dolní mrtvá / úvrať, dolní bottom death point / bottom death centre / bottom of stroke / dwell / lower death centre / lower turning point
poloha, horní mrtvá / úvrať top death point / top death centre / top of stroke / top turning point
polohování positioning
poloměr ohybu bend radius
poloměr zoblení, vnější / radius zaoblení, vnější corner radius / edge radius
poloměr zoblení, vnitřní / radius zaoblení, vnitřní fillet / raius of fillet
polotovar (výchozí) blank / semi-product
polotovar se sítí meshed billet
polotovar, odlitý cast preform
polotovar, plynule odlitý continuously cast section
polotovar, spékaný sintered preform
polotovar, válcovaný rolled stock
polotovar, výchozí stock / blank / slough / multiple
polozápustka / kovátko swages
poměrná délka záběr lz/h bite ratio / relative length of the stroke
popouštění tvaru / snížení zápustky die sinking / sinking
popouštění, žíhání tempering / drawing
porosita porosity
porušení (materiálu) destruction / failure / rupture
postup, pracovní work procedure / manufacturing sequence / manufacturing process
postup, výrobní process chain / process Sequence
posun, přemístění displacement
posunutí zápustky die shift
posuv (při prodlužování) feed
potrubí piping / pipeline / conduit
potřeba deformační síly force requirement / pressure requirement / load requirement
pouzdro, (vysoký kroužek) sleeve
pouzdro, ochranné protective covering
pouzdro, pro vodicí kolík guide pin bushing
povlak coating
povlak, kovový metallic coating
povlakování coating
povrch surface
práce work
práce, deformační deformation work / deformation energy
práce, rázová impact work
pracoviště, kovací forging-cell
pracoviště, robotizované robotic work cell
praskat crack
prasklina crack
prášek, kovový metal powder
pravoúhlá síť checkerboard grid
precipitace precipitation
precipitace, řízená controlled precipitation
prizma, ohýbací swage block
proces magna-flux Magna-Flux process
prodleva (při volném ochlazování) stagnation point
prodleva, pracovní dwell / dwell time
prodloužení elongation
prodloužení, poměrné / tažnost percent elongation / elongation
prodlužování (duté součásti) na trnu forming (a hollow part) over a mandrel
prodlužování / kování do délky drawing out / ~ down / progressive forging / fullering / tapering
profilování v zápustkách / profilování v polozápustkách swaging
program, simulační simulation software
program, výrobní range of products
prohnutí / průhybdeflection
prohřát soak
prohřátí, rovnoměrné soak uniformity
prohřátý soaked trough
prokalitelnost hardenability / trough hardening
prokování forging down
propad ve stole / otvor ve stole hole in table / bed opening
propal / opal scale loss / burn off / loss by burning / scaling loss
prořez cutting waste / sawcut waste
prosazování fullering / setting over / necking / reduction swaging / shuldering
prostoj down time
prostor, pracovní (lisu) working space
prostředek k omezení opalu scale preventative material
prostředky, dopravní means of transportation
prostřižení blány punch out centre / pierce
protáhlá necelistvost seam
protitlak backpressure / counter pressure
protizávaží (šroubované, přivařené) counterweight (bolted, welded)
protlačovadlo extrusion tool
protlačování extrusion / extruding
protlačování lomeným kanálem stejného průřezu equal cannel angular extrusion / ECAE / equal cannel angular pressing / ECAP
protlačování rázem impact extrusion
protlačování, dopředné forward extrusion, direct extrusion
protlačování, hydrostatické hydrostatic extrusion
protlačování, protisměrné backward extrusion
protlačování, redukovací reducing / reduction
protlačování, stranové sideward extrusion / lateral extrusion / radial extrusion
protlačování, vícesměrné / protlačování kombinované co-extrusion / combined extrusion
protlačování, zpětné backward extrusion / impact extrusion / indirect extrusion
protlačování, zpětné hrncového tvaru backward cups extrusion
protokol, přejímací inspection report
proudění convection
provoz (výrobní jednotka) plant
provoz / provozování (něčeho) operation / service / practice
provoz pece furnace operation
provoz, nepřetržitý continuous operation
průběh napětí stress distribution
průběh teploty temperature distribution
průběh vláken grain flow / fibre flow
průběh vláken, nepřerušovaný CGF (Continuous grain flow)
průběh vláken, podélný longitudinal fibre flow pattern
průběh výpočtu solving / computation
průbojník / trn, děrovací piercing mandrel / pierce / drift / punch
průhyb / prohnutí deflection
průhyb, zvlnění nebo přeložení způsobené ztrátou stability na vzpěr buckling
průchod pass
průchod mezi postranicemi / šířka mezi stojinami width between uprights / distance between uprights
průchod mezi stojinami / průchod v postranicích opening in uprights / passage in uprights / side opening (US)
průchod nad šabotou / otevření (u bucharu) daylight above anvil
průchod v postranicích / průchod mezi stojinami opening in uprights / passage in uprights / side opening (US)
průchod ve stojanu (od obsluhy dozadu) open back troat
průlez manway
průmět styčné plochy plan view area
průmysl, kovárenský forging industry / forge industry
průmysl, kovárenský (zápustkových výkovků) drop forging industry
průřez cross section
průtlačnice extrusion die
průtlačnice, předpjatá pre-stressed die
průtlačník extrusion punch
pružení stojanu frame expansion / frame stretch / frame spring
pružina spring
prvek, tvarový shape elements
prvky, doprovodné (Cu,Zn,Pb…) tramp elements
prvky, mikrolegující MAE (micro alloying elements)
přebytek kovu excess of metal / surplus material
přebytek spalovacího vzduchu excess combustion air
předděrování prepierce / prepiercing / dishing
předehřátí / předehřev preheating
předehřátí vzduchu air preheating
předehřátí zápustky die preheating
předehřev / předehřátí preheating
předehřívat to preheat
předkovací dutina blocker (impression)
předkování block / blocking / preforging / preforming / anvil cap / rough forging
předkování a dokování blocking and finishing
předkování nebo i předválcování brakedown
předkování, volné na bucharu edging
předkovek preform
předkovek typu kotouče / napěchovaný špalík pancake forging / disc
předpěchování (hlavy) pre-heading / pre-forming (of head)
předpětí prestressing
předpis, přejímací acceptance requirement
předpis, zkušební test requirement
přehřátí overheating / superheating
přechod mezi křehkým a houževnatým lomem ductile-brittle transition
přechodová teplota / tranzitní teplota fracture appearance transition temperature (FATT)
přejímka acceptance
překování (prodlužování) ingotu na plochých kovadlech cogging
překování hran sadden / flattening
přeložka fold / overlap
přeměna struktury structural transformation
přeměna, fázova phase change
přeměna, martenzitická martensitic transformation
přenášení transferring / transfer
přerušení práce work stoppage
přesazení (v dělicí rovině zápustky) crank / die shift / ~ mismatch
přesazení (vada) mismatch / offset
přesazení kovadel die shift
přesazování (volné kování) offset forging / offsetting
přesíťování remeshing
přesné (bezvýronkové) kování flashless forging / close tolerance forging / net-shape forging / precision forging
přesnost accuracy
přestavování beranu / stavění beranu slide adjustment
přestavování stolu / stavění stolu table adjustment
přestup tepla heat transfer
přetavení, elektrostruskové (ESP) electro-slag remelting (ESR)
přetvoření / deformace deformation / strain
převod, ozubený gear drive
převod, řemenový belt drive
převod, řetězový chain drive
převod, třecí friction gear
převod, vačkový cam drive
převodník (měřených hodnot) signal modulator
příčné klínové válcování cross wedge rolling
příčné trhliny na trubce sleeve fracture
příčník cross beam / cross head / cross rail / crown / traverse
příčník, dolní nepohyblivý press bed / stationery bed
příčník, horní nepohyblivý crown / stationery crosshead
příčník, pohyblivý downward pressing ram, slide / moving ram / moving crosshead
přídavek allowance (finish a., machining a.)
přídavek na obrábění machining allowance
přídavek na obrábění je 10 mm na plochu machining allowance is 10 mm per side
přídavek na zkoušky allowance for testing
přídavek, technologický production allowance
přídavky allowance
přidržovač blank holder
příhřev (opětný ohřev) reheating / intermediate heating
přilnavost adhesive strength
přilnutí (výkovku k zápustce) sticking
příložka, naznačovací fullering bar / adapter / plate
příprava výpočtu (simulačního) pre-processing
příprava výroby works scheduling
příruba flange
přířez slug / blank
přístroj, měřicí measuring instrument
přístroj, zkušební testing device
přístřih slug / blank
přitloukání sledging
přivádění do pracovního prostoru supplying into working space
přívod páry steam supply
přívod tepla feed of heat
přívod tlakové vody pressure-water supply
pult, ovládací control desk
působení hluku noise effects
působící proti counteracting
působiště síly (na nástroj) point of application of force / ~ of deformation
pyrometr pyrometer

Q

R

racionalizace rationalization
rafinace, elektrostrusková electro-slag refining (ESR)
rám lisu frame
rám, monolitický mono frame
rám, předepnutý prestressed frame
rameno kliky web
rameno páky lever arm
rameno robotu robot arm
rameno, opěrné (u válcovačky kroužků) backing arm
rameno, přenášecí transfer arm
ráz impact
ráz / úder blow / impact / tap (slabý)
ráz, tepelný thermal shock
ráz, tlakový (vodní) water hammer
raznice (dolní nástroj) coining die
razník (horní nástroj) punch
razník, vtlačovací (zápustkových dutin) hob / master die
ražení coining
redukce průřezu swage / reducing / fullering
redukovačka / stroj, rotační kovací / stroj redukovací rotary swaging machine / rotary forger
redukování / kování, rotační /strong> rotary swaging
regulace otáček rotary speed control
regulace rychlosti speed control
rekrystalizace recrystallization
rekrystalizace, dynamická recrystallization, dynamic
rekrystalizace, statická recrystallization, static
rekuperace tepla soak recuperation
rekuperátor recuperator
renovace dutiny cavity refurbishment / renovation
režim, pracovní operation mode / mode of operation
robot, průmyslový industrial robot
robotizace, úplná complete robotization
roh kovadliny anvil beak / anvil horn
rotor rotor
rovina kování (rovina kolmá na směr pohybu kovadla) forging plane
rovina, dělicí parting line / flash line
rovina, neutrální (toku kovu) neutral flow plane
rovina, výchozí (pro měření) datum plane
rovina, vztažná / ~ , základní reference plane
rovina, základní / rovina, vztažná reference plane
rovinnost flatness
rovnání planishing / straighten / straightening / restricting
rovnání plamenem flame straitening
rovnání v zápustce straightening
rovnat (výkovky) to straigten
rovnice, konstitiční constitutive equation
rozbor, chemický chemical analysis
rozbrušování friction sawing / abrasive cut off
rozdělená simulace uncoupled simulation
rozevření bočních beranů gathering
rozkování (rozšiřování) desky side forging
rozkování na trnu / rozšiřování na trnu / kování na trnu spreading on mandrel / forging on mandrel / saddle forging / saddling
rozkovávat to hammer out / to spread out
rozkovek job / workpiece / work piece
rozložení rychlostí deformace strain rate distribution
rozložení tlaku po průřezu pressure profile
rozměr, celkový dimension / size
rozměr, dolní mezní minimum limit size / minimum size
rozměr, horní mezní maximum limit size / maximum size
rozměr, jmenovitý nominal dimension / nominal size
rozměr, skutečný actual size
rozměry, výchozí initial dimensions
rozpustnost solubility
rozpuštěný dissolved
rozšiřování spreading / flattening / plating / expansion
rozšiřování na trnu expansion (over mandrel)
rozšiřování na trnu / rozkování na trnu / kování na trnu spreading on mandrel / forging on mandrel / saddle forging / saddling
roztažení díry kuželovým trnem drifting
roztažnost expansibility
roztažnost, teplotní thermal expansion dilatation
roztok, tuhý solid solution
rozválcovačka kroužků ring rolling machine
rozválcování kroužků ring rolling
rozvidlení forking
rozvod, šoupátkový slide valve gear
rozvod, ventilový valve control
růst zrna / hrubnutí zrna grain growth
rybina dovetail / stem / shank
rychlost speed / velocity
rychlost deformace strain rate
rychlost dopadu impact velocity / velocity of impact
rychlost ochlazování cooling rate
rychlost toku (kovu) flow rate
rychlost, dopadová impact velocity / impact speed
rychlost, přibližovací approach speed
rychlost, úhlová angular spead / angular velocity
rychlost, zpětná return speed

Ř

řemen belt
řemen padacího bucharu lifting belt
řešení / výpočet solving / computation
řetěz chain
řez, podélný longitudinal section
řez, příčný cross section
řezání sawing
řezání na pile band sawing
řezání plamenem flame cutting / oxygen cutting
řezat (materiál) to cut
řezat (na pile) to saw
řidič (bucharu, lisu) / operátor hammer operator / press operator
řízené ochlazování controlled cooling
řízení atmosféry atmosphere control
řízení chodu pece furnace control
řízení jakosti quality control
řízení teploty temperature control
řízení, automatické fully-automatic control
řízení, číslicové numerical control
řízení, dálkové remote control
řízení, hydraulické hydraulic control
řízení, pneumatické pneumatic control
řízení, počítačové computerized control
řízení, poloautomatické semi-automatic control
řízení, programové program control
řízení, ruční manual control

S

sada rozkovků ukazujících postup kování progressives
sálání heat radiation
sázení charging / loading
sdílení tepla heat exchange
sedlík / kladivo, hladicí flat hammer / flatter / planishing hammer
segregace segregation
segregace (ingotu) ingotism
segregace A V-segregation, reverse
segregace V V-segregation
sekáč chisel / cutting bar
sekání cutting off / chiselling
sekvence úderů blow sequence
série / dávka, výrobní batch size
série, malá small series
série, nepřetržitá continuous series
seřízení adjustment
sestava (souprava) nástrojů die set
setrvačník flywheel
sevření squeeze, squeezing
sevření / výška, sevřená shut height / bad-to-slice distance
sevření čelistí vodorovného kovacího stroje clamping movement of the upper and lower tool
sferoidizace spheroidizing
schéma toku materiálu flow diagram
schéma výrobního postupu flow diagram / flowsheet / flowchart
síla force
síla lisu press capacity
síla úderu striking power
síla, deformační deformation force
síla, jmenovitá nominal force / nominal capacity / nominal pressure
síla, rázová impact force
síla, tahová tensile load
síla, tlaková compressive load
sila, válcovací rolling force
simulace simulation
simulace toku materiálu simulation of material flow / material flow simulation
simulace tvářecího postupu simulation of forming processes
simulace výrobního celku simulation of manufacturing facilities
simulace, matematická mathematical simulation
simulace, numerická numerical simulation
simulace, počítačová computer-aided simulation / computer simulation
simulace, zpětná reverse simulation
síra sulphur
síť (při počítačové simulaci) mesh
síť, jemná fine mesh size
sklad materiálu stockyard
skluz / žlab, skluzný discharge chute / slide
skluznice (v narážecí peci) skids
sledování trasy částice particle tracking
slitina alloy
slitina Ti, Zr a Mo na zápustky pro izotermické tváření TZM (alloy)
slitina, intermetalická intermetallic alloy
slitiny hliníku aluminium (aluminum am.) alloys
slitiny hořčíku magnesium alloys
slitiny kobaltu cobalt base alloys
slitiny lehkých kovů light alloys
slitiny mědi copper alloys
slitiny niklu nickel-based alloys
slitiny titanu titanium alloys
slitiny vysokopevnostní high-strength alloys
slitiny zinku zinc alloys
sloučenina, intermetalická intermetallic compound
sloup (lisu) column
sloup, čtyřhranný rectangular column
sloup, předepnutý pretensioned column
sloup, válcový cylinder column
složitost intricacy
složitost, tvarová shape difficulty
smrštění shrinkage / contraction
smýkadlo ram
snímač dráhy hodometer / displacement / transducer
snímač, silový load cell
snímač, tenzometrický tensometric sensor / strain-gauge pick-up
snížení hlučnosti noise transmission loss
software, simulační software for simulation
blok (průřez nad 12 x 12“) bloom
sochor (průřez 6 x 6“ až 12 x 12“) billet
sonda, měřicí sensor / detector
soubor nástrojů tooling
součásti pro letecký a kosmický průmysl aerospace components
součásti, automobilové motor vehicle parts
součásti, kované forged parts
součásti, strojní mechanical engineering components
součinitel tření coefficient of friction
součinitel tvarové složitosti complexity factor
součinitel, vzduchový fuel-air ratio
soudkovitost bulge / barrelling
soudkovitost, dvojitá beads
soudkovitý povrch bulging surface
souměrný symmetric
souměrný, rotačně rotation symmetric
spálení (materiálu při ohřevu) burning
spaliny exhaust gas / comusion product / flue gas
spalování combustion
specializace specialization
spékání sintering
spínač, nožní / spouštěč, nožní foot starter
spojená simulace coupled simulation
spojka clutch / coupling
spojka / lašna link
spojka, třecí friction disc clutch
spojovací tyč tie rod
spotřeba paliva fuel consumption
spouštěč, nožní / spínač, nožní foot starter
stahování s trnu stripping
stárnutí, deformační strain aging
starres Ende starres Ende
statistika, úrazová accident statistic
stav deformace state of strain / strain state
stav napjatosti state of stress / stress state
stav napjatosti dvouosý / stav napjatosti, rovinný plane stress / biaxial state of stress
stav napjatosti, jednoosý uniaxial state of stress
stav napjatosti, rovinný / stav napjatosti dvouosý plane stress / biaxial state of stress
stav napjatosti, trjosý triaxial state of stress
stav zaměstnanců, zdravotní occupational health
stav, surový as forged
stavění beranu / přestavování beranu slide adjustment
stavění délky zdvihu / nastavení délky zdvihu stroke adjustment
stavění stolu / přestavování stolu table adjustment
staženina (v ingotu) pipe / piping
stěna, akustická acoustic baffle
stěrač stripper / scraper
stěrač výronku stripping tool
stlačitelnost compressibility
stohovač stacker
stohovač, vidlicový fork-lift truck
stojan frame
stolice, válcovací mill stand / rolling stand
stopka (nástroje) shank
stopka / čep, manipulační / úchytka tong hold / chuck / bar hold
stoupání (kovu) upward displacement / rise
stroj limitovaný energií machine-energy-dependant / energy-restricted machines
stroj limitovaný silou press-force-dependant / force-restricted machines
stroj limitovaný zdvihem machine-stroke-dependant / stroke-restricted machines
stroj na závity, válcovací / válcovačka závitů tread rolling machine / tread roller
stroj omezený silou force-bound machine
stroj redukovací / stroj, rotační kovací / redukovačka rotary swaging machine / rotary forger
stroj s konstantním zdvihem stroke-bound machine / stroke restricted machine
stroj, elektrický pěchovací electric upsetting machine
stroj, elektropěchovací electrical upsetter
stroj, kovací forging machine
stroj, lámací cropping machine
stroj, obráběcí machine-tools
stroj, ohýbací bending machine
stroj, radiální čelisťový two-jaw radial forging machine
stroj, radiální prodlužovací (kovací) stroj radial forging machine / round swaging machine / rotary forging / longitudinal forging machine
stroj, rotační kovací / stroj redukovací / redukovačka rotary swaging machine / rotary forger
stroj, sázecí charger
stroj, tvářecí forming machine
stroj, tvářecí s přímočarým pohybem forming machine with linear tool motion
stroj, tvářecí s rotačním pohybem rotary forming machine
stroj, válečkovací planishing mill
stroj, vodorovný kovací / lis vodorovný pěchovací horizontal forging machine / horizontal upsetting machine / horizontal upsetter / upset forging machine
struktura structure
struktura, krystalová crystal structure
struktura, licí as-cast structure
struktura, Widmanstättenova Widmanstätten structure
středění centring
středící (vodící) válečky (u válcovačky) centring rolls
střihací nože shear blades
střihání shearing
stříkat (mazadlo) spray
střižná hrana / břit cutting edge
střižnice clipping bed
střižník clipping punch
studie, časová time study
stůl table / bed / bolster
stůl lisu press table, bed
stůl lisu, posuvný (výjezdný) pull-out press table
stůl, otáčecí (na konzole) slewing turntable
stůl, posuvný traversing table
stůl, příčně posuvný die train
stupeň deformace (přetvoření), mezní limit degree of deformation, critical degree of deformation
stupeň prodlužování degree of stretchin
stupeň prokování forging reduction / forging ratio / reduction ratio / degree of reduction
stupeň šíření degree of latitude, expanse
stupeň volnosti degree of freedom
subzrno subgrain
superplasticita superplasticity
superslitiny, vysoce žáruvzdorné super alloys
svařování elektrickým obloukem arc welding
svařování tlakem pressure welding
svařování tlakem za studena cold pressure welding
svařování v ohni / svařování, kovářské forge welding
svařování třením friction welding
svařování, kovářské / svařování v ohni forge welding
světlá výška pracovního prostoru daylight
svítiplyn town gas

Š

šablona template / templet
šabota anvil / base block
šíření lateral spread / spread / width spread
šíření hluku noise transmission
šíření únavové trhliny fatigue crack propagation
šířka mezi stojinami / průchod mezi postranicemi width between uprights / distance between uprights
špalíkslug / blank
šroub k zavrtání screw
šroub s maticíbolt
šroub, kotevní anchor bolt
šroub, upínací fastening screw
šroubovice screw head
štíhlost high/diameter ratio / slenderness ratio

T

tah tension
tavba heat
tavení, vakuové vacuum melting
tažení drawing
tažnice die
tažník punch
tažnost (vlastnost obecně) ductility
tažnost / prodloužení, poměrné percent elongation / elongation
tečení creep
technika, regulační control method
technologie technique
technologie kování forging technology
technologie, skupinová group technology
tělesa, dutá hollow components
těleso, obalové envelope body
tělo ingotu ingot body
tenzor napětí stress tensor
tepelná bariera thermal buffer
teplo, deformační deformation heating / deformation adiabatic heating
teplo, uvolněné (přeměnou mechanické práce) built-up heat
teplota temperature
teplota přeměny temperature of transformation
teplota, dokovací finishing temperature
teplota, kovací forging temperature
teplota, ohřívací heating temperature
teplota, přechodová (z tvárného do křehkého lomu) DBTT (ductile-to-brittle transition temperature)
teplota, rekrystalizační recrystallization temperature
termočlánek thermocouple
těsnění plunžru stuffing box
textura, deformační deformation texture
textura, vláknitá fibre texture
tlak pressure
tlak, hydrostatický hydrostatic pressure
tlak, nevyšší přípustný maximum pressure
tlak, zpětný counterpressure
tloušťka vrstvy coating thickness
tloušťka výronku flash thickness
tlumení (vibrací) damping
tlumič vibrací vibration damper element
TMZ / zpracování, termomechanické thermomechanical processing (TMP) / thermomechanical treatment / thermomechanical working / ausforming
tok kovu / tok materiálu metal flow
tok materiálu / tok kovu metal flow
tok, tepelný heat flow
tolerance / úchlka tolerance
tolerance povrchu surface tolerance
tolerance výkovků forging tolerances
tolerance zápustek die tolerances
tolerance, dovolená /úchylka, dovolená allowable variation
tolerance rozměrů / úchylka rozměrů deviation of dimensions / off-size / tolerance
tolerance rozměrů, mezní / úchylka rozměrů, mezní maximum permissibledeviation / limit tolerance
transfer gripper arm / transfer system
transfery / ústrojí, přenášecí transfer device
tranzitní teplota / přechodová teplota fracture appearance transition temperature (FATT)
trhlina crack
trhlina v zápustce crack
trhlina způsobená nízkou tvařitelností burst
trhlina, povrchová surface crack
trhlina, tepelná heat cracking / thermal cracking
trhlina, vlasová hairline crack
trhlina, vnitřní internal crack
trhliny, napěťové stress cracking
trn, děrovací / průbojník piercing mandrel / pierce / drift / punch
trn, kovací mandrel
trn, rozšiřovací expanding bar
trn, vnitřní válec u válcovačky kroužků mandrel
tryskání blast cleaning
tryskání broky / čištění (výkovků) proudem broků shot blast
tryskání ocelovou drtí shot blasting
tryskání pískem / čištění (výkovků) proudem písku sand-blast
tření friction
tření, coulombovské Coulomb friction
třídění, tvarové shape classification
tuhnutí solidify
tuhost lisu press stiffness
tuhost stojanu rigidity of the frame
tvar výkovku, konečný finished forging
tvar, okamžitý momentary form
tvar, složitý intricate shape
tvar, soudečkový barrel shape
tvárnost / plasticita plasticity, plastic property
tvary výkovků forging shapes
tvářená (ocel) wrought (steel)
tváření forming / plastic working / chipless machining
tváření s aktivním působením tření friction-assisted forming
tváření výbuchem explosive forming
tvářní za poloohřevu / tváření za polotepla warm forging
tváření za polotepla / ~ za poloohřevu warm forging
tváření za snížench teplot forming at reduced temperatures
tváření za studena cold forming
tváření za tepla hot forming
tváření, elektrickým obloukem electric arc forming
tváření, elektrohydraulické electrohydraulic forming
tváření, elektromagnetické magnet forming / electromagnetic forming
tváření, hydrodynamické hydrodynamic forming
tváření, izostatické hot isostatic pressing
tváření, kovů metal working / ~ forming
tváření, objemové bulk forming / massive forming / three dimensional forming
tváření, orbitální / kování výkyvnou zápustkou orbital forging / rotary forging / axial closed-die rolling
tváření, plošné sheet metal forming / sheet forming / sheet metal fabrication
tváření, poloztuhlého kovu (v polotuhém stavu) slurry state forming
tváření, rázem impact forming / shock forming
tváření, superplastické superplastic forming
tváření, vibrační vibratory forming
tváření, vysokorychlostní high-energy-rate forming
tváření,zubů forming of splines
tvařitelnost formability / plasticity / workability
tvařitelnost (za studena) ductility
tvorba přeložky formation of fold
tvrdost hardness
tvrdost podle Brinella Brinell hardness
tvrdost podle Rockwella Rockwell hardness
tvrdost podle Vickerse Vickers hardness
tyč (různého průřezu menším než 16 čtver. palců) bar
tyč vyrobená protlačováním extruded billet
tyč, čtyřhranná / ocel, čtyřhranná square byr / square iron
tyč, kruhová / ocel, kruhová roun bar / round-bar iron
tyč, osazovaná multidiameter bar
tyč, plochá flat bar
tyč, plynule odlévaná rod, continues-casted rod
tyč, šestihranná / ocel, šestihranná hexagonal bar iron (steel)

U

úběr penetration / draft size / reduction / roughing down
úběr průřezu reduction in area
úběr výšky reduction in height
účinek, teplotní temperature effect
účinnost efficiency
účinnost pece furnace efficiency
účinnost úderu blow efficiency
účinnost, deformační deformation efficiency
úder / ráz blow / impact / tap (slabý)
úder, excentrický / úder, mimostředový eccetric blow / eccentric impact
úder, jednotlivý single blow
úder, mimostředový / úder, excentrický eccetric blow / eccentric impact
úder, tvrdý die-to-die blow
udeři t strike
údržba maintenance
údržba pece furnace maintenance
údržba, strojní machine maintenance
udržovat na teplotě to hold at the temperature
úhel ohybu bent angle
úhel záběru angle of bite / draft angle
uchopovací zařízení (robotu) gripper assembly
uchopovací zařízení, mechanické mechanical gripper
úchylka / tolerance tolerance
úchylka rozměrů deviation of dimensions / off-size / tolerance
úchylka rozměrů / tolerance rozměrů deviation of dimensions / off-size / tolerance
úchylka rozměrů, mezní / tolerance rozměrů, mezní maximum permissibledeviation / limit tolerance
úchylka, dovolená / tolerance, dovolenáallowable variation
úchytka / čep, manipulační / stopka tong hold / chuck / bar hold
úchytka polotovaru workpiece holder
úchytka pro kleště tong hold
úkos (stěny zápustky) die draft / draught / draw / leave / taper
úkos, negativní undercuts
úkos, vnější outside draft
úkos, vnitřní inside draft
uložení lisované za tepla shrink fit
uložení, lisované (s přesahem) interference fit
ulpívíní v zápustce sticking (in die)
únava fatigue
únava, korozní corrosion fatigue
únava, tepelná thermal fatigue
upínací prostředek bolster
upínač zápustek / držák zápustky shoe / die holder / die block
upínání fastening
upínání nástrojů tool fastening
upínání klínem keying
upínání klínem na rabinu dovetailing
upntí zápustky clamping / fastening / fixing / gripping / holding
úprava, konečná povrchová finishing
úprava, povrchová surface treatment
úraz accident
ústrojí, přenášecí / transfery transfer device
útínka anvil chisel / hardie / hardy
uvolnění beranu release (of jammed slide)
úvrať (klikového) lisu dwell
útínka (do kovadliny) anvil chisel / hardie / hardy
uzavírání dutin closing of voids
uzavírání, konce kotle closing-in (boiler drum)
uzavírání, osových vad closing of axial porosity (porosities)
uzavření vzduchu air closing

V

vada defect
vada, kalicí hardening defect
vada, materiálu material defect
vada, skrytá hideden defect
vada, výkovku forging defect
vady, osové centerline inhomogeneity
váha, vsázková initial weight
vahadlo (pro volné kování) balancing porter bar / porter bar
válce, kovací forging rolls / reduce rolls / forge rolling machine
válce, ohýbací bending rolls
válcovačka (koulí), šneková helical wedge rolling
válcovačka koulí, šneková helical wedge rolling
válcovačka kroužků ring rolling machine / ring rolling mill
válcovačka kroužků, radiálně-axiální radial-axial ring rolling mill
válcovačka kroužků, radiální radial ring rolling mill
válcovačka závitů / stroj na závity, válcovací tread rolling machine / tread roller
válcování rolling
válcování kroužků ring rolling, RR
válcování profilovaných kroužků contour rolling / profile rolling
válcování za tepla hot rolling
válcování závitů thread rolling / roll threading
válcování železničních kol railroad wheel rolling
válcování, periodické die rolling
válcování, podélné longitudinal rolling
válcování, příčné transverse rolling
válcování, příčné klínové cross wedge rolling / wedge rolling
válcovna rolling mill
válec (nástroj) roll
válec, dvojčinný parní double action steam cylinder
válec, kuželový (u vácovačky kroužků) axial roll
válec, hlavní (u válcovačky kroužků) / válec, vnější king roll / radial roll / main roll
válec, hydraulický hydraulic cylinder
válec, pracovní operating cylinder / working cylinder
válec, středicí centring roll
válec, vnější / válec, hlavní (u válcovačky kroužků) king roll / radial roll / main roll
válec, vnitřní (u válcovačky kroužků) rolling mandrel
válec, zpětný pull back cylinder / return cylinder
válečkování roll burnishing / roller burnishing
vana, mořící pickling tank
vedení (beranu) guide / ram guide / slide guide
vedení X X-type guides
vedení X, centrální central X-type guides /central X-guides
vedení zápustky die guide
veličina, změřená reading
velikost dávky batch size
velikost zdvihu / výška zdvihu / délka zdvihu length of stroke
velikost zrna grain size
věnec, ozubený gear
ventil valve
větrák fan / ventilator
větrání ventilation
větrání, nucené powered ventilation
větrání, přirozené natural ventilation
věžové kování tower rings technology
vizualizace výsledků results visualisation
vizualizace výsledků visualization of results
vkládání feeding
vlákna (ve struktuře) grain flow
vláknofiber fiber
vláknitost fibering
vlastnosti materiálu material properties
vlastnosti závislé na směru directional properties
vlastnosti, deformační deformation behaviour
vlastnosti, fyzikální physical properties
vlastnosti, materiálové material properties
vlastnosti, mechanické mechanical properties / mechanical quality
vlaštovčí ocas / konkávní povrch fisch tail
vček (vložka do kovadliny) anvil chisel / hardie
vlna, rázová shock wave
vločky flakes
vložka šaboty sow block / bolster / anvil cap
vložka zápustky insert / die insert
vměstek inclusion
vměstek, nekovový NMI (non-metallic inclusions)
vodítka tříhranná ways
vodítko guide
vodivost, tepelná thermal conductivity
vodorovný kovací stroj forging machine, upsetter
vozík, přepravní truck
vřeteno (lisu, šroubové) screw / spindle
vsázka pece batch / charge / heat
vtaženina suck-in
vtlačení impressing
vtlačování (dutin) hobbing / sinking
vtlačování za studena (dutin) cold hobbing
vtlačování za tepla (dutin) hot hobbing / ~ sinking
vtokový kůl down fountain
vůz, převážecí a otáčecí vůz track bound turntable
vybavení, elektrické electrical equipment
vybavení, nástrojové tooling
vybavení, řídicí control equipment
vybrání / zahloubení (pro uchopení výkovku kleštěmi) sprue / gate
výcvik / výchova education / training
výděrek punch-out / slug
výdrž soak
výdrž na teplotě superheating / dwel / dwel time
vyhazovač ejector / die pad / knockout
výheň forge fire / hearth / blacksmith´s heart
výheň, kovářská smithy / blacksmith’s forge
vyhrdlenní extruded hole
výhřevnost net calorific value
výchova / výcvik education / training
vyjímání ze zápustky removal from the dies
výkon (lisu) output
výkonnost pece furnace throughput
výkovek bez úkosů no-draft forging
výkovek blízký konečnému tvaru near net shape forging
výkovek hrubého tvaru blocker type forging
výkovek složitého tvaru intricate forging
výkovek tvaru kroužku eye forging
výkovek tvaru U crank
výkovek z polotovaru vyrobeného z prášku powder forging
výkovek, dutý hollow forging
výkovek, kotoučový disc-like forging
výkovek, osazený forging with two (or more) diameters
výkovek, přesný close-tolerance forging / near-net shape forging
výkovek, referenční die pattern
výkovek, vícekusový platter
výkovek, volně kovaný / výkovek, volný flat die forging / open die forging / smith forging
výkovek, volný / výkovek, volně kovaný flat die forging / open die forging / smith forging
výkovek, vzorkový die pattern
výkovek, zápustkový closed die forging / die forging / drop forging
výkovky kované za poloohřevu / výkovky kované za polotepla warm forgings
výkovky kované za polotepla / poloohřevu warm forgings
výkovky kované za studena cold forgings
výkovky pro jadernou energetiku forging for nuclear power industry
výkovky pro lodě marine parts / forging for the shipbuilding industry
výkovky pro medicinu medical components
výkovky v obvyklém provedení commercial tolerance forgings
výkovky v přesném provedení precision forgings / close-tolerance forgings
výkovky vyrobené na bucharu hammer forgings
výkovky vyrobené na vodorovném kovacím stroji upset forgings
výkovky z lehkých slitin light alloy forgings
výkovky z nízkolegované oceli low-alloy steel forgings
výkovky z titanových slitin titanium alloy forgings
výkovky z uhlíkové oceli carbon steel forgings
výkovky z vysokolegované oceli high-alloy steel forgings
výkovky ze slitin neželezných kovů non-ferrous alloys forgings
výkovky ze spékaných kovů sinter forgings
výkovky, ocelové steel forgings
výkovky, zápustkové closed-die forgings
výkres výkovku forging drawing
vyložení throat / depth of throat
výměna nástrojů tool change / tool replacement / retooling
výměník, tepelný heat exchanger
vypalování torch cut
vypínač, bezpečnostní protective circuit breaker
výpočet / řešení solving / computation
výpočet metodou konečných prvků FEM calculation
výpočet nástrojů tool computation
konec vydutý bulged face
vyražeč klínů key driver
vyražeč, vyhazovač lift out / ejector / stripper punch / knockout
výrba, kovárenská forging production
výroba production / manufacture
výroba matic nut manufacture
výroba nástrojů toolmaking
výroba součástky bez kreslení výkresu intelligent component evaluation
výroba spékaných polotovarů sintered preform production
výroba šroubů screw manufacture
výroba v jedné operaci single stage operation
výroba zápustek die making / die sinking
výroba, plně automatizovaná fully automated production
výroba, proudová continuous production
výroba, sériová mass production
výronek flash
výronek, můstek flash land / flash saddle (USA)
výronek, vnitřní internal flash
vyrovnání zápustek do osy die match
výsledky results
výsledky simulace results of simulation
vystřihování blanking
výstřižek (výchozí polotovar) cropped piece
vystřižení otvoru piercing
výstupek pro upnutí chucking lug
vysvědčení výrobce test report
výška lisu pod podlahou / hloubka lisu pod podlahou height below floor
výška nad podlahou height over floor
výška zdvihu / velikost zdvihu / délka zdvihu length of stroke
výška, o kterou lze přestavit polohu beranu ram adjustment
výška, padací / zdvih (padacího bucharu) fall height / falling height / height of drop
výška, pracovní (stolu nad podlahou) working height / table height
výška, sevřená / sevření shut height / bad-to-slice distance
výška, světlá / otevření daylight / opening
vyštipování (zápustky) galling
výtěžnost / využití yield
vytváření sítě gridding
využití / výtěžnost yield
využití materiálu material utilization
využití těla ingotu good useable part of the ingot body
vyzdívka, žáruvzdorná refractory lining
výzkum research
výzkum, provozní operational research
vzdálenost mezi elektrodou a nástrojem electrode gap
vzdálenost mezi sloupy spacing between columns
vzduch, stlačený compressed air

W

X

Y

Z

záběr stroke
záběr ¾ šířky kovadla heavy bite
zabezpečení jakosti quality assurement
zahloubení (pro uchovpení výkovku skleštěmi) / vybrání sprue / gate
zakalení hardening
základ foundation
základna, součástková family of part
zákon, Hookův Hooke´s law
zákovek flow-through defect / fold / folding lap / shut
zalomená hřídel crankshaft
zamáčknutá ostřina sliver
zámek (ve výronkové drážce) counter lock
zámek, vedení (zápustky) lock
zaoblení hran runding-off of edges
zaplnění tvaru filling of mould
zaplnit dutinu fill forging impression
zápustka die / impression die / drop forging die / set of dies
zápustka dělená (u vodorovného kovacího stroje) split die
zápustka lisu press die
zápustka pro kování za studena cold forging die
zápustka pro kování za tepla hot forging die
zápustka pro sdružené (vícekusové) výkovky multi-part die
zápustka pro tváření za polotepla warm forging die
zápustka se zámkem locked dies
zápustka, dokovací finishing dies
zápustka, kovací forging die
zápustka, litá cast die
zápustka, obnova die refurbishment
zápustka, pěchovací upsetting die / heading die
zápustka, pevná (u vodorovného kovacího stroje) stationary die
zápustka, pohylivá (u vodorovného kovacího stroje) movable die
zápustka, postupová / zápustka, vícedutinová multiple impression die / multi-impression die
zápustka, předkovací preforming dies / blocker dies / buster / semifinisher
zápustka, rozdělovací edger / fuller
zápustka, uzavřená enclosed dies / trapped dies
zápustka, vícedutinová / zápustka, postupová multiple impression die / multi-impression die
zarážka waiting die
záření radiation
zařízení pro otáčení horního kovadla top die rotor
zařízení pro otáčení rozkovku pop-up turntable
zařízení pro rychlou výměnu kovadel upper die quick changing arrangement
zařízení pro tepelné zpracování heat treatment equipment
zařízení pro výměnu kovadel die train
zařízení, bezpečnostní safety mechanism / safety device
zařízení, chladicí cooling device
zařízení, kalicí quenching system
zařízení, kopírovací copying machine
zařízení, mazací lubricator
zařízení, obracecí turn-over device
zařízení, ohřívací heating equipment
zařízení, ochranná (strojů) protective devices
zařízení, ostřikovací spraying technology
zařízení, otáčecí rotating device
zařízení, podávací feeding equipment
zařízení, polohovací positioning device
zařízení, přenášecí transfer device
zařízení, přiváděcí feeding equipment
zařízení, sázecí charging equipment
zařízení, středící centring device
zaseknutí beranu jam (of slide)
zásoba plasticity forming capacity
zásobník (výronkové drážky) flash gutter / gutter
zásobník kovadel die magazine
zatížení Loading
zatížení, mimostředné off-centre loading
zátok fin
zavalenina cold shut
zavěšení suspension
zažízení pro vytváření přídavné síly die cushion
zbytek maziva lubricant residue
zbytek po odstřižení výronku flash extension
zděř / objímka shrink ring / shrunk-on ring
zdvih stroke
zdvih klikového mechanizmu stroke
zdvih (padacího bucharu) / výška, padací fall height / falling height / height of drop
zdvih, pracovní working stroke
zdvih vyhazovače ejector stroke
zdvih, zpětný return stroke
zepvnění, deformační strain hardening / work hardening
zesilovač amplifier
zesilovač, měřicí instrument amplifier
zeslabování stěny tažením ironing
zhrubnutí zrna grain coarsening
zhutňování (prášková metalurgie) pressing / compaction
zjemnění zrna grain refining
zkoušení examination / inspection
zkoušení magnetickou resonancí magnetic-resonance testing
zkoušení, magnetoskopické electromagnetic testing / magnetic particle testing
zkoušení, mechanické mechanical testing
zkoušení, nedestruktivní non-destructive testing / non-destructive inspection
zkouška test
zkouška krutem torsion test
zkouška ohybem bend test
zkouška, kovací frging test
zkouška pěchováním upsetting test
zkouška praskavým lakem brittle lacquer test
zkouška prokalitelnosti / zkouška Jominyho end-quench hardenability test / hardenability test / Jominy test
zkouška rázová / zkouška vrubové houževnatosti impact test / Charpy impact test / impact test / impact testing / izard impact test
zkouška tahem tensile test
zkouška tlakem compression test
zkouška tvrdosti hardness testing
zkouška ultrazvukem ultrasonic testing
zkouška vrubové houževnatosti / zkouška rázová impact test / Charpy impact test / impact test / impact testing / izard impact test
zkouška, kapilární dye-penetration testing / capillary process
zkouška, klínová wedge test / wedge compression test
zkouška, kovací production try-out
zkouška, prstencová tlaková ring compression test
zkouška, rentgenová radiographic inspection / X-ray inspection
zkouška, statická (malou rychlostí) static testing
zkouška, tlaková compression test
zkouška, ultrazvuková ultrasonic examination (testing)
zkouška, vrubová drop impact testing / notched bar impact test
zkrucování / nakrucování twist / twisting
zlomení / lom fracture / breakage / failure / rupture
změkčení work softening
změna struktury structural change
značení (číslem výkovku) identification / stamp / marking
značení (nasekávání před osazováním) notching
znázornění styčných míst contact presentation / contact between tools and workpiece
zokujení scale loss
zóna sloupcových krystalů Stengekristall zone
zóna, globulitická fine-globular border zone
zóna, ohřívací tonnage zone / heating zone
zóna, vyrovnávací soak zone
zotavení recovery
zotavení, dynamické dynamic recovery
zotavení, statické static recovery
zpevnění povrchu surface hardening
zpevnění, deformační work hardening / strain hardening
zploštění flattening
zpoždění time delay
zpracování processing / treatment / working
zpracování výsledků post-processing
zpracování výsledků výpočtu post-processing
zpracování za studena cold working / cold forming
zpracování, izotermické (na bainit) interstate hardening
zpracování, povrchové surface treatment
zpracování, tepelné heat treatment
zpracování, termomechanické / TMZ thermomechanical processing (TMP) / thermomechanical treatment / thermomechanical working / ausforming
zrno, hrubé coarse grain
zrno, jemné fine corn /
zrno, rekrystalizované recrystallized grains
ztenčovat to thin
ztráta okujemi / ztráta zokujením loss of steel due to scale
ztráta stability (při překročení H/D při pěchování) buckling
ztráta zokujením / ztráta okujemi loss of steel due to scale
ztráty, tepelné heat losses
zušlechťování quenching and tempering
zúžení necking
zvedací a otočný stůl pop-up turntable
zvrásnění (vada) fold
zvyšování teploty (při najíždění na teplotu) ramp

Ž

žár heat
žár, červený red heat
žár, kovářský forging heat
žáruvzdornost heat resistance
žíhání annealing
žíhání k odstranění vnitřního pnutí / žíhání na snížení pnutí stress relief annealing
žíhání na měkko softening / soft annealing
žíhání na snížení pnutí / žíhání k odstranění vnitřního pnutí stress relief annealing
žíhání v ochranné atmosféře controlled atmosphere annealing
žíhání v zásypu box annealing
žíhání, austenitizační austenite annealing
žíhání, difusní diffusion annealing, preheating
žíhání, homogenizační homogenization
žíhání, izotermické isothermal annealing
žíhání, lesklé bright annealing
žíhání, normalizační normalizing
žíhání, rekrystalizační recrystallization annealing / process annealing
žíhání, rozpouštěcí solution annealing
životnost nářadí / životnost zápustky forging die lifetime / tool life-time
životnost zápustky / životnost nářadí forging die lifetime / tool life-time
žlab, skluzný / skluz discharge chute / slide
žlábek groove